İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2018-38

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2018-38

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN

TEBLİĞ (2018/38)

Ticaret Bakanlığından: 16.10.2018 tarihli ve 30567 sayılı R.G.

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 29/12/2017 tarihli ve 30285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/37) ile Nepal ve Bangladeş menşeli 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 hariç); 55.10 (5510.20  hariç); 55.11 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler” ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) G.T.P.: Gümrük tarife pozisyonunu,

d) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

e) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

f) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği

ifade eder.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 hariç); 55.10 (5510.20 hariç); 55.11 G.T.P.leri altında kayıtlı “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler”dir.

Soruşturma konusu eşyaya ilişkin yürürlükteki mevzuat

MADDE 5 – (1) 12/1/2009 tarihli ve 27108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1) uyarınca, ÇHC, Endonezya ve Hindistan menşeli ve 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 hariç); 55.10 (5510.20 hariç); 55.11 G.T.P.leri altında kayıtlı “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler” ithalatına yönelik 0,23 ila 0,80 ABD Doları/Kg arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur. Bunun yanında, 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda söz konusu önlemlerin uygulanan oranlarda değişikliğe gidilerek uygulanmaya devam etmesine karar verilmiştir.

(2) Diğer taraftan, 8/4/2014 tarihli ve 28966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/2) ile Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli anılan eşya ithalatında, Malezya için CIF bedelin %11,26’sı ila %18,32’si, Pakistan için CIF bedelin %6,62’si ila %12,18’si, Tayland için CIF bedelin %7,79’u ila %20,24’ü ve Vietnam için CIF bedelin %19,48’i ila %26,25’i oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(3) Bunun yanı sıra, 1/7/2016 tarihli ve 29759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/22) hükümleri kapsamında ÇHC menşeli eşya ithalatında uygulanan önlem, önlemlerin etkisiz kılınması soruşturması sonucunda Çin Tayvanı menşeli/çıkışlı eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

Başvuru ve soruşturma

MADDE 6 – (1) Bakanlığa iletilen, önlem konusu ülkeler menşeli sentetik ve suni devamsız lifler ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin Nepal ve Bangladeş üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik iddialar üzerine Bakanlık tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır.

(2) Önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulguların Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde Nepal ve Bangladeş menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(3) 29/12/2017 tarihli ve 30285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/37) ile Nepal ve Bangladeş menşeli 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 hariç); 55.10 (5510.20 hariç); 55.11 G.T.P.leri altında kayıtlı “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler” ithalatına yönelik olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma dönemi

MADDE 7 – (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 1/1/2015 ile 1/12/2017 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak belirlenmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu ülkelerin Büyükelçiliklerine, bilinen ithalatçılarına ve yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada Bakanlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre de verilmiştir.

(2) Soruşturma kapsamında Nepal’de mukim Jagdamba Spinning Mills Pvt. Ltd., Triveni Spinning Mills Pvt. Ltd. ve Reliance Spinning Mills Ltd. firmaları gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur.

(3) Soruşturma kapsamında Bangladeş’te mukim Well Mart Ltd (Textile unit) firması gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur.

(4) Soru formlarını cevaplama süresi içerisinde, Bangladeş’te yerleşik Simtex Industries Limited firmasının Bakanlığımıza ulaşan bir başvurusu olmamıştır; ancak nihai bildirim aşamasında Melita İplik firmasının ithalatçı soru formu cevapları arasında anılan firmanın ithalat yaptığı Simtex Industries Limited firmasına ait soru formu cevaplarının bulunduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine, Simtex Industries Limited firmasına yönelik belirlemelere ilişkin anılan firmaya nihai bildirim raporu gönderilmiş fakat söz konusu firmadan herhangi bir cevap alınmamıştır.

(5) Bangladeş’te mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili/ilintili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınamamıştır.

(6) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu ve değerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim Nepal ve Bangladeş’in Büyükelçilikleri ve ticari bilgilerin gizliliği de göz önünde bulundurularak işbirliğinde bulunan firmalara iletilmiş olup, taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır. Nepal’de yerleşik Reliance Spinning Mills Ltd. ve Türkiye’de yerleşik Melita İplik firması nihai bildirime ilişkin görüş bildirmiş olup diğer firmalardan bir cevap alınmamıştır. Diğer taraftan, Bangladeş Ankara Büyükelçiliği’nden nihai bildirime görüş bildirmek için ek süre uzatımı talep edilmiş ve talep edilen ek süre verilmiş; fakat verilen ek süre içerisinde bir görüş bildirilmemiştir. Tarafların görüşlerini sunmalarını müteakip bu görüşler de dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde gerekli bilgi ve belgeleri süreleri dahilinde tam ve eksiksiz olarak sağlayarak işbirliğinde bulunan Jagdamba Spinning Mills Pvt. Ltd., Triveni Spinning Mills Pvt. Ltd. ve Reliance Spinning Mills Ltd. firmalarının Nepal’de bulunan tesislerinde 28 Mayıs – 2 Haziran 2018 tarihleri arasında, Well Mart Ltd (Textile unit) firmasının Bangladeş’te bulunan tesislerinde 9-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

