İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ No 2018-6

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ No 2018-6

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN

TEBLİĞ (2018/6)

Ticaret Bakanlığından:13.10.2018 tarihli ve 30564 sayılı R.G.

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 23/2/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/1) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği ile 1/5/2013 tarihinde yürürlüğe giren ülkemiz ile Kore Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde Kore Cumhuriyeti menşeli eşyaya yönelik yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu EK-1’de yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan “Diğerleri” tanımlı eşyanın Kore Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 2 (iki) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

 

G.T.İ.P.

EŞYANIN TANIMI

MENŞE ÜLKE

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK

(CIF %)

3907.69.00.00.00 Diğerleri Kore Cumhuriyeti

1.Yıl

2.Yıl

%6,5

%6

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

EK-1

KORE CUMHURİYETİ (GÜNEY KORE) MENŞELİ POLİETİLEN TEREFTALAT (PET) İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASINA İLİŞKİN ÖZET

SONUÇ RAPORU

 

1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

 

1.1. Başvuru

 

S AS A Polyester A.Ş. (S AS A) firması tarafından, üretimini gerçekleştirdiği Polietilen Tereftalat (PET) ürününün Güney Kore menşeli olanlarının ithalatının mutlak ve nispi olarak arttığı ve bu durumun yerli üretim dalı üzerinde ciddi zarar oluşturduğu iddiası ile mezkur ülke menşeli PET ithalatında korunma önlemi alınması için başvuruda bulunulmuştur.

2017 yılma ait verilere göre başvuru sahibi SASA firması Türkiye üretiminin %61’ini, başvuruyu destekleyen Koza Polyester ise toplam Türkiye üretiminin %39’unu gerçekleştirmektedir

1.2. Soruşturma Açılması

Ülkemiz ile Güney Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 01/05/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Anlaşma, taraflara STA kapsamında verilen tavizler sonucu ortaya çıkan ithalat artışının ilgili yerli sanayi dalı üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidine neden olması durumunda, ikili korunma önlemi uygulayabilme imkanı tanımaktadır.

Başvuru dosyasının ön incelemesinde, ithalat artışı, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde zarar veya zarar tehdidi ve her ikisi arasında illiyet bağının bulunduğuna ilişkin iddialar İthalatta Korunma Önlemleri Kurulu’na sunulmuş olup, Kurul başvuru konusu ürün için Korunma Önlemi Soruşturması açılmasına karar vermiştir.

Bu çerçevede, 23/02/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2018/1 sayılı Tebliğ ile Kurul kararı ilan edilerek Kore Cumhuriyeti menşeli anılan eşya ithalatına karşı STA kapsamında ikili korunma önlemi soruşturması açılmıştır.

1.3. İlgili Taraflar ve Tarafları Dinleme Toplantısı

Soruşturma açılış tebliğinde, ilgili taraflara istenen bilgi ve belgeleri sunmaları ve varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini iletmeleri için soruşturmanın açılış tarihinden itibaren 30 gün süre verilmiştir. Bu çerçevede, öngörülen süre içerisinde 1 yabancı hükümet, 1 ihracatçı firma ve 4 ithalatçı firma olmak üzere yerli üretim dalı hariç 6 ilgili taraf başvurusu alınmıştır.

1.4. Yerinde İnceleme

Soruşturma kapsamında başvuru sahibi firmaca Bakanlığımıza iletilen ekonomik göstergelerin doğruluğunu teyit etmek ve üretim sürecini yerinde incelemek amacıyla 31/05/2018 tarihinde yerli üretici SASA’nın üretim tesisinde yerinde inceleme yapılmıştır.

2. SORUŞTURMA KONUSU ÜRÜN

2.1. Genel Bilgiler

Soruşturma konusu ürün olan 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) “Diğerleri” şeklinde tanımlanan, viskozitesi 78ml/g ve altında olan polietilen tereftalattır. PET, dimetil tereftalat (DMT) veya tereftalik asidin (PTA) monoetilen glikol (MEG) ile birleşmesi ve çeşitli katkı maddeleri ve katalizörlerin yardımıyla bir araya getirilerek polimerleşmesi sonucu elde edilen termoplastik bir polimerik malzemedir. Üretim prosesi, esterleştirme, polimerleştirme, kesme ve katı halde polimerleştirme (SSP) evrelerinden oluşur. Granül formundaki nihai ürüne de PET cips adı verilir.

