İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 2018-4

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 2018-4

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/4)

Ekonomi Bakanlığından:21.06.2018 tarih ve 30455 sayılı R.G.

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 23/2/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/2) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu EK-1’de yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında yer alan ürünlerin ithalatında uygulanan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan Dünya Ticaret Örgütü üyeleri ile talep olması halinde istişarelerde bulunulmasına, Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

GTİP

EŞYANIN TANIMI

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK

6.8.2018-

5.8.2019

6.8.2019-

5.8.2020

6.8.2020-

5.8.2021

4814.20.00.00.00

Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü pürtüklü kabartmalı, boyalı, desen baskılı veya başka şekilde dekore edilmiş bir kat plastikle sıvanmış veya kaplanmış kağıttan meydana gelmiş olanlar)

3,75 ABD Doları/Kg

3,5 ABD Doları/Kg

3,25 ABD Doları/Kg

4814.90.10.00.00

Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları, pürtüklenmiş,  kabartılmış, yüzeyi boyanmış, motif baskılı veya yüzeyi başka şekil de dekore edilmiş koruyucu şeffaf plastik maddelerle sıvanmış veya kaplanmış kağıtlardan yapılmış olanlar

4814.90.70.10.00

Duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü örmeye elverişli maddelerle (bu maddeler birbirine paralel teller halinde birleştirilmiş veya düz dokunmuş olsun olmasın) kaplanmış kağıttan meydana gelmiş olanlar)

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

EK-1

 

DUVAR KÂĞIDI VE BENZERİ DUVAR KAPLAMALARI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UZATMA SORUŞTURMASINA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ

RAPORU

1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1.1. Başvuru

Armada Duvar Kâğıtları İnş. Züc. Maden Nak. İth. İhr. Ve San. Tic, Ltd Şti. (Armada), Yasham Duvar Kâğıtları Boya ve Kimya San. A.Ş. (Yasham), Halley Duvar Kâğıtları ve Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (Halley), Duka Kaplama Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. (Duka) ve Adawall Duvar Kâğıtları San. ve Dek. Tic. Ltd. Şti. (Adawall) tarafından duvar kâğıtları ve benzeri kaplamalar (duvar kâğıtları) ithalatında uygulanan korunma önleminin uzatılması için başvuruda bulunulmuştur. Başvuru sahibi firmalar Türkiye üretiminin yaklaşık %90’ını gerçekleştirmektedir.

1.2. Soruşturma Açılması

Başvuru dosyasının ön incelemesinde, yürürlükteki önlemin ithalatı yüksek oranda düşürdüğü görülmekle birlikte, önlemin kalkması durumunda ithal ürünlerin yerli sanayiyi bozucu etkisinin devam edeceğine ve sektörün uyum sürecinin devam ettiğine ilişkin bulgular İthalatta Korunma Önlemleri Kurulu’na sunulmuş olup, Kurul başvuru konusu ürün için Korunma Önlemi Soruşturması açılmasına karar vermiştir.

Bu çerçevede, 23/02/2018 tarihli ve 30341 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2018/2 sayılı Tebliğ ile Kurul kararı ilan edilerek anılan eşya ithalatına karşı korunma önlemi soruşturması açılmıştır. Ayrıca, soruşturmanın açıldığına ilişkin bildirim 09/03/2018 tarih ve G/SG/N/6/TUR/20/Suppl.1 kodu ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) internet sitesinde yayımlanmıştır.

1.3. İlgili Taraflar ve Tarafları Dinleme Toplantısı

Soruşturma açılış tebliğinde, ilgili taraflara istenen bilgi ve belgeleri sunmaları ve varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini iletmeleri için soruşturmanın açılış tarihinden itibaren 30 gün süre verilmiştir. Bu çerçevede, öngörülen süre içerisinde 3 yabancı hükümet, 7 üretici firma ve 3 ithalatçı firma olmak üzere toplam 13 ilgili taraf başvurusu alınmıştır.

1.4. Yerinde İnceleme

Soruşturma kapsamında başvuru sahibi firmalarca Bakanlığımıza iletilen ekonomik göstergelerin doğruluğunu teyit etmek ve üretim sürecini yerinde incelemek amacıyla 26-27/04/2018 tarihlerinde yerli üreticiler Yasham ve Halley firmalarının üretim tesislerinde yerinde inceleme yapılmıştır.

1.5. Soruşturma Dönemi

Soruşturma dönemi olarak 1/1/2013 -31/12/2017 arası 5 yıllık dönem esas alınmıştır.

2. SORUŞTURMA KONUSU ÜRÜN

2.1. Genel Bilgiler

Başvuru konusu eşya olan duvar kâğıtları, iç mekânlarda boya yerine kullanılan dekoratif duvar kaplamasıdır. Duvar kâğıtları genel itibariyle vinil ve emboss adı verilen iki çeşit altında sınıflandırılmakta olup bunlar da kendi içinde genişlik ve uzunluklarına göre farklılaşmaktadır. Vinil duvar kâğıtları su bazlı, solvent içermeyen, alev almayan bir yapıdadır ve kokusuz boyalar kullanılarak üretilmekte olup emboss duvar kâğıtlarına göre daha fazla üretilmekte ve tüketilmektedir. Söz konusu duvar kâğıtları insan sağlığına duyarlı ve çevre dostudur.

