Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:09.07.2019 tarihli ve 30826 sayılı R.G.

MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (29), (30), (31) ve (34) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (37) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“29. Ulusal Marker: Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,

30. Üretim: Üretim sondajı ve geliştirme faaliyetlerini, petrolün çıkarılmasını, ön işlenmesini, saha dâhilinde veya civarında depolanmasını, bu depolara, iletim hattına veya rafineriye boru hattı ve diğer vasıtalarla taşınmasını,

31. Üretici: 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında Türkiye’de petrol üretimi yapan tüzel kişiyi,”

“34. Bayilik teşkilatı: Dağıtım faaliyetinin sürdürülmesi için gerekli asgari sayıdaki bayiden oluşan yapıyı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Lisans sahipleri bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen asgari ödenmiş sermaye miktarını sağlamak ve korumakla yükümlüdür.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a), (b) ve (g) bentleri ile sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansları için; başvuru sahibi tüzel kişinin; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olması ve asgari ödenmiş sermayesinin rafinerici lisansı için 150.000.000 TL, iletim lisansı için 2.000.000 TL, depolama lisansı için 3.000.000 TL, işleme lisansı için 1.500.000 TL, dağıtıcı lisansı için 20.000.000 TL ve ihrakiye teslimi lisansı için 6.000.000 TL olması,

b) Madeni yağ lisansı başvurularında, atık madeni yağdan baz yağ üretimi faaliyetinde bulunulacak olması durumunda üretim yetkinlik puanı en az % 55, diğer madeni yağ lisansı başvurularında ise üretim yetkinlik puanı en az % 50 olan başvuruya konu tesise ait kapasite raporunun Kuruma ibraz edilmesi,”

“g) Dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahiplerinin Kurulca belirlenecek yeterli teknik ve ekonomik güce sahip olması.”

“Taşıma lisansı başvurularında en az bir taşıma aracının mülkiyetine sahip olunması veya finansal kiralama yoluyla edinilmesi veya taşıma aracına ilişkin olarak ilgililerle yapılmış kira veya hizmet sözleşmesinin bulunması gereklidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yazılı” ibaresi kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “yazılı olarak” ibareleri kaldırılmış ve üçüncü fıkrasında yer alan “sahibi gerçek veya tüzel kişiye” ibaresi “sahibine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans sona erdirme işlemi Kurul tarafından veya bu yetkinin devredilmesi durumunda Başkanlık veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. Lisanslar;

a) Lisans sahibinin iflasının kesinleşmesi halinde,

b) Birleşme ve devralmalar da dahil olmak üzere lisans sahibinin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde,

c) Lisans sahibinin ölümü halinde,

ç) Rafinerici, iletim ve depolama lisansları hariç olmak üzere lisans sahibinin talebi halinde,

d) Bayilik lisanslarında, bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden veya lisansa kayıtlı dağıtım şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren altmış gün içerisinde dağıtıcı tadili başvurusu yapılmaması veya Kuruma yeni bayilik sözleşmesi ibraz edilmemesi halinde,

e) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,

f) Lisans verme aşamasında lisansa kayıt edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine getirme yükümlülüğünün süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde,

g) Bayilik faaliyeti kapsamında haklı ve mücbir sebepler hariç altı aydan uzun süreli satış yapılmaması halinde,

ğ) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması halinde,

h) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin bu Yönetmeliğin 34/A maddesi ile belirlenen bayilik teşkilatını süresi içinde oluşturamaması veya koruyamaması halinde,

sona erdirilir. Lisanslar, lisans süresinin bitiminde tebligat yapılmaksızın kendiliğinden sona erer.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “iki ay” ibaresi “altmış gün” olarak değiştirilmiş ve onikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans sahipleri, 6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde tanımlanan kendi namlarına ait elektronik tebligat adresi almak ve geçerliliğini korumak ile yükümlüdür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“o) Yerli ham petrol alımlarında, ham petrol işleme kapasiteleri dikkate alınarak, Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslara uymakla,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 24 – Madeni yağ lisansı sahipleri;

