Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı R.G.

MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bayilik lisansları, akaryakıt veya ihrakiye alt başlıkları altında verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Atık madeni yağlardan üretilenler hariç olmak üzere baz yağ üretilmesi sadece rafinerici lisansı kapsamında yapılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “150.000.000” ibaresi, “75.000.000” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin başına “Tesis kurulmak üzere yapılan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Dağıtıcı lisansı sahibi şirketlerin birleşmesi durumunda, her bir bayi için lisans tadil bedeli yatırılmış olması koşuluyla, başka bir belge aranmaksızın bayilerin dağıtıcı tadili yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “altmış” ibaresi “otuz” olarak değiştirilmiş, (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (g) bendine, “uzun süreli” ibaresinden sonra gelmek üzere “pompadan satış” ibaresi eklenmiştir.

“e) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç lisans alma koşullarından herhangi birinin kaybedildiğinin tespit edilmesi üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde koşulun tekrar sağlandığına ilişkin geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisansa kayıtlı bir bilginin değişmesi veya lisansa bilgi eklenmesinin veya lisanstan bilgi çıkarılmasının gerekmesi halinde, bu durumun vuku bulmasından veya lisans sahibi tarafından öğrenilmesinden itibaren en geç altmış gün, bayilik lisansına kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi halinde ise otuz gün içerisinde lisans sahibi gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunarak lisansının tadilini talep etmek zorundadır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “sınırlamalar dışında,” ibaresinden sonra gelmek üzere “lisanslarına alt başlık olarak ihrakiye teslimi faaliyeti işlenmesi koşuluyla,” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “faaliyetin durdurulduğu süre ile sınırlı olmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve dağıtıcı tadili yapılmak” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde yer alan “bir ay” ibareleri ve “iki ay” ibaresi, “on beş gün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 34/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve mevcut fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Dağıtıcı lisansı sahipleri bayilik teşkilatını korumakla yükümlüdür. Bayilik teşkilatının oluşturulamaması veya oluşturulduktan sonra korunamaması durumunda, dağıtıcı lisansı sahibinin bildirime gerek olmaksızın, otuz gün içerisinde gerekli bayi sayısına ulaşması zorunludur. Bu süre sonunda gerekli sayıda bayisi bulunmayan dağıtıcı lisansı sahipleri bayilik teşkilatını oluşturamamış veya koruyamamış olarak kabul edilir ve Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre işlem gerçekleştirilir.”

“Bayilik teşkilatının oluşturulmasına ilişkin süreler, Kurum tarafından geçici olarak faaliyeti durdurulan lisanslar için durur. Sona erdirilen veya iptal edilen lisansların mahkeme kararı ile tekrar yürürlüğe girmesi durumunda, bu maddenin birinci fıkrasının uygulanması bakımından, yeni lisans alınmış gibi kabul edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“1/1/2020 tarihinden önce lisans alanlar; 31/12/2019 tarihinde yürürlükte olan ilgili mevzuatla belirlenen asgari ödenmiş sermayesini korumak ve 1/1/2021 tarihine kadar 7 nci maddenin yedinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen asgari ödenmiş sermayeyi sağlamakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespiti halinde ilgilinin lisansı sona erdirilir.”

“1/1/2020 tarihinden önce lisans alanlar, bu yükümlülüğün sağlandığını gösterir Yeminli Mali Müşavir raporunu 1/2/2021 tarihine kadar Kuruma iletmekle yükümlüdürler.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}