Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:24.09.2019 tarih ve 30898 sayılı R.G.

MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 üncü, 479 uncu, 480 inci, 481 inci ve 482 nci maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ı) ve (cc) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,”

“ı) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünü,”

“cc) Bitişik liman: Geminin bulunduğu yerdeki liman başkanlığına karadan ve/veya denizden komşu olan diğer liman başkanlıklarının idari sınırlarını kapsayan deniz alanını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “on iki” ibaresi “yirmi dört” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İdarece uygun görülen limanlarda bu süre 48 saate çıkarılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Liman idari sahasını aşarak sefer yapacak ticaret gemisinin ve deniz araçlarının kıyı tesisinden çıkışı, liman başkanlığınca düzenlenen ve şekli İdare tarafından belirlenen Liman Çıkış Belgesi ile yapılır. Liman Çıkış Belgesi almış olanlar, diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile olan işlemlerini tamamlayarak derhal kıyı tesisinden ayrılırlar. Yolcu gemileri hariç deniz turizmi araçlarına verilecek olan kıyı tesisi çıkış izni, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliği hükümleri kapsamında seyir izin belgesi ile verilir. Bu durumda seyir izin belgesi liman çıkış belgesi yerine geçer.”

“Ancak liman başkanı, yetkili gemi acentesi veya gemi kaptanının Liman Yönetimi Bilgi Sistemi üzerinde veya yazılı olarak yaptığı beyanı yerinde denetim olarak kabul edebilir.”

“(9) Kabotaj ve liman seferi yapan ve Liman Çıkış Belgesi düzenlenmiş olan her geminin belgeye esas gemi adamı durumu/şartlarının değişmesi halinde gemi kaptanı tarafından liman başkanlığına bilgi verilmesi zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “2000 GT altındaki” ibaresinden sonra gelmek üzere “kılavuzluğa tabi” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Ek-5’te belirtilen şartların sağlanamadığı durumlarda; gemi ve deniz araçları kıyı tesislerine yanaştırılmaz, yanaştırılması halinde kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatı ilgililerine gerekli idari yaptırım uygulanır. İdare, yıl içerisinde kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmetinin çok az verildiği, yıllık hizmet dağılımının dengeli olmadığı hizmet sahalarında; verilen hizmetler karşılığı elde edilen gelirler ile yatırım yapma maliyetleri, gelen gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, komşu tesislerle etkileşim, kıyı tesisinde elleçlenen yük cinsi ile oşinografik ve meteorolojik şartlar göz önünde bulundurmak suretiyle, ilgili kıyı tesisine yönelik istisnai teknik düzenlemeler yapabilir.”

“(6) Askeri tesislere yanaşan sivil veya askeri gemilerin ihtiyari olarak kılavuz kaptan veya römorkör kullanması durumunda, ilgili kılavuzluk/römorkörcülük teşkilatı tarafından verilen hizmete yönelik kamu payı Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin on birinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu gemi ve deniz aracı ilgilileri, gemi ve deniz aracının herhangi bir kıyı tesisine kılavuz kaptan ve/veya römorkör kullanarak yanaştığında tabi olacağı kılavuzluk/römorkörcülük ücretinin ilgili mevzuatta belirlenmiş orandaki kamu payına denk tutarı, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırmak zorundadır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kıyı tesisine yükleme/boşaltma amacıyla yanaşacak gemi ve deniz araçlarının yanaşacağı rıhtım veya iskele boyu; gemi boyundan büyük olmak zorundadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Liman sahasına gelen gemi ve deniz araçları ile kıyı tesislerinin ilgilileri; seyir sırasında, demirleme sahasında veya kıyı tesisinde meydana gelen deniz kazalarını, deniz kirliliklerini, önemli makine arızalarını, genel seyir emniyeti bakımından saptadıkları sakıncalı hususları ve gemide işlenen suçları, önce VHF veya diğer uygun iletişim araçları ile derhal ve kanaatlerini içeren yazılı bir raporu da en geç yirmi dört saat içinde liman başkanlığına bildirmekle yükümlüdür.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak söz konusu tahmil ve tahliye hizmetleri, gereken durumlarda ülke menfaati ve kamu yararı gözetilmek suretiyle, uygun görülen sahalarda da yapılabilir. Bu gemi ve deniz aracı ilgilileri, gemi ve deniz aracının herhangi bir kıyı tesisine kılavuz kaptan ve/veya römorkör kullanarak yanaştığında tabi olacağı kılavuzluk/römorkörcülük ücretinin ilgili mevzuatta belirlenmiş orandaki kamu payına denk tutarı, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırmak zorundadır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme” ibareleri “Ulaştırma ve Altyapı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe 42 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

