İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2018-23

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2018-23

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/23)

Ekonomi Bakanlığından:21.06.2018 tarih ve 30455 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/2/2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Endonezya Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 5402.46 gümrük tarife pozisyonu altında tasnif edilen “poliesterlerden kısmen çekimli iplik” ürününe yönelik başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

b) DMT: Dimetiltereftalatı,

c) Endonezya: Endonezya Cumhuriyetini,

ç) Genel Müdürlük: T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

d) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

e) Hindistan: Hindistan Cumhuriyetini,

f) Kanun: 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,

g) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ğ) Korteks: Korteks Mensucat ve Sanayi Anonim Şirketini,

h) MEG: Mono etilen glikolü,

ı) Nan Ya: Nan Ya Plastics Corporation firmasını,

i) NGGS: Nihai gözden geçirme soruşturmasını,

j) PET: Polyester cipsi,

k) POY: Poliesterlerden kısmen çekimli ipliği,

l) PTA: Saf tereftalik asidi,

m) PTİ: Poliesterlerden tekstüre ipliği,

n) Tayland: Tayland Krallığını,

o) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ö) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

p) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyetini,

ifade eder.

PTİ ürünü ithalatında yürürlükte bulunan önlemler

MADDE 4 – (1) 27/6/2000 tarihli ve 24092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2000/7) ile 5402.33 GTP altında sınıflandırılan PTİ’nin Hindistan menşeli olanlarına yönelik olarak CIF ithalat bedelinin %6,8 ile %20,3’ü arasında değişen oranlarda; Çin Tayvanı menşeli olanlarına yönelik olarak CIF ithalat bedelinin %9,9 ile %28,6’sı arasında değişen oranlarda; Güney Kore menşeli olanlarına yönelik olarak ise CIF ithalat bedelinin %33,7’si oranında dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu önlemlerin yürürlük süreleri, 21/12/2006 tarihli ve 26383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/31) ile tamamlanan NGGS sonucunda uzatılmıştır. Bahse konu önlemin yürürlük süresinin bitiminden önce başlatılan NGGS neticesinde, 27/11/2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22) vasıtasıyla Hindistan ve Çin Tayvan’ına karşı yürürlükte bulunan mezkur önlemlerin yürürlük süreleri uzatılırken, Güney Kore’ye yönelik önlem, yürürlük süresinin dolması neticesinde 21/12/2011 tarihinde yürürlükten kalkmıştır.

(2) 31/12/2008 tarihli ve 27097 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008/41) ile bahse konu ürünlerin ÇHC menşeli olanlarına yönelik olarak 268 ABD Doları/Ton ile 351 ABD Doları/Ton arasında değişen tutarlarda, Endonezya menşeli olanlarına yönelik olarak 48 ABD Doları/Ton ile 240 ABD Doları/Ton arasında değişen tutarlarda, Tayland menşeli olanlarına yönelik olarak 198 ABD Doları/Ton ile 300 ABD Doları/Ton arasında değişen tutarlarda; Malezya menşeli olanlarına yönelik olarak 276 ABD Doları/Ton tutarında dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur. 17/12/2014 tarihli ve 29208 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/41) ile tamamlanan NGGS sonucunda ilgili ürünlerin ÇHC, Endonezya ve Malezya menşeli olanlarına karşı yürürlükte bulunan önlemlerin yürürlük süreleri uzatılmış; Tayland menşeli olanlarına karşı yürürlükte bulunan önlem ise yürürlük süresinin dolması neticesinde 31/12/2013 tarihinde yürürlükten kalkmıştır.

(3) 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/40) ile söz konusu ürünlerin Tayland menşeli olanlarına yönelik olarak CIF ithalat bedelinin %6,88 ile %37,69’u arasında değişen oranlarda, Vietnam menşeli olanlarında ise CIF ithalat bedelinin %34,81 ile %72,56’sı arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur.

