Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2020-3

Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2020-3

RADYOAKTİF MADDELER İLE BUNLARIN KULLANILDIĞI CİHAZLARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2020/3)

Ticaret Bakanlığından:31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 3. Mükerrer R.G.

Dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalat işlemleri

MADDE 2 ‒ (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Nükleer Düzenleme Kurumu’nun fiziksel ya da elektronik olarak düzenleyeceği uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır.

G.T.P.Eşyanın tanımı
2612.10.10.00.00İçinde ağırlık itibariyle % 5’ten fazla uranyum bulunan uranyum cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları (EURATOM)
2612.20.10.00.00Monazit; içinde ağırlık itibariyle % 20’den fazla toryum bulunan urano-torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer toryum cevherleri (EURATOM)
28.44 Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir kimyasal elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve artıklar
2845.10.00.00.00Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM)
2845.90.10.00.11Dötere organik bileşikler
2845.90.10.00.19Diğerleri
7806.00.10.00.00Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında radyasyondan korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar (EURATOM)
84.01Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar
8606.91.10.00.00Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
8609.00.10.00.00Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan korunmak için kurşunla kaplanmış konteynerler (EURATOM)
8704.21.10.00.00Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8704.22.10.00.00Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8704.23.10.00.00Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8704.31.10.00.00Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8704.32.10.00.00Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8709.11.10.00.00Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8709.19.10.00.00Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
8716.39.10.00.00Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar (EURATOM)
9022.21.00.00.00Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için
9022.29.00.00.00Diğer amaçlarla kullanılanlar

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 3 – (1)29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2019/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 4 – (1)29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2019/3)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}