İKİNCİ KISIM

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 10 – (1) Soruşturma kapsamında yer alan eşyanın ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Nepal ve Bangladeş üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu çerçevede, önlemlerin etkisiz kılındığına yönelik belirlemeler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi

MADDE 11 – (1) Söz konusu eşyanın ithalatına yönelik istatistiklerin incelenmesi neticesinde, Nepal’den yapılan ithalatın dikkat çekici ölçüde artış gösterdiği görülmektedir. Bu kapsamda, söz konusu önleme konu edilen ipliklerin Nepal menşeli olarak ithalatı 2015 yılında yaklaşık 4.300 ton iken, 2016 yılında 9.700 tona, 2017 yılında 17.100 tona yükselmiştir. Değer bazında ise ithalat 2015 yılında yaklaşık 14,6 milyon ABD doları iken, 2016 yılında 30,6 milyon ABD dolarına, 2017 yılında 54,2 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

(2) Nepal’in toplam ithalatımız içerisindeki payı, anılan dönemde miktar bazında 2015 yılında yaklaşık %2,5’den, 2017 yılında yaklaşık %7,3’e yükselmiştir.

(3) Diğer taraftan, Bangladeş’ten yapılan ithalatın 2015 yılından itibaren dikkat çekici ölçüde artış gösterdiği görülmektedir. Bu kapsamda, söz konusu önleme konu edilen ipliklerin Bangladeş menşeli olarak ithalatı 2015 yılında yaklaşık 1.150 ton iken, 2016 yılında 2.120 tona, 2017 yılında 3.510 tona yükselmiştir. Değer bazında ise ithalat 2015 yılında yaklaşık 4,3 milyon ABD doları iken, 2016 yılında 8.6 milyon ABD dolarına, 2017 yılında 13,9 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

(4) Bangladeş’in toplam ithalatımız içerisindeki payı, anılan dönemde miktar bazında 2015 yılında yaklaşık %0,66’dan, 2017 yılında yaklaşık %1,7’ye yükselmiştir.

(5) Trademap veri sisteminden edinilen bilgiler çerçevesinde Nepal’in ÇHC’den 2015 yılında 0,8 milyon ABD doları, 2016 yılında 0,7 milyon ABD doları, 2017 yılında 1 milyon ABD doları tutarında; Hindistan’dan 2015 yılında 2 milyon ABD doları, 2016 yılında 3,2 milyon ABD doları, 2017 yılında 3,4 milyon ABD doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı olduğu anlaşılmaktadır. Bangladeş’in ise 2015 yılında ÇHC’den 286 milyon ABD doları, Hindistan’dan 20,3 milyon ABD doları, Endonezya’dan 27,8 milyon ABD doları tutarında soruşturma konusu ürün ithalatı olduğu anlaşılmaktadır.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 12 – (1) Sunulan soru formlarının incelenmesi ve yerinde doğrulama soruşturması sonucunda Nepal’de yerleşik “Reliance Spinning Mills Ltd.”, “Triveni Spinning Mills Pvt. Ltd.” ve “Jagdamba Spinning Mills Pvt. Ltd.” firmalarının kurulu üretim kapasitesinin bulunduğu ve faal olarak üretim yaptığı görülmüş ve soru formu kapsamında sunmuş olduğu bilgiler teyit edilmiştir.

(2) Nepal’de yerleşik “Reliance Spinning Mills Ltd.”, “Triveni Spinning Mills Pvt. Ltd.” ve “Jagdamba Spinning Mills Pvt. Ltd.” firmalarının soruşturma konusu eşyanın Nepal’den Türkiye’ye ithalatının tamamına yakınını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

(3) Sunulan soru formlarının incelenmesi ve yerinde doğrulama soruşturması sonucunda Bangladeş’te yerleşik “Well Mart Ltd (Textile unit)” firmasının kurulu üretim kapasitesinin bulunduğu ve faal olarak üretim yaptığı görülmüş ve soru formu kapsamında sunmuş olduğu bilgiler teyit edilmiştir.

