İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2019-32

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2019-32

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/32)

Ticaret Bakanlığından: 09.11.2019 tarih ve 30943 sayılı R.G.

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 19/3/2019 tarihli ve 30719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/9) ile Kore Cumhuriyeti menşeli 3812.20.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu “diğerleri” tanımlı eşya ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ABD: Amerika Birleşik Devletleri’ni,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) BOTP: Bütiloktil tereftalatı,

ç) DBTP: Dibütil tereftalatı,

d) DİR: Dahilde İşleme Rejimini,

e) DOTP: Dioktil tereftalatı,

f) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,

g) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

ğ) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,

h) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

ı) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

i) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

j) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

k) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Damping önlemine tabi eşya ve soruşturma konusu eşya

MADDE 4 – (1) Dampinge karşı önleme tabi eşya 2917.39.95.90.13 GTİP’li DOTP’dir.

(2) Soruşturma konusu eşya ise 3812.20.90.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “diğerleri” tanımlı eşyadır.

Damping önlemine tabi eşyaya ilişkin yürürlükteki mevzuat

MADDE 5 – (1) Güney Kore menşeli 2917.39.95.90.13 GTİP’li DOTP ithalatında 20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/24) kapsamında, LG Chem. Ltd. firması için %7,99; diğer firmalar için %12,57 oranında dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

Başvuru ve soruşturma

MADDE 6 – (1) Yerli üretici Meltem Kimya ve Teks. San. İth. İhr. ve Tic. A.Ş. ile Leba Sanayi Ürünleri İth. İhr. ve Paz. A.Ş. firmaları tarafından, Güney Kore menşeli 2917.39.95.90.13 GTİP’li DOTP ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin, aynı ülke menşeli 3812.20.90.00.00 GTİP’li “diğerleri” tanımlı eşya ithalatı yoluyla etkisiz kılındığı iddiası ile Bakanlığımıza başvuruda bulunulmuştur.

(2) Önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulguların Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde Güney Kore menşeli söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/9) ile Güney Kore menşeli 3812.20.90.00.00 GTİP’li “diğerleri” tanımlı eşya ithalatına yönelik olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatılmıştır.

(4) Mezkur Tebliğin 8 inci maddesi çerçevesinde, Güney Kore menşeli soruşturma konusu 3812.20.90.00.00 GTİP’li “diğerleri” tanımlı eşya ithalatının Kararın 11 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca teminata bağlanması kararlaştırılmıştır.

Soruşturma dönemi

MADDE 7 – (1) Önlemin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 1/1/2015 – 31/12/2018 tarihlerini kapsayan dönem soruşturma dönemi olarak belirlenmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, bilinen ithalatçılara ve Güney Kore’de yerleşik üretici/ihracatçılara soru formları gönderilmiş ve Güney Kore’nin Ankara Büyükelçiliğine bildirim yapılmıştır. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada Bakanlığa vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre de verilmiştir.

(2) Soruşturma kapsamında Güney Kore’de yerleşik LG Chem. Ltd. firması gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak iş birliğinde bulunmuştur.

(3) Güney Kore’de yerleşik ve iş birliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamıştır. Bu firmalar, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında iş birliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir.

(4) Soruşturma kapsamında 5 ithalatçı firma gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak iş birliğinde bulunmuştur.

(5) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu ve değerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim Güney Kore’nin Ankara Büyükelçiliğine, iş birliğinde bulunan ihracatçı ve ithalatçı firmalar ile başvuru sahibi yerli üreticilere; firmaya özel bilgileri ve değerlendirmeleri de ihtiva eden firma özel nihai bildirimler, iş birliğinde bulunan ihracatçı firmaya iletilmiş ve taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır. LG Chem. Ltd. firmasınca nihai bildirime ilişkin görüş bildirilmiş olup anılan firmanın talebi üzerine 8/8/2019 tarihinde özel dinleme toplantısı yapılmıştır.

(6) Tarafların görüşlerini sunmalarını müteakip bu görüşler de dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır. Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş olup; mezkur görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 9 – (1) Soruşturma kapsamında iş birliğinde bulunan ihracatçı firmaya ilişkin inceleme, firma tarafından soru formu kapsamında sağlanan bilgi ve belgeler ile soruşturma otoritesince elde edilen diğer bilgi ve belgelerin incelenmesiyle yapılmış olup, yerinde doğrulama soruşturmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 10 – (1) Kararın “Önlemlerin Etkisiz Kılınmasının Engellenmesi” başlıklı 11 inci maddesi “Kesin önlemlerin, yürürlükteki dampinge karşı vergi veya telafi edici vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda etkisiz kılındığının açılacak soruşturma neticesinde belirlenmesi halinde, dampinge karşı vergiler ile telafi edici vergiler, önleme konu ülkeden benzer mallar ya da parçaları ile bunların üçüncü ülkelerden ithalatını da kapsayacak şekilde genişletilerek uygulanabilir.” hükmünü amirdir. Bu kapsamda, Güney Kore menşeli DOTP ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin, söz konusu eşyanın bir miktar değişikliğe uğratılarak önleme konu ülkeden 3812.20.90.00.00 GTİP’li benzer mallar ithalatı yoluyla etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

(2) Kararın 2 nci maddesinin (i) bendinin (1) numaralı alt bendi çerçevesinde önlemin etkisiz kılınmasına ilişkin değerlendirme; Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir değişiklik meydana gelip gelmediği, bu değişikliğin yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya işten kaynaklanıp kaynaklanmadığı ve bu şekilde yürürlükteki dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisinin azaltılıp azaltılmadığının incelenmesi yoluyla yapılmıştır.