Çanakkale Liman Başkanlığına özel hükümler

MADDE 42/A – (1) 1915 Çanakkale Köprüsü altından hava çekimi yetmiş metre ve daha fazla olan gemi ve deniz araçlarının geçiş yapması yasaktır. Hava çekimi altmış altı metre ile yetmiş metre arasında olan gemi ve deniz araçları İdarece belirlenecek şartları sağlamaları halinde 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçiş yapabilir.

İstisnai hükümler

MADDE 42/B – (1) İdare bitişik limanlar arasında liman çıkış ve sörvey işlemleri için alt düzenlemeler yapabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sürüklenme, karaya oturma, yangın, çatışma, batma tehlikesi gibi durumların; seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturması halinde liman başkanlığınca resen kurtarma işlemi başlatılır. Bunun dışındaki hallerde gemi ve deniz aracı ilgilileri 72 saat içinde kurtarma talebi yapmaz ise liman başkanlığınca resen kurtarma işlemi başlatılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan;

a) İstanbul Liman Başkanlığı başlıklı 1 inci maddesinin B bölümünün (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, Kılavuz kaptan alma ve bırakma yerleri başlıklı bölümün birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kılavuz kaptan alma yeri koordinatı; 41º 15′,15 K – 029º 07′,94 D mevkisidir.” ibaresi “Kılavuz kaptan alma yeri; 41° 15’.093 K – 29° 07’.914 D mevkiidir.” olarak, aynı bentte yer alan “Kılavuz kaptan bırakma yeri koordinatı; 41º 14′,48 K – 029º 09′,52 D mevkisidir.” ibaresi “Kılavuz kaptan bırakma yeri; 41° 14’.423 K – 29° 09’.494 D mevkiidir.” olarak değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “Kılavuz kaptan alma yeri; 40º 55′,28 K – 028º 58′,75 D mevkisidir.” ibaresi “Kılavuz kaptan alma yeri; 40° 55’.223 K – 28° 58’.724 D mevkiidir.” olarak, aynı bentte yer alan “Kılavuz kaptan bırakma yeri; 40º 56′,52 K– 028º 54′,70 D mevkisidir.” ibaresi “Kılavuz kaptan bırakma yeri; 40° 56’.463 K – 28° 54’.674 D mevkiidir.” olarak değiştirilmiştir.

“a) A bölgesi demirleme sahası: Kıyı tesislerine yanaşacak gemilerin demirleme sahası; aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır. Bu demir yerine kılavuz kaptanla demirlenir ve kalkılır.

1) 41° 00’.360 K – 28° 59’.134 D (Sahil)

2) 40° 59’.333 K – 28° 58’.574 D

3) 40° 58’.093 K – 28° 56’.474 D

4) 40° 59’.840 K – 28° 56’.474 D (Sahil)

b) B bölgesi demirleme sahası: Kıyı tesislerinden kalkan ve uzun süre demirde kalacak gemilerin demirleme sahası; aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40° 59’.840 K – 28° 56’.474 D (Sahil)

2) 40° 58’.093 K – 28° 56’.474 D

3) 40° 56’.763 K – 28° 53’.474 D

4) 40° 58’.801 K – 28° 53’.474 D (Sahil)

c) C bölgesi demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askerî gemiler ile gazdan arındırma işlemi (gas free) demirleme sahası; aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40° 58’.801 K – 28° 53’.474 D (Sahil)

2) 40° 56’.763 K – 28° 53’.474 D

3) 40° 56’.063 K – 28° 51’.924 D

4) 40° 55’.773 K – 28° 49’.974 D

5) 40° 57’.354 K – 28° 49’.974 D (Sahil)

ç) Küçükçekmece demirleme sahası; aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanı olup gerektiğinde karantina demirleme sahası olarak da kullanılır.