Soruşturma

MADDE 5 – (1) Yerli üretici Korteks tarafından 5402.33 GTP altında tasnif edilen PTİ ürününde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin söz konusu ürünün üretim sürecinde kullanılan yarı mamul POY ithal edilmek suretiyle etkisiz kılındığı iddiasıyla yapılan başvuru üzerine, ÇHC, Hindistan, Malezya, Endonezya, Çin Tayvanı, Tayland ve Vietnam menşeli/çıkışlı 5402.46 GTP altında tasnif edilen POY ürününe yönelik olarak 25/2/2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/5) ile önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma kapsamında 4/8/2017 tarihli ve 30144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/20) ile soruşturma konusu ülkeler menşeli/çıkışlı ithalata yönelik olarak geçici önlemler yürürlüğe konulmuştur. Genel Müdürlük tarafından yürütülen bahse konu önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma tamamlanmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 6 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen soruşturma konusu ülkelerdeki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkelerde yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine/Misyonlarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. Ayrıca, tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri de karşılanmıştır.

(4) Soruşturma konusu ürünün soruşturma konusu ülkelerden ihracatını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendisine soru formu gönderilmiş olan firmaların on sekiz tanesinden cevap alınmıştır.

(5) Soruşturma konusu ürünün ithalatını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendisine soru formu gönderilmiş olan firmaların kırk üç tanesinden cevap alınmıştır.

(6) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren “nihai bildirim raporu” soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan ithalatçılara, üretici/ihracatçılara, yerli üreticiye, soruşturma sırasında görüş bildiren meslek kuruluşlarına ve soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine/Misyonlarına iletilmiştir. Tüm ilgili taraflara nihai bildirime ilişkin görüş bildirmeleri için yeterli süre tanınmıştır.

(7) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim raporu sonrasında ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek olanlar soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmelerde dikkate alınmıştır.

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün 5402.46 GTP altında tasnif edilen “POY”dur.

(2) Soruşturma konusu ürünün temel hammaddeleri MEG, PTA ve DMT isimli petrokimya endüstrisi ürünleridir. Soruşturma konusu ürün, MEG ile PTA veya DMT arasındaki polikondenzasyon reaksiyonu sonucu elde edilen PET isimli ara ürünün tekrar kimyasal ve fiziksel reaksiyonlara sokulmasıyla elde edilmektedir. Dolayısıyla soruşturma konusu ürün üretiminin ilk aşaması polimer üretimidir. Bu iki şekilde gerçekleştirilir:

a) DMT ve MEG’den polimerizasyon ile PET üretimi: En eski üretim yöntemi olarak kabul edilmektedir. İlk kurulan polyester tesisleri bu yöntemle imalat gerçekleştirmişlerdir. Yeni kurulmakta olan tesislerde de sürekli polimerizasyon usulü uygulanarak üretim yapılmaktadır.

b) PTA ve MEG’den sürekli polimerizasyon ile PET üretimi: PTA ve MEG’den sürekli polimerizasyonundan PET elde edilmesi daha yeni bir üretim yöntemidir.

(3) Bu işlemin sonunda polimer elde edilmektedir. Polimerin kurutulup küçük granüller halinde kesilmesinden cips üretilmektedir. Soruşturma konusu ürün üretimi için kurutulup küçük granüller halinde kesilen cipslerin “ekstrusion” işlemine tabi tutularak ekstruder cihazında eritilmesi gerekmektedir. Eritilen cips düze denilen çok ince deliklerden püskürtülerek POY üretilmektedir. Elde edilen söz konusu ürünün dokuma veya örme işleminde kullanılabilmesi için ek işlemlerden geçirilerek düz iplik veya PTİ haline gelmesi gerekmektedir.

(4) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’deki GTP ve 10 uncu maddedeki tabloda yer alan eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi ve yerli üretim dalı üzerindeki etki

MADDE 8 – (1) İlgili tarafların soru formuna verdikleri yanıtlar ile soruşturma sürecinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe sunulan ilave görüşler İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiştir.

(2) Başvuru sahibi Korteks firması, PTİ ürününe yönelik dampinge karşı önlemlerin alınmasını müteakip, firmaların tekstüre makinaları alarak POY ithal edip PTİ üreterek bir kısmını kendi üretimlerinde kullandıklarını önemli bir kısmını ise yurt içi piyasada satmak suretiyle mezkûr önlemlerin yerli üretim dalı üzerindeki iyileştirici etkisinin azaltılmasına sebep olduğunu iddia etmiştir. Diğer taraftan, Korteks firmasının da POY ithal ettiğine ilişkin iddialar incelenmiş ve söz konusu firmanın POY ithalatının üretimiyle kıyaslandığında firmanın üretici vasfına halel getirecek nitelikte olmadığı değerlendirilmiştir.