(3) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde iş birliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu durumda, önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

Dampinge karşı önleme tabi DOTP ithalatının gelişimi

MADDE 11 – (1) TÜİK verilerine göre, DOTP 2017 yılına kadar “tereftalik asitin diğer esterleri” eşya tanımlı 2917.39.95.90.12 GTİP altında sınıflandırılmış olup, 2017 yılında yapılan GTİP değişikliği sonucunda müstakil olarak 2917.39.95.90.13 GTİP altında sınıflandırılmaya başlanmıştır. Orijinal damping soruşturması kapsamında 2917.39.95.90.12 GTİP’li eşya ithalatının DOTP ithalatı olarak değerlendirildiği tespit edilmiş olup, söz konusu ithalat bu Tebliğ kapsamında DOTP ithalatı olarak anılacaktır.

(2) 2015 yılında 26,9 milyon ABD Doları ve 21.900 ton olan DOTP ithalatı, 2016 yılında 8,6 milyon ABD Doları ve 9.050 ton, 2017 yılında 2,7 milyon ABD Doları ve 2.178 ton, 2018 yılında ise 1,8 milyon ABD Doları ve 1.322 ton seviyesinde gerçekleşmiştir.

(3) Söz konusu ithalata ilişkin ortalama birim fiyatların 2015-2018 döneminde sırasıyla 1.231; 952; 1.253 ve 1.344 ABD Doları/ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

(4) 2015-2016 döneminde DOTP’nin genel ithalatının tamamına yakın kısmının Güney Kore menşeli olduğu görülmektedir. Anılan ithalatta dampinge karşı önlemin 20/10/2017 tarihinde yürürlüğe girmesi sonrasında söz konusu ülkenin genel ithalat içindeki payında bir miktar düşüş gözlenmiştir. Güney Kore menşeli ithalatın payı miktar bazında 2017 yılında %94, 2018 yılında ise %77 seviyesinde gerçekleşmiştir.

(5) Buna göre Güney Kore menşeli DOTP ithalatının 2015 yılında 26,4 milyon ABD Doları ve 21.700 ton, 2016 yılında 8,5 milyon ABD Doları ve 8.934 ton seviyesinde, 2017 yılında önlemin etkisiyle daha da gerileyerek 2,6 milyon ABD Doları ve 2.047 ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Anılan ithalat 2018 yılında ise 1,4 milyon ABD Doları ve 1.017 ton seviyesine gerilemiştir.

(6) Güney Kore menşeli DOTP ithalatının ortalama birim fiyatlarının 2015-2018 döneminde genel ithalata benzer şekilde sırasıyla 1.217; 947; 1.265 ve 1.344 ABD Doları/ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

(7) Diğer taraftan, 2015-2018 döneminde Güney Kore’den DİR kapsamında yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki miktarsal payının 2018 yılında büyük oranda arttığı tespit edilmiştir. Buna göre söz konusu oran 2015-2017 yıllarında %6-4 seviyelerindeyken 2018 yılında %94’e yükselmiş olup, dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesi sonrasında ithalatın büyük bölümünün DİR kapsamında yapıldığı görülmektedir. Ayrıca, soruşturma döneminde DOTP’nin Güney Kore dışındaki ülkelerden DİR kapsamında ithal edilmediği tespit edilmiştir.

(8) LG Chem. Ltd. firmasınca nihai bildirim raporuna ilişkin sunulan görüşlerde Güney Kore’den DOTP ithalatının söz konusu önlemin uygulanmasından önce de önemli ölçüde düştüğü ve DOTP ithalatında meydana gelen düşüşün dampinge karşı önlem dışında başka unsurlardan kaynaklandığı iddia edilmektedir. Ancak DOTP ithalatının dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesinden önce de azalıyor olmakla birlikte, önlem sonrasında çok ciddi şekilde düştüğü aşikardır. Ayrıca 2018 yılında yapılan 1.017 ton seviyesindeki ithalatın da miktar bazında %94’lük kısmının damping önlemine tabi olmayan DİR kapsamında gerçekleştiğinin de göz önünde tutulması gerekmektedir. Buna göre 2018 yılında yapılan kesin ithalat 57 tondur.

Soruşturma konusu eşya ithalatının gelişimi

MADDE 12 – (1) TÜİK verilerine göre, 2015 yılında 9,3 milyon ABD Doları ve 3.757 ton olan soruşturma konusu eşyanın genel ithalatı 2016 yılında 9,2 milyon ABD Doları ve 3.892 ton, 2017 yılında 17,8 milyon ABD Doları ve 9.726 ton, 2018 yılında ise 18,3 milyon ABD Doları ve 8.964 ton seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Anılan ithalatın ortalama birim fiyatlarının 2015-2018 döneminde sırasıyla 2.479; 2.366; 1.832 ve 2.043 ABD Doları/ton seviyesinde gerçekleştiği tespit edilmiştir.

