Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7)

Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7)

LİMON İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(İHRACAT: 2020/7)

Ticaret Bakanlığından: 07.04.2020 tarih ve 31092 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, üçüncü maddede yer alan eşyanın ihracatının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2 nci ve 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ön izin alınacak eşya

MADDE 3 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ihracatında, Tarım ve Orman Bakanlığının ön izni aranır.

 G.T.İ.P.Eşyanın Tanımı
0805.50.10.00.00Taze limon (kurutulmuş hariç)

(2) Ön izne ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce (bu tarih hariç) tescil edilmiş beyannamelere bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden itibaren 31/8/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uygulanır.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}