(3) Soruşturma konusu POY ile PTİ ithalatı 2011 – 2016 dönemi için TÜİK’ten elde edilen veriler çerçevesinde incelenmiştir. Bu bağlamda, soruşturma konusu ürün ithalatında özellikle 2011 yılı sonrasında önemli artış gerçekleştiği tespit edilmiştir. Soruşturma konusu ürünün 2011 yılında miktar olarak 47.122.893 Kg olan genel ithalatı, izleyen yıllarda sürekli bir artış eğilimi içinde olmuş ve 2016 yılında 194.932.226 Kg’ye yükselmiştir. Soruşturma konusu ürünün ithalatında yaşanan mezkûr artış büyük oranda dampinge karşı önleme tabi başvuru konusu ülkeler menşeli ithalattan kaynaklanmaktadır. Söz konusu ülkelerden yapılan soruşturma konusu ürün ithalatının genel ithalat içindeki payı 2014 ve 2015 yıllarında %99,1; 2016 yılında ise %99,2 olarak gerçekleşmiştir. PTİ ithalatı ise 2011 yılı sonrası dönemde dalgalı bir seyir izlemekle birlikte, artış eğiliminde olmuş ve 2011 yılında 187.162.533 Kg olan söz konusu ürünün genel ithalatı 2016 yılında 295.789.479 Kg’ye yükselmiştir.

(4) Diğer taraftan, 2011 – 2016 yıllarında Türkiye PTİ tüketimi ve bu tüketimin yerli PTİ satışı, PTİ ithalatı ve POY’dan imal edilen PTİ satışına göre dağılımı incelenmiştir. Buna göre, 2011 yılında 100 birim olan tüketim miktar endeksi 2016 yılında 171’e ulaşmıştır. Bu bağlamda pazarın %71 oranında büyüdüğü anlaşılmaktadır. Yerli üreticilerin PTİ satışları incelendiğinde, 2011 – 2014 yıllarındaki dönem içinde dalgalanma olmakla birlikte, dönem sonuna gelindiğinde söz konusu satışların seviyesini muhafaza ettiği; ancak, 2015 ve 2016 yıllarında satışların azalarak sırasıyla 81 ve 79’a gerilediği görülmektedir. Buna karşılık, önleme tabi PTİ ithalatı incelendiğinde 2011 – 2014 döneminde ithalatın sürekli artış göstermekte olduğu ve 2014 yılında 168’e ulaştığı, 2015 ve 2016 yıllarında ise ithalatın bir miktar azalma eğilimine girerek sırasıyla 159 ve 158 seviyesine gerilediği görülmektedir. Soruşturma konusu ithal POY’dan üretilen PTİ satışı incelendiğinde ise 2011 – 2014 döneminde satışların sürekli artış göstererek 100’den 240’a çıktığı, 2015 – 2016 döneminde de hem yerli üreticilerin satışları hem de PTİ ithalatı gerilerken, ithal POY’dan üretilen PTİ satışında yaşanan artışın devam ettiği ve sırasıyla 329 ve 410’a ulaştığı görülmektedir.

(5) Soruşturma konusu ürün ve PTİ ithalatının gelişiminin yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin incelenmesi kapsamında, yerli üreticilerin ve ithal POY kullanarak PTİ imal eden firmaların Türkiye toplam PTİ tüketiminden aldıkları paylar karşılaştırmalı olarak ayrıca analiz edilmiştir. Bu kapsamda 2011 yılı sonrası dönem için değerlendirildiğinde, yerli üreticilerin PTİ pazarından aldıkları pay, 2011 – 2016 döneminde %54 oranında azalırken, ithal POY kullanarak PTİ imal eden firmaların PTİ ürününe ilişkin pazar payları aynı dönemde %140 oranında artmıştır. Yerli üreticilerin pazar payındaki azalışta POY kullanarak PTİ imal eden firmaların POY ithalatlarının etkisinin yanı sıra, yerli üreticilerin kapasite kısıtlarının ikincil bir etken olduğu değerlendirilmektedir.