(3) Soruşturma konusu eşyanın Güney Kore menşeli ithalatı ise DOTP ithalatında dampinge karşı önlemin yürürlüğe girişine kadar ihmal edilebilir seviyelerde (2015 yılında 150 bin ABD Doları ve 55 ton; 2016 yılında 230 ABD Doları ve 80 kg) gerçekleşerek 2017 yılında sıfırlanmış iken, dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesi sonrasında 2018 yılında 1,4 milyon ABD Doları ve 995 ton seviyesine yükselmiştir. 2018 yılında Güney Kore’nin soruşturma konusu ürün ithalatında Hollanda, Almanya ve ABD’den sonra dördüncü sıraya yerleştiği ve 2017 yılında sıfır olan ithalat payını miktar bazında %11’e yükselttiği görülmektedir.

(4) Soruşturma konusu eşyanın Güney Kore menşeli ithalatının ortalama birim fiyatları incelendiğinde 2015 yılında 2.747 ABD Doları/ton; 2016 yılında 2.875 ABD Doları/ton olan birim fiyatın 2018 yılında 1.405 ABD Doları/ton seviyesine gerilediği görülmektedir. 2015-2016 döneminde oldukça yüksek olan ortalama birim fiyatın 2018 yılında neredeyse yarıya inerek DOTP’nin birim fiyatı ile benzer bir seviyeye geldiği görülmektedir.

(5) 2018 yılında Güney Kore’den soruşturma konusu eşyanın ithalatını yapan firmalar incelendiğinde, söz konusu firmaların büyük kısmının dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesi öncesinde Güney Kore’den DOTP ithalatı yapan firmalar olduğu görülmektedir. Benzer şekilde Güney Kore’den ülkemize soruşturma konusu ürün ihracatı yapan firmaların DOTP ihracatı yapan firmalarla büyük oranda aynı olduğu anlaşılmıştır.

(6) Trademap veri sisteminde altılı bazda yer alan soruşturma konusu eşya istatistikleri incelenmiştir. Buna göre Güney Kore’nin Türkiye’ye soruşturma konusu ürünün içinde bulunduğu 3812.20 gümrük tarife pozisyonlu eşya ihracatı 2015-2017 döneminde gerilemiş; dampinge karşı önlem sonrası 2018 yılında ise önemli miktarda yükseliş göstererek bir önceki yıla göre değer bazında %355, miktar bazında ise %186 oranında artmıştır. Böylece Türkiye, Güney Kore’nin 3812.20 gümrük tarife pozisyonlu ürün ihracatında ilk sıraya yerleşmiştir. Söz konusu ihracatın 2015 yılında 559 bin ABD Doları ve 763 ton; 2016 yılında 449 bin ABD Doları ve 718 ton; 2017 yılında 360 bin ABD Doları ve 510 ton seviyesinde gerçekleştiği, 2018 yılında ise 1,6 milyon ABD Doları ve 1.459 ton seviyesine yükseldiği tespit edilmiştir. Söz konusu ihracatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde, 2015-2017 döneminde 0,73; 0,61 ve 0,63 ABD Doları/kg seviyelerinde olan birim fiyatın 2018 yılında %59 artarak 1,12 ABD Doları/kg seviyesine geldiği görülmektedir. İhraç miktarı ve fiyatlarındaki söz konusu artış, ihraç edilen üründe 2018 yılında bir farklılaşma olduğuna işaret etmektedir. Soruşturma döneminde anılan üründe Güney Kore’nin Türkiye dışındaki ülkelere toplam ihracatı incelendiğinde, söz konusu ihracatın 2018 yılında bir miktar artış göstermesine rağmen, artış oranının değer bazında %43, miktar bazında ise %98 seviyesinde olduğu ve Türkiye’ye ihracat artışının çok altında kaldığı görülmektedir. Ayrıca 2018 yılında söz konusu ihracatta ortalama birim fiyatlarda önemli oranda (%62) düşüş yaşanırken, Türkiye’ye ihraç fiyatlarında DOTP fiyatlarına yakınsayacak şekilde artış yaşandığı görülmektedir.

Ticaretin gerçekleştirilme şeklindeki değişikliğe ilişkin değerlendirme

MADDE 13 – (1) Güney Kore menşeli DOTP ile soruşturma konusu ürünün ithalat istatistiklerinin incelenmesinden, anılan ülke menşeli DOTP ithalatında dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesinden sonra DOTP ithalatının ciddi oranda azaldığı ve 2018 yılında düşük miktardaki ithalatın da tamamına yakınının DİR kapsamında yapıldığı; diğer taraftan soruşturma konusu ürün ithalatının aynı dönemde başladığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde, söz konusu dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesi sonrasında değişiklik meydana geldiği değerlendirilmektedir.

Yürürlükteki dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisinin azaltılmasına ilişkin değerlendirme

MADDE 14 – (1) Güney Kore menşeli DOTP ithalatında dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesi sonrasında, anılan ülke menşeli DOTP ithalatı ciddi oranda düşüş gösterirken eşzamanlı olarak soruştuma konusu ürünün ithalatının önemli oranda arttığı tespit edilmiştir. Söz konusu artışın yürürlükteki dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisini azalttığı değerlendirilmektedir.