1) 40° 58’.197 K – 28° 47’.400 D (Sahil)

2) 40° 56’.400 K – 28° 47’.400 D

3) 40° 56’.950 K – 28° 43’.500 D

4) 40° 58’.139 K – 28° 43’.500 D (Sahil)

d) D bölgesi demirleme sahası: İstanbul Boğazının kuzey girişinde tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askerî gemiler ile gazdan arındırma işlemi (gas free) demirleme sahası; aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 41° 15’.600 K – 28° 57’.423 D (Sahil)

2) 41° 17’.443 K – 28° 57’.423 D

3) 41° 17’.443 K – 28° 59’.974 D

4) 41° 14’.853 K – 28° 59’.974 D (Sahil)

e) E bölgesi demirleme sahası: İstanbul Boğazının kuzey girişinde tehlikeli madde taşımayan gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır. Acil durumlarda Liman Başkanlığı, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ve diğer kurum/kuruluşların izni dâhilinde bu bölgede yakıt ve kumanya ikmaline izin verebilir.

1) 41° 14’.853 K – 28° 59’.974 D (Sahil)

2) 41° 17’.443 K – 28° 59’.974 D

3) 41° 17’.443 K – 29° 02’.343 D

4) 41° 15’.843 K – 29° 04’.974 D

5) 41° 15’.004 K – 29° 04’.974 D (Sahil)”

b) Kocaeli Liman Başkanlığı başlıklı 2 nci maddesinin B bölümünün (b) ve (c) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıdaki (d) fıkrası eklenmiştir.

“b) Yarımca demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ile karantina demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40° 46′ 27″ K – 029° 39′ 30″ D

2) 40° 45′ 14″ K – 029° 39′ 30″ D

3) 40° 45′ 02″ K – 029° 41′ 30″ D

4) 40° 46′ 19″ K – 029° 41′ 30″ D

c) Hereke demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40° 46′ 22″ K – 029° 37′ 11″ D

2) 40° 45′ 25″ K – 029° 37′ 11″ D

3) 40° 45′ 14″ K – 029° 39′ 30″ D

4) 40° 46′ 16″ K – 029° 39′ 30″ D”

“d) Yakıt barçları demirleme sahası: Yakıt barçları için demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40° 46′ 41,25″ K – 029° 37′ 46″ D (Sahil)

2) 40° 46′ 20,50″ K – 029° 37′ 46″ D

3) 40° 46′ 16″ K – 029° 39′ 30″ D

4) 40° 46′ 40″ K – 029° 39′ 30″ D (Sahil)”

c) Yalova Liman Başkanlığı başlıklı 3 üncü maddesinin B bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

B) Demirleme sahaları

a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 42′ 05″ K – 029º 20′ 07″ D

2) 40º 40′ 53″ K – 029º 20′ 13″ D

3) 40º 40′ 30″ K – 029º 18′ 24″ D

4) 40º 41′ 30″ K – 029º 18′ 24″ D

b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 42′ 36″ K – 029º 21′ 53″ D

2) 40º 41′ 43″ K – 029º 21′ 47″ D

3) 40º 41′ 00″ K – 029º 20′ 30″ D

4) 40º 40′ 53″ K – 029º 20′ 13″ D

5) 40º 42′ 05″ K – 029º 20′ 07″ D”