(6) Nan Ya, nihai bildirim raporu sonrasında Genel Müdürlüğe sunduğu görüşlerinde, Türkiye ile Çin Tayvanı ve Türkiye ile Nan Ya firması arasında ticaretin gerçekleşme şeklinde bir değişikliğin meydana gelmediğini ve bu kapsamda yapılan incelemenin toplu olarak yapılmaması gerektiğini ifade etmiştir. Nan Ya tarafından sunulan bilgiler çerçevesinde, söz konusu firmanın Türkiye’ye gerçekleştirdiği POY ihracatının, PTİ ihracatına göre daha hızlı artış kaydettiği, bu açıdan firmanın sunduğu görüşler ile sunduğu bilgiler arasında çelişki bulunduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat kapsamında, bir önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmada ithalat verilerinin kümülatif değerlendirilmesine engel teşkil eden bir kural bulunmadığı değerlendirilmektedir. Hâlihazırda PTİ’de yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin yerli üretim dalına etkisinin toplu olduğu dikkate alındığında, POY’a yönelik incelemenin de toplu olarak gerçekleştirilmesinin hukuken ve teknik olarak doğru olduğu değerlendirilmektedir.

(7) Nan Ya firması, nihai bildirim raporu sonrasında Genel Müdürlüğe sunduğu görüşlerinde, nihai bildirim raporunun yayımlanması aşamasında firmaya firma özel nihai bildiriminin iletilmediğini ve söz konusu bilgilendirmenin önem arz ettiğini ifade etmiştir. Önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmalar, nitelik itibarıyla damping soruşturmalarından farklılık arz etmektedir. Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, yürürlükteki dampinge karşı önlemlerin iyileştirici etkisinin azaltıldığına veya bertaraf edildiğine dair delillerin bulunduğu haller için yürütülecek soruşturmalarda Yönetmeliğin damping ve zarar tespitine ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı, aynı şekilde Yönetmeliğin 40 ve 41 inci maddeleri çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmalarda yalnızca mahiyeti ve niteliği itibarıyla uygun olanlar için ve ancak gerekli görülmesi halinde normal bir damping soruşturmasındaki hükümlerin uygulanacağı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, bir damping soruşturmasında yayımlanan nihai bildirimin içeriğinin bütünüyle aynısının yapılmasını icbar eden herhangi bir hukuki hükmün bulunmadığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, yine Yönetmeliğin 38 inci maddesinde ifade edilen fiil kalıbının mevcut soruşturmada var olduğu, bu nedenle nihai bildirim kapsamında iletilen bilgilerin içeriğinin öngörülen kurallara uygun ve yeterli olduğu düşünülmektedir. Diğer taraftan, bir önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmada Yönetmeliğin 38 inci ve 41 inci maddeleri uyarınca zarar incelemesi yapılmasının gerekmediği, önlemin iyileştirici etkisinin azaltılması ve bertaraf edilmesi sonucunun, yerli üretim dalının zarar gördüğü sonucundan farklı olduğu değerlendirilmektedir.

(8) Korteks firmasının PTİ ürününe yönelik dampinge karşı önlemlerin alınmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün ithalatçılarının yurt dışından tekstüre makinaları tedarik ederek POY’dan PTİ ürettikleri yönündeki iddiası çerçevesinde, ithal POY kullanarak PTİ üreten firmaların tekstüre makine ithalatı incelenmiştir. Bu çerçevede, soruşturma konusu ürünün başlıca ithalatçılarının soru formuna verdikleri cevaplar incelendiğinde, muhtelif yıllarda söz konusu firmaların değişik adetlerde tekstüre makinaları tedarik ederek kapasitelerini arttırdıkları değerlendirilmektedir.

(9) Öte yandan, Hindistan menşeli PTİ ürününe yönelik olarak yürütülen yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturmasının sonuçlarını içeren ve 26/6/2014 tarihli ve 29042 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/15)’in 7 nci maddesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin yazılı görüşüne de dayanılarak soruşturma konusu POY’un tekstüre makinelerinde bükme ve tekstüre etme gibi işlemlerden geçirilerek tekstüre iplik haline getirilmesinin esaslı nitelikte bir işlem olmadığı değerlendirilmektedir.