4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) altında sırasıyla; “Duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü pürtüklü kabartmalı, boyalı, desen baskılı veya başka şekilde dekore edilmiş bir kat plastikle sıvanmış veya kaplanmış kâğıttan meydana gelmiş olanlar)”, “Duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları, pürtüklenmiş, kabartılmış, yüzeyi boyanmış, motif baskılı veya yüzeyi başka şekil- de dekore edilmiş koruyucu şeffaf plastik maddelerle sıvanmış veya kaplanmış kâğıtlardan yapılmış olanlar” ve “Duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü örmeye elverişli maddelerle (bu maddeler birbirine paralel teller halinde birleştirilmiş veya düz dokunmuş olsun olmasın) kaplanmış kâğıttan meydana gelmiş olanlar)” şeklinde sınıflandırılmaktadır.

2.2. Başvuru Konusu Ürünün Kullanım Alanları ve Üretim Süreci

Duvar kâğıtları iş yerleri, konutlar, hastaneler, otel ve okullar gibi tüm mekân duvarlarında kullanılabilmektedir.

Duvar kâğıtları üretimi, ham kâğıdın PVC karışımı ile kuşelenmesi için mixer ünitesinde karıştırılmasıyla başlamaktadır. Hazırlanan bu karışım kuşeleme hattına pompa ile gönderilip bobin halinde kâğıt elde edilmektedir. Bobin halindeki kâğıt da baskı makinesine takılıp PVC karışımı sıyırıcı bıçaklarla düz olarak taban kâğıdına serilmektedir. Taban kâğıdı yüksek sıcaklıktaki buhar fırınlarından geçirdikten sonra soğutulup sarma ünitesine alınmaktadır. Ardından, elde edilen PVC ile kaplanmış kâğıda baskı makinelerinde su bazlı boyalar ve silindirler vasıtasıyla desen verilmektedir. Boya kurutulduktan sonra ise kâğıt tekrar şekillendirilme yapılabilmesi için fırınlanmaktadır. Şekillendirilmeye hazır haldeki bu kâğıtlar emboss makinelerine sokularak kabartma deseni de verilmektedir. Bu desenin kalıcılığı için kâğıt ani soğutma işlemine tabi tutulmaktadır. Son olarak, duvar kâğıdı ambalajlanma makinesinde rulo halinde sarılıp etiketlenmektedir.

2.3. Benzer veya Doğrudan Rakip Ürün

Duvar kâğıtları nihai ürün olup, yerli ve ithal olanlarının kullanım alanları aynıdır.

İthal ürünler üretim teknolojisi, kullanılan hammaddeler, üretim süreci, teknik özellikleri ve tüketici tercihleri açısından da yerli ürünler ile aynı özellikleri taşımaktadır. Pazara sunulan ithal ve yerli üretim ürünlerin tamamı aynı perakende kanalları kullanılarak bayiler aracılığı ile satılmaktadır. Tüketici tercihleri daha çok tasarım ve güncel akımların takip edilmesi bakımından değişkenlik göstermektedir.

Sonuç olarak, kullanım yeri ve yukarıda belirtilen diğer yönlerden incelendiğinde, yerli duvar kâğıtları ile ithal olanların benzer ürünler olduğu tespit edilmiştir.

2.4. Mevzuat

2.4.1.Korunma Önlemi

2014 yılında Armada ve Halley firmaları tarafından duvar kâğıdı ithalatında “İthalatta Korunma Önlemleri Mevzuatı” kapsamında önlem alınması talebiyle başvuruda bulunulmuş, 2015 yılında tamamlanan korunma önlemi soruşturması neticesinde 7/7/2015 tarihli ve 29409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2015/7751 sayılı “Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar” ile söz konusu eşya ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu önlem ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmakta olup hâlihazırda 4 ABD Doları/kg olarak tahsil edilmektedir. Önlem 5/8/2018 tarihinde sona erecektir.

2.4.2. Korunma Önlemi Kapsamında Açılan Tarife Kontenjanları

15/6/2015 tarihli ve 2015/7751 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde mezkûr Karar metninde yer alan gelişme yolundaki ülkelere (GYÜ) yönelik 1.043 ton ile sınırlı olmak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.

Öte yandan, 06/04/2017 tarihli ve 2017/9977 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 5 ABD Doları/Kg ve üzeri CIF birim kıymetle ithal edilen duvar kâğıtları için ilk dönem 2.700, ikinci dönem 2.970 tonluk tarife kontenjanı açılmıştır.

2.4.3. Gümrük Vergisi ve Diğer Vergiler

Başvuru konusu eşyanın ithalinde uygulanmakta olan gümrük vergileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Söz konusu eşyaya yönelik yürürlükte olan KDV oranlan %18’dir.