ç) Tuzla Liman Başkanlığı başlıklı 4 üncü maddesinin B bölümünün (a) ve (b) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 50´ 44″ K – 029º 15´ 16″ D

2) 40º 50´ 08″ K – 029º 15´ 16″ D

3) 40º 49´ 14″ K – 029º 14´ 34″ D

4) 40º 49´ 14″ K – 029º 13´ 10″ D

5) 40º 50´ 44″ K – 029º 13´ 10″ D

b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 49´ 14″ K – 029º 13´ 10″ D

2) 40º 49´ 14″ K – 029º 11´ 58″ D

3) 40º 49´ 56″ K – 029º 11´ 58″ D

4) 40º 50´ 44″ K – 029º 12´ 58″ D

5) 40º 50´ 44″ K – 029º 13´ 10″ D”

d) Ambarlı Liman Başkanlığı başlıklı 5 inci maddesinin B bölümünün (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1 nolu demirleme sahası: 1600 GT’den küçük tehlikeli yük taşımayan gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatları birleştiren hattın kuzeyinde kalan Büyükçekmece Koyudur. Gemiler; boy ve draftlarına uygun olarak bu demirleme sahasında, kıyıdan itibaren 4 gominadan daha yakın mesafeye demirleyemezler.

1) 40º 59′ 05″ K – 028º 32′ 30″ D (Baba Burnu)

2) 40º 58′ 25″ K – 028º 35′ 42″ D (Manda Burnu)”

e) Tekirdağ Liman Başkanlığı başlıklı 7 nci maddesinin B bölümünün (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) 6 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40° 37’.500 K – 27° 09’.971 D (Sahil)

2) 40° 36’.392 K – 27° 09’.971 D

3) 40° 32’.592 K – 26° 59’.971 D

4) 40° 33’.377 K – 26° 59’.762 D (Sahil)”

f) Enez Liman Başkanlığı başlıklı 8 inci maddesinin B bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

B) Demirleme sahaları

Enez Liman Başkanlığı idari sahasındaki tüm gemiler için demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 41′ 41″ K – 026º 02′ 58″ D

2) 40º 40′ 11″ K – 026º 02′ 58″ D

3) 40º 40′ 11″ K – 025º 59′ 58″ D

4) 40º 41′ 41″ K – 026º 00′ 58″ D”

g) İğneada Liman Başkanlığı başlıklı 9 uncu maddesinin B bölümünün (c) fıkrasının (4) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) 41° 51′ 09″ K – 027° 59′ 30″ D”

ğ) Karadeniz Ereğli Liman Başkanlığı başlıklı 13 üncü maddesinin B bölümünün (b) fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri ile (ç) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) 41º 13′ 48″ K – 031º 23′ 24″ D

2) 41º 14′ 24″ K – 031º 23′ 24″ D”

“ç) 4 nolu demirleme sahası: 1600 GT’dan daha küçük tehlikeli madde taşımayan gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu hattın içinde kalan deniz alanıdır. Askerî yasak sahaya girmemek ve sahile 1 gominodan fazla yanaşmamak kaydı ile bu alanda demirleme yapılabilir.

1) 41º 16′ 15″ K – 031º 24′ 38″ D (Sahil)

2) 41º 17′ 02″ K – 031º 24′ 19″ D

3) 41º 17′ 16″ K – 031º 24′ 37″ D (Sahil)”

h) Zonguldak Liman Başkanlığı başlıklı 14 üncü maddesinin B bölümünün (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 41º 32′ 00″ K – 031º 54′ 06″ D

2) 41º 32′ 00″ K – 031º 54′ 45″ D

3) 41º 32′ 36″ K – 031º 55′ 24″ D

4) 41º 32′ 48″ K – 031º 55′ 24″ D

5) 41º 32′ 48″ K – 031º 54′ 06″ D”

ı) Mersin Liman Başkanlığı başlıklı 15 inci maddesinin B bölümünün (a) ve (b) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36º 46′ 00″ K – 034º 39′ 20″ D