(2) Bunun yanı sıra fiyatlar bakımından değerlendirme yapıldığında, Güney Kore menşeli DOTP’nin ortalama ithal birim fiyatının 2015-2017 döneminde sırasıyla 1.217; 947 ve 1.265 ABD Doları/ton seviyelerinde gerçekleşirken, soruşturma konusu ürünün fiyatlarının 2015 yılında 2.747; 2016 yılında 2.875 ABD Doları/ton olduğu ve 2018 yılına kadar soruşturma konusu ürün fiyatının DOTP fiyatının oldukça üzerinde olduğu görülmektedir. Dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesi sonrasında 2018 yılında soruşturma konusu ürün fiyatının (1.405 ABD Doları/ton) önemli oranda düştüğü ve DOTP ortalama ithal birim fiyatı (1.344 ABD Doları/ton) ile oldukça yakınsadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda, 2018 yılında dampinge karşı önleme tabi olmayan soruşturma konusu ürünün piyasaya girerek yürürlükteki dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisini azalttığı değerlendirilmektedir.

(3) LG Chem. Ltd. firmasınca nihai bildirim raporuna ilişkin sunulan görüşlerde 2018 yılında firmanın ihraç etmekte olduğu soruşturma konusu ürün fiyatları ile 2015 yılında soruşturma konusu ürün dışında ithal edilen ürünlerin fiyatlarının karşılaştırılmasının doğru bir değerlendirme olmayacağı dolayısıyla firmanın soruşturma konu ürün ihracatının yürürlükteki dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisini azaltmadığı ifade edilmektedir. Söz konusu değerlendirme 3812.20.90.00.00 GTİP’li soruşturma konusu ürün fiyatlarının yıllar itibarıyla genel olarak gelişimini göstermek amacıyla yapılmış olup esas olarak 2018 yılında soruşturma konusu ürünün DOTP fiyatına çok yakın, hatta bir miktar altında fiyattan dampinge karşı önleme tabi olmadan piyasaya girerek dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisini azalttığı değerlendirilmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Eşyaya İlişkin Tespitler

DOTP ile soruşturma konusu ürünün karşılaştırılması

MADDE 15 – (1) Soruşturma kapsamında, DOTP’nin bir miktar değişikliğe uğratılarak soruşturma konusu ürün şeklinde ithal edilmesiyle, önleme konu ülkeden benzer malların ithalatı yoluyla yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiz kılınıp kılınmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda iki ürün grubu ithalat miktar ve fiyatlarının yanı sıra üretim yöntemleri; kimyasal içerikleri; fiziksel ve kimyasal özellikleri; kullanım alanları ve ikame edilebilirlikleri; kullanıcıları; pazarlama, satış ve dağıtım kanalları, müşteri tercihleri ve maliyetleri gibi özellikleri bakımından karşılaştırılmış ve benzer ürün olup olmadıkları incelenmiştir.

(2) İki ürün grubu üretim yöntemleri itibarıyla karşılaştırılmıştır. DOTP’nin üretim yöntemi, bir kimyasal maddenin katalist eşliğinde uygun sıcaklıkta bir başka kimyasal madde ile doğrudan esterleştirilmesidir. Soruşturma konusu üründe ise öncelikle DOTP’nin üretildiği, sonrasında DOTP’nin bir başka kimyasal madde ile trans-esterifikasyonu sonucunda soruşturma konusu ürünün ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Buna göre, soruşturma konusu ürünün, DOTP’nin değişikliğe uğratılması yoluyla üretildiği görülmektedir. Ayrıca, soru formlarına verilen yanıtlardan ve ihracatçı firmaların web sitelerinde yapılan araştırmalardan soruşturma konusu ürünün önemli oranlarda DOTP içerdiği anlaşılmaktadır.

(3) İki ürün grubunun fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmiştir. DOTP ile soruşturma konusu ürünlerin fiziksel özellikleri şeffaf sıvı görünümleri ve karakteristik kokuları benzerlik göstermektedir. Söz konusu ürünler farklı kimyasal bileşikler olduğundan, fiziksel ve kimyasal özellikleri birebir aynı olmayabilmektedir. Diğer taraftan, soruşturma konusu ürünün farklı tiplerinin de içeriğindeki kimyasalların miktarı farklılık gösterdikçe bazı farklı özelliklere sahip olabildiği anlaşılmıştır. Ancak, DOTP ile soruşturma konusu ürünlerin temelde benzer özelliklere sahip fitalat içermeyen plastifiyanlar olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, DOTP ile soruşturma konusu ürün arasında fiziksel ve kimyasal farklılıklar olsa da soruşturma konusu ürün ile DOTP’nin esaslı unsurunun aynı olduğu değerlendirilmektedir.

(4) DOTP ile soruşturma konusu ürünlerin kullanım alanlarının temelde aynı olduğu anlaşılmaktadır. Her iki ürün grubu da fitalat içermeyen plastifiyanlar olup, PVC pasta ve hamur karışımlarında yumuşatıcı olarak kullanılmaktadır. Söz konusu ürünler tüm kalenderleme sistemlerinde; otomotiv sektöründe; PVC granül, PVC pasta üretiminde; kablo, suni deri, eldiven, duvar kağıdı üretiminde, fitalat içermeyen eşya üretiminde (oyuncak sektöründe, bazı özel hortumların üretiminde, masa örtüsü üretimi gibi alanlarda), PVC yer muşambaları, paspas ve branda üretiminde kullanılmaktadır. Bu kapsamda, iki ürün grubunun ikame edilebilir olduğu değerlendirilmektedir.