 

GTİP

GÜMRÜK VERGİSİ (%)

AB ve STA ÜLKELERİ

EAGÜ

GYÜ

DİĞER ÜLKELER

4814.20.00.00.00

4814.90.10.00.00

4814.90.70.10.00

0

0

0

0

*AB: Avrupa Birliği, STA: Serbest Ticaret Anlaşması İmzalanan Ülkeler, EAGÜ: En Az Gelişmiş Ülkeler, GYÜ: Gelişme Yolundaki Ülkeler

2.4.4. Gözetim Uygulaması

Başvuru konusu eşyanın 6 ABD Doları/kg birim gümrük kıymeti altında olanlarının ithalatında 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2013/11 sayılı Tebliğ kapsamında ülke ayrımı gözetilmeksizin ileriye yönelik gözetim uygulanmaktadır.

3. İTHALATIN SEYRİ VE GERÇEKLEŞME KOŞULLARI

Soruşturma konusu ürün için mutlak ve nispi ithalatın, ithalatın yurt içi piyasadan aldığı payın ve ithalatın ülkelere göre dağılımının yıllar itibariyle seyri aşağıda verilmektedir. Söz konusu istatistikler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından sağlanan dış ticaret istatistikleri ile yerli üreticiler tarafından verilen bilgiler kullanılarak hesaplanmıştır. Bunun yanı sıra, ülkeler itibariyle ayrıntılı ithalat istatistikleri Ek-2’de gösterilmektedir.

3.1. İthalatın Miktar ve Oransal Değişimi

 

TÜM ÜLKELER

YILLIK İTHALAT

DEĞİŞİM

Yıl

Miktar kg

Değer ($)

BF($/kg)

Miktar (kg)

Miktar (%)

2013

9.949.480

49.139.506

4,94

2014

11.577.499

56.232.518

4,86

1.628.019

16,36

2015

10.626.132

49.005.107

4,61

-951.367

-8,22

2016

2.201.958

13.147.193

5,97

-8.424.174

-79,28

2017

2.073.434

13.487.546

6,50

-128.524

-5,84

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere, inceleme kapsamında ele alınan GTİP’lerde yer alan duvar kâğıdının inceleme döneminde ilk önlemin alındığı 2015 yılından sonra tüm ülkelerden yapılan ithalatı miktar ve değer olarak azalan bir seyir izlemiş olup, 2017 ithalatı ise bir önceki yıla göre %5,84 oranında azalarak 2.073 ton olarak gerçekleşmiştir.

İnceleme konusu ürün kapsamındaki ithalatın, hâlihazırda uygulanan spesifik korunma önlemi sebebiyle birim fiyatının yıllar itibariyle yükseldiği anlaşılmaktadır.

3.2. Ülkeler İtibariyle İthalat

İnceleme konusu üründen 2017 yılında toplam 27 ülkeden, bin tonun üzerinde ise 18 ülkeden ithalat yapıldığı anlaşılmakta olup, ithalatın %80’i 6 ülkeden (Almanya, İtalya, Güney Kore, Çin, Ukrayna ve Rusya) gerçekleşmiştir.

İthalatın yaklaşık %65’inin Avrupa Birliği (AB) ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanan ülkelerden gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

Birim fiyatlar itibariyle bakıldığında ise 2017 yılı itibariyle, Almanya, İtalya, Güney Kore ve Çin’den ülkelerinden yüksek birim fiyatlı (ortalama 6,52 ABD Doları/kg) ürünler gelirken, Ukrayna ve Rusya Federasyonu’ndan düşük birim fiyatlı (ortalama 4,00 ABD Doları/kg) duvar kâğıdı ithalatının gerçekleştiği görülmektedir.

 

Tüm Ülkeler

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

Pay %

BF

Pay %

BF

Pay %

BF

Pay %

BF

Pay %

BF

ALMANYA

13,13

6,11

11,28

5,52

14,54

4,50

19,59

5,65

22,87

6,28

İTALYA

8,18

8,07

7,05

7,78

7,54

6,65

11,96

7,78

13,93

7,83

GÜNEY KORE

60,82

3,82

65,09

3,95

50,03

4,02

19,89

4,65

12,14

5,58

ÇİN

4,36

4,42

5,45

4,69

6,33

4,52

7,47

5,45

11,21

6,40

UKRAYNA

1,58

4,79

2,45

4,91

7,45

3,92

14,53

4,03

10,85

3,95

RUSYA

1,45

5,17

1,11

4,54

2,67

4,61

5,64

3,20

9,08

4,06

BELÇİKA

2,76

6,23

2,38

7,13

4,84

4,94

4,47

9,70

6,68

8,94

İNGİLTERE

2,11

9,37

1,82

9,25

1,91

8,02

2,43

11,23

3,13

11,05

HOLLANDA

1,00

5,95

0,27

11,67

1,13

7,75

3,47

8,67

2,48

8,93

BEYAZ RUSYA

0,00

0,00

0,00

4,24

4,74

2,18

4,81

Genel Toplam

100

4,88

100

4,85

100

4,55

100

5,97

100

6,50

3.3. Nispi İthalat

 

Nispi İthalat

2013

2014

2015

2016

2017

İthalat/Yerli Üretim Endeks

100

95

72

4

4

Nispi ithalat verileri hesaplanırken başvuru sahibi firmaların üretime ilişkin olarak sunduğu veriler ile ithalat istatistikleri kullanılmıştır.

