Kanunlarda Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 57

Kanunlarda Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 57

KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE UYUM SAĞLANMASI AMACIYLA BAZI BAKANLAR KURULU KARARLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 57

31.08.2018 tarih ve 30521 sayılı R.G.

Kanunlarda yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun ek 1 inci ve geçici 20 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

30 Ağustos 2018

30/8/2018 TARİHLİ VE 57 SAYILI

CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın;

a) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığını” şeklinde, birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca” ibaresi “Ticaret Bakanlığınca” şeklinde, birinci fıkrasının (j) bendinin (i), (iv), (vii) ve (x) numaralı alt bentlerinde yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde, birinci fıkrasının (r) bendinde yer alan “Posta ve Telgraf Teşkilatlını” ibaresi “Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş’yi” şeklinde değiştirilmiş ve mevcut (t) bendi yürürlükten kaldırılarak sonra gelen bentler, (t) ile başlamak üzere yeniden teselsül ettirilmiştir.

b) 6 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İstanbul Altın Borsası” ve “Borsa” ibareleri “Borsa İstanbul A.Ş.” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 7 nci maddesinin (a) bendinde yer alan “Ekonomi Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde, (b) bendinde yer alan “Borsa” ve “İstanbul Altın Borsasında” ibareleri sırasıyla “Borsa İstanbul A.Ş.” ve “Borsa İstanbul A.Ş.’de” şeklinde, (d) bendinde yer alan “İstanbul Altın Borsasında”, “Borsa’da” ve “Borsa” ibareleri sırasıyla “Borsa İstanbul A.Ş.’de”, “Borsa İstanbul A.Ş.’de” ve “Borsa İstanbul A.Ş.” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ve “Ekonomi Bakanlığına” ibareleri sırasıyla “Bakanlığa” ve “Ticaret Bakanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Müsteşarlığınca” ibaresi “Başkanlığınca” şeklinde, onuncu fıkrasında yer alan “Hazine” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 17/A maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Müsteşarlığınca” ibaresi “Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 18 inci maddesinin dördüncü paragrafında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 28 inci maddesinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2– 10/10/2006 tarihli ve 2006/11115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesine ve Denetlenmesine Dair Kararın;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “İstanbul Altın Borsası” ibaresi “Borsa İstanbul A.Ş.” şeklinde, birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “İstanbul Altın Borsasını” ibaresi “Borsa İstanbul A.Ş.’yi” şeklinde, (ı) bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığını” şeklinde değiştirilmiştir.

b) 7 nci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan “İstanbul Altın Borsası” ibareleri “Borsa İstanbul A.Ş.” şeklinde değiştirilmiştir.

c) 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İstanbul Altın Borsası” ibareleri “Borsa İstanbul A.Ş.” şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İstanbul Altın Borsası’nın” ibaresi “Borsa İstanbul A.Ş.’nin” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “İstanbul Altın Borsası” ibaresi “Borsa İstanbul A.Ş.” şeklinde değiştirilmiştir.

d) 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “İstanbul Altın Borsası” ibareleri “Borsa İstanbul A.Ş.” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “İstanbul Altın Borsasına” ibaresi “Borsa İstanbul A.Ş.’ye” şeklinde değiştirilmiştir.

e) 11/A maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibareleri “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

f) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İstanbul Altın Borsası” ibaresi “Borsa İstanbul A.Ş.” şeklinde değiştirilmiştir.

g) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

….

MADDE 6- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}