Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği Sayısı 3033

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği Sayısı 3033

KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, NÜKLEER TEHDİT VE TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNETMELİĞİ

Karar Sayısı: 3033

01.10.2020 tarih ve 31261 sayılı R.G.

Ekli “Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince karar verilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yurt içinde veya yurt dışında meydana gelip ülkemizi etkileyebilecek kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere karşı insan sağlığı ve çevreye yönelik zararın önlenmesi veya en aza indirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların ve sivil asker iş birliği çerçevesinde de Türk Silahlı Kuvvetlerinin olay öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin görev ve sorumlulukları ile gerekli iş birliği ve koordinasyonun esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere karşı alınacak önlemler ve yapılacak hizmetleri yürütmekle görevli, sivil kurum ve kuruluşların ve sivil asker iş birliği çerçevesinde de askeri kurum ve kuruluşların olay öncesi, sırası ve sonrasında yurt içinde yürütecekleri çalışmaların esaslarını kapsar.

(2)   Petrol kirlenmeleri, bulaşıcı hastalıklar, soba zehirlenmeleri ve kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin yayılımı sonucu meydana gelebilecek deniz kirlenmeleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3– (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)     Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

b)     Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,

c)       Dekontaminasyon: Kişi, araç, malzeme ve binalar ile alanlar üzerinde etki gösteren kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin etkilerinin tamamen giderilmesi veya sağlık açısından tehdit oluşturmayacak seviyeye indirilmesi için yapılan işlemleri,

ç) İlk müdahale ekipleri: Olay bölgesinde keşif-tespit, bomba imha, olay yeri güvenlik, arama-kurtarma, dekontaminasyon, itfaiye ve acil sağlık hizmetlerini yürüten ekipleri,

d)    Kalibrasyon: Belirlenmiş koşullar altında, doğruluğu bilinen bir ölçüm standardını veya sistemini kullanarak diğer test ve ölçüm aletinin doğruluğunun ölçülmesi ve sapmalarının belirlenmesi için yapılan işlemleri,

e)     KBRN: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer kelime grubunun kısaltmasını,

f)     KBRN maddesi: İnsan ve çevre için tehlikeli durumlara yol açabilecek kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddeleri,

g)   KBRN olayı: Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin kasten veya kazaen yayılmasıyla oluşan, insan ve çevre için zararlı ve tehlikeli durumları,

ğ) KBRN riski: İnsan sağlığı ve çevrenin, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerinin kasten veya kazaen çevreye yayılmasından zarar görme olasılığını ve zararın ciddiyet derecesini,

h)   KBRN savunması: Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer saldırılarından korunabilmek, kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer ajanlarının etkilerini yok etmek veya mümkün olduğunca en aza indirebilmek için alınan önlemler ve yapılacak çalışmaların tümünü,

ı) KBRN tehdidi: Petrol kirlenmeleri, bulaşıcı hastalıklar, soba zehirlenmeleri ve kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin yayılımı sonucu meydana gelebilecek deniz kirlenmeleri hariç olmak üzere; kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerden elde edilmiş silahların, terör, sabotaj ve benzeri eylemlerde kasten kullanılmasını,

i)   KBRN tehlikesi: Petrol kirlenmeleri, bulaşıcı hastalıklar, soba zehirlenmeleri ve kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin yayılımı sonucu meydana gelebilecek deniz kirlenmeleri hariç olmak üzere; endüstriyel üretimde, sağlık sektöründe, laboratuvarlarda, bilimsel araştırmalarda ürün ya da ara ürün olarak kullanılan kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddelerin kazaen yayılmasıyla oluşan durumları,

j)   Kitle İmha Silahı (KİS): Biyosfere, doğal ve insan yapımı yapılara ve/veya çok sayıda insana büyük ölçüde zarar veren silahları,

k)     NATO: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütünü,

l)   Prekürsör: Hangi yöntemle olursa olsun, bir kimyasal maddenin üretimi sırasında herhangi bir aşamada rol oynayan başka bir kimyasal maddeyi,

m)   Risk analizi: Tehdit ve tehlikelere yönelik olarak ortaya çıkabilecek risklerin önceden tanımlanıp değerlendirilmesini,

n)   Risk azaltma: Tehdit ve tehlikelere yönelik olarak risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve azaltılmasına yönelik sistematik olarak gerçekleştirilen faaliyetleri,

o)   Saha dışı: Nükleer güç santralini fiziksel engellerle çevreleyen, sadece kontrollü giriş-çıkış yapılabilen ve üzerinde santral sahibinin yetkisi olan alanın dışını,

ö) Saha içi: Nükleer güç santralini fiziksel engellerle çevreleyen, sadece kontrollü giriş-çıkış yapılabilen ve üzerinde santral sahibinin yetkisi olan alanın içini,

p)   Sıcak bölge: Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddeler ile kirlendiği tespit edilmiş, çevreyi ve yaşamı tehdit eden bölgeyi,

r)   Soğuk bölge: Sıcak bölgede tespit edilmiş kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer maddeler ile kirlenmesi muhtemel olmayan, acil tıbbi müdahale ve ambulans hizmetlerinin yürütüldüğü temiz bölgeyi,

s)     TAMP: Türkiye Afet Müdahale Planını,

ş) Tehlikeli madde: Doğaları, içerik ve durumları nedeniyle çevre güvenliğini, hayvanları, insanları ve genel güvenliği tehlikeye düşürme potansiyeline sahip maddeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

Görev ve sorumluluklar

MADDE 5– (1) İlgili kurum ve kuruluşlar bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri, TAMP kapsamındaki görevlerini de göz önüne alarak yerine getirmekten ayrı ayrı sorumludur.

