İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2019-15

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2019-15

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/15)

Ticaret Bakanlığından: 07.05.2019 tarih ve 30767 sayılı R.G.

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/9/2018 tarihli ve 30528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/33) ile Yunanistan Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı “sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat” ve “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

c) Genel Müdürlük: İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

d) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

e) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

f) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

g) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ğ) Yunanistan: Yunanistan Cumhuriyeti’ni,

ifade eder.

Soruşturma konusu eşya

MADDE 4 – (1) Soruşturma konusu eşya, 54.07 GTP’si altında sınıflandırılan ve Ek 1’de GTİP’leri belirtilen “sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat” ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’lerinde sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” eşyasıdır.

Soruşturma konusu eşyaya ilişkin yürürlükteki mevzuat

MADDE 5 – (1) 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2) ile ÇHC, Güney Kore, Malezya, Tayland, Çin Tayvanı menşeli 54.07 GTP’si altında yer alan “sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat”ın ithalatında ülke ve firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. Öte yandan, söz konusu önleme ilişkin son nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanmasını takiben 21/1/2015 tarihli ve 29243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) ile mezkur ürünlerin ithalatında uygulanan önlemin devamına karar verilmiştir.

(2) 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2006/30) ile ÇHC menşeli 54.07 GTP’si altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Filipinler menşeli/çıkışlı ürünlere teşmil edilmiştir.

(3) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/41) çerçevesinde, ÇHC menşeli 54.07 GTP’si altında yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Bulgaristan menşeli/çıkışlı ürünlere teşmil edilmiştir.

(4) Diğer taraftan, ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’lerinde yer alan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat”ın ithalatında, 15/2/2001 tarihli ve 24319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2001/2) kapsamında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. 31/12/2018 tarihli ve 30642 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) ile tamamlanan son nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda önlem oranlarında değişiklik yapılarak anılan önlemin devamına karar verilmiştir.

(5) 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/40) çerçevesinde, ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 GTP’lerinde yer alan eşya için uygulanan dampinge karşı önlem Bulgaristan ve Polonya menşeli/çıkışlı ürünlere teşmil edilmiştir.

(6) Ayrıca, 31/12/2018 tarihli ve 30642 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1) hükümleri kapsamında, soruşturma konusu eşya grupları ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulanmaktadır.

Başvuru ve soruşturma

MADDE 6 – (1) Önlem konusu ülkeler menşeli soruşturma konusu eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin Yunanistan menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik olarak 54.07 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat” ithalatında RB Karesi İthalat İhracat Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’den alınan başvuru üzerine, 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatında ise Bakanlık tarafından re’sen yapılan değerlendirmeler sonucunda bir inceleme başlatılmıştır.

(2) Önlemlerin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulguların Kanun, Karar ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde Yunanistan menşeli/çıkışlı söz konusu eşya için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(3) 7/9/2018 tarihli ve 30528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018/33) ile Yunanistan menşeli/çıkışlı “sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat” ve “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik olarak bir önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma dönemi

MADDE 7 – (1) Önlemin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 1/1/2015 ile 30/6/2018 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak belirlenmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, bilinen ithalatçılara ve yabancı üretici/ihracatçılara soru formları gönderilmiş ve Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği’ne ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na bildirim yapılmıştır. İlk aşamada tarafların soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada Bakanlığımıza vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek karşılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre de verilmiştir.

(2) Soruşturma kapsamında Yunanistan’da mukim Viostamp SA gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak işbirliğinde bulunmuştur.

(3) Yunanistan’da mukim Stavrinos Bros SA firmasının soru formuna gönderdiği cevap üzerine firmaya eksiklik yazısı gönderilmiş olup verilen süre içerisinde bildirilen eksikliklere ilişkin bir cevap alınmamıştır. Anılan firma, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir.

(4) Yunanistan’da mukim ve işbirliğine davet edilen ve/veya söz konusu soruşturma ile ilgili olabilecek diğer firmalardan zamanında ve usulüne uygun herhangi bir başvuru alınmamıştır. Bu firmalar, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir.

(5) Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yazılı olarak görüş bildirmiş ve Yunanistan’da soruşturma konusu ürüne ilişkin gerçek üreticilerin mevcut olduğunu ifade ederek üretici firmaların olası bir önlemden muaf tutulmasını talep etmiştir.