2) 36º 46′ 00″ K – 034º 38′ 00″ D

3) 36º 41′ 00″ K – 034º 35′ 00″ D

4) 36º 40′ 00″ K – 034º 35′ 00″ D

5) 36º 40′ 00″ K – 034º 39′ 20″ D

b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36º 44′ 00″ K – 034º 42′ 40″ D

2) 36º 40′ 00″ K – 034º 42′ 40″ D

3) 36º 40′ 00″ K – 034º 46′ 40″ D

4) 36º 44′ 00″ K – 034º 46′ 40″ D”

i) Botaş Liman Başkanlığı başlıklı 16 ncı maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, B bölümünün (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bölüme aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve C bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

A) Liman idari saha sınırı

Botaş Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu hattın içinde kalan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 36º 34′ 03″ K – 035º 33′ 24″ D

b) 36º 25′ 15″ K – 035º 35′ 57″ D

c) 36º 44′ 54″ K – 036º 03′ 12″ D

d) 36º 55′ 18″ K – 036º 02′ 14″ D”

“a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36° 49′ 06″ K – 35° 57′ 00″ D

2) 36° 47′ 00″ K – 35° 58′ 48″ D

3) 36° 47′ 00″ K – 36° 01′ 12″ D

4) 36° 51′ 12″ K – 36° 01′ 12″ D

5) 36° 51′ 48″ K – 35° 59′ 12″ D”

“c) 3 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36º 52′ 18″ K – 035º 59′ 18″ D

2) 36º 51′ 42″ K – 036º 01′ 36″ D

3) 36º 52′ 48″ K – 036º 02′ 18″ D

4) 36º 53′ 30″ K – 036º 00′ 06″ D

ç) 4 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36º 46′ 00″ K – 035º 52′ 00″ D

2) 36º 46′ 00″ K – 035º 53′ 12″ D

3) 36º 47′ 36″ K – 035º 54′ 30″ D

4) 36º 47′ 36″ K – 035º 53′ 24″ D”

C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri

1) 36º 52′ 30″ K – 035º 58′ 48″ D

2) 36º 51′ 21″ K – 035º 57′ 18″ D

3) 36º 50′ 18″ K – 035º 56′ 24″ D

4) 36º 47′ 00″ K – 035º 56′ 00″ D”

j) İskenderun Liman Başkanlığı başlıklı 17 nci maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, C bölümünün (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bölümün (5) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmış ve B bölümünün (e) ve (f) fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

A) Liman idari saha sınırı

İskenderun Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu hat ve devamında (c) koordinatından hakiki güney (180º) istikametine çizilen hattın doğusunda kalan ve bu alana bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 36º 55′ 18″ K – 036º 02′ 14″ D

b) 36º 44′ 54″ K – 036º 03′ 12″ D

c) 36º 25′ 15″ K – 035º 35′ 57″ D”

“3) 36° 46′ 30″ K – 036° 09′ 36″ D”

k) Taşucu Liman Başkanlığı başlıklı 18 inci maddesinin B bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“c) Yeşilovacık Limanına gelecek gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36º 10′ 36″ K – 033º 37′ 30″ D

2) 36º 09′ 00″ K – 033º 37′ 30″ D

3) 36º 09′ 00″ K – 033º 36′ 00″ D

4) 36º 10′ 00″ K – 033º 36′ 00″ D”

C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri

1) 36º 18′ 10″ K – 033º 53′ 00″ D

2) 36º 10′ 00″ K – 033º 38′ 00″ D”

l) Çanakkale Liman Başkanlığı başlıklı 20 nci maddesinin B bölümünün (a), (ç) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1 nolu demirleme sahası (Karanlık Liman); Boğaz geçişi yapan tüm gemiler için acil durumda demirleme ile askeri gemiler için demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır. Askeri gemiler hariç bu demir yerine kılavuz kaptanla demirlenir ve kalkılır.