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, ithalatın yerli üretime oranı sürekli olarak azalış eğiliminde olup korunma önleminin alındığı 2015 yılından sonra dramatik bir şekilde düşüş yaşandığı anlaşılmaktadır. 2016 yılında ithalatın yerli üretime oranı %28 iken bu oran 2017 yılında %27 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında 100 olan endeks 2017 yılında %96 düşüşle 4 seviyesine gerilemiştir.

3.4. İthalatın Piyasa Payı

 

İthalatın Piyasa Payı

2013

2014

2015

2016

2017

İthalatın Piyasa Payı Endeks

100

97

92

34

27

Yerli Üretimin Piyasa Payı Endeks

100

133

188

834

914

İthalatın piyasa payı da, nispi ithalata benzer şekilde düşüş eğilimindedir. 2015 yılında alınan korunma önleminin etkisiyle yerli üretimin piyasa payı yaklaşık 9 kat artmıştır. İnceleme döneminde ithalatın piyasa payının ise 2013 yılındaki seviyesinden 2017 yılında %73 oranında gerilediği görülmektedir.

Bununla birlikte, önlemin alındığı yıldan sonra ithalatın azalması ile birlikte tüketimin gerilediği, yerli üretimin bir kısmının ihracata yönelmesinin de etkisiyle toplam duvar kâğıdı talebinin yerli üretim ile tam olarak karşılanamadığı anlaşılmaktadır.

3.5. İthal Fiyatları ve Fiyat Kırılması

3.5.1. İthal Fiyatları

Ülkeler itibariyle en çok ithalat gerçekleştirilen ilk 6 ülke olan Almanya, İtalya, Güney Kore, Çin, Ukrayna ve Rusya’nın 2017 yılında tüm duvar kâğıdı ve benzeri kaplamalar ithalatı içerisindeki payı yaklaşık %80 olup söz konusu ülkelerden ithalat geçen yılın aynı dönemine göre düşüş eğilimindedir. Söz konusu ülkelerin ithal birim fiyatları ise sırasıyla 6,28 ABD Doları/kg, 7,83 ABD Doları/kg, 5,58 ABD Doları/kg, 6,40 ABD Doları/kg, 3,95 ABD Doları/kg ve 4,06 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

Mezkûr ülkelerin fiyatlarına bakıldığında Ukrayna ve Rusya menşeli ürünlerin ortalama ithal birim fiyatının (6,34 ABD Doları/kg) çok altında (4,00 ABD Doları/kg) seyrettiği, diğer ülkelerin ise ortalama fiyata yakın oldukları anlaşılmaktadır.

3.5.2. Fiyat Kırılması

Aşağıdaki tabloda duvar kâğıdı eşyasının birim sınai ve ticari maliyeleri ile yıllık ortalama döviz alış kuru kullanılarak hesaplanan yurtiçi birim fiyatlarına ve CIF ithal birim fiyatlarına yer verilmiş olup bu kapsamda ithal fiyatlarının yurtiçi fiyatlarını kırma oranları ve fiyat baskısı hesaplanmıştır. Fiyat kırılması, ithal eşya fiyatının yerli üretim eşyanın fiyatının ne kadar altında olduğunu, fiyat baskısı ise makul kâr ile hesaplanan normal yurtiçi satış birim fiyatlarının ithal birim fiyatları tarafından ne kadar baskılandığını göstermektedir.

Ürüne uygulanan vergiler CIF ithal fiyatı üzerinden belirlendiğinden, kırılma ve baskı oranları da CIF ithal fiyatı üzerinden hesaplanmıştır.

Aşağıda yer alan tabloda görüldüğü üzere, inceleme konusu ürünün ithal birim fiyatları yurt içi birim satış fiyatlarının 2013-2015 yıllarında altında seyrederken 2016 yılından sonra döviz kurunun yükselmesi ve önlem sonrasında ithalatın daha yüksek birim fiyatlı ürünlere kayması sonucunda ithal duvar kâğıdı birim fiyatı yerli üretici satış fiyatının üzerinde seyretmeye başlamıştır.

Fiyat baskısı hesaplanırken ise, yerli üreticilerin ortalama ticari maliyetine %20 oranında eklenen makul karla bulunan olması gereken satış fiyatı ile ithal birim fiyatları karşılaştırılmıştır. Bu çerçevede hesaplanan fiyat baskısının 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla %33, %20, %24, -%20 ve -%26 oranında olduğu görülmektedir.