(5) İki ürün grubunun üretici/ihracatçı ve kullanıcılarının büyük ölçüde aynı olduğu görülmekte olup; ürünlerin pazarlama, satış ve dağıtım kanalları ve müşteri tercihleri açısından büyük ölçüde benzerlik gösterdiği değerlendirilmektedir.

(6) Bunun yanı sıra, DOTP ile soruşturma konusu ürünün üretim maliyetleri karşılaştırılmış olup, büyük ölçüde benzer hammaddeler ve benzer üretim yöntemi ile üretilen ürünlerin üretim maliyetlerinin birbirine çok yakın olduğu tespit edilmiştir. İki ürünün üretim maliyetlerinin birbirine çok yakın olması, DOTP’nin değişime uğratılmasının önemli bir maliyet farkı yaratmadığını göstermekte olup, bu durumda DOTP’nin değişime uğratılarak soruşturma konusu ürünün üretilmesinde ekstra bir maliyete katlanılmasına gerek bulunmadığı değerlendirilmektedir.

(7) Bu çerçevede DOTP ile soruşturma konusu ürünün bahse konu özellikleri itibarıyla benzer ürün oldukları ve soruşturma konusu ürün ithalatının yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni ve ekonomik gerekçesi bulunmadığı değerlendirilmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhracatçı Firmalara İlişkin Tespitler

LG Chem. Ltd.

MADDE 16 – (1) Güney Kore’de yerleşik LG Chem. Ltd. gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak soruşturma kapsamında iş birliğinde bulunmuştur. Anılan firmaya ilişkin inceleme firma tarafından soru formu kapsamında sağlanan bilgi ve belgeler ile soruşturma otoritesince elde edilen diğer bilgi ve belgelerin incelenmesiyle yapılmış olup, yerinde doğrulama soruşturmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

(2) LG Chem Ltd. firmasının dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesi öncesinde DOTP’nin, önlemin yürürlüğe girmesi sonrasında ise soruşturma konusu ürünün Güney Kore’den önemli ihracatçısı olduğu görülmektedir. Firmanın iki ürün grubunda ihracat verilerinin incelenmesinden firmanın ihracatının DOTP’den, benzer özelliklere ve fiyata sahip olan soruşturma konusu ürüne kaydığı tespit edilmiştir.

(3) LG Chem. Ltd. tarafından soruşturma konusu ürünün iki farklı tipte üretildiği ve Türkiye’ye ihraç edildiği belirtilmiştir. Firmanın web sitesinde söz konusu ürünlerin 2014 yılından bu yana ticari olarak üretildiği ifade edilmektedir. Ancak firmanın Türkiye’ye soruşturma konusu ürün ihracatının Güney Kore menşeli DOTP ithalatında dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesinden sonra başladığı tespit edilmiştir.

(4) LG Chem. Ltd. firmasınca nihai bildirim raporuna ilişkin sunulan görüşlerde soruşturma konusu eşyanın DOTP ithalatında dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesinden önce de üretildiği/satıldığı ve diğer ülkelere de ihraç edildiği belirtilmiştir. Firma tarafından soruşturma konusu ürünlerin patent kaydına sahip olduğu ülkelere satıldığı; esasen yurt içi piyasada da satıldığı ve 2017 yılında Türkiye’ye numune gönderildiği ifade edilmiştir. Firma tarafından soruşturma konusu ürünün DOTP’nin ikamesi olarak kabul edilemeyeceği iddia edilmektedir. Öncelikle TÜİK istatistiklerinde firmanın 2017 yılında soruşturma konusu ürün ihracatının bulunmadığı görülmektedir. Diğer taraftan, söz konusu ürünlerin 2014 yılından beri üretilip satılmakta olduğu bilgisine nihai bildirim raporunda yer verilmiş olup buna göre anılan ürünlerin iç piyasaya ve diğer ülkelere satışlarının bulunması izahtan varestedir. Nitekim, soruşturma kapsamında söz konusu ürünlerin Türkiye’ye DOTP ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemden kaçınma saikiyle ihraç edildiği değerlendirilmekte olup, soruşturma otoritesinin anılan ürünlerin bu amaçla üretildiği/geliştirildiği gibi bir değerlendirmesi bulunmamaktadır.

(5) Güney Kore menşeli DOTP ithalatında dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesi sonrasında, firmanın anılan ülke menşeli DOTP ihracatının ciddi oranda düşüş gösterdiği ancak eşzamanlı olarak soruşturma konusu ürünün ihracatının önemli oranda arttığı tespit edilmiştir. Söz konusu artışın yürürlükteki dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisini azalttığı değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra fiyatlar bakımından değerlendirme yapıldığında, firmanın 2018 yılında soruşturma konusu ürün ortalama ihraç birim fiyatının DOTP fiyatının bir miktar altında olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, 2018 yılında damping vergisine tabi olmayan soruşturma konusu ürünün DOTP fiyatının bir miktar altında fiyatla piyasaya girerek yürürlükteki dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisini azalttığı değerlendirilmektedir.

