Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 24.04.2021 tarihli ve 31464 sayılı R.G

MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası ile yedinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin yedinci fıkrasının (a) bendine “asgari ödenmiş sermayesinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından yapılan başvurular hariç” ibaresi eklenmiştir.

“Mevzuata aykırı olarak Özel Tüketim Vergisiz (ÖTV’siz) satışlardan veya kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesinden dolayı, Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansı iptal edilen tüzel kişiye, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu kişilerin doğrudan veya dolaylı ortak, yönetim kurulu başkan veya üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere petrol piyasasında faaliyete ilişkin lisans verilmez.”

“b) Madeni yağ lisansı başvurularında ibraz edilecek kapasite raporunda, yıllık madeni yağ üretimi kapasitesi 50.000 tonun veya atıktan baz yağ geri dönüşüm kapasitesi 25.000 tonun üzerinde olanlar hariç olmak üzere; atık madeni yağdan baz yağ üretimi faaliyetinde bulunulacakların üretim yetkinlik puanının en az %55, diğer madeni yağ lisansı başvurularında bulunacakların ise üretim yetkinlik puanının en az %50 olması,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yıllık baz yağ üretim kapasitesi 5.000 tonun üzerinde olan madeni yağ lisansı sahipleri hariç olmak üzere; atık madeni yağdan üretilen baz yağın aynı tesiste madeni yağ üretiminde hammadde olarak kullanılması zorunludur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 34/A maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Lisansına işli olarak veya münferiden aynı unvanlı depolama lisansında asgari 4.000 metreküp depolama kapasitesine sahip dağıtım şirketleri için bu fıkrada belirtilen on, yirmi beş ve elli bayi sayısı şartı sırasıyla beş, on üç ve yirmi beş olarak uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2021” ibaresi “1/4/2022” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “1/2/2021” ibaresi “1/5/2022” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin;

a) 4 üncü maddesi 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}