Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ İthalat 2018-2

Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ İthalat 2018-2

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILACAK İTHALATTA ALINACAK İZİN HAKKINDA TEBLİĞ

(İTHALAT: 2018/2)

Ekonomi Bakanlığından: 16.02.2018 tarihli ve 30334 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılacak ithalatta, ülkemizin uluslararası yükümlülükleri de dikkate alınarak, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) verilecek izinlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 25/12/2017 tarihli ve 2017/11168 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 5, 6 ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İzin belgesi

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalat, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek izin belgesi ile yapılır. Fiziksel veya elektronik olarak düzenlenen izin belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Başvuru usul ve esasları

MADDE 4 – (1) İzin belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirilebilmesi için Ek-1’de yer alan “İzin Belgesi Başvuru Formu” ve belgelerin eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletilmesi gerekir.

(2) İzin belgesi başvuruları, kamu kurum ve kuruluşlarının Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden Ekonomi Bakanlığı KEP adresine (ekonomi@hs01.kep.tr) yapılır.

(3) Genel Müdürlük, ihtiyaç duyulması halinde ilave bilgi ve belge talep edebilir.

Başvuruların sonuçlandırılması

MADDE 5 – (1) Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, ithalatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesi kapsamında, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) tarafından ithal eşyanın yerli tedarik koşulları da dikkate alınarak sonuçlandırılır.

İzin belgesinin süresi

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde düzenlenen izin belgelerinin geçerlilik süresi bir yıldır. Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde bu süre tekerrüren altı ay uzatılabilir.

Muafiyet

MADDE 7 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinde sayılan haller kapsamında yapılan ithalatta bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

İzin belgesi aranmayacak eşya

MADDE 8 – (1) Aşağıda yer alan eşyanın ithaline Bakanlıkça izin verilmiş olup, gümrük idarelerince bu Tebliğ kapsamında izin belgesi aranmaz:

a) 27.10, 27.11 ve 27.16 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan eşya,

b) Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) tarafından düzenlenen ithal lisansı/izin belgesi/uygunluk yazısına konu eşya.

İzin belgesi verilmeyen eşya

MADDE 9 – (1) 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi kapsamında yer verilen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen, kamu alımlarında yerli malı olma şartı getirilen makine ve ekipman listesi ile yapı malzemeleri listesinde belirtilen eşyanın ithalatında bu Tebliğ kapsamında izin belgesi düzenlenmez.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlara ilişkin uygulamaya yönelik önlem almaya, özel, istisnai ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Diğer mevzuat

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen izin belgesi, diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 1/3/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}