1) 40° 00’.841 K – 26° 15’.070 D

2) 40° 01’.641 K – 26° 17’.370 D

3) 40° 03’.010 K – 26° 18’.921 D

4) 40° 02’.490 K – 26° 19’.771 D

5) 40° 01’.340 K – 26° 18’.720 D

6) 40° 00’.240 K – 26° 15’.171 D”

“ç) 4 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40° 32’.707 K – 26° 56’.034 D (Sahil)

2) 40° 31’.400 K – 26° 56’.500 D

3) 40° 30’.000 K – 26° 53’.000 D

4) 40° 31’.268 K – 26° 52’.415 D (Sahil)

d) 5 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40° 30’.243 K – 26° 49’.854 D (Sahil)

2) 40° 29’.050 K – 26° 50’.500 D

3) 40° 27’.350 K – 26° 46’.000 D

4) 40° 28’.501 K – 26° 44’.246 D (Sahil)”

m) Karabiga Liman Başkanlığı başlıklı 29 uncu maddesinin B bölümünün (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 3 nolu demirleme sahası: Belediye Limanına gelen gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 24′ 39″ K – 027º 20′ 01″ D (Sahil)

2) 40º 23′ 26″ K – 027º 20′ 01″ D

3) 40º 23′ 26″ K – 027º 18′ 34″ D”

n) İzmir Liman Başkanlığı başlıklı 32 nci maddesinin B bölümünün (c) ve (ç) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 3 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanlarıdır.

1) 38º 24′ 24″ K – 026º 50′ 09″ D

2) 38º 23′ 03″ K – 026º 51′ 27″ D

3) 38º 23′ 33″ K – 026º 52′ 48″ D

4) 38º 24′ 48″ K – 026º 51′ 24″ D

ç) 4 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan, nükleer güçle çalışan gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanlarıdır.

1) 38º 24′ 18″ K – 026º 48′ 18″ D

2) 38º 23´ 12″ K – 026º 49´ 30″ D

3) 38º 23´ 21″ K – 026º 50´ 39″ D

4) 38º 24´ 30″ K – 026º 49´ 27″ D”

o) Aliağa Liman Başkanlığı başlıklı 33 üncü maddesinin B bölümünün (e) fıkrasının (1) ve (4) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) 38˚ 49ʹ 12ʺ K – 026˚ 52ʹ 03ʺ D”

“4) 38˚ 49ʹ 12ʺ K – 026˚ 53ʹ 00ʺ D”

ö) Bodrum Liman Başkanlığı başlıklı 34 üncü maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

A) Liman idari saha sınırı

Bodrum Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) ve (b) koordinatlarını birleştiren hat ve devamında (b) koordinatından hakiki 270º (batı) istikametine çizilen hat ile (c) ve (d) koordinatlarını birleştiren hat ve devamında (d) koordinatından hakiki 270º (batı) istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 37º 06′ 03″ K – 027º 29′ 18″ D (Zeytinli Burnu)

b) 37º 13’00” K – 027º 21’00” D

c) 36º 59′ 25″ K – 027º 45′ 30″ D (Gücen Burnu)

d) 36º 54′ 00″ K – 027º 45′ 30″ D”

p) Datça Liman Başkanlığı başlıklı 36 ncı maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

A) Liman idari saha sınırı

Datça Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) ve (b) koordinatını birleştiren hattın devamında (b) koordinatından hakiki 270º istikametine çizilen hat ile (c) koordinatından hakiki 240° istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 36º 55′ 32″ K – 028º 01′ 15″ D (Koyun Burnu)

b) 36º 54’00” K – 027º 45’30” D

c) 36º 40′ 33″ K – 027º 57′ 54″ D (Atabol Burnu)”

r) Fethiye Liman Başkanlığı başlıklı 38 inci maddesinin B bölümüne aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“ç) 4 nolu demirleme sahası: Yatların demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36º 38´ 42″ K – 029º 06´ 29″ D

