İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/2)

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2019/2)

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN

TEBLİĞ (2019/2)

Ticaret Bakanlığından:22.10.2019 tarihli ve 30926 sayılı R.G.

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 30/12/2018 tarihli ve 30641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/9) ile açılan korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma kapsamında ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu EK-1’de yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 Gümrük Tarife Pozisyonlarında (GTP) yer alan ürünün ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesi, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşmasının 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan DTÖ üyeleri ile talep olması halinde istişarelerde bulunulması, Korunma Önlemleri Anlaşmasının 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınması ve önlemin aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde istihsali hususunda Cumhurbaşkanına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.

 

GTP

Eşya Tanımı

EK MALİ
YÜKÜMLÜLÜK
($/Kg)

1.Yıl

2. Yıl

3. Yıl

5402.31 Naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler)

0,30

0,29

0,28

5402.32.00.00.00 Naylondan veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçenler)
5402.51 Naylondan veya diğer poliamidlerden
5402.61 Naylondan veya diğer poliamidlerden
5402.45 Diğerleri, naylonlardan veya diğer poliamidlerden

0,10

0,09

0,08

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191022-10-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}