RYKGM 2017-14 Tek Pencere Sistemi TPS yapılacak başvuruların e-devlet kapısı üzerinden e-başvuru ile yapılmasına 23.11.2017 de başlanacağı

RYKGM 2017-14 Tek Pencere Sistemi TPS yapılacak başvuruların e-devlet kapısı üzerinden e-başvuru ile yapılmasına 23.11.2017 de başlanacağı

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-106.05

Konu   :Tek Pencere Sistemi-E-Devlet

 

 

GENELGE

(2017/14)

 

20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bilindiği üzere 2016-2019 Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planının E2.3.1. numaralı “Ortak İdari Hizmetler İçin Uygulamaların Geliştirilmesi” eylemi kapsamında “Tek Pencere Sistemi e-başvuru uygulaması” nın E-Devlet Kapısı’na alınmasına yönelik olarak karar alınmıştır.

Bu çerçevede, Tek Pencere Sistemi “e-başvuru” uygulamasının E-Devlet ile entegrasyonunun sağlanması ve böylelikle hali hazırda https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere linki kullanılarak başvurusu yapılan belgelere dair mükellefçe yapılan işlemler ile yapılan belge başvurularına dair belge izinlerinin düzenlenerek değerlendirilmesi ve ilgili Kurumlarca onaylanması işlemlerinin E-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmesi hususunda Bakanlığımız ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında yapılan teknik çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu doğrultuda; 27.09.2016 tarihli ve 2016/54 sayılı Genelge kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Ham Elmas Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair 2006/11115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 89/14391 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2. ve 7. maddeleri çerçevesinde düzenlenen “TPS-Bİ-0766-Uygunluk Yazısı”, “TPS-Bİ-0894-Üyelik Yazısı (işlenmemiş altın ve gümüş)”, “TPS-Bİ-0895-Üyelik Yazısı (işlenmemiş standart dışı altın ve gümüş)”, “TPS-Bİ-0896-Üyelik Yazısı (işlenmemiş standart platin ve paladyum)”, “TPS-Bİ-0897-Üyelik Yazısı (işlenmemiş standart dışı platin ve paladyum)”, “TPS-Bİ-0898-Üyelik Yazısı (kıymetli taşlar)”,

26.04.2016 tarihli ve 2016/20 sayılı Genelge kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 19.02.2011 tarihli ve 27851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik çerçevesinde düzenlenen “TPS-BSTB-0850-Yasal Metroloji İthal İzni (Ölçü Aletleri)”,

21.09.2016 tarihli ve 2016/51 sayılı Genelge kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun ek 2 maddesi çerçevesinde düzenlenen “TPS-BSTB-0985-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Gümrük Muafiyet Belgesi”,

22.09.2016 tarihli ve 2016/52 sayılı Genelge kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen “TPS-BSTB-0986-AR-GE ve Tasarım Merkezleri/Faaliyetleri/Projeleri Muafiyet Belgesi”,

24.02.2017 tarihli ve 2017/2 sayılı Genelge kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 31/12/2016 tarih ve 29935 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1) Ek-3: İthalinde Belirli Kurumların Belge Düzenleyeceği Muhtelif Eşya Listesi-(f) çerçevesinde düzenlenen “TPS-ÇSGB-0855-Kontrol Belgesi”,

27.09.2016 tarihli ve 2016/53 sayılı Genelge kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/23) ve “Atık Yönetimi Yönetmeliği” çerçevesinde düzenlenen “TPS-ÇŞB-0857-Metal Hurda İthalatçı Belgesi”, “TPS-ÇŞB-0900- Tehlikesiz Atık İhracat İzni”, “TPS-ÇŞB-0901-Tehlikeli Atık İhracat İzin Yazısı”,

27.04.2016 tarihli ve 2016/26 sayılı Genelge kapsamında Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (2016/3 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi) çerçevesinde “TPS-ÇŞB-0945-Atık İthalatı Uygunluk Yazısı”, “TPS-ÇŞB-0946-Atık İthalatı Kapsam Dışı Yazısı”, “TPS-ÇŞB-0948-Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Yazısı”, “TPS-ÇŞB-0949-Katı Yakıt İthalatı Muafiyet Yazısı”,

28.04.2016 tarihli ve 2016/34 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından 15.06.2012 tarihli, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0884- Yatırım Teşvik Belgesi”, “TPS-EB-0885- Teminatlı Ön İzin Belgesi”,

27.04.2016 tarihli ve 2016/28 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından 2016/8478 Sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0931-İthalat Uygunluk Belgesi(Sınır Ticareti)”, “TPS-EB-0932- Sınır Ticareti Belgesi(İhracat)”,

27.04.2016 tarihli ve 2016/31 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından 2002/2 Sayılı Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0952-KSS İhracat Uygunluk Yazısı”,

02.05.2016 tarihli ve 2016/39 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından 12/07/2008 tarihli ve 26934 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren (İhracat:2008/12) sayılı Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ’in 2 nci maddesinin; (a) ve (b) bentleri çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0953- Bedelsiz İhracat İzni”,

30.06.2016 tarihli ve 2016/47 sayılı Genelge kapsamında Ekonomi Bakanlığınca 15.06.2012 tarihli, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde düzenlenen “TPS-EB-0981-Yatırım Teşvik Belgesi(Tutar)”, “TPS-EB-0982-Teminatlı İthalat İzni(Tutar)”,

04.10.2017 tarihli ve 2017/10 sayılı Genelge kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2017/1 sayılı İthalat Tebliği Ek:3 e maddesi ve 87/12028 karar sayılı Tüzük çerçevesinde düzenlenen “TPS-EGM-0860-İthalat Uygunluk Yazısı”, “TPS-EGM-0861-İhracat Uygunluk Yazısı”,