2) 36º 38´ 40″ K – 029º 06´ 50″ D

3) 36º 38´ 14″ K – 029º 06´ 25″ D

4) 36º 38´ 10″ K – 029º 06´ 40″ D

d) 5 nolu demirleme sahası: Yatların demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36º 37´ 51″ K – 029º 05´ 42″ D

2) 36º 37´ 49″ K – 029º 05´ 51″ D

3) 36º 37´ 38″ K – 029º 05´ 33″ D

4) 36º 37´ 33″ K – 029º 05´ 40″ D”

s) Güllük Liman Başkanlığı başlıklı 41 inci maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve B bölümünün (b) fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

A) Liman idari saha sınırı

Güllük Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatından (b) koordinatına devamla (c) koordinatından hakiki batı (270°) istikametine çizilen hat ile (d) ve (e) koordinatlarını birleştiren hat ve devamında (e) koordinatından hakiki batı (270º) istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanı ile (f), (g), (h) ve (ı) koordinatlarını birleştiren hattın içinde kalan 2 ayrı deniz ve kıyı alanıdır.

a) 37º 22′ 01″ K – 027º 24′ 11″ D

b) 37º 22′ 01″ K – 027º 22′ 00″ D

c) 37º 19′ 00″ K – 027º 22′ 00″ D

d) 37º 06′ 03″ K – 027º 29′ 18″ D (Zeytinli Burnu)

e) 37º 13′ 00″ K – 027º 21′ 00″ D

f) 36º 59′ 25″ K – 027º 45′ 30″ D (Gücen Burnu)

g) 36º 54′ 00″ K – 027º 45′ 30″ D

h) 36º 55′ 32″ K – 028º 01′ 15″ D (Koyun Burnu)

ı) 37º 00′ 45″ K – 028º 05′ 54″ D (Kara Burnu)”

“1) 37º 13′ 55.80″ K – 027º 31′ 58.20″ D”

ş) Kuşadası Liman Başkanlığı başlıklı 42 nci maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

A) Liman idari saha sınırı

Kuşadası Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatından (b) koordinatına devamla (c) koordinatından hakiki batı (270°) istikametine çizilen hat ile (d) koordinatından hakiki batı-güneybatı (250º) istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 37º 22′ 01″ K – 027º 24′ 11″ D

b) 37º 22′ 01″ K – 027º 22′ 00″ D

c) 37º 19′ 00″ K – 027º 22′ 00″ D

d) 38º 01′ 48″ K – 026º 51′ 52″ D (Doğanbey Burnu)”

t) Marmaris Liman Başkanlığı başlıklı 43 üncü maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

A) Liman idari saha sınırı

Marmaris Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatından hakiki 240° istikametine çizilen hat ile (b) koordinatından hakiki güney (180°) istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanı ile (c) ve (d) koordinatlarını birleştiren hattın doğusunda kalan 2 ayrı deniz ve kıyı alanıdır.

a) 36º 40′ 33″ K – 027º 57′ 54″ D (Atabol Burnu)

b) 36º 47′ 12″ K – 028º 32′ 30″ D (Kızıl Burun)

c) 36º 55′ 32″ K – 028º 01′ 15″ D (Koyun Burnu)

d) 37º 00′ 45″ K – 028º 05′ 54″ D (Kara Burnu)”

u) Alanya Liman Başkanlığı başlıklı 44 üncü maddesinin B bölümünün mülga (c) fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“c) 3 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler için kısa süreli demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 36° 21’00” K – 032° 10’12” D

2) 36° 21’00” K – 032° 11’00” D

3) 36° 19’50” K – 032° 10’12” D

4) 36° 19’50” K – 032° 12’00” D”

ü) Finike Liman Başkanlığı başlıklı 46 ncı maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

A) Liman idari saha sınırı

Finike Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatından hakiki güney (180°) istikametine çizilen hat ile (b) ve (c) koordinatlarını birleştiren hat ve devamında hakiki 107,5° istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 36º 13′ 58.55″ K – 030º 00′ 43.23″ D

b) 36º 18′ 00″ K – 030º 29′ 18″ D (Küçük Çavuş Burnu)

c) 36º 16′ 36″ K – 030º 34′ 42″ D”

v) Kaş Liman Başkanlığı başlıklı 47 nci maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