(6) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu ve değerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği’ne, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na ve işbirliğinde bulunan firmaya; firmaya özel bilgileri ve değerlendirmeleri de ihtiva eden firma özel nihai bildirim, işbirliğinde bulunan firmaya iletilmiş ve taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır. Yunanistan’da yerleşik Viostamp SA firması ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu nihai bildirime ilişkin görüş bildirmiştir.

(7) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş ve mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde cevap verilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 9 – (1) Soruşturma kapsamında yer alan eşyanın ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Yunanistan menşeli/çıkışlı ithalat yoluyla etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümleri kapsamında işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu durumda, önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi

MADDE 10 – (1) 54.07 GTP’si kapsamındaki soruşturma konusu ürünlerin toplam ithalatı 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 422, 390, 409 ve 431 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiş (2018 ilk 6 ay 272 milyon ABD Doları) ve nispeten yatay bir seyir izlemiştir. 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’leri kapsamındaki soruşturma konusu ürünlerin toplam ithalatı 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 195, 167, 168 ve 160 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiş (2018 ilk 6 ay 83 milyon ABD Doları) ve yıllar itibariyle düşüş eğilimi göstermiştir.

(2) 54.07 GTP’sinde yer alan soruşturma konusu ürünlerin 2015-2018 arasındaki dönemde Yunanistan’dan ithalat değerleri sırasıyla 4,9 milyon ABD Doları, 8,8 milyon ABD Doları, 16,5 milyon ABD Doları ve 21,8 milyon ABD Doları olmuştur (2018 ilk 6 ay 15,2 milyon ABD Doları). Anılan yıllarda ithalat miktarları ise sırasıyla 1.123 ton, 2.276 ton, 3.933 ton ve 4.879 ton olarak gerçekleşmiştir (2018 ilk 6 ay 3.698 ton). Anılan dönemde Yunanistan’dan yapılan soruşturma konusu ürün ithalatı önemli oranda artmıştır.

(3) Yunanistan’ın 54.07 GTP’sinde yer alan ürün grubunda toplam ithalat içerisindeki payı miktar bazında 2015 yılında %1,5’ten 2018 yılında %6,4’e yükselmiştir (2018 ilk 6 ay %8).

(4) 54.07 GTP’sinde yer alan soruşturma konusu ürünlerin Yunanistan’dan yapılan ithalat birim fiyatı 2015-2018 arasında sırasıyla 4,3; 3,9; 4,2 ve 4,5 ABD Doları/Kg (2018 ilk 6 ay 4,1 ABD Doları/Kg), ÇHC’den yapılan ithalat birim fiyatı 6,2; 5,4; 5,5 ve 5,5 ABD Doları/Kg, genel ithalat birim fiyatı ise aynı dönemde 5,8; 5,5; 5,4 ve 5,9 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde Yunanistan’dan yapılan ithalatın birim fiyatı, ÇHC’den yapılan ithalat birim fiyatından ve genel ithalat birim fiyatından daha düşük bir seyir izlemiştir.

(5) 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’lerinde yer alan soruşturma konusu ürünlerin 2015-2018 arasındaki dönemde Yunanistan’dan ithalat değerleri sırasıyla 910 bin ABD Doları, 7,6 milyon ABD Doları, 10 milyon ABD Doları ve 8,8 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir (2018 ilk 6 ay 4,4 milyon ABD Doları). Anılan dönemde ithalat miktarları ise sırasıyla; 202 ton, 1.202 ton, 1.611 ton ve 1.607 ton olarak gerçekleşmiştir (2018 ilk 6 ay 876 ton). Anılan dönemde Yunanistan’dan yapılan soruşturma konusu ürün ithalatı önemli oranda artmıştır.

(6) Yunanistan’ın 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’lerinde yer alan ürün grubunda toplam ithalat içerisindeki payı miktar bazında 2015 yılında %0,6’dan 2018 yılında %7,2’ye yükselmiştir (2018 ilk 6 ay %7,4).

(7) 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’lerinde yer alan soruşturma konusu ürünlerin Yunanistan’dan yapılan ithalat birim fiyatı 2015-2018 arasında sırasıyla 4,5; 6,3; 6,2 ve 5,5 ABD Doları/Kg (2018 ilk 6 ay 5 ABD Doları/Kg), ÇHC’den yapılan ithalat birim fiyatı 5,5; 6,3; 6,4 ve 6,9 ABD Doları/Kg, genel ithalat birim fiyatı ise aynı dönemde 5,8; 5,9; 6,4 ve 7,2 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde Yunanistan’dan yapılan ithalatın birim fiyatı, ÇHC’den yapılan ithalat birim fiyatından ve genel ithalat birim fiyatından genel olarak daha düşük bir seyir izlemiştir.

