İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2018-10

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No 2018-10

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/10)

Ekonomi Bakanlığından:20.03.2018 tarihli ve 30366 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5501.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “akrilik veya modakrilik olanlar” ithalatına ilişkin olarak sübvansiyon soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1)  Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3  – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Aksa: Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketini,

b) Anlaşma: 25/2/1995 tarihli ve 22213 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Sübvansiyon ve Telafi Edici Önlemler Anlaşmasını,

c) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

ç) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

d) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

e) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

f) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

g) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

ğ) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

h) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Başvuru konusu ürün

MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 5501.30.00.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “akrilik veya modakrilik olanlar”dır.

(2) Bahse konu GTİP bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üretici Aksa firmasının Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Aksa firması işbu Tebliğin ilgili bölümlerinde yerli üretim dalı olarak anılacaktır.

Sübvansiyon iddiası

MADDE 6 – (1) Yapılan başvuru ile ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçıların ÇHC merkezi ve yerel idareleri tarafından verilen çok sayıda sübvansiyondan yararlandığı iddia edilmiştir. Soruşturma esnasında tespit edilecek diğer sübvansiyon programlarına ilişkin saptamalar ayrı değerlendirilmek üzere, başvuruda yer alan ve ilk aşamada saptanabilen sübvansiyon programları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

(2) Başvuruda, yukarıda sayılan sübvansiyon programlarının, programlardan yararlanan üretici/ihracatçılar için fayda doğuran mali bir katkı teşkil etmesi nedeniyle sübvansiyon olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bununla birlikte, programların bir kısmının ihracat performansına dayalı olması ve bazılarının bölgesel nitelik taşıması nedeniyle özgül ve önlem alınabilir sübvansiyonlar olduğu öne sürülmektedir.

(3) Yapılan ilk incelemelerde, yerli üretim dalı tarafından sübvansiyon iddiasına ilişkin sunulan bilgi ve belgelerin bir soruşturma başlatılabilmesi için uygun ve yeterli olduğu değerlendirilmektedir.

Maddi zarar tehdidi ve nedensellik iddiası

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, zarar iddiasının incelenmesi amacıyla ÇHC’den gerçekleşen ithalatın miktar temelindeki seyri, pazar payı, yerli üretim dalının iç satış fiyatlarını nasıl etkilediği ve yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin durumu değerlendirilmiştir.

(2) ÇHC menşeli başvuru konusu ürün ithalatının hem mutlak olarak hem de Türkiye pazarı içindeki payının soruşturma dönemi olarak belirlenen 2017 yılında, 2015 ve 2016 yıllarına kıyasla ciddi oranda yükseldiği tespit edilmiştir.

(3) ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kırdığı ve baskıladığı tespit edilmiştir.

(4) Yerli üretim dalının 2015-2017 döneminde üretim artış hızının düştüğü, birim ticari maliyet, yurt içi ve yurt dışı birim satış fiyatları, dönem sonu stok miktarı, kapasite kullanım oranı ve başvuru konusu ürün istihdamının dalgalı bir seyir izlediği gözlenmekle birlikte, ekonomik göstergelerinin genel olarak olumlu bir seyir izlediği tespit edilmiştir.

(5) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, ÇHC menşeli ithalatta görülen artış, ÇHC’de yerleşik üretici ve ihracatçıların yüksek kapasitesi ve üretim kabiliyetleri, ÇHC menşeli başvuru konusu ürün ithalatının birim fiyatlarının yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatlarını kırması ve baskı altında tutması ve yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri birlikte değerlendirildiğinde, sübvansiyonlu olduğu iddia edilen ithalatın Yönetmeliğin 17 nci maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine yol açtığı değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, ÇHC menşeli başvuru konusu ürün için Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde sübvansiyon soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 9 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üreticilerine/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine bildirimde bulunulur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığa ait internet sayfasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler dikkate alınmaz.

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe 10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi diğer ilgili taraflar görüşlerini 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe sunabilir.

(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları belirtilir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 10 – (1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 9 uncu maddenin üçüncü ve altıncı fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 9 uncu maddenin altıncı fıkrası kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

Danışma

MADDE 11 – (1) Anlaşmanın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca 26/2/2018 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’ne iletilen yazı vasıtasıyla, ÇHC resmî makamları danışmalarda bulunmak üzere davet edilmiştir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde, bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması

MADDE 13 – (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 14 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Söğütözü Mahallesi 2176 Cadde No:63 06530 Çankaya/ANKARA

Faks:+90-312-204 8633

E-posta: sbs271@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}