İthalatta Kota ve Taife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ No 2020-8

İthalatta Kota ve Taife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ No 2020-8

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI

İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/8)

Ticaret Bakanlığından:14.07.2020 tarihli ve 31185 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 30/12/2019 tarihli ve 1953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca açılan tarife kontenjanlarının ilgili mevzuat çerçevesinde ilk dağıtımı sonucunda artakalan kontenjanların dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 30/12/2019 tarihli ve 1953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları

MADDE 3 – (1) Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda GTP ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda artakalan tarife kontenjanlarının dağıtımı, söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayiciler ile tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin başvurunun yapıldığı yıl hariç son üç takvim yılında ithalat performansı olan geleneksel ithalatçılara talep toplama yöntemi ile yapılır.

(2) Tarife kontenjanına başvuru, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler/İthalat İşlemleri” bölümünün “E-İmza Uygulamalarına Giriş” başlığı altındaki “İthalat İşlemleri” sayfasından elektronik imza ile yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat:2017/3) çerçevesinde yapılır.

(4) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda, ikinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0967 İthal Lisansı MAK-ELEKT-ELEKTR”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-3’te yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.

(5) Eksik başvuru yapılması halinde, Bakanlıkça eksikliklerin tamamlanması için beş gün ek süre verilir.

(6) Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.

Dağıtım

MADDE 4 – (1) Tarife kontenjanlarının dağıtımında söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilerin talepleri öncelikle dikkate alınır.

(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda taleplerin tam olarak karşılanması esastır. Daha önce başvuru sahibi firmaya kontenjan tahsis edilmiş olması durumunda, bu kontenjanı kullanma performansı dağıtım yapılırken göz önünde bulundurulur.

(3) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, üretim faaliyeti, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve daha önce tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

İthal lisansının düzenlenmesi, bildirimi ve kullanımı

MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz.

(3) Bildirimde yer alan belge numarası ve belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından beş iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.

İthal lisanslarının süresi

MADDE 6 – (1) Düzenlenecek ithal lisansları 15/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerlidir.

İthal lisansı devri

MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

İthal lisansının revizesi

MADDE 8 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması halinde, Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal lisansı düzenlenen firma tarafından, değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Bakanlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. Bakanlık, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

Yetki

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya, düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Bakanlık (İthalat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 20/3/2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

TABLO

NoG.T.PEşyanın TanımıBirimMiktarıGümrük Vergisi %
18507.60.00 veya 8507.80.00*Yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller (batarya): -nominal kapasitesi 1 060 mAh olan, -nominal gerilimi 7,4 V (ortalama gerilimi 0,2 C’de deşarj) olan, -8,4 V’luk (±0,05) voltajı olan, -uzunluğu 86,4 mm (±0,1) olan, -genişliği 45 mm (±0,1) olan, -yüksekliği 11 mm (±0,1) olan, yazar kasaların imalinde kullanılmaya mahsus (a).Adet50.0000
28507.60.00*Lityum-iyon akümülatör: -Kalınlığı 6 mm fazla olmayan, -Genişliği 100 mm fazla olmayan, -Uzunluğu 150,15 mm fazla olmayan, – Nominal kapasitesi 1.000 mAh veya daha fazla olan ancak, 10.000 mAh`den fazla olmayan, -Ağırlığı 150 gr`dan fazla olmayan, 8517.12.00 alt başlığında yer alan ürünlerin imalinde kullanılmaya mahsus (a).Adet2.500.0000
38507.60.00* Lityum İyonlu (Li-Ion) Akümülatörler: -Voltajı 150 V veya daha fazla olan ancak, 300 V’u geçmeyen, -Uzunluğu 290 mm veya daha fazla olan ancak 490 mm`yi geçmeyen, -Genişliği 670 mm veya daha fazla olan ancak 1120 mm`yi geçmeyen, -Yüksekliği 140 mm veya daha fazla olan ancak 230 mm`yi geçmeyen, 87. fasılda yer alan motorlu taşıtların imalinde kullanılmaya mahsus (a).Adet46.0000
48529.90.92.00.00 veya 9405.40.39.00.00*Yalnız LED Diyotlu Baskılı Devre Kartı; prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcılar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus (a).Adet40.000.0000

(a): Bu eşya gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

* :Bu GTP’lerde sadece madde ismi sütununda özellikleri belirtilen ürünler için vergi oranı düşürülmüştür.

Ek-2

…………………………………İTHALATINDA UYGULANAN

TARİFE KONTENJANINDAN YARARLANMAK VE İTHAL LİSANSI ALMAK
İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

Tarih…/…/            

TİCARET BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)

30/12/2019 tarihli ve 1953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara istinaden yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/8) kapsamında, aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

Bakanlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler tam ve eksiksiz olarak ekte sunulmaktadır.