(8) Trademap veritabanından edinilen verilere göre, Yunanistan’ın 54.07 GTP’sinde ÇHC’den yaptığı ithalat 2015 yılında 16 milyon ABD Doları iken 2017 yılında 29 milyon ABD Dolarına; Bulgaristan’dan yaptığı ithalat 2015 yılında 780 bin ABD Doları iken 2017 yılında 4,2 milyon ABD Dolarına yükselmiştir. Yunanistan’ın 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’lerinde ÇHC’den yaptığı ithalat 2015 yılında 5,9 milyon ABD Doları iken 2017 yılında 9,4 milyon ABD Dolarına, Bulgaristan’dan yaptığı ithalat 2015 yılında 790 bin ABD Doları iken 2017 yılında 3,4 milyon ABD Dolarına yükselmiştir.

Ticaretin gerçekleştirilme şekline ve dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisinin azaltıldığına ilişkin belirlemeler

MADDE 11 – (1) Toplam soruşturma konusu ithalat 54.07 GTP’si kapsamı ürün grubunda yatay bir seyir izlemiş, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’leri kapsamı ürün grubunda ise düşüş eğilimi göstermiş iken her iki ürün grubunda Yunanistan’dan yapılan ithalat soruşturma döneminde hızlı ve sürekli bir artış göstermiştir. Buna ilaveten, soruşturma döneminde her iki ürün grubunda Yunanistan’ın dampinge karşı önleme tabi Bulgaristan ve ÇHC’den ithalatı önemli bir artış göstermiştir. Yapılan bu tespitler, yürürlükteki dampinge karşı önlemlerden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir değişikliğin meydana geldiğine işaret etmektedir.

(2) Soruşturma konusu her iki ürün grubunda, Yunanistan’dan yapılan ithalat soruşturma döneminde hızlı ve sürekli bir artış göstererek toplam ithalat içerisinde önemli bir paya ulaşmıştır. Buna ilaveten, Yunanistan’dan yapılan ithalatın birim fiyatları her iki ürün grubunda ÇHC ithal birim fiyatlarından ve genel ithalat birim fiyatlarından düşüktür. Yapılan bu tespitler, Yunanistan menşeli/çıkışlı olarak yapılan ithalat yoluyla yürürlükteki dampinge karşı önlemin iyileştirici etkisinin azaltıldığına işaret etmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Firmalara İlişkin Belirlemeler

Viostamp SA firmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 12 – (1) Firmaya ilişkin belirlemeler sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde yapılmış olup yerinde doğrulama soruşturmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

(2) Sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, firmanın kumaş üretim tesisinin bulunmadığı; kumaşların hazırlanması, boyama, baskı ve apreleme işlemleri yapılmasına ilişkin tesislerinin bulunduğu anlaşılmıştır. Türkiye’ye ihraç edilmek üzere tedarik edilen ham kumaşların tamamının ÇHC menşeli olduğu, firmanın tedarik edilen kumaşları inceltme, boyama, baskı, apreleme gibi işlemlere tabi tuttuğu anlaşılmıştır. Firmanın buhar makineleri, baskı makineleri, boyama makineleri, kurutma makineleri, açma makineleri, kontrol makineleri gibi kumaşların hazırlanması, boyanması, baskı yapılması ve aprelenmesi ve benzeri işlemlerde kullanılan makinelere sahip olduğu; kumaş üretimine ilişkin makinelere sahip olmadığı anlaşılmıştır.

(3) Sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, firmanın toplam soruşturma konusu eşya satışının değer bazında 2016 yılında %90’ını, 2017 yılında %93’ünü, 2018 yılının ilk 6 ayında %95’ini Türkiye’ye yapılan ihracatın oluşturduğu görülmüştür.

(4) Soru formunun D-2 bölümünde yer alan işlem bilgi formlarında firma tarafından sunulan bilgiler incelendiğinde, bitmiş ürün maliyetini önemli oranda tedarik edilen ham kumaş maliyetinin oluşturduğu ve firma tarafından yapılan işlemler sonucu yaratılan katma değerin her iki ürün grubunda %15’i geçmediği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, firma nihai bildirim raporuna verdiği cevapta, yaratılan katma değerin daha yüksek olduğuna ilişkin alınan toplam ham kumaş değeri ve toplam satılan bitmiş ürün değeri baz alınarak yapılan hesaplamalar sunmuştur. Firmanın nihai bildirim raporuna verdiği cevapta yer alan hesaplamalar incelendiğinde, her iki ürün grubunda yaratılan katma değerin %20’yi geçmediği görülmektedir.