(4) Sunulan soru formlarının incelenmesi neticesinde, Bangladeş’te yerleşik Simtex Industries Limited firmasının soruşturma konusu eşya üretimine ilişkin kurulu kapasitesinin bulunmadığı ve fiili olarak soruşturma konusu eşya üretimi yapmadığı, aralarında ÇHC’nin de bulunduğu ülkelerden iplik ithal ederek boyama işlemi yaptığı anlaşılmıştır. Yerinde doğrulama ziyareti yapılmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

(5) Soruşturma kapsamında Bangladeş’te mukim ve soruşturma kapsamında yer alan ürünleri ülkemize ihraç eden diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamış olup, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında anılan firmaların “işbirliğine gelmedi” olarak addedilmiştir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

Değerlendirme

MADDE 13 – (1) Nepal’de yerleşik Jagdamba Spinning Mills Pvt. Ltd., Triveni Spinning Mills Pvt. Ltd. ve Reliance Spinning Mills Ltd. firmalarının soruşturma konusu eşya üretimini Nepal’deki tesislerinde gerçekleştirdiği ve önlemi etkisiz kılma faaliyetinde bulunmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu firmaların, bahis konusu eşyanın Nepal’den Türkiye’ye yapılan ithalatının tamamına yakınını gerçekleştirdiği anlaşılmıştır.

(2) Bangladeş’te yerleşik Well Mart Ltd (Textile unit) firmasının tarafımıza iletmiş olduğu belgelerin incelenmesi ve üretim tesislerinde yapılan yerinde doğrulama çalışması neticesinde, söz konusu firmanın soruşturma konusu eşya üretimini Bangladeş’teki tesislerinde gerçekleştirdiği ve önlemi etkisiz kılma faaliyetinde bulunmadığı tespit edilmiştir.

(3) Bangladeş’te yerleşik Simtex Industries Limited firmasına ilişkin sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, söz konusu firmanın soruşturma konusu eşya üretimi yapmadığı, yalnızca iplik ithal ederek boyama işlemi yaptığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, firmanın yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı değerlendirilmektedir.

(4) Diğer taraftan, soruşturma döneminde Bangladeş’te yerleşik üretici/ihracatçı diğer firmalar bahsekonu soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunmamış ve üretim yaptığına ilişkin bilgi sunmamıştır. Bu kapsamda, soruşturma konusu eşyayı Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı değerlendirilmektedir.

(5) Soruşturma çerçevesinde yapılan belirlemeler sonucunda, soruşturma konusu eşyanın Bangladeş menşeli/çıkışlı olarak gerçekleştirilen ithalatının artış gösterdiği ve söz konusu ithalatın mevcut dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı, yürürlükteki önlemin miktar ve değer açısından beklenen iyileştirici etkisinin tam olarak görülmediği değerlendirilmektedir.

Sonuç

MADDE 14 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, Nepal menşeli/çıkışlı olduğu beyan edilen soruşturma konusu eşyayı ülkemize ihraç eden Jagdamba Spinning Mills Pvt. Ltd., Triveni Spinning Mills Pvt. Ltd. ve Reliance Spinning Mills Ltd. firmalarının üretici niteliğini haiz olduğu ve halihazırda bahis konusu eşyanın ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemleri etkisiz kılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Söz konusu firmaların Nepal’den gerçekleştirilen ithalatın tamamına yakınını gerçekleştirdiği de dikkate alınarak soruşturma konusu ürünün tabi olduğu dampinge karşı önlemlerin Nepal’e teşmil edilmemesine karar verilmiştir.

(2) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Bangladeş menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/8) kapsamında ÇHC menşeli ürün için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına ve Well Mart Ltd (Textile unit) firmasında üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı kesin önlemin uygulanmamasına karar verilmiştir.

G.T.P.

Eşyanın Tanımı

Menşe/Çıkış Ülkesi

Firma

Dampinge Karşı Önlem (ABD Doları / Kg)

55.08; 55.09

(5509.52;  5509.61; 5509.91 hariç) 55.10 (5510.20 hariç; 55.11)

Sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler

Bangladeş

Well Mart Ltd (Textile unit)

0

Diğer

0,80

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/8) ile ÇHC menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

Uygulama

MADDE 15 – (1) Gümrük idareleri, 14 üncü maddede yer alan tabloda G.T.P.’si, tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen ürünün, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}