İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/1)

Ticaret Bakanlığından: 31.01.2020 tarih ve 31025 sayılı R.G

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2019 yılının ikinci yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2020 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge ve sübvansiyona karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük süresi sona eren dampinge karşı önlemler

MADDE 3 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süresi 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde karşısında belirtilen tarihte sona ermiştir.

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon NumarasıÖnlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya TanımıMenşe ÜlkeÖnlemin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve SayısıTebliğ NoÖnlemin Bitiş Tarihi
4410.12Yönlendirilmiş lifli levhaAmerika Birleşik DevletleriKanada13.11.2014291742014/3813.11.2019
5806.32.90.00.11Cırt BantÇin Halk CumhuriyetiÇin Tayvanı13.11.2014291742014/3613.11.2019
5806.32.90.00.19Yalnız Cırt bandın bileşenleri (kroş ve astragan)

Yürürlük süresi sona erecek dampinge ve sübvansiyona karşı önlemler

MADDE 4 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge ve sübvansiyona karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon NumarasıÖnlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya TanımıMenşe ÜlkeÖnlemin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve SayısıTebliğ NoÖnlemin Bitiş Tarihi
4804.11.11.10.00Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtlarıAmerika Birleşik Devletleri14.07.2015294162015/2814.07.2020
4804.11.15.10.10Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları
4804.11.90.10.11*mağırlığı 150 gr, dan az olanlar
4804.11.90.10.12*mağırlığı 150gr. veya daha fazla. fakat175 gr. dan az olanlar
3904.10.00.00.19Yalnız süspansiyon tipi polivinil klorürAmerika Birleşik DevletleriAlmanya10.07.2015294122015/2410.07.2020
8301.40.11.00.00Silindirli kapı kilitleri (elektro mekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)Çin Halk Cumhuriyeti16.07.2015294182015/3016.07.2020
8301.40.19.00.11Soğuk hava deposuna mahsus olanlar (elektro mekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç
8301.40.19.00.19Diğerleri (elektro mekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç
8301.60.00.00.00Yalnız kapı kilitleri için silindir-bareller ile kilit kasası
4011.50.00.00.00Bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastiklerÇin Halk Cumhuriyeti Hindistan Taylant Endonezya Malezya24.07.2015294242015/3524.07.2020
4013.20.00.00.00Bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni iç lastikler
8714.99.90.00.00Diğerler: aksam ve parçalar ( yalnız 4011.50.00.00.00 GTİP’te yer alan dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)
Diğerler: aksam ve parçalar ( yalnız 4013.20.00.00.00 GTİP’te yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)
4011.40Motorsikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastiklerÇin Halk Cumhuriyeti Taylant Endonezya Malezya25.07.2015294252015/3425.07.2020
4013.90.00.00.11Motorsikletlerde kullanılan kauçuktan yeni iç lastikler
8714.10.30.00.00Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 GTP’de yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler. Jantı hariç)
Tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 GTİP’de yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler. Jantı hariç)
9608.10.10.10.00Plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemlerÇin Halk Cumhuriyeti18.11.2015295362015/4918.11.2020
9608.50.00.10.00Plastik maddelerden olanlar
3920.62.19.00.00DiğerleriHindistan16.09.2015294772015/4316.09.2020
3920.69.00.00.00Diğer poliesterlerden olanlar
3921.90.10.00.00Poliesterlerden olanlar
8515.39Diğerleri (yalnız aksesuarları hariç net 13 kg ve altındaki kaynak makineleri)Çin Halk Cumhuriyeti16.09.2015294772015/4416.09.2020
70.07Temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları (lamine edilmiş kurşuna dayanıklı olanlar hariç)Çin Halk Cumhuriyeti İsrail18.11.2015295362015/4918.11.2020
Yalnızca kurşuna dayanıklı lamine edilmiş emniyet camları

2017-1 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile 4804.11.90.10.00 GTİP’i , 4804.11.90.10.11 ve 4804.11.90.12 pşarak değiştirilmiştir

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 5 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde; kesin önlemler, yürürlüğe girme tarihlerinden veya damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince 4 üncü maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin veya sübvansiyonun ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma hakları mevcuttur. İlgili yerli üretici veya üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(3) Nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin başvuru formuna Ticaret Bakanlığının “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Başvuru ve Soru Formları” sekmeleri takip edilerek erişilebilir.

(4) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce, başvuru sahiplerinin kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine göndermeleri gerekmektedir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

(5) Başvuru İthalat Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilir.

(6) Başvuru formu ve başvuru ile ilgili bilgi, belge, görüş ve danışma için aşağıda belirtilen yetkili merci ile iletişime geçilebilir.

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 75 00

İnternet adresi: www.ticaret.gov.tr/ithalat

(7) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde başvurunun geçerli görülmesi halinde “nihai gözden geçirme soruşturması” başlatılır.

(8) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmünce yürürlükte bulunan dampinge ve sübvansiyona karşı önlem nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}