a) Madeni yağ üretim ve ithalatında standartlara ve teknik düzenlemelere uymak,

b) Kapasite raporunda yer almayan ürünleri üretmemek,

c) Kapasite raporunda yer almayan ürünleri üretimde kullanmamak,

ç) Atık madeni yağdan baz yağ üretimi yapılan tesislerde, TS 13541 İş Yerleri – Atık Yağ Rafinasyon ve Rejenerasyon Tesisleri İçin Kurallar standardına uygun olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmak,

ile yükümlüdür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhrakiye teslimi lisansı sahipleri piyasada;

a) İhrakiyenin, rafinerici, dağıtıcı ve diğer ihrakiye teslimi lisansı sahiplerinden veya yurtdışından temini ile transit rejime tabi olan veya serbest dolaşıma girmiş ihrakiyenin deniz veya hava taşıtlarına ikmal edilmesi ile diğer ihrakiye teslimi lisansı sahibi tüzel kişilere ikmali,

b) Antrepo sahasıyla sınırlı olmak kaydıyla transit rejime tabi ihrakiye kapsamındaki denizcilik yakıtlarının hazırlanmasında, nihai ürünün denizcilik yakıtı olması kaydıyla ürünlerin birbiriyle karıştırılması,

c) İhrakiye teslim tesisi işletilmesi,

ile iştigal edebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (h) ve (r) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) İthal ettiği akaryakıta gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden önce Kurumun belirleyeceği şart ve özellikte ulusal marker eklemekle,”

“l) Bayilik lisansı kapsamında kendi işlettiği istasyonlar aracılığı ile yaptığı satışın, kendi yurt içi pazar payının yüzde on beşinden fazla olmaması,”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe 34 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Bayilik teşkilatı kurulması

Madde 34/A – Dağıtıcı lisansı sahipleri lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde en az on, altı ay içinde en az yirmi beş ve bir yıl içinde en az elli istasyonlu bayinin bulunduğu bayilik teşkilatını oluşturur.

Dağıtıcı lisansı sahipleri bayilik teşkilatını korumakla yükümlüdür. Bayilik teşkilatı kapsamındaki istasyonlu bayi sayısının bu maddede yer alan sayıların altına düşmesi durumunda, dağıtıcı lisansı sahibinin otuz gün içerisinde gerekli sayıya ulaşması zorunludur.

Dağıtıcı lisansı sahiplerinin ulusal marker taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için lisans sahibinin lisans aldığı tarihten itibaren;

a) İlk altı ay içerisinde en az on,

b) Yedinci aydan birinci yılın sonuna kadar en az yirmi beş,

c) Birinci yıldan sonra en az elli,

istasyonlu bayiden oluşan bayilik teşkilatına sahip olması gereklidir. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte dağıtıcı lisansı bulunan kişiler, ulusal marker taleplerinin değerlendirilmesi kapsamında, fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yeni lisans almış olarak kabul edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 24 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte dağıtıcı lisansı sahibi olan kişiler, 1/1/2020 tarihinden itibaren, 34/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bayilik teşkilatını fıkrada belirtilen süreler içinde oluşturmakla yükümlüdür.

GEÇİCİ MADDE 25 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, istasyonsuz bayi kategorisinde bayilik lisansı verilmez, yürürlükte olan lisansların süre uzatımı talepleri değerlendirmeye alınmaz.

GEÇİCİ MADDE 26 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte atık madeni yağdan baz yağ üretim faaliyetinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi olan kişiler 1/1/2020 tarihine kadar üretim yetkinlik puanı en az % 55 olan kapasite raporunu kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.”

MADDE 16 – Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü maddesi ile değiştirilen 7 nci maddenin yedinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesi ile değiştirilen 18 inci maddenin onikinci fıkrası 1/1/2020 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}