 

Fiyatlar 2013 2014 2015 2016 2017
Satılan malların birim sınai mal. (TL/kg)          
Satılan malların birim ticari mal. (TL/kg)          
Yurtiçi birim satış fiyatı (TL/kg) (a)          
Satılan malların birim sınai mal. ($/kg)          
Satılan malların birim ticari mal. ($/kg)          
Yurtiçi birim satış fiyatı (S/kg) (a)          

Yurtiçi birim olması gereken satış fiyatı ($)

(Ticari maliyet + %20 kar) (d)

         
İthal Birim Fiyatı ($)* (c)          
Gümrüklü İthal Birim Fiyatı ($) (b)          
Fiyat Kırılması ($/kg) (a-b)          
Fiyat Kırılması ($/kg) (a-b)/(a)

100

61,71

100,82 -19,42

-19,42

-103,17

Fiyat Baskısı ($/kg) (d-b)

Fiyat Baskısı ($/kg) (d-b)/(a)

100

74,34

71,06

-101,20

-173,11

Ortalama Döviz Kuru

1,90

2,19

2,72

3,02

3,65

(*) İthal birim fiyatına %2 ithal masrafları dâhil edilmiştir.

 

2017 yılında gerçekleşen duvar kâğıdı ithalatının önemli bir kısmı korunma önleminde muafiyet sağlayan tarife kontenjanları kapsamında yapıldığından, yukarıdaki tabloda yer alan ithal CIF birim fiyatlarına hâlihazırda uygulanan korunma önlemi ilave edilmemiştir.

Diğer taraftan, tüm ülkelerden yapılan ithalat birim fiyatına göre hesaplanan fiyat kırılması ve fiyat baskısı tablosuna ek olarak, toplam duvar kâğıdı ithalatının %14’ünü kapsayan 5 ABD Doları/Kg altındaki Ukrayna ve Rusya ülkelerinden gerçekleştirilen ithalatın birim fiyatlarına göre hesaplanmış fiyat kırılması ve baskısı çok daha yüksektir.

3.6. İthalatın Gerçekleşme Koşulları

Soruşturma döneminde duvar kâğıdı ithalatının mutlak ve nispi olarak azalmakta olduğu; ithalatın dönem başında 9.949.480 kg iken, dönem sonunda dönem basma göre %79 oranında azalarak 2.073.434 kg seviyesine düştüğü tespit edilmiştir.

Buna paralel olarak, ithalatın yerli üretime oram ile ithalatın piyasa payının korunma önlemi öncesinde aşırı yüksek düzeylerde seyrederken önlem sonrasında önemli ölçüde azaldığı görülmektedir.

İthalat fiyatlarının soruşturma döneminin başlarında önlemin uygulanmadığı 2013 ve 2014 yıllarında yurtiçi satış fiyatının altında seyrettiği bununla birlikte; önlem sonrasında hem önlemin spesifik (kilogram başına) olarak uygulanması sonucunda ithalatın daha kaliteli ve birim fiyatı yüksek ürünlere yönelmesi hem de 5 ABD Doları/Kg üzeri birim fiyatı haiz ithalata yönelik açılan tarife kontenjanının etkisiyle ithal fiyatlarının yerli üreticilerin yurtiçi satış fiyatlarının üzerinde gerçekleştiği görülmektedir.

Diğer taraftan, daha çok GYÜ’lere açılan tarife kontenjanı kapsamında ithal edilen Ukrayna ve Rusya menşeli duvar kâğıtlarının yerli üreticilerin yurtiçi satış fiyatlarının oldukça altında seyrettiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, soruşturma döneminde soruşturma konusu ürünün ithalatında gerek mutlak gerekse nispi olarak önemli oranda bir azalış yaşandığı anlaşılmakta olup GYÜ’lere uygulanan tarife kontenjanı kapsamı gerçekleştirilen ithalat ile özellikle Ukrayna ve Rusya’dan düşük birim fiyatlı duvar kağıtlarının ithal edildiği; 5 ABD Doları/Kg üzerine açılan tarife kontenjanı uygulaması ve spesifik korunma önlemi nedeniyle özellikle Almanya, İtalya, Güney Kore ve Çin’den yüksek birim fiyatlı duvar kağıdı ithal edildiği görülmektedir.

4. CİDDİ ZARAR VEYA ZARAR TEHDİDİ

Bu bölümde yer alan göstergeler başvuru sahibi Armada, Halley, Yasham, Duka ve Adawall firmaları tarafından sağlanan, 2013-2017 yıllarını kapsayan verilerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Buna ek olarak, başvuruda sunulan veriler, baz yıl olarak alınan 2013 rakamlarına göre endekslenmiştir.

