Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2021-17

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2021-17

KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

 (İTHALAT: 2021/17)

Ticaret Bakanlığından 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı 3.Mükerrer R.G.:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı,Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamında Ek-1Ek-2 ve Ek-3 ’te yer alan ürünlerin ithalatını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1)Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarih ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Başvuru: İzin Belgesi başvurularını,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTİP: Eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) İzin Belgesi: İthalat Genel Müdürlüğünce bu Tebliğ kapsamında düzenlenen İzin Belgesini,

e) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi: 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli ve 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile ilgili Sözleşmeyi,

f) TPS: Tek Pencere Sistemini

ifade eder.

İthali izne tabi eşya

MADDE 4 – (1) Ek-1’de yer alan listede kayıtlı eşyanın ithali yasaktır. Ancak usulüne uygun yapılan başvurular üzerine, bu listede kayıtlı eşyanın, Ek-4’te belirtilen ülkelerden “sadece araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla” yapılacak ithalatına izin verilir. İlgili kuruluşlardan alınacak söz konusu amaçları tevsik eden belgeler başvuruya eklenir. İthaline izin verilen eşyanın tekrar üçüncü bir ülkeye ihracatı yapılamaz.

(2) Ek-2’de yer alan listede kayıtlı eşyaların ithalatı izne tabidir. Usulüne uygun yapılan başvurular üzerine, bu liste kapsamı eşyanın Ek-4 ’te belirtilen ülkelerden yapılacak ithalatına izin verilir.

(3) Ek-3’te yer alan liste kapsamı eşyanın ithalatı izne tabidir. Usulüne uygun yapılan başvurular üzerine, bu liste kapsamı eşyanın tüm ülkelerden yapılacak ithalatına izin verilir.

(4) Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince ‘İzin Belgesi’ aranır.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 5 – (1) ‘İzin Belgesi’ başvuruları Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) “E-İşlemler” menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri Uygulaması” ndan ulaşılan “E-İmza Uygulamaları” altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır.

(2) Elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, birinci fıkrada belirtilen “İthalat Belge İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü olarak “TPS-875-İzin Belgesi (KSS)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Ek-5’te yer alan Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup ekleri ile birlikte belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra elektronik imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.

İzin belgesine ilişkin bildirim ve işlemler

MADDE 6 – (1) Uygun bulunan başvurular için ‘İzin Belgesi’, Genel Müdürlükçe elektronik olarak düzenlenir ve başvuru sahibinin başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Genel Müdürlükçe elektronik ortamda (TPS) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Aksi takdirde eşyanın ithaline izin verilmez.

(2) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi, yükümlü tarafından ithalat esnasında beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(3) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, İzin Belgesinin TPS’de kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Genel Müdürlükçe bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından beş iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Bu başvuruyu yapmak ithalatçının sorumluluğundadır.

(4) Ek-1 kapsamındaki eşyaya ilişkin ithaline izin verilen eşyanın tekrar üçüncü bir ülkeye ihracatı yapılamaz.

(5) İthal edilen Ek-1 ve Ek-2’de yer alan liste kapsamı eşyanın yurt içinde üçüncü şahıslara devri halinde firmalar tarafından Genel Müdürlük bilgilendirilir.

(6) Ek-1’deki listede yer alan eşya için düzenlenen ‘İzin Belgelerinin’ süresi üç aydır ve bu süre uzatılamaz. Bu belgedeki her türlü değişiklik, yeni belge alınmasını gerektirir.

(7) Ek-2 ve Ek-3’te yer alan liste kapsamı eşya için düzenlenen ‘İzin Belgeleri’ tanzim edildiği takvim yılı içinde geçerlidir.

(8) Ek-2 ve Ek-3’te yer alan liste kapsamı eşya için düzenlenen ‘İzin Belgelerinde’ ilgilinin talebi halinde uygun görülen değişiklikler Genel Müdürlükçe belge üzerinde yapılabilir. Ancak firma değişikliği talebi kabul edilmez.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

MADDE 7 – (1)31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/17)`yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 8 – (1)31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/17)’e yapılan atıflar bu Tebliğ’e yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M3-22-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}