26.04.2016 tarihli ve 2016/24 sayılı Genelge kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 13. maddesi çerçevesinde düzenlenen “TPS-ETKB-0867-PİGM Uygunluk Yazısı”,

28.04.2016 tarihli ve 2016/35 sayılı Genelge kapsamında gümrük idareleri tarafından 17.01.2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejim Kararı ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (2006/12) çerçevesinde düzenlenen “TPS-GTB-0878-Dahilde İşleme İzni”,

18.04.2016 tarihli ve 2016/18 sayılı Genelge kapsamında gümrük idareleri tarafından Gümrük Kanunu’nun 128 ila 134 üncü maddeleri çerçevesinde düzenlenen “TPS-GTB-0910-Geçici İthalat İzni”,

21.04.2016 tarihli ve 2016/19 sayılı Genelge kapsamında gümrük idareleri tarafından Gümrük Kanunu’nun 16 ıncı maddesi ile 2009/15481 sayılı BKK’nın 4 ila 12 inci maddeleri çerçevesinde düzenlenen “TPS-GTB-0933 Nihai Kullanım İzni”,

05.05.2016 tarihli ve 2016/41 sayılı Genelge kapsamında gümrük idareleri tarafından Gümrük Kanunu’nun 123 ila 127 inci maddeleri çerçevesinde düzenlenen “TPS-GTB-0971-Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzni”,

18.01.2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Genelge kapsamında gümrük idareleri tarafından Takas İşlemlerinde KKDF Uygulamasına İlişkin 2017/1 Sayılı Genelge çerçevesinde düzenlenen “TPS-GTB-0991-Takas İşlemleri Takip Formu”,

11.10.2016 tarihli ve 2016/59 sayılı Genelge kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetim Tebliği Ek-4, Ek-5 ve Ek-6 çerçevesinde düzenlenen “TPS-GTHB-0858-Bitki Koruma Ürünleri/Hammaddeleri İthal İzin Belgesi”, “TPS-GTHB-0879-Veteriner İlaç İthalat Uygunluk Belgesi”, “TPS-GTHB-0880-Veteriner Biyolojik Ürün İthalat Uygunluk Belgesi”, “TPS-GTHB-0881-Veteriner İlaç Hammadesi İthalat Uygunluk Belgesi”,

27.04.2016 tarihli ve 2016/32 sayılı Genelge kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetim Tebliği çervesinde düzenlenen “TPS-GTHB-0903-Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası)”,

26.04.2016 tarihli ve 2016/22 sayılı Genelge kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ve Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik ile 2016/1 Sayılı İthalat Tebliği çerçevesinde düzenlenen “TPS-GTHB-0906-Gübre İthalatçı Kayıt Belgesi”, “TPS-GTHB-0912-Kimyevi Gübreler Dışında Kalan Ürünlere İlişkin İthalat Kapsam Dışı Yazısı”, “TPS-GTHB-0913-Kimyevi Gübreler Dışında Kalan Ürünlere İlişkin Numune İthalat Yazısı”, “TPS-GTHB-0915-Kimyevi Gübrelere İlişkin İthalat Kapsam Dışı Yazısı”, “TPS-GTHB-0917-Kimyevi Gübreler Dışı Ürünlere İlişkin İhracat Ön İzni”, “TPS-GTHB-0960-Gübre İhracatçı Kayıt Belgesi”,

27.04.2016 tarihli ve 2016/29 sayılı Genelge kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetim Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi) çerçevesinde düzenlenen “TPS-GTHB-0934-Uygunluk Yazısı (Hayvansal Ürün)”, “TPS-GTHB-0935- Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yem)”, “TPS-GTHB-0936-Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yan Ürün)”, “TPS-GTHB-0937-Uygunluk Yazısı (Gemi Kumanyacılığı-Hayvansal Ürün)”, “TPS-GTHB-0938- Uygunluk Yazısı (Canlı Hayvan)”,

28.09.2016 tarihli ve 2016/55 sayılı Genelge kapsamında Hazine Müsteşarlığı tarafından Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar çerçevesinde düzenlenen “TPS-HM-0862-Yabancı Madeni Para Çıkışı İzin Yazısı”,

27.04.2016 tarihli ve 2016/30 sayılı Genelge kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde düzenlenen “TPS-KTB-0865-Ekspertiz Belgesi”,

07.10.2016 tarihli ve 2016/57 sayılı Genelge kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 31/12/2014 tarihli ve 29222 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan“İthalat Tebliği (İthalat: 2015/1) Madde 15” çerçevesinde düzenlenen “TPS-SHGM-0854-Uygunluk Yazısı”,

07.10.2016 tarihli ve 2016/56 sayılı Genelge kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2016/1 sayılı İthalat Tebliği’nin 19. maddesi çerçevesinde düzenlenen “TPS-SPK-0889-Uygunluk Yazısı”,

27.10.2016 tarihli ve 2016/60 sayılı Genelge kapsamında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından Radyasyon Güvenliği Tüzüğü’nün 14. ve 15. maddeleri, Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’ nin 61. 62. 63. ve 66. maddeleri ile 2016/1 Sayılı İthalat Tebliği’nin 15. maddesi çerçevesinde düzenlenen “TPS-TAEK-0852-Uygunluk Yazısı (Düşümlü)” ve “TPS-TAEK-0893-Uygunluk Yazısı (Tek Kullanım)”

Belgelerine ilişkin olarak Tek Pencere Sistemine yapılacak başvuruların E-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilmesi 23.11.2017 tarihinden itibaren uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda söz konusu tarihten itibaren yukarda belirtilen belgelere ilişkin olarak yapılacak başvurular E-Devlet Kapısı’nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Müsteşar

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}