4.1. Tüketim

 

Tüketim 2013 2014 2015 2016 2017
Endeks 100 119,93 115,94 64,78 77,11

 

İnceleme konusu dönemde duvar kâğıdı tüketimi 2014 yılında artmış olup bu yıldan sonra düşüş eğilimine girmiştir. Özellikle duvar kâğıdına korunma önlemi alındıktan sonra önemli oranda azalan ithalat ile azalan tüketim miktarının yerli üretimce doldurulamadığı anlaşılmaktadır. 2016 yılında %44 oranında düşen tüketimin 2013 yılında 100 olan endeksi 2017 yılında 77,11 olarak gerçekleşmiştir.

4.2. Üretim

Üretim 2013 2014 2015 2016 2017
Endeks 100 122,08 148,98 524,44 529,62

İnceleme konusu eşyanın genel üretimi tüketim verilerinin aksine artış eğilimindedir. 2016 yılında 2015 yılına göre üretim düzeyi yaklaşık %252 oranında artmıştır. 2017 yılında ise üretim 2016 yılına göre %1 oranında artış göstermiştir. 2013 yılında 100 olan üretim endeksi 2017 yılında 529,62 olarak gerçekleşmiştir.

4.3. Yurt içi satışlar

 

Yurt içi satışlar 2013 2014 2015 2016 2017
Endeks 100 159,69 217,83 540,37 704,67

Yerli üreticilerin yurt içi satışları inceleme konusu dönemde artış eğiliminde olup bu eğilim 2016 yılında %148 ile en yüksek seviyesine çıkmıştır. Bununla birlikte, yurtiçi satışlar üretimdeki artış oranının üzerinde olup 2013 yılında 100 olan yurtiçi satışlar endeksi 2017 yılında 704,67 olarak gerçekleşmiştir.

4.4. Yurtdışı Satışlar

 

Yurtdışı satışlar 2013 2014 2015 2016 2017
Endeks 100 57,16 34,06 86,82 505,96

2017 yılına kadar 2013 yılı satış miktarının altında kalan yurtdışı satışlar 2017 yılında büyük oranda artış göstermiştir. 2013 yılında 100 olan endeks 2017 yılında 505,96’ya yükselmiştir. Bu durum, yerli duvar kâğıdı üretiminin önceki yıllara kıyasla ihracat pazarlarında gelişme imkânı bulduğunu ve önlemin getirdiği avantaj ile sadece yurtiçi pazarı değil rekabetçi ihracat pazarlarını zorladığını da göstermektedir.

4.5. Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı

 

Kapasite 2013 2014 2015 2016 2017
Kapasite Endeks 100 100,00 104,43 171,17 197,66
KKO Endeks 100 122,08 142,66 306,38 267,94

Yerli üreticilerin soruşturma konusu eşyaya ilişkin kapasitesi soruşturma konusu dönemde artmıştır. Bununla birlikte kapasitenin bir bölümünün atıl olduğu görülmektedir.

4.6. İstihdam

 

İstihdam 2013 2014 2015 2016 2017
Endeks 100 118,97 163,79 287,93 332,76

Yerli üreticinin inceleme konusu eşya üretimindeki istihdam verisi üretim artışına paralel olarak sürekli olarak artış eğilimi göstermektedir. İstihdamda 2013 yılında 100 olan endeksin 332,76 seviyesine ulaştığı görülmektedir.

4.7. Dönem Sonu Stoklar

 

Stoklar 2013 2014 2015 2016 2017
Endeks 100 45,11 176,81 687,82 856,56

Yerli üreticinin dönem sonu stokları 2013-2015 yıllarında ortalama yaklaşık 400 ton seviyesinde seyrederken, yine üretim artışına paralel olarak 2016 ve 2017 yıllarında artış göstermiştir. 2013 yılında 100 olan stok endeksi 2017 yılında 856,56 seviyesine yükselmiştir.

Üretim artışına ek olarak, nihai kullanıcıların beğenisine hitaben çok fazla çeşitlilikte üretim yapılması (farklılaşan ihtiyaçlar) ve belirli zamanlarda belirli trendlerin öne çıkması veya önemini yitirmesi (arz ve talebin belirli dönemlerde farklı olması) gibi nedenlerden ötürü ürünün ulaşılabilirliğini sağlamak amacıyla, duvar kâğıdı sektörünün stok bulundurulmasına ve artışına yol açan bir yapısının olduğu tespit edilmiştir.

4.8. Verimlilik

 

Verimlilik 2013 2014 2015 2016 2017
Endeks 100 102,62 90,96 182,14 159,16

Verimlilik, 2014 yılında gösterdiği artışın ardından 2015 yılında düşmüş, 2016 yılında ise önemli oranda yükselmiştir. Diğer taraftan, 2017 yılında % 12,62 oranında azalmıştır. Bunun sebebi, 2017 yılında 2016 yılına göre üretimin düşmesi bunun yanında istihdamın ise artmış olmasıdır.