2.2. Soruşturma Konusu Ürünün Kullanım Alanları ve Üretim Süreci

PET cips ürünü tekstil (elyaf, iplik, dokunmamış, endüstriyel tekstil), ambalaj (levha -film), mühendislik polimerleri ve çok çeşitli plastik malzeme üretiminde kullanılır. İlgili ürünün kullanım alanları aşağıdaki gibidir:

– Film (başta gıda paketleme olmak üzere her türlü film uygulamaları)

– Enjeksiyon (her türlü plastik malzeme üretimi)

– Endüstriyel (kord bezi gibi yüksek mukavemet gerektiren endüstriyel uygulamalar)

– Medikal (medikal cihaz aksamları ve medikal malzemeler)

– Tekstil (kesikli/kesiksiz elyaf, non woven üretimleri, POY, iplik)

Soruşturma konusu ürünün üretim süreci şu şekilde gerçekleşmektedir: Dimetil tereftalat veya tereftalik asit monoetilen glikol ile esterleşme reaksiyonuna girer. Bu reaksiyon sonucunda monomer adı verilen bir ara ürün oluşur. Bu esnada DMT prosesinde metanol, PTA prosesinde su yan ürün olarak açığa çıkar. Oluşan monomerlerin uygun koşullarda polimerleşmesi sonucunda da PET polimeri oluşur. Polimerleşme sonunda başta kullanılan MEG’in bir kısmı yan ürün olarak sistemden çıkar. Söz konusu esterleşme ve polimerleşme reaksiyonları “bateh polimer” veya “continuous polimer” olarak adlandırılan tesislerde reaktörlerden oluşan kapalı sistemlerde gerçekleşir. Oluşan polimer önce soğutularak katılaştırılır ve kesilerek cips formuna getirilir. Cips formundaki ürün önce ürün silosuna aktarılır, oradan da big bag’lere doldurularak stoklanın

2.3. Benzer veya Doğrudan Rakip Ürün

İthal ve yerli PET ürünü birbirlerinin yerine kullanılabilmekte ve fiziksel, kimyasal özellikleri benzerlik göstermektedir. Bu faktörler göz önüne alındığında yerli üretim dalı tarafından üretilen ürün ile ithal olanlar benzer ürün olarak değerlendirilmektedir.

2.4. Mevzuat

3907.69.00.00.00 GTİP’inde yer alan PET ürününün ithalatında 2018 yılı İthalat Rejimi Kararı kapsamında uygulanan gümrük vergileri aşağıdaki tabloda gösterilmekte olup, anılan eşya için %18 oranında KDV uygulanmaktadır.

 

 

 

GTİP

 

 

 

Eşya

Tanımı

 

 

GÜMRÜK VERGİSİ (%)

KDV

(%)

AB, EFTA STA

GUN. KORE

MLZY

SİNG

EAGÜ

GYÜ

3907.69.00.00.00

Diğerleri

18

0

0

0

0

0

3

6,5

*AB: Avrupa Birliği, STA: Serbest Ticaret Anlaşması İmzalanan Ülkeler, EAGÜ: En Az Gelişmiş Ülkeler, GYÜ: Gelişme Yolundaki Ülkeler

 

3. İTHALAT ARTIŞI VE İTHALATIN GERÇEKLEŞME KOŞULLARI

 

Soruşturma konusu ürün için mutlak ve nispi ithalatın, ithalatın yurt içi piyasadan aldığı payın ve ithalatın ülkelere göre dağılımının yıllar itibariyle seyri aşağıda verilmektedir. Söz konusu istatistikler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanmıştır.

 

3.1. Genel İthalat

 

 

Yıl

 

 

Miktar

(Ton)

 

 

Değer ($)

 

 

BF

(S/Ton)

 

 

DİR Miktar

(Ton)

 

 

DİR

Değeri ($)

 

DİR

Değeri ($)

Miktar Değişim

%

Ton

2013

51.869

78.763.052

1.519

20.492

30.865.260

2014

49.261

68.510.275

1.391

20.499

28.176.416

-5%

-2.608

2015

50.510

54.108.779

1.071

19.205

19.814.844

2%

1.249

2016

69.517

65.509.054

942

21.672

20.869.440

38%

19.007

2017

87.485

91.613.711

1.047

15.870

16.599.949

25%

17.968

2017/6

41.439

42.943.307

1.036

5.187

2.192.929

2018/6

52.258

62.078.185

1.188

8.743

5.337.124

26%

10.820

3907.69.00.00.00 pozisyonunda yer alan PET ürününün ithalatına ilişkin değerlendirme 2013-2018 (6 aylık) dönemi için yıllık ve aylık bazda yapılmış olup anılan veriler yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

2013 yılında yaklaşık 52 bin Ton olan genel ithalat 2014-2015 yıllarında düşüş göstermiş, 2016 yılında ise önceki yıla göre % 38 oranında artarak 69,5 bin Tona, 2017 yılında ise % 25 artarak 87,5 bin Tona yükselmiştir, Dönemsel ithalat verilerine bakıldığında, 2017 Ocak-Haziran döneminde 41,4 bin Ton olan ithalatın 2018 yılının aynı döneminde %26’lık artışla 52,3 bin Tona yükseldiği görülmektedir. Değer bazında gerçekleşen ithalata baktığımızda ise 2013-2015 yıllarında gerileme olduğu ancak 2016 ve 2017 yıllarında önemli ortanda artış olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Dâhilde İşleme Rejimi (DİR)kapsamında gerçekleşen ithalat 2013-2016 döneminde 19-21 bin Ton seviyesinde dalgalı bir seyir izlemiş, 2017 yılının 6 aylık döneminde gerilemiş ancak 2018 yılının aynı döneminde yeniden yükselme kaydetmiştir.

