Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:07.02.2020 tarih ve 31032 sayılı R.G.

MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Kanunun 20 nci maddesinin birinci ve/veya beşinci fıkraları” ibaresi “Kanunun 20 nci maddesi” olarak değiştirilmiş, yedinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “ihrakiye teslimi lisansı” ibaresinden önce gelmek üzere “faaliyet konusu sadece madeni yağ olanlar hariç” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 26 ncı maddesinde yer alan “1/1/2020” ibaresi “1/7/2020” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 27 – 1/1/2020 tarihinden önce lisans alanlar; 31/12/2019 tarihinde yürürlükte olan ilgili mevzuatla belirlenen asgari ödenmiş sermayesini korumak ve 1/7/2020 tarihine kadar 7 nci maddenin yedinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen asgari ödenmiş sermayeyi sağlamakla yükümlüdür.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}