4.9. Kârlılık

Kârlılık 2013 2014 2015 2016 2017
Endeks 100 67,80 109,35 86,95 37,07

İnceleme konusu dönemde kârlılık genel olarak yüksektir. Bununla birlikte, korunma önleminden sonra artan üretim ve satışların aksine kârlılık düşüş eğilimine girmiş olup 2013 yılında 100 olan endeksin 37,07 seviyesine gerilediği anlaşılmaktadır. Bu durumun artan maliyet ve rekabet ortamından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

4.10. Ekonomik Göstergelerin Değerlendirilmesi

Korunma önleminin 2015 yılında yürürlüğe girmesi ile duvar kâğıdı toplam tüketimi önemli ölçüde azalmış olup yerli üretim artış trendine girmiştir. Bunun sonucunda nisbi ithalat azalmış, yerli üretimin piyasa payı artış göstermiştir. Bununla birlikte, artan üretim geçmiş dönem tüketim miktarını yakalayamamış olup sektörde bir daralma yaşanmıştır.

Ülkemizde duvar kâğıdı üretimi ve üreticisi artmış olmakla birlikte, kârlılığın son üç yıldır düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu durumun en büyük sebebi ise artan maliyetlerdir. Üretimde kullanılan hammadde ve üretimdeki temel girdi fiyatlarındaki (işçilik, enerji vs.) artışa paralel olarak yeni kurulan firmaların ar-ge ve finansman maliyetlerindeki artışlar da kârlılığın düşmesindeki başlıca nedenler arasındadır.

Bu kapsamda, girdilerdeki dışa bağımlılık, modaya uygun ürün yelpazesinin geliştirilmesi için yapılan ar-ge faaliyetlerine ayrılan kaynak ve yeni fabrikaların kurulması ve kapasite artırımı suretiyle oluşan finansman maliyetleri çerçevesinde yerli duvar kâğıdı sektörünün uyum sürecinde olduğu anlaşılmaktadır.

5. İLGİLİ TARAFLARIN GÖRÜŞLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

5.1. İlgili Taraf Görüşleri ve Görüşlerin Değerlendirilmesi

İlgili taraflarca dile getirilen görüşler birçok noktada örtüşmektedir. Bu nedenle, tekrarı önlemek amacıyla ilgili taraf görüşleri dile getiren taraflara göre değil, ileri sürülen görüşlerin konusuna göre sınıflandırılarak aşağıda sunulmaktadır. Ayrıca, söz konusu görüşlere ilişkin değerlendirmelere de görüşlerin altında yer verilmektedir.

5.1.1. Önlem ile birlikte ithalat düşmüştür, artık yerli sanayiye zarar verecek bir ithalat söz konusu değildir.

Bilindiği üzere, ülkemizin de taraf olduğu Korunma Önlemleri Anlaşması’nın (Agreement on Safeguards) 7’nci maddesi yürürlükteki bir korunma önleminin hangi şartlarla uzatılabileceği konusuna değinmektedir. Buna göre, korunma önlemi uygulayan bir üye ülkenin, anlaşmanın genel prosedürlerine uymak kaydıyla, önlemin ciddi zararı önlemede gerekli olduğunu ve yerli sanayinin piyasa koşullarına uyum sürecinde olduğunu belirlemesi durumunda önlemin uzatılabileceğini ifade etmektedir.

Bu itibarla, ilk korunma önleminin uygulanması sonucunda ithalatın düşmesi olağan olduğundan, uzatma soruşturması esnasında düşük ithalat argümanı anlamlı görülmemektedir.

5.1.2. Yerli sanayi rekabetçi durumda olduğundan önlemin uzatılması gerekli değildir.

Yerli duvar kâğıdı sektörü Ortadoğu ve Avrupa Birliği pazarlarına yakınlığı ile rekabetçi bir ortam sunsa da hammaddelerin birçoğunun ithal ediliyor olması ve artan döviz kuru neticesinde artan maliyetler sektörün rekabetçiliğini olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Önlemin uygulandığı dönem itibariyle bazı hammaddelerin ülkemizde üretilmesine yönelik çalışmalar olduğu bilinmekte olup söz konusu çalışmaların hayata geçmesi durumunda sektörün rekabetçiliği noktasında olumlu gelişmeler olacağı düşünülmektedir.

5.1.3. Avrupa ülkelerinden daha kaliteli ve üst segmentte ürünler geldiğinden korunma önleminin AB’ye uygulanmaması talep edilmektedir.

Ülkemizde duvar kâğıdı sektörü henüz gelişme aşamasında olup AB ülkelerine kıyasla daha az tecrübeye sahiptir. Bununla birlikte, kalite ve tasarım anlamında son dönemde önemli gelişmeler yaşanmaktadır.

Öte yandan, ülkemiz korunma önlemlerini geleneksel olarak tüm ülkelere karşı uygulamaktadır. Duvar kağıdında spesifik olarak uygulanan (kg başına ek mali yükümlülük) korunma önlemi, üst segmentteki ürünlerin üzerinde daha az bir vergi yükü oluşmasına neden olmakta ve bu anlamda. AB’den gelen yüksek kaliteli ürünler düşük kalitedeki ürünlere kıyasla korunma önleminden daha az etkilenmektedir.