(6) Firmanın internet sitesinde yer alan soruşturma konusu ürüne ait tanıtım kataloğunda, iki farklı tipte üretilen söz konusu ürün LG Chem. Ltd. tarafından geliştirilmiş, DOTP’nin modifiye edilmiş bir hali olarak tanıtılmaktadır. Ayrıca, söz konusu ürünlerin 2014 yılından bu yana ticari olarak üretildiği belirtilmiştir. Ancak firmanın Türkiye’ye soruşturma konusu ürün ihracatının Güney Kore menşeli DOTP ithalatında dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesinden sonra başladığı tespit edilmiştir.

(7) Firma tarafından üretilen/ihraç edilen DOTP ile soruşturma konusu ürün ihracat miktar ve fiyatları ile birlikte üretim yöntemleri; kimyasal içerikleri; fiziksel ve kimyasal özellikleri; kullanım alanları ve ikame edilebilirlikleri; kullanıcıları; pazarlama, satış ve dağıtım kanalları, müşteri tercihleri gibi özellikleri bakımından kıyaslanmıştır.

(8) Firmanın ülkemize ihracatında 2018 yılında DOTP’den soruşturma konusu ürüne kaymanın yanı sıra, anılan dönemde LG Chem. Ltd. tarafından ihraç edilen DOTP ile soruşturma konusu ürünün ortalama birim ihraç fiyatlarının çok yakın olduğu görülmektedir.

(9) Soruşturma konusu ürünün üretim şekline ilişkin olarak LG Chem. Ltd. tarafından soru formuna verilen yanıtlardan, firma tarafından ilk aşamada DOTP’nin üretildiği, sonrasında DOTP kullanılarak soruşturma konusu ürünün üretildiği anlaşılmıştır. Söz konusu firmanın Avrupa Patent Ofisine yaptığı bir başvuruda soruşturma konusu ürün DOTP/BOTP/DBTP karışımı olarak tanımlanmış ve üretim metodu olarak firmaca soru formuna verilen yanıtlarda bulunan üretim şemasındaki üretim yöntemi anlatılmıştır. LG Chem. Ltd. tarafından soru formuna verilen yanıtlarda, soruşturma konusu ürününün her iki tipinin de ağırlıkça oldukça yüksek oranlarda DOTP içerdiği ifade edilmiştir.

(10) Firma tarafından üretilen/ihraç edilen DOTP ile soruşturma konusu ürünün fiziksel ve kimyasal özellikleri itibarıyla bazı farklılıklar gösterdiği görülmekle birlikte, temelde iki ürün grubunun da fitalat içermeyen plastifiyanlar olduğu anlaşılmaktadır. Firma tarafından da soruşturma konusu ürünün fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından DOTP’den farklılık gösterdiği ifade edilmektedir. Diğer taraftan, firma tarafından üretilen soruşturma konusu ürünün iki tipinin de bazı özellikler bakımından birbirinden farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede, DOTP ile soruşturma konusu ürünlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bazı farklılıklar göstermekle birlikte, söz konusu farklılıkların soruşturma konusu ürünün DOTP yerine ihraç edilmesinin temel nedeni olmadığı, dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmadığı değerlendirilmektedir.

(11) Firma tarafından üretilen/ihraç edilen DOTP ile soruşturma konusu ürünlerin kullanım alanlarının temelde aynı olduğu ve ürünlerin ikame edilebilir olduğu anlaşılmaktadır. Firmanın ürün tanıtım kataloğunda da ürün doğa dostu bir plastifiyan, DOTP’nin modifiye edilmiş bir hali olarak tanıtılmaktadır. Diğer taraftan, her iki ürün grubunun da fitalat içermemesi itibarıyla doğa dostu olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca firma tarafından soru formuna verilen yanıtlarda soruşturma konusu ürünün kullanım alanı olarak duvar kaplamaları, suni deri, kalenderleme levhası, koltuk kaplama katmanı ve bileşim olarak belirtilmekte olup, DOTP’den farklı bir kullanım alanının belirtilmediği görülmektedir.

(12) LG Chem. Ltd. firmasından 2018 yılında soruşturma konusu ürün ithalatı yapan firmaların önemli bir kısmının, soruşturma döneminde anılan firmadan DOTP ithalatı yapmış olan firmalar ile aynı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla iki ürün grubunun kullanıcılarının ve pazarlama, satış ve dağıtım kanallarının ve müşteri tercihlerinin büyük oranda benzer olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, soruşturma kapsamında soru formuna verilen yanıtlarda bazı firmalarca soruşturma konusu ürünün DOTP’ye göre daha iyi performansa sahip olması nedeniyle tercih edildiği belirtilmiştir. Ancak; LG Chem. Ltd. firmasının ürün gamında 2014 yılından itibaren hem DOTP’nin hem de soruşturma konusu ürünün bulunmasına rağmen, anılan firmaların dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesi öncesinde DOTP ithalatı yapmakta iken, soruşturma konusu ürünleri önlem sonrasında ithal etmeye başladıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, bir başka ithalatçı firma tarafından ise dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesi öncesinde LG Chem. Ltd. firmasından DOTP ithal ettikleri, önlemin yürürlüğe girmesi sonrasında fiyat sebebiyle soruşturma konusu ürünü ithal etmeye başladıkları ve soruşturma konusu ürün performansının DOTP’den daha iyi olmadığı ifade edilmiştir.

