İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2019-28

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2019-28

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/28)

Ticaret Bakanlığından:24.10.2019 tarih ve 30928 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Tayland Krallığı menşeli 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 gümrük tarife pozisyonları (GTP) altında yer alan “cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)” tanımlı eşyanın ithalatında resen yapılan incelemeler sonucunda önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

c) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

d) Hindistan: Hindistan Cumhuriyeti’ni,

e) Kanun: 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

f) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

g) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,

ğ) Tayland: Tayland Krallığı’nı,

h) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ı) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

i) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya, Tayland menşeli 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 GTP’leri altında sınıflandırılan “cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)” tanımlı eşyadır.

(2) Soruşturma konusu eşyanın TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvuru ve mevcut durum

MADDE 5 – (1) 31/12/2010 tarihli ve 27802 5. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1) ile ÇHC menşeli “cam elyafı takviye malzemeleri”nin ithalinde CIF bedelin %20,20’si ve %23,75’i arasında firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu önleme yönelik ara gözden geçirme soruşturmasının sonucuna ilişkin 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/5) ile dampinge karşı kesin önlem oranları CIF bedelin %24,50’si ve %35,75’i olmak üzere yeniden belirlenmiştir. Öte yandan, son nihai gözden geçirme soruşturmasının sonucuna ilişkin 3/11/2016 tarihli ve 29877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/48) ile mezkur ürünlerin ithalatında uygulanan önlemin aynen devamına karar verilmiştir.

(2) Diğer taraftan, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile “boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar” söz konusu önlem kapsamından çıkarılmıştır.

(3) Bununla birlikte, 30/12/2017 tarihli ve 30286 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile “taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma” söz konusu önlem kapsamından çıkarılmıştır.

(4) Önlem konusu ülke menşeli “cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)” ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Tayland üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılınıp kılınmadığının tespiti amacıyla Bakanlık tarafından bir inceleme başlatılmıştır.

(5) Mezkur önlemin etkisiz kılındığına ilişkin bulgular, Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin bulgular

MADDE 6 – (1) TÜİK verileri üzerinde yapılan değerlendirmede, soruşturma konusu ürün toplam ithalatının 2016 yılında 86 milyon ABD Doları-69 bin ton; 2017 yılında 96 milyon ABD Doları-80 bin ton; 2018 yılında 85 milyon ABD Doları-57 bin ton seviyesinde gerçekleştiği ve 2019 yılının ilk altı ayında ise söz konusu ithalatın 35 milyon ABD Doları ve 24 bin ton olduğu; söz konusu ürüne ilişkin birim fiyatların ise 2016-2018 döneminde sırasıyla 1,24, 1,2 ve 1,5 ABD Doları/Kg seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

(2) Soruşturma konusu ürünlerin 2016-2019/6 arasındaki dönemde Tayland’dan ithalatının değer ve miktar bazında artış gösterdiği görülmektedir. Söz konusu ithalat 2016 yılında 38 bin ABD Doları seviyesinde iken 2017 yılında 125 bin ABD Dolarına, 2018 yılında ise 3,9 milyon ABD Dolarına yükselmiştir. 2019 yılının ilk altı ayındaki ithalat ise 647 bin ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalatın seyrine miktar olarak bakıldığında da benzer bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Miktar bazında ithalat 2016 yılında 25 ton seviyesinde olup, 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 78 ton ve 2.751 tona yükselmiştir. 2019 yılının ilk altı ayındaki ithalat ise 490 ton olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde Taylan’dan ithalat sürekli ve hızlı bir şekilde artış göstermekte olup, toplam ithalattaki düşüşe karşın Tayland’dan özellikle 2018 yılında yapılan ithalatta 35 kattan fazla artış gerçekleşmiştir.

(3) Tayland’dan yapılan söz konusu ithalata ilişkin ortalama birim fiyatlar 2016-2019/6 döneminde sırasıyla 1,53, 1,61, 1,44 ve 1,32 ABD Doları/Kg seviyesinde gerçekleşmiştir. Bahse konu dönem aralığında miktar bazında Tayland’dan gerçekleşen ithalatın toplam ithalat içindeki payı 2016 yılında %0,04 iken 2018 yılında %4,85 düzeyine çıkmış, 2019 yılının ilk altı ayında ise %2 olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, Tayland’dan ithalatın toplam ithalat içerisindeki payında 2018 yılında meydana gelen artış dikkat çekicidir.

(4) Tayland’dan yapılan ithalat GTP bazında incelendiğinde ithalatın sıçrama yaşadığı 2018 yılında en fazla ithalatın 7019.31 GTP’sinde tanımlı “takviye tabakaları”ndan yapıldığı görülmektedir. Söz konusu GTP’de tanımlı eşyadan Tayland’dan 2018 yılında yapılan toplam ithalatın soruşturma konusu ürünlerin toplam ithalatı içerisindeki payı %97 seviyesindedir.

