İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2020-15

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2020-15

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/15)

Ticaret Bakanlığından:24.07.2020 tarihli ve sayılı 31195 R.G..

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2020 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2021 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük süresi sona eren dampinge karşı önlemler

MADDE 3 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süresi, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde karşısında belirtilen tarihte sona ermiştir.

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon NumarasıÖnlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya TanımıMenşe ÜlkeÖnlemin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve SayısıTebliğ NoÖnlemin Bitiş Tarihi
7315.81Destekli halkalı zincirler  Çin Halk Cumhuriyeti  10.5.201529351  2015/11  10.5.2020
7315.82Diğerleri (kaynaklı halkalı)

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 4 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

Önlemin Yayımlandığı TarihtekiPozisyonNumarasıÖnlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya TanımıMenşe ÜlkeÖnlemin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve SayısıTebliğ NoÖnlemin Bitiş Tarihi
3903.19.00.00.00DiğerleriMısır Arap Cumhuriyeti14.1.2016 295932015/5114.1.2021
8415.83.00.90.00Yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)Çin Halk Cumhuriyeti12.2.2016296222016/212.2.2021
2915.12.00.00.12Sodyum formiatÇin HalkCumhuriyeti12.4.2016296822016/l 112.4.2021
52.01Pamuk (kadre edilmemiş veya penyelenmemiş)Amerika BirleşikDevletleri17.4.2016 296872016/717.4.2021
7010.20.00.00.00Yalnızca camdan tencere, tava, çaydanlık kapaklanÇin HalkCumhuriyetiEndonezyaHong Kong17.4.2016296872016/1017.4.2021
7307.91.00.00.00Flanşlar Çin HalkCumhuriyeti    20.4.201629690    2016/13    20.4.2021   
7307.93.11.00.11Dirsekler
7307.93.11.00.12Kavisler
7307.93.19.00.00Diğerleri
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/18) ekinde belirtilmektedir.Suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünüÇin Halk Cumhuriyeti24.5.2016297212016/1824.5.2021
7315.11.90.00.11Transmisyon zincirleriÇin HalkCumhuriyeti19.6.2016297472016/1919.6.2021
7315.11.90.00.19Diğerleri
7315.12.00.00.11Transmisyon zincirleri
7315.12.00.00.19Diğerleri
7315.19.00.00.00Aksamlar
7210.70.80.90.11Sadece yüzeyişçiliğine tabi tutulmuş, veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmişÇin Halk Cumhuriyeti24.6.2016297522016/1524.6.2021
7210.70.80.90.19Diğerleri

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 5 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde; kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihlerinden veya damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 4 üncü maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları mevcuttur. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(3) Nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin başvuru formuna Ticaret Bakanlığının “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Başvuru ve Soru Formları” sekmeleri takip edilerek erişilebilir.

(4) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce, başvuru sahiplerinin kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine göndermeleri gerekmektedir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

(5) Başvuru İthalat Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

(6) Başvuru formu ve başvuru ile ilgili bilgi, belge, görüş ve danışma için aşağıda belirtilen yetkili merci ile iletişime geçilebilir.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00

İnternet adresi: www.ticaret.gov.tr/ithalat

(7) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde başvurunun geçerli görülmesi halinde “nihai gözden geçirme soruşturması” başlatılır.

(8) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünce yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}