(2)   Bu Yönetmelik kapsamında Başkanlığın görevi, 6 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla koordinasyon ve iş birliğini sağlamaktır. Bu görevin yerine getirilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar tarafından yapılacak her türlü bilgi ve belge paylaşımı, görüş ve onay talepleri gibi işlemler doğrudan Başkanlığa yöneltilir.

Ticaret Bakanlığının görev ve sorumlulukları

MADDE 15– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin olarak Ticaret Bakanlığının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yurt dışından gönderilen ve/veya yurt dışına gönderilecek bağış, yardım ve eğitim amaçlı KBRN malzemeleri ile kurtarma ve iyileştirmede ihtiyaç duyulacak diğer malzemelerin yurt içine girişi ve yurt dışına çıkışıyla ilgili işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde bekletilmeden yapılmasını sağlamak.

b) Son kullanıcı olarak ithal edilen, KBRN araç, gereç ve malzemelerinin yurt içine girişiyle ilgili işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde bekletilmeden yapılmasını sağlamak.

c)  KBRN silah ve bunların yapımında kullanılan malzemeler ile tehlikeli endüstriyel maddelerin kaçakçılığının önlenmesi ve izlenmesi ile gümrüklü yer ve sahalarda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, gerektiğinde diğer kolluk birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ç) İthalatta yasal yetki alanına giren konularda Bakanlıkça bildirilecek ürün, ülke ve benzerleri için risk değerlendirmesi yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Malzeme Temin Edilmesi ve Mali Hükümler

 Araç ve malzeme

MADDE 24– (1) Başkanlık, KBRN olaylarına müdahalede kullanılacak temel ekipmanların teknik özelliklerini, kurum ve kuruluşların kendi görev alanlarına giren özel müdahale ekipmanları hariç olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de alarak belirler, bu alandaki teknolojik gelişmeleri takip eder ve talepte bulunan kurumlara teknik bilgi desteği sağlar.

(2)    Bu Yönetmelikle belirlenen görevlerin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemeler, ihtiyaç sahibi kurumlarca temin edilir. Bakım, onarım ve kalibrasyon gibi rutin işlemler yine ihtiyaç sahibi kurumlarca yapılır veya yaptırılır.

 Bütçe

MADDE 25– (1) Kurum ve kuruluşlar, bu Yönetmelikte kendilerine verilen görevlerle ilgili ihtiyaç duyacakları harcamalar için bütçelerine gerekli ödeneği koymaktan sorumludur.

Hibe ve yardımlar

MADDE 26– (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yürütecek olan kurum ve kuruluşlara hibe edilen veya gönderilen her türlü malzeme ve teknik ekipmanın geçici veya kati ithali 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 128 ila 131 inci ve 167 nci maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim ve tatbikatlar

MADDE 27– (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev alacak personelin eğitimleri, Başkanlık ve yerelde bulunan bağlı birimleri tarafından verilir. Kurum ve kuruluşların görev alanlarına ilişkin özel KBRN eğitimlerinin ise kendi kurumlarınca verilmesi sağlanır.

(2)   Bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile valilikler, ekiplerin ve personelin eğitimi için Başkanlıkla iş birliği içerisinde KBRN tatbikatları düzenler ve bu alanda düzenlenen tatbikatlara katılım sağlar.

(3)   Askeri eğitimler hariç olmak üzere, ülkemizde kurum ve kuruluşlar tarafından ulusal ve uluslararası KBRN eğitimleri düzenlenmesi halinde Başkanlığa bilgi verilerek sonuç raporu gönderilir.

Bilgi ve belgeler

MADDE 28– (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri yerine getirmekle yükümlü kurum ve kuruluşlar, bu faaliyetlere ilişkin olarak Başkanlık tarafından talep edilen her türlü bilgi, belge ve dokümanı Başkanlığa vermekle yükümlüdür.

Denetim

MADDE 29– (1) Bu Yönetmelik gereğince ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarca yürütülmesi öngörülen görevler; kurumların kendi denetim birimlerince, illerde ise vali veya görevlendireceği personel tarafından denetlenir. Görevli askeri birliklerin denetimi askeri denetim sistemine göre yapılır.

Yönerge hazırlanması

MADDE 30– (1) Bu Yönetmelikte ve kurumların kendi özel mevzuatında belirtilen KBRN görevlerinin yerine getirilmesi için ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarca, bu Yönetmeliğin yayımını müteakip bir yıl içinde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehdit ve Tehlikelere Dair Görev Yönergesi hazırlanır. Yönerge, merkezde kurumların en üst amirlerince, illerde ise valilerce onaylanarak yürürlüğe konulur. Yönergenin bir nüshası onaylanmasından sonraki üç ay içerisinde Başkanlığa gönderilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31– (1) 3/5/2012 tarihli ve 28281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 32– (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}