A) Liman idari saha sınırı

Kaş Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatından hakiki güney (180°) istikametine çizilen hat ile (b) koordinatından hakiki güney (180°) istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 36º 17′ 33″ K – 029º 15′ 15″ D

b) 36º 13′ 58.55″ K – 030º 00′ 43.23″ D”

y) Ayancık Liman Başkanlığı başlıklı 51 inci maddesinin B bölümünün (b) fıkrasının (3) ve (4) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) 41° 57′ 30″ K – 034° 34′ 42″ D

4) 41° 58′ 36″ K – 034° 34′ 42″ D”

z) Fatsa Liman Başkanlığı başlıklı 54 üncü maddesinin B bölümünün (b) fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) 41° 02′ 32″ K – 037° 33′ 12″ D

2) 41° 01′ 45″ K – 037° 33′ 12″ D”

aa) Sinop Liman Başkanlığı başlıklı 58 inci maddesinin B bölümünün (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan uzun süre demirde kalacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu hattın güneyinde kalan deniz alanıdır.

1) 42º 02′ 20″ K – 035º 09′ 58″ D (Sahil)

2) 42º 02′ 53″ K – 035º 02′ 59″ D (Sarı Adası)”

bb) Görele Liman Başkanlığı başlıklı 62 nci maddesinin B bölümünün (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan ve 5000 GT’dan küçük gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 41º 02′ 36″ K – 039º 01′ 00″ D

2) 41º 02′ 36″ K – 039º 02′ 36″ D

3) 41º 03′ 10″ K – 039º 01′ 00″ D

4) 41º 03′ 10″ K – 039º 02′ 36″ D”

cc) Sürmene Liman Başkanlığı başlıklı 66 ncı maddesinin B bölümünün (ç) fıkrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) 40º 56′ 00″ K – 040º 10′ 39″ D”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan İstanbul Liman Başkanlığı haritası, Kocaeli Liman Başkanlığı haritası, Yalova Liman Başkanlığı haritası, Ambarlı Liman Başkanlığı haritası, Karadeniz Ereğli Liman Başkanlığı haritası, Zonguldak Liman Başkanlığı haritası, Mersin Liman Başkanlığı haritası, Botaş Liman Başkanlığı haritası, İskenderun Liman Başkanlığı haritası, Taşucu Liman Başkanlığı haritası, Çanakkale Liman Başkanlığı haritası, İzmir Liman Başkanlığı haritası, Bodrum Liman Başkanlığı haritası, Datça Liman Başkanlığı haritası, Fethiye Liman Başkanlığı haritası, Güllük Liman Başkanlığı haritası, Kuşadası Liman Başkanlığı haritası, Marmaris Liman Başkanlığı haritası, Alanya Liman Başkanlığı haritası, Finike Liman Başkanlığı haritası, Kaş Liman Başkanlığı haritası, Ayancık Liman Başkanlığı haritası, Fatsa Liman Başkanlığı haritası, Görele Liman Başkanlığı haritası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 5 inci bölümünün (a) fıkrasında yer alan “Trafik ayırım düzeni içerisinde seyreden gemiler çift yönlü rotalamaya uygun olarak gidiş istikametinin sancak taraftaki sınırına yakın olarak seyrederler.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan İzmit Körfezi Trafik Ayırım Düzeni ve Pilot Mevkileri haritası ile Nemrut Körfezi Trafik Ayırım Düzeni ve Pilot Mevkileri haritası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/10/2012

28453

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/2/2013

28572

2-

28/4/2013

28631

3-

6/8/2013

28730

4-

22/10/2013

28799

5-

26/7/2014

29072

6-

20/10/2015

29508

7-

3/8/2016

29790

8-

8/4/2017

30032

9-

13/6/2018

30450

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}