Başvuru konusu ürünün ithal birim fiyatlarının inceleme döneminin ilk yıllarında sürekli düşme eğiliminde olduğu, 2013 yılında 1.519 ABD $/Ton olan ithal birim fiyatların 2016 yılında 2013 yılma göre %38 oranında düşerek 942 ABD S/Ton seviyesine gerilediği görülmüştür. Ancak, 2017 yılından itibaren fiyatların yeniden artış eğilimine girdiği, 2018 Ocak-Haziran dönemi itibariyle ortalama birim fiyatların 1.188 ABD $/Ton tutarında gerçekleştiği tespit edilmiştir.

3.2. Ülkeler İtibariyle İthalat

 

 

Ülke Adı

Miktar (Ton)

Miktar Pay (%)

2013

2014

2015

2016

2017

2018/6

2013

2014

2015

2016

2017

2018/6

Güney Kore

5.063

10.583

12.581

26055

32.366

25.344

10%

21%

25%

37%

37%

38%

Malezya

1.205

207

5.091

12.545

5.497

2%

0%

0%

7%

14%

13%

Almanya

5.714

6.494

7.909

10.385

9.715

5.241

11%

13%

16%

15%

11%

13%

Tayvan

496

2.659

10.180

9.554

9.428

4.892

1%

5%

20%

14%

11%

12%

Hindistan

6,526

4.496

4.910

6.737

8.444

3.363

13%

9%

10%

10%

10%

8%

Endonezya

6.031

6.436

4.681

4.000

6.480

2.360

12%

13%

9%

6%

7%

6%

ÇHC

15.757

11.767

4.132

440

2.641

1.176

30%

24%

8%

1%

3%

3%

Çorlu Avrupa SB

613

552

1060

1.272

2128

1.055

1%

1%

2%

2%

2%

3%

Pakistan

7.245

1.617

2.020

1.240

1.240

14%

3%

0%

3%

1%

3%

Suudi Arabistan

169

1.160

858

1.186

560

0%

0%

2%

1%

1%

1%

Liste Toplamı

48.651

44.979

46.612

66.412

86.172

40.942

94%

91%

92%

96%

99%

99%

Diğer Ülkeler

3.218

4.282

3.898

3.105

U12

497

6%

9%

8%

4%

1%

1%

Genel Toplam

51.869

49.261

50.51(1

69.517

87.485

41.439

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

Kaynak: TÜIK

Yukarıdaki tabloda 2013-2018 (Ocak-Haziran) itibariyle en çok ithalat yapılan ülkelerin ithalat miktarları ve toplam ithalattan aldıkları pay yer almaktadır. Ülkeler bazında ithalata ilişkin detaylı veriler ise Ek-1 ‘de sunulmaktadır.

Ülkeler itibariyle 2017 yılı miktar verisi bâz alınarak yapılan sıralamada Güney Kore’nin ilk sırada yer aldığı ve Malezya, Almanya, Tayvan ve Hindistan’ın da ithalatın gerçekleştiği başlıca ülkeler olduğu görülmektedir. Söz konusu ülkelerden Güney Kore’nin toplam ithalat içindeki payı 2013 yılında %10 iken aynı yıl imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’ndan sonra ithalat artmış, 2016 ve 2017 yıllarında toplam ithalattan aldığı pay % 37’ye, 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde ise % 38’e ulaşmıştır. Ayrıca, diğer STA ülkesi olan Malezya’dan gerçekleşen ithalatın da inceleme konusu dönemde önemli oranda arttığı, 2013 yılında % 2 olan ülke payının 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde % 13’e yükseldiği tespit edilmiştir. Öte yandan, 2013 yılında % 30’luk pay ile ilk sırada yer alan Çin’in 2014 yılından itibaren payının aşamalı olarak gerilediği ve 2016- 2018 (Ocak-Haziran) dönemlerinde %1 – % 3 oranında payı olduğu, Pakistan’ın payının da anılan dönemde %14’ten % 1 – % 3 arasında değişen oranlara düştüğü tespit edilmiştir.

3.3. Güney Kore Menşeli İthalat

 

 

Yıl

Miktar (Ton)

Değer ($)

BF

($/Ton)

DİR Miktar

(Ton)

DİR

Değeri

($)

Miktar Değişim

%

Ton

2013

5.063

7.322.079

1.446

144

211.834

2014

10.583

14.162.021

1.338

243

307.376

109%

5.520

2015

12.581

13.222.488

1.051

0

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}