(5) Firma nihai bildirim raporuna verdiği cevapta, yapılan inceltme, apreleme, boyama, baskı işlemlerinin 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin Ek 4 ve Ek 5’inde yer alan hükümlere göre menşe kazandırıcı işlem olduğunu ve ihraç edilen ürünlerin Yunanistan menşeli olduğunu ifade etmiştir. Ancak, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat uyarınca önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemelerde eşyanın menşeine değil dampinge karşı önlemden kaçınmak dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir işlemin varlığına bakılmaktadır.

(6) Firma nihai bildirim raporuna verdiği cevapta, Yönetmeliğin 16 ncı ve 17 nci maddelerinde yer alan zararın tespitinin, 5 inci maddesinde yer alan normal değerlerin ve 9 uncu maddesinde yer alan ihraç fiyatının ortaya konulmadığını ifade etmektedir. Ancak, Yönetmeliğin 38 inci maddesi önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmalarda dampingin, sübvansiyonun ve zararın tespitine ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı hükmünü amirdir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sonuç ve Karar

Değerlendirme

MADDE 13 – (1)Yunanistan’da mukim Viostamp SA firması tarafından sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, firmanın kumaş üretim tesisinin bulunmadığı, ÇHC menşeli ham kumaş ithal ederek boyama, baskı, apreleme gibi çeşitli işlemlerden geçirdiği anlaşılmıştır. Buna ilaveten, bitmiş ürün maliyetini önemli oranda tedarik edilen ham kumaş maliyetinin oluşturduğu ve firma tarafından yapılan işlemler sonucu yaratılan katma değerin her iki ürün grubunda %15’i geçmediği anlaşılmıştır. Türkiye’ye ihraç edilmek üzere firma tarafından tedarik edilen kumaşların tamamının ÇHC menşeli olduğu firma tarafından beyan edilmiş olup soruşturma döneminde firmanın Türkiye’ye ihracatı hızlı ve sürekli bir artış göstermiştir. Bu çerçevede, firmanın önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda yürürlükteki dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

(2) Yunanistan’da mukim diğer soruşturma kapsamı firmalar işbirliğinde bulunmamış ve bu firmalar için belirlemeler mevcut verilere göre yapılmıştır. Bu çerçevede, 2015-2018 yılları arasında Yunanistan’dan yapılan ithalatın hızlı ve sürekli bir artış göstermesi, anılan dönemde Yunanistan’ın dampinge karşı önleme tabi ÇHC ve Bulgaristan’dan soruşturma konusu ürün ithalatının önemli oranda artması ve Yunanistan’dan yapılan ithalatın birim fiyatının dampinge karşı önlem uygulanan ÇHC ithal birim fiyatları seviyelerinde ve daha düşük olması hususları göz önüne alındığında, iş birliğinde bulunmayan firmaların, önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, yürürlükteki dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

(3) Soruşturma çerçevesinde yapılan belirlemeler sonucunda, yürürlükteki dampinge karşı önlemlerden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda ülkemiz ile Yunanistan arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir değişiklik olduğu, Yunanistan menşeli/çıkışlı olan ve önlemi etkisiz kıldığı tespit edilen ithalat nedeniyle önlemin, miktar ve değer açısından beklenen iyileştirici etkisinin azaldığı değerlendirilmektedir.

Karar

MADDE 14 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere Yunanistan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) kapsamında ÇHC menşeli eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) kapsamında ÇHC menşeli eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem ile aynı tutarda dampinge karşı önlemlerin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

GTP

Eşya Tanımı

Menşe ve/veya Çıkış Ülkesi

Dampinge Karşı Önlem (CIF%)

110 gr/m2ağırlığının üstü için

110 gr/m2ağırlığı ve altı için

54.07

Ek 1’de GTİP’i ve tanımı yer alan eşya Yunanistan

70,44

21,13

55.13

Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gramı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)

Yunanistan

44

55.14

Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gramı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)

55.15

Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat

55.16

Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/3) ile son nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanan ÇHC menşeli ithalata ilişkin dampinge karşı önlemde ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2001/2) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) ile son nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanan ÇHC menşeli ithalata ilişkin dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

Uygulama

MADDE 15 – (1) Gümrük idareleri, 14 üncü maddede yer alan tabloda GTP’si, tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek İçin; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190507-7-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}