(5) Soruşturma konusu ürünlerden 7019.31 GTP’sinde tanımlı eşyanın 2018 yılında Tayland’dan yapılan ithalat birim fiyatının 1,41 ABD Doları/Kg, aynı GTP’den genel ithalat ortalama birim fiyatının ise 2,00 ABD Doları/Kg olarak gerçekleştiği ve söz konusu dönemde Tayland birim fiyatlarının genel ortalamanın altında olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, Tayland birim fiyatlarının anılan yıl itibariyle aynı GTP’de ÇHC birim fiyatlarından da (1,84 ABD Doları/Kg) düşük olduğu görülmektedir.

(6) Trademap verileri kullanılarak yapılan değerlendirmede; soruşturma konusu ürünler bazında Tayland’ın 2018 yılı itibariyle ÇHC’den yapmış olduğu ithalatın toplam ithalatı içerisindeki payı %48 ile ilk sırada olduğu, 7019.31 GTP’sinde tanımlı eşya bazında 2018 yılı itibariyle Tayland’ın toplam ithalatının 10 milyon ABD Doları olduğu ve bunun 7 milyon ABD Doları tutarındaki bölümünün ÇHC’den gerçekleştiği; bu bağlamda söz konusu GTP’de tanımlı eşya bazında ÇHC’den yapılan ithalatın toplam ithalat içerisindeki payının %70 seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

(7) 7019.31 GTP’sinde tanımlı eşyadan Tayland’ın toplam ihracatının 2016-2018 yılları arasında sırasıyla 15,6 milyon ABD Doları, 23 milyon ABD Doları ve 22,4 milyon ABD Doları seviyesinde olduğu görülmektedir. Anılan GTP’de Tayland’ın Türkiye’ye ihracatı ise aynı dönem itibariyle sırasıyla 36 bin ABD Doları, 250 bin ABD Doları ve 3,6 milyon ABD Doları seviyesindedir. Söz konusu GTP’de Tayland’ın toplam ihracatının 2017-2018 yılları arasında yatay seyretmesine karşılık Türkiye’ye ihracatındaki artış dikkat çekicidir. Bununla birlikte söz konusu eşyada Tayland’ın Hindistan’ın ardından en fazla ihracatı Türkiye’ye gerçekleştirdiği görülmektedir. Öte yandan, Hindistan’ın ÇHC menşeli cam elyaf eşyasında uygulanan dampinge karşı önleminin Tayland’a teşmil edilmesinin ardından Hindistan’a olan 7019.31 GTP’sinde tanımlı takviye tabakaları ihracatının 13 milyon ABD Dolarından 6,9 milyon ABD dolarına düştüğü, buna paralel aynı üründe Türkiye’ye ihracatın 250 bin ABD Dolarından 3,6 milyon ABD Dolarına yükseldiği görülmektedir.

(8) Tayland’ın 7019.12 GTP’sinde tanımlı “cam elyaf fitili” eşyasından ÇHC’den önemli miktarda ithalatının bulunduğu görülmektedir. Söz konusu eşyadan ÇHC’den yapılan ithalatın 2016-2018 yıllarında sırasıyla 21 milyon ABD Doları, 24 milyon ABD Doları ve 26 milyon ABD Doları olduğu tespit edilmiştir. Tayland’ın söz konusu eşyadan toplam ithalatı içerisinde ÇHC’nin payının anılan yıllarda sırasıyla %82, %85 ve %89 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Karar ve işlemler

MADDE 7 – (1) Yapılan inceleme sonucunda, Tayland menşeli 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 GTP’leri altında yer alan “cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)” tanımlı eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu eşyanın bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimde soruşturmanın açılış Tebliği, gizli olmayan rapor özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiler yer almaktadır. Bildirimi almayan tarafların soru formunu Bakanlık internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. Soru formuna yanıtlar hariç olmak üzere, Türkçe dışında bir dilde sunulan hiçbir bilgi, belge, görüş ve talep dikkate alınmaz.

Süreler

MADDE 9 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin ve soru formlarının gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

MADDE 11 – (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12 – (1) Soruşturma ile ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili merciye iletilmesi gerekir:

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Adres: Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:63 Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 204 99 44, Faks: +90 312 204 87 65

www.ticaret.gov.tr

(2) Soruşturmada “Türkiye’de yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini, kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın aşağıda yer alan KEP adresine veya e-posta adresine gönderir.

KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr

E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr

(3) Soruşturmada “yurtdışında yerleşik firma, kurum ve kuruluşlardan ilgili taraf olmak isteyenler”, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini Bakanlığın aşağıda yer alan e-posta adresine ve posta adresine gönderir.

E-posta Adresi: oeksorusturma@ticaret.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}