İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2020-5

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2020-5

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/5)

Ticaret Bakanlığından:06.03.2020 tarih ve 31060 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Amerika Birleşik Devletleri menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00, 4804.11.90.10.11, 4804.11.90.10.12 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan beyazlatılmamış kraftlayner kağıtların ithalatında 14/7/2015 tarihli ve 29416 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/28) kapsamında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin 7/6/2019 tarihli ve 30794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/19) uyarınca askıya alınması uygulamasının süresinin uzatılmasına ilişkin alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Karar

MADDE 2 – (1) Bahse konu önlemlerin askıya alınma süresinin uzatılması hususunu değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun Kararı ile 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde, bu Tebliğin birinci maddesinde belirtilen dampinge karşı kesin önlemlerin askıya alınması uygulamasının 7/3/2020 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Askıya alınan önlemin tekrar yürürlüğe konulması

MADDE 3 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararın 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde, önlemin uygulanmasının durdurulma gerekçesinin ortadan kalkması halinde İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun Kararı ve Bakanlık Onayı ile önlemin tekrar yürürlüğe konulmasına karar verilebilir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}