İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 2017-6

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 2017-6

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/6)

Ekonomi Bakanlığından:17.06.2017 tarih ve 30099 sayılı R.G.

Başvuru

MADDE 1 – (1) Yerli üreticiler tarafından 3907.61.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar” (polietilen tereftalat) ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin uzatılması talebiyle Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında yer alan “Korunma Önlemleri/Soruşturmalar” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Ön inceleme

MADDE 2 – (1) Yapılan ön incelemede, başvuru konusu eşyanın ithalatının 2016 yılında arttığı, ithal birim fiyatların inceleme döneminde yurt içi satış fiyatlarının altında kaldığı tespit edilmiştir.

(2) Yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinin bir kısmında inceleme döneminde bozulmalar olduğu tespit edilmiştir.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru konusu eşyanın ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri Dairesi

Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 63, 06530 Çankaya/ANKARA

Tel:   (+90 312) 204 99 44     Faks: (+90 312) 212 86 33

İnternet Adresi: http://www.tpsa.gov.tr

E-Posta: korunma@ekonomi.gov.tr

İlgili taraflar

MADDE 5 – (1) Ekte yer alan “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu doldurarak bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilirler.

Görüşlerin sunulması ve bilgi verilmesi

MADDE 6 – (1) “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu doldurarak 5 inci maddede belirtilen süre içerisinde gönderenlere http://ithkorunma.ekonomi.gov.tr adresinden ulaşılabilen “İlgili Taraf Soru Formu”na giriş yapabilecekleri kullanıcı adı ve şifre Genel Müdürlükçe bildirilir. Kullanıcı adı, “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda beyan edilen e-posta adresi olarak belirlenir. İlgili tarafların, bildirilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak “İlgili Taraf Soru Formu”nu elektronik ortamda bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde doldurmaları gerekmektedir. “İlgili Taraf Soru Formu”nun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(2) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler dikkate alınmaz.

(3) Bakanlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

İlgili tarafların dinlenmesi

MADDE 7 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular 1 inci maddede bağlantısı belirtilen Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecektir.

Gizlilik

MADDE 8 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

MADDE 10 – (1) Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

EK

İLGİLİ TARAF BAŞVURU FORMU / APPLICATION FORM FOR THE INTERESTED PARTY

Tarih / Date: …./…/….

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

Söğütözü Mah. 2176 Sk. No:63 06530 Çankaya ANKARA

 

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2017/6 sayılı Tebliğ ile başlatılmış olan korunma önlemi soruşturmasına ilgili taraf olarak kabul edilmek istiyoruz. Taraf olma gerekçemiz ve diğer gerekli bilgiler aşağıda verilmektedir. Bilgilerini ve gereğini arz ederiz. / We request to be accepted as an interested party to the safeguard investigation initiated with the Communiqué No 2017/6. Reason for being an interested party and other essential information are provided below.

İmza – Kaşe / Signature – Seal

İsim – Unvan / Name – Title

İLGİLİ TARAF İLE İLGİLİ BİLGİLER / INFORMATION ABOUT THE INTERESTED PARTY

Unvan / Title:

 

Adres / Address:

 

E-posta / E-mail*:

 

Telefon / Telephone:

 

Faks / Fax:

 

İrtibat Kurulacak Kişinin İsmi ve Unvanı / Contact Person’s Name and Title:

* E-POSTA ADRESİ, “İLGİLİ TARAF SORU FORMU”NA GİRİŞTE KULLANICI ADI OLARAK KULLANILACAKTIR. / E-MAIL ADDRESS SHALL BE THE USER NAME WHEN LOGGING IN TO “QUESTIONNAIRE FOR THE INTERESTED PARTIES”

İştigal sahası /

Field of activity

(İşaretleyiniz/Please mark)

[ ]Yerli Üretici / Domestic Producer

 

[ ] İthalatçı / Importer

 

[ ] İhracatçı/ Foreign  Exporter

 

[ ]Diğer / Other (Açıklayınız / Please explain)

Soruşturmaya ilgili taraf olma gerekçesini açıklayınız. / Please explain the reason for being an interested party to the investigation.
Yapılacağı yer ve tarih Bakanlığın internet sitesinde (www.tpsa.gov.tr) ilan edilecek olan tarafları dinleme toplantısı için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz. / Please mark for the hearing which will be held on the date and at the venue that will be announced on the web site of the Ministry. (www.tpsa.gov.tr)

[ ] Sadece dinleyici olarak iştirak edeceğiz. / We will attend the hearing in the observer status.

 

[ ] Toplantıda görüşlerimizi sunacağız. / We will present our views at the hearing.

 

[ ] Toplantıya katılmayacağız. / We will not attend  the hearing.

Bireysel olarak dinlenme talebiniz varsa lütfen aşağıdaki kutucuğu işaretleyiniz. / Please mark if individual hearing is preferred.

[ ]       Bireysel olarak dinlenme talep ediyorum. / I’d like to be heard individually.

Toplantıya iştirak edecek kişilerin isim ve unvanları aşağıda belirtilmektedir. / Names and titles of the participants are provided below.

 

 

Açıklamalar: Bu form aşağıda verilen internet adresinden temin edilebilir./This form can be downloaded form the internet address below.

www.ekonomi.gov.tr “İthalat”, “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Korunma Önlemleri”, “Soruşturmalar”, “Polietilen Tereftalat”

Bu Formdaki İngilizce açıklamalar Türkçe metnin gayriresmi tercümesi olup yanıtların Türkçe verilmesi gerekmektedir. / In this Form, explanations in English are unofficial translation of the Turkish text, all replies to

this Form are required to be submitted in Turkish.

 

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}