RYKGM 2017-10 Tek Pencere Sistemi-Emniyet Genel Müdürlüğü-E-Başvuru

RYKGM 2017-10 Tek Pencere Sistemi-Emniyet Genel Müdürlüğü-E-Başvuru

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-106.05

Konu   :Tek Pencere Sistemi-Emniyet Genel

Müdürlüğü-E-Başvuru

 

GENELGE

(2017/..)

 

 

İlgi: 16.01.2015 tarihli ve 2015/3 sayılı Genelge

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda bulunan Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmekte olup bu doğrultuda, Tek Pencere Sisteminin “e-başvuru” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğü arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. Bu amaçla, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no.lu alanında beyan edilen, İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM) tarafından 2017/1 sayılı İthalat Tebliği Ek:3 (e) maddesi ve 87/12028 karar sayılı Tüzük çerçevesinde verilen “İthalat Uygunluk Yazısı” belgesi ile “İhracat Uygunluk Yazısı” belgesi 10/10/2017 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi “e-başvuru” kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Bu hususta, İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve onaylanan 0860 kodlu “TPS-EGM-İthalat Uygunluk Yazısı” belgesi ile 0861 kodlu “TPS-EGM İhracat Uygunluk Yazısı” belgesinin başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

1- 0860 kodlu “TPS-EGM-İthalat Uygunluk Yazısı” belgesi ile 0861 kodlu “TPS-EGM İhracat Uygunluk Yazısı” belgesinin başvuruları yükümlüsünce Tek Pencere Portal Sistemi(https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden gerçekleştirilir. “TPS-EGM-İthalat Uygunluk Yazısı” ile “TPS-EGM İhracat Uygunluk Yazısı” belgelerinin başvurusu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak başvuru sahibi tarafından doldurulur ve İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğü’ne elektronik ortamda gönderilir.

2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden yapılan başvuruya ilişkin İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek belgeler fiziki olarak sistem başvuru numarasının belirtildiği dilekçe ekinde İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilir.

3- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvuruların İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.

4- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğü’nce 2017/1 sayılı İthalat Tebliği Ek:3 (e) maddesi ve 87/12028 karar sayılı Tüzük kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.

5- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından “TPS-EGM İthalat Uygunluk Yazısı” ile “TPS-EGM İhracat Uygunluk Yazısı” belgelerinin başvurusu Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından 0860 (TPS-EGM İthalat Uygunluk Yazısı) ve 0861 (TPS-EGM İhracat Uygunluk Yazısı) kodlu e-belgeler ile bu belgelere ait 23 haneli numara üretilir.

6- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

7- Söz konusu belgelere ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

İlgide kayıtlı 2015/3 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

Bakan a.

Müsteşar

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}