5.1.4. Duvar kâğıdı sektöründe yeterince istihdam artışı sağlanamamıştır.

Soruşturma dönemi itibariyle, daha çok sermaye yoğun bir sektör olan duvar kâğıdı sektöründe çalışan mavi yaka kişi sayısı 2017 itibariyle yaklaşık üç katına çıkmıştır.

Diğer taraftan, duvar kâğıdı üretim artışına bağlı olarak yan sektörlerin (paketleme, katalog vs.) gelişmesi sonucunda yaşanan istihdam artışı da düşünüldüğünde kayda değer bir artış yaşandığı görülmektedir.

6. REKABETE UYUM PLANI

Korunma önleminin yürürlüğe girdiği 2015 Ağustos döneminden itibaren 2016 ve 2017 yıllarında toplamda 10’un üzerinde firma sektöre üretici olarak giriş yapmış olup söz konusu firmaların fabrika kurulumu yeni tamamlanmıştır.

Bir fabrikanın kurulumundan itibaren üretilen ürünlerin ekonomik hale gelmesi ise yaklaşık bir yılı bulabilmektedir. Bahse konu firmalar, üretim sürecinin başında oluşan yüksek fire oranlarının düşürülmesine yönelik yetişmiş teknik eleman temin edilmesi veya yetiştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Önlemden önce üretim faaliyetinde bulunan firmalar, artan duvar kâğıdı tüketimi ve değişen tüketici taleplerine istinaden yeni makine ve altyapı yatırımlarına gitmiş olup bu kapsamda önümüzdeki dönemde daha rekabetçi ve ekonomik ürünler ile piyasada daha sağlam yer edineceklerdir.

Duvar kâğıdında değişen trendlere uyum sağlamak ve modaya yön verecek ürünler geliştirmek çoğu zaman kalite ve fiyatın dahi önüne geçebilmekte olup yerli üreticiler de firmaları bünyesinde tasarım departmanları kurarak piyasa şartlarına uyum sağlamayı amaçlamaktadır.

Öte yandan, komşu ülkelerde yaşanan sıkıntılardan ötürü zorlaşan satış koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı ve bu suretle daha rekabetçi bir ortam oluşturulmaya çalışıldığı hususu da firmalarca ifade edilmektedir.

7. KORUNMA ÖNLEMİNİN GEREKLİ OLMAYA DEVAM EDİP ETMEDİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Önlemin yürürlükten kaldırılması halinde duvar kâğıdı ithalatının yerli üretim dalı üzerinde sebep olabileceği ciddi zarar/zarar tehdidi incelenmiştir.

Soruşturma konusu ürünün ithalatı önlemin alındığı yıldan sonra 2016 yılında sert bir düşüş göstermiştir. Buna güre, 2015-2017 döneminde ithalat %80 oranında azalmıştır. Son dönemde ise ithalatın düşüş hızı azalmış, 2017 ithalat miktarı 2016 yılına göre yalnızca yüzde %5 civarında düşüş göstermiştir. İthalatın piyasa payı da 2013-2017 döneminde benzer şekilde düşüş göstermiştir.

Ülke bazında ise en çok ithalat yapılan ilk altı ülke Almanya, İtalya, Ukrayna, Güney Kore, Çin ve Rusya olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ülkelerin duvar kâğıdı ithalatı içindeki payı yaklaşık %80’dir. 2015 yılında alınan korunma önleminden sonra mezkûr ülkelerden Güney Kore haricindekiler ithalat içindeki payım artırmıştır. Güney Kore ise 2013 yılında ithalat içindeki %60 payıyla piyasayı domine ederken 2017 yılında payı yaklaşık %12’ye düşmüştür. Bu durum, Güney Kore menşeli malların önlem öncesi dönemde ithalattan aldığı pay göz önünde tutulduğunda, önlemin yürürlükten kalkması sonrasında bahse konu ülke menşeli ithalatın tekrar ve hızla yükselme olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir.

Aşağıda yer alan International Trade Center (ITC) istatistiklerine göre ithalatımız içindeki en yüksek paya sahip 6 ülkenin dünya duvar kâğıdı ihracatı içerisinde de %71 gibi yüksek bir pay ile önemli duvar kâğıdı tedarikçisi oldukları anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, söz konusu ülkelerin dünya ihraç fiyatlarının, ülkemize gerçekleştirdikleri ithalatın birim fiyatlarından yaklaşık %27 oranında daha düşük olduğu görülmekte olup korunma önleminden sonra mezkûr ülkelerden ithalatın yüksek birim fiyatlı duvar kâğıtlarına kaydığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, önlemin devam etmemesi durumunda ithalatın tekrar düşük birim fiyatlı ürünlere kayacağı ve piyasa şartlarına yeni uyum sağlayan yerli duvar kâğıdı sektörünün rekabet gücünü olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir.

 

Duvar Kağ.

Miktar (Ton)

Değer (Bin ABD Doları)

İhracatçılar

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}