Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı R.G.

MADDE 1 – 26/11/2009 tarihli ve 27418 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile 2 nci maddede belirtilen Protokollere dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 22 nci maddesinin birinci fıkrası, 23 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 26 ncı maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları, 28 inci maddesinin birinci fıkrası, 32 nci maddesinin birinci fıkrası, 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası, 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde,

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “Gümrük Müsteşarlığı” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” şeklinde,

c) 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık veya Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlık veya Bakanlıkça” şeklinde,

ç) 25 inci maddesinin yedinci fıkrası, 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrası, 41 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde,

d) 45 inci maddesinin birinci fıkrası, 48 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ö) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Gümrük idareleri, dolaşım belgesindeki (11) numaralı vize kutusuna; gümrük beyannamesinin tarihi, sayısı ve gümrük idaresinin açık posta adresini, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde olmasına özen göstererek yazar, tarih ve imza atar ve idarenin okunabilir mührü veya kaşesi ile işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşeyi uygulamak suretiyle vize işlemini tamamlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesinin (11) numaralı kutusunun mühürlenmemesi, kaşelenmemesi veya imzalanmaması,”

“d) EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi vize edilirken kullanılan mührün veya kaşenin 42 nci madde hükümleri uyarınca örneği gönderilmeyen yeni bir mühür veya kaşe olması,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Mühür, kaşe ve adreslerin iletilmesi

MADDE 42 – (1) Taraf ülkelerin gümrük idareleri veya kendi gümrük idarelerinde EUR.1 ve EUR-MED dolaşım belgesi vize ederken kullandıkları mühürlerin veya kaşelerin örnek baskılarını, EUR.1 ve EUR-MED dolaşım belgelerinin, fatura beyanları ile EUR-MED fatura beyanları ile tedarikçi beyanlarının kontrolünden sorumlu gümrük idarelerinin adreslerini birbirlerine iletir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih belirtilip imzalanır ve mühür veya kaşe ile işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşe uygulanmak suretiyle onaylanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İmzalanır ve okunabilir mühür veya kaşesi ile işlemi gerçekleştiren görevliye ait kaşe uygulanmak suretiyle onaylanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/11/2009

27418 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/3/2011

27875

2-

24/9/2011

28064

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}