(13) Bu çerçevede, LG Chem. Ltd. firmasınca üretilen/ihraç edilen DOTP ile soruşturma konusu ürünün kıyaslanması sonucunda, firma tarafından soruşturma konusu ürünün ihracatının yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni ve ekonomik gerekçesi bulunmadığı değerlendirilmektedir.

(14) LG Chem. Ltd. firmasınca nihai bildirim raporuna ilişkin sunulan görüşlerde soruşturma konusu ürünlerin firma tarafından geliştirilen patentli ürünler olduğu; çeşitli kimyasalları içeren ve bu kimyasalların reaksiyonu sonucunda meydana gelen yeni bir kimyasal ürün olduğu ve önlemlerin etkisiz kılınması amacıyla ihraç edilmediği iddia edilmektedir. Soruşturma kapsamında DOTP ile soruşturma konusu ürün temel özellikleri bakımından kıyaslanarak soruşturma konusu ürünlerin DOTP ile benzer ve ikame edilebilir olduğu ve ayrıca üretim yöntemi ve içeriğindeki DOTP miktarı göz önüne alındığında DOTP’nin bir miktar değişikliğe uğratılmış hali olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, firmanın soruşturma konusu ürün tanıtım kataloğunda söz konusu ürün, DOTP’nin değişime uğramış hali olarak tanıtılmaktadır. Bu kapsamda LG Chem. Ltd. firmasınca üretilen soruşturma konusu ürünlerin firma tarafından daha önceden geliştirilmiş patentli ürünler olduğu bilinmekle beraber anılan ürünlerin ülkemize ihracatının DOTP ithalatında dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesi sonrasında önlemden kaçınma amacıyla gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir.

(15) Bunun yanı sıra, soruşturma konusu ürünün Güney Kore’den diğer ihracatçıları soruşturma kapsamında iş birliğine gelmemiş olmakla birlikte bu firmalarca ihraç edilmekte olan ürünlere ilişkin olarak firmaların internet adreslerinde araştırma yapılmış olup, ürünün önemli ihracatçılarından bir diğerince ihraç edilen ürünün de belirli bir ticari adla satışa sunulmuş olan DOTP bazlı, patentli, fitalatsız bir plastikleştirici olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede LG Chem. Ltd. tarafından üretilen soruşturma konusu eşyaya benzer özelliklere sahip patentli ürünlerin diğer firmalarca da üretilip satılmakta olduğu anlaşılmaktadır.

(16) LG Chem. Ltd. firmasınca ayrıca, ABD tarafından DOTP ithalatında yürütülen anti-damping soruşturmasında DOTP’nin bir ürünün içerisine kimyasal reaksiyonla eklendiği durumlarda DOTP içeren kimyasal bileşimlerin soruşturma konusu ürün kapsamına alınmadığı ve bu sebeple soruşturma konusu ürünün ihracatının da önlemlerin etkisiz kılınması faaliyetleri kapsamında değerlendirilemeyeceği iddia edilmektedir. Öncelikle başka bir idare tarafından DOTP ithalatında yürütülen damping soruşturması kapsamında ürün tanımının iddia edilen şekilde belirlenmiş olmasının Genel Müdürlükçe yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu önlem bir damping önlemi olup, anılan eşya ithalatında önlemlerin etkisiz kılınması faaliyetleri olması durumunda, bunun incelemesi yeni bir soruşturma kapsamında yapılmaktadır. Diğer taraftan, ABD tarafından DOTP ithalatında yürürlüğe konulan dampinge karşı önlemde soruşturma konusu ürünün DOTP’nin gümrük tarife pozisyonunun yanı sıra soruşturma konusu eşyanın yer aldığı 3812.20.10.00.00 gümrük tarife pozisyonundan da ithal edilebileceği belirtilmiştir.

(17) LG Chem. Ltd. firmasınca ayrıca DOTP ile dioktil ftalatın ikame edilebilirlikleri göz önüne alındığına aynı soruşturma kapsamına alınabilecekken idarece iki farklı damping soruşturmasına tabi tutulmaları gerekçe gösterilerek soruşturma konusu ürünlerin DOTP ile aynı veya ikame ürün olarak değerlendirilmesinin doğru bir tespit olmadığı iddia edilmektedir. Damping ve önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmalar doğası itibariyle farklı nitelikte olup, dioktil ftalat ile DOTP için iki ayrı damping soruşturması yürütülmüş olması ile halihazırda yürütülmekte olan soruşturmada DOTP ile soruşturma konusu ürünün benzer ürün olarak değerlendirilmesi arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Bu çerçevede, Kararda önlemlerin etkisiz kılındığının tespiti halinde damping önleminin önleme konu ülkeden benzer malın ithalatına genişletilebileceği hükme bağlanmıştır.

(18) LG Chem. Ltd. firmasınca, GTİP kodlarının bilgi amaçlı olup soruşturma konusu ürün kapsamı anlamına gelmediği belirtilmekte ayrıca firma tarafından üretilen soruşturma konusu ürünlerin üretim şekli dolayısıyla bu kapsamdan çıkarılması gerektiği iddia edilmektedir. Firma tarafından da belirtildiği üzere GTİP kodları bilgi amaçlı olarak verilmiş olup esas olan soruşturma konusu ürüne ilişkin eşya tanımıdır. Bu kapsamda 3812.20.90.00.00 GTİP altında çeşitli plastikleştiriciler yer almakta olup, LG Chem. Ltd. firmasınca Türkiye’ye ihraç edilen eşya DOTP ile detaylı bir şekilde kıyaslanmış ve benzer ürün olduğu tespit edilmiştir.