(10) Nihai bildirim raporunun yayımlanması sonrasında Genel Müdürlüğe iletilen görüşlerde, POY ithalatında yıllar itibarıyla gözlemlenen artışın nedenlerinin analiz edilmediği ileri sürülmüştür. Söz konusu iddianın, yıllar itibarıyla önemli düzeyde artış kaydeden POY ithalatının esaslı nitelikte olmayan bir işlem sonucunda PTİ’ye dönüştürülerek Türkiye pazarına arz edilmesinin PTİ’de yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin yerli üretim dalı üzerindeki iyileştirici etkisini azalttığı yönündeki tespiti değiştirmediği değerlendirilmiştir. Bu itibarla, söz konusu fiilin saikine nazaran ortaya koyduğu sonucun soruşturma bakımından daha fazla önem arz ettiği değerlendirilerek mevcut tespiti değiştirecek veya tamamen hükümsüz kılacak bir tespitin mevcut olmadığı saptanmıştır.

Değerlendirme

MADDE 9 – (1) 2011 – 2016 dönemi incelendiğinde, Türkiye tekstürize iplik piyasasının %71 oranında büyüdüğü, yerli üreticilerin PTİ satışları 2011 – 2014 yılları arasında genel olarak sabit kalırken, 2015 – 2016 yıllarında %21’e kadar gerilediği görülmektedir. Buna karşılık genişleyen iç piyasaya bağlı olarak önlem konusu PTİ ithalatı 2011 – 2014 döneminde %68 oranında artmış, 2015 – 2016 yıllarında ise ithalat azalarak 2011 yılına göre artış %58 olarak gerçekleşmiştir. İthal POY’dan imal edilen PTİ satışı ise, 2011 – 2014 döneminde %140 oranında artmış, 2015 – 2016 döneminde de artışa devam ederek toplam artış %310’a ulaşmıştır. Buna göre, 2011 yılı sonrası dönemde genişleyen PTİ pazarında, ithal POY kullanılarak PTİ üretiminin ağırlığının arttığı ve 2015 – 2016 döneminde hem PTİ ithalatı hem de yerli üretim satışları azalırken, ithal POY kullanılarak imal edilen PTİ satışlarının artışını sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Bu durumda, ithal POY’dan üretilen PTİ satışı pazar payını hem önleme tabi ithal PTİ, hem de yerli üretime karşı arttırmıştır. Dolayısıyla, yerli üretim dalının PTİ’de yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerden beklenen iyileştirici etkiyi yeterli düzeyde sağlayamadığı değerlendirilmiştir.

Sonuç ve Karar

MADDE 10 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, POY ithalatında gerçekleşen önemli düzeydeki artışın, PTİ’de yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin yerli üretim dalı üzerindeki iyileştirici etkisini azalttığı değerlendirilmektedir.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile, aşağıdaki tabloda GTP, eşya tanımı, menşe/çıkış ülkeleri ve firma unvanları belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşılarında gösterilen oranlarda kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/22) ile Hindistan ve Çin Tayvanı menşeli; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/41) ile ÇHC, Endonezya ve Malezya menşeli; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/40) ile Tayland ve Vietnam menşeli 5402.33 GTP altında tasnif edilen PTİ ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlere ilişkin İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu Tebliğ kapsamında alınan önlemler için de geçerlidir.

Geçici önlemlerin kesin olarak tahsili

MADDE 11– (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/20) hükümlerine istinaden alınmış olan teminat şeklindeki geçici önlemler kesin önlemlere dönüştürülmüş olup, kesinleşen önlemler Kanunun 14 ve 15 inci maddeleri çerçevesinde tahsil edilir. Kesinleşen önlemlerin daha önce alınan geçici önlemlerden yüksek olduğu haller için fark tahsil edilmez, düşük olduğu haller için ise fark geri ödenir.

Uygulama

MADDE 12 – (1) Gümrük idareleri, 10 uncu maddede GTP, eşya tanımı ve menşe/çıkış ülkeleri belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranlarda kesin önlemleri tahsil ederler.

(2) 7 nci maddede belirtilen soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTP ve 10 uncu maddedeki tabloda yer alan eşya tanımıdır.

(3) Soruşturma konusu ürünün yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}