Firma Yetkilisinin Adı Soyadı

Unvanı
İmza/Kaşe

İthalatçının firmanın;

Unvanı  :

Vergi numarası  :

Açık adresi           :

Telefonu (dahili), faks numarası    :

Web adresi           :

E-posta adresi*   :

İhracatçı firmanın unvanı, adresi  :

G.T.İ.P.

Madde ismi

Ticari ismi

Malın kullanılacağı yer                     :

Malın talep edilen miktarı                                :

Malın menşe ülkesi                            :

Malın sevk ülkesi                               :

Malın giriş yapacağı yetkili gümrük idaresi  :

*Elektronik olarak düzenlenen ithal lisansları firmaların e-posta adreslerine iletilmekte olup, aktif olarak kullanılan e-posta adreslerinin bildirilmesi önem arz etmektedir.

Ek-3

BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tarife kontenjanı başvurularında aşağıdaki belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce ibrazı gerekmektedir. İbraz edilen bilgi ve belge nüshalarının asılları ile uygunluğu ve doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur.

Sanayiciler için:

1-                   Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış Başvuru Formu (Ek-2)

2-                   Üretimde hammadde veya ara mal olarak kullanılan eşyanın miktarını ayrıntılı olarak içeren ve başvuruda bulunan firma adına düzenlenmiş geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti

3-                   İthal lisansı kapsamında ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma fatura/faturalar

4-                   Bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan listedeki özel tanıma ait eşyadan ithalat yapmış olan firmaların, bu ithalatlarına ilişkin 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait, her bir yıl için ayrı olarak ve aşağıdaki örneğe göre hazırlanmış, Yeminli Mali Müşavirce tasdik edilmiş, gümrük beyanname özet tablosu

5-                   Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odasından alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli “Faaliyet Formu (Ek-4)”

İthalatçılar için:

1-                   Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış Başvuru Formu (Ek-2)

2-                   İthal lisansı kapsamında ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma fatura/faturalar

3-                   Bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan listedeki özel tanıma ait eşyadan ithalat yapmış olan firmaların, bu ithalatlarına ilişkin 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait, her bir yıl için ayrı olarak ve aşağıdaki örneğe göre hazırlanmış, Yeminli Mali Müşavirce tasdik edilmiş, gümrük beyanname özet tablosu

Örnek Gümrük Beyanname Özet Tablosu

Yalnızca               gümrük tarife istatistik pozisyonundan (GTP) kapsamı “        …………………………………(Ek-

1’de yer alan söz konusu GTP’ye ait özel tanım)…………………………………………                ” tanımlı maddenin ithalat miktarını gösterir.

Firma Unvanı:
Firma Vergi No:
SıraNoBeyannameMiktarFatura
SayısıTarihiNumarasıTarihi
      
      
      
      
      
TOPLAM MİKTAR:

Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda unvanı ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir).

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

ADI SOYADI

Ek-4

Faaliyet Formu Örneği

Tarih: …/…/………

Aşağıda unvanı ve sicil numaraları belirtilen firmanın başvurusu üzerine, firmanın muhasebe kayıtlarının ve ilgili diğer belgelerin tetkiki sonucunda firmanın faaliyetlerine ilişkin aşağıda yer alan bilgilere ulaşılmış olup, söz konusu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Yetkilisi/Yetkilileri                                                             YMM Adı Soyadı

Adı Soyadı, Unvan                                                                            Mühür

İmza ve Kaşe[1]İmza ve Kaşe

1- Tarife Kontenjanı Tahsis Talebinde Bulunan Firmaya İlişkin Bilgiler
Firma Unvanı[2] 
Adres(2) ve Telefon/Faks Numarası 
Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarası/T.C. Kimlik Numarası 
Sigorta Müdürlüğü ve Sigorta Sicil No 
2- İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin
Adı Soyadı 
Bağlı Olduğu Oda ve Sicil Numarası 
Adres ve Telefon/Faks Numarası 
3- Firmanın Talep Konusu Maddenin Tüketim Faaliyetine İlişkin Bilgiler
 201720182019
Tüketim Kapasitesi (Ton)   
Fiili Sarfiyatı (Ton)   
4- Firmanın Üretim Faaliyetine İlişkin Bilgiler
Talep konusu Madde KullanılarakÜretilen Ürünün Adı[3] 
 201720182019
Üretilen Ürünün ÜretimKapasitesi (Ton)   
Üretilen Ürün Miktarı (Ton)   

[1] Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.

[2] Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi’nde veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nde yer alan unvanının ve adresinin tam olarak yazılması gerekmektedir.

[3] Talep konusu madde kullanılarak üretimi gerçekleştirilen birden fazla ürün olması durumunda, her bir ürün için dördüncü bölümün ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}