(19) Bu çerçevede, LG Chem. Ltd. firmasınca DOTP ile soruşturma konusu üründe ticaretin gerçekleştirilme şeklinde değişiklik meydana geldiği ve yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda önlemin etkisiz kılındığı değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra, firmanın soruşturma konusu ürün ihracatındaki artışın yürürlükteki dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisini azalttığı değerlendirilmektedir.

İşbirliğine gelmeyen firmalar

MADDE 17 – (1) Güney Kore’de yerleşik ve soruşturma kapsamında yer alan ürünleri ülkemize ihraç eden diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun bir başvuru alınmamış olup, anılan firmalar Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında iş birliğine gelmedi olarak addedilmiştir. Anılan madde hükümleri uyarınca iş birliğinde bulunmayan firmalar için belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılmıştır. Bu çerçevede, Güney Kore menşeli DOTP ithalatında dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesi sonrasında söz konusu ithalat oldukça düşerken anılan ülkeden soruşturma konusu ürün ithalatının önemli oranda artış göstermesi ve ortalama ithal birim fiyatlarının oldukça düşerek DOTP’nin fiyatına yakınsaması; DOTP ile soruşturma konusu ürünün ithalatçıları ve ihracatçılarının büyük oranda aynı firmalar olması hususları göz önüne alındığında, iş birliğinde bulunmayan firmaların, yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, önlemi etkisiz kıldığı değerlendirilmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sonuç ve Karar

Değerlendirme

MADDE 18 – (1) Güney Kore menşeli DOTP ithalatında dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesinden sonra DOTP ithalatının ciddi oranda azaldığı; diğer taraftan soruşturma konusu ürün ithalatının artış gösterdiği tespit edilmiştir. Bu çerçevede, dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesinden sonra, anılan ürünlerde Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde değişiklik meydana geldiği tespit edilmiştir.

(2) Bunun yanı sıra, soruşturma konusu ürün ithalatının gerek miktar ve gerekse fiyat açısından yürürlükteki dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisini azalttığı değerlendirilmektedir.

(3) Bunun yanında, dampinge karşı önleme tabi DOTP ile soruşturma konusu ürün fiziksel ve kimyasal özellikleri; üretim şekilleri; kullanım alanları; kullanıcıları; pazarlama, satış ve dağıtım kanalları; müşteri tercihleri ve maliyet yapıları yönünden karşılaştırılmıştır. Bu kapsamda, iki ürün grubunun benzer ve ikame edilebilir ürünler olduğu değerlendirilmektedir.

(4) Soruşturma kapsamında iş birliğinde bulunan LG Chem. Ltd. firmasınca ticaretin gerçekleştirilme şeklinde değişiklik meydana geldiği ve yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda önlemin etkisiz kılındığı değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra, firmanın soruşturma konusu üründe ülkemize yönelik ihracatındaki artışın, miktar ve fiyatlar bakımından yürürlükteki dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisini azalttığı değerlendirilmektedir.

(5) Güney Kore’de yerleşik diğer soruşturma kapsamı firmalar iş birliğinde bulunmamış olup bu firmalar için belirlemeler mevcut verilere göre yapılmıştır. Bu çerçevede, Güney Kore menşeli DOTP ithalatında dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesi sonrasında söz konusu ithalat oldukça düşerken anılan ülkeden soruşturma konusu ürün ithalatının önemli oranda artış göstermesi ve ortalama ithal birim fiyatlarının oldukça düşerek DOTP’nin fiyatına yakınsaması; DOTP ile soruşturma konusu ürünün ithalatçıları ve ihracatçılarının büyük oranda benzerlik göstermesi hususları göz önüne alındığında, iş birliğinde bulunmayan firmaların, yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, yürürlükteki dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Karar

MADDE 19 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Güney Kore menşeli olarak beyan edilen 3812.20.90.00.00 GTİP’li “diğerleri” tanımlı eşyadan “yalnız dioktil tereftalat içerenler”in ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/24) kapsamında Güney Kore menşeli 2917.39.95.90.13 GTİP’li DOTP ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem ile aynı oranda dampinge karşı önlemin yürürlüğe konulmasına ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/9) çerçevesinde teminata bağlanmış işlemlere yönelik olarak Kararın 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işlem tesis edilmesine karar verilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin %)

3812.20.90.00.00

Diğerleri (Yalnız dioktil tereftalat içerenler

Kore Cumhuriyeti

Lg Chem Ltd.

7,99

Diğerleri

12,57

Uygulama

MADDE 20 – (1) Gümrük idareleri, 19 uncu maddede yer alan tabloda GTİP, tanım ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşılarında gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/9) çerçevesinde teminata bağlanmış işlemlere yönelik olarak Gümrük idarelerince Kararın 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca işlem tesis edilir.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/24) ile yürürlüğe konulan Güney Kore menşeli ithalata ilişkin dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}