Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: 02.07.2021 tarih ve 31529 sayılı R.G.

MADDE 1 – 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin onuncu ve on ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on altıncı fıkrasında yer alan “G, L, M, N, P” ibaresi, “G, L, N” olarak değiştirilmiş, yirminci fıkrasında yer alan “Yetki belgesi sahibinin faaliyeti esnasında,” ibaresi “M ve P türü yetki belgesi sahipleri haricindeki diğer yetki belgesi sahibinin faaliyeti esnasında,” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) M türü yetki belgeleri için başvuranlardan;

a) M1 yetki belgesi için başvuranların, 3/6/2014 tarihli ve 29019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında il/iller bazında düzenlenen yetki belgesine sahip olmaları,

b) M2 yetki belgesi için başvuranların, Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında ulusal bazda düzenlenen yetki belgesine sahip olmaları,

şarttır.”

“(12) P türü yetki belgeleri için başvuranlardan;

a) P1 yetki belgesi için başvuranların, Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında il/iller bazında düzenlenen yetki belgesine sahip olmaları,

b) P2 yetki belgesi için başvuranların, Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında ulusal bazda düzenlenen yetki belgesine sahip olmaları,

şarttır.”

“(24) M ve P türü yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri esnasında, bu maddeyle belirlenmiş olan şartları kaybetmeleri halinde yetki belgeleri iptal edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (ğ) bendinin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “5” ibareleri “10” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Adlarına M2 yetki belgesi düzenlenmiş firmalar, geçerli bir taşıma işleri organizatörü yetki belgesine sahip olmaları halinde, yalnızca kargo tasnif ve aktarma merkezi arasında yapacakları taşımalarda, başka firmalar adına düzenlenen K1 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “, kargo” ve “, kargonun” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, on ikinci fıkrasında yer alan “, eşya ve kargoyu” ibaresi “ve eşyayı” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “ve kargo” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, on dördüncü fıkrasında yer alan “, kargo” ibareleri, kırk beşinci fıkrasında yer alan “ve kargo” ibaresi ve kırk altıncı fıkrasında yer alan “, 43 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “ve kargo” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci ve on dördüncü fıkralarında yer alan “ve kargo” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “, tarifeli yolcu ve kargo” ibaresi “ve tarifeli yolcu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan “, 43 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları” ibareleri ile aynı maddenin sekizinci fıkrasında yer alan “fıkraları ile 43 üncü maddenin üçüncü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “, 43 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin altıncı fıkrasının cümle başına “14 üncü maddenin yirmi dördüncü fıkrası,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte geçerli bulunan M ve P türü yetki belgeleri için, 14 üncü maddenin onuncu ve on ikinci fıkraları, 31/12/2021 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
8/1/201830295
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1-25/5/201830431
2-31/12/2018                        30642 (4. Mükerrer)
3-15/11/201930949
4-23/11/201930957
5-10/1/202031004
6-23/6/202031164
7-21/11/202031311
8-11/5/202131481
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}