İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2018-18

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2018-18

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/18)

Ekonomi Bakanlığından:22.05.2018 / 30428 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/7/2017 tarihli ve 30115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/16) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “kontrplak” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

b) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

c) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ç) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren bilgilendirme raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile 10/7/2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/16) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıda belirtilen şekilde değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTP Eşya Tanımı Menşe Ülke Firma Unvanı Dampinge Karşı Önlem
4412.10 Kontrplaklar Çin Halk Cumhuriyeti Tüm Firmalar 140 ABD Doları/m3
4412.31
4412.33
4412.34
4412.39

Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTP, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen tutarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTP ve 4 üncü maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

 

 

Ek

BİLGİLENDİRME RAPORU

1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİ VE İŞLEMLER

1.1. Mevcut önlem ve soruşturma

(1) Soruşturma kapsamında değerlendirilen, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli o dönemde geçerli olan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC) çerçevesinde 4412.10, 4412.31, 4412.32 ve 4412.39 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) “kontrplaklar” için yürütülen esas soruşturma neticesinde 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/28) ile metreküp başına 240 ABD Doları dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Söz konusu önleme ilişkin yürütülen ilk nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS), 10/7/2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/16) ile sonuçlandırılmış ve dampinge karşı kesin önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

(3) ÇHC menşeli kontrplakların ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin Bulgaristan ve Vietnam üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiası ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma neticesinde, 28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/45) ile Bulgaristan ve Vietnam menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, 2012/16 sayılı Tebliğ ile ÇHC menşeli ürün için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 12/1/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/2) vasıtasıyla mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üretim dalının veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(5) Yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden Kontrplak Üreticileri Derneği (KONÜDER) tarafından, anılan Tebliğ’de öngörülen sürede ÇHC menşeli “kontrplaklar” için bir NGGS açılması hususunda 1 – Ay-Kon-San Aydın Kontrplak Orman Ürn. San. Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., 2- Bizon Ağaç San. ve Tic. A.Ş., 3- Dastaş Demircioğlu Ağaç Sanayi ve Tic. A.Ş., 4- Erbaa Kaplama San. ve Tic. Ltd. Şti. ve 5- Taşköprü Tarım Hayvancılık Orman Ürünleri Tekstil Madencilik Tic. ve San. A.Ş. firmaları adına başvuruda bulunulmuştur.

(6) Söz konusu başvuru, 1- Akça Kontrplak Fabrikası San. ve Tic. A.Ş., 2- Anıl Orman Ürün San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., 3- Bayrak Ağaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti., 4- Bayrak Kontraplak Orman Ürünleri İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., 5- Çağ Orman Ürünleri ve Oto A.Ş., 6- Deksan Demircioğlu Kontrplak Fabrikası, 7- Dülger Mobilya İmalat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., 8-Menta Mobilya Koltuk Malz. Orm. Ür. Nak. San. Tic. Ltd. Şti., 9- Panel Kontrplak San. ve Tic.Ltd. Şti, 10- Pelit Arslan Kontrplak Fabrikası A.Ş., 11- Petek Kontrplak San. ve Tic. A.Ş., 12-Sağlamlar Orman Tarım Ürün. Tic. ve San. A.Ş., 13- TKS Tosya Ağaç Kaplama ve Yonga Levha San. Tic. A.Ş. ve 14- Tuncay Kontrplak Orman Ürünleri İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından desteklenmiştir.

(7) Başvuru kapsamında sunulan bilgi ve belgeler, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu (Kurul) tarafından değerlendirilmiş ve bir NGGS açılmasını haklı kılacak yeterlilikte delillerin mevcudiyetine kanaat getirilmiş olup 5/7/2017 tarihli ve 30115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/16) ile başlatılan NGGS, T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

(8) Diğer taraftan, 28/3/2018 tarihli ve 30374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/11481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemiz ile aralarında gümrük birliği veya serbest ticaret anlaşması bulunan ülkeler hariç olmak üzere ÇHC’nin de aralarında bulunduğu ülkeler menşeli soruşturma konusu ürünlere yönelik CIF bedelin %20’si oranında ilave gümrük vergisi (İGV) uygulanmaya başlanmıştır.

1.2. Yerli üretim dalının temsil niteliği

(1) KONÜDER tarafından adına başvuru yapılan firmaların Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmış olup bu raporun ilerleyen bölümlerinde bu firmalar, yerli üretim dalı olarak anılacaktır.

(2) Söz konusu başvuru, Akça Kontrplak Fabrikası San.ve Tic.A.Ş., Anıl Orman Ürün San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Bayrak Ağaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bayrak Kontraplak Orman Ürünleri İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Çağ Orman Ürünleri ve Oto A.Ş., Deksan Demircioğlu Kontrplak Fabrikası, Dülger Mobilya İmalat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., Menta Mobilya Koltuk Malz. Orm. Ür. Nak. San. Tic. Ltd. Şti., Panel Kontrplak San. ve Tic. Ltd. Şti, Pelit Arslan Kontrplak Fabrikası A.Ş., Petek Kontrplak San. ve Tic. A.Ş., Sağlamlar Orman Tarım Ürün. Tic. ve San. A.Ş., TKS Tosya Ağaç Kaplama ve Yonga Levha San. Tic. A.Ş. ve Tuncay Kontrplak Orman Ürünleri İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından da desteklenmiştir.

(3) 1- Yaykın Kontrplak ve Orman Ür. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., 2- Kuriş Entegre Ağaç San. Tic. A.Ş., 3- Latif KAHVECİOĞLU ve 4- İsmail Hakkı BAYRAK ise bilinen diğer yerli üreticilerdir.

1.3. Gözden geçirme dönemi

(1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 01/01/2014 31/12/2016 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.

1.4. İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

(1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün Bakanlıkça tespit edilen Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve ÇHC Ankara Büyükelçiliğine ülkede yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metinlerine ve soru formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır. İthalatçı ve soruşturma konusu ülkedeki üretici/ihracatçılardan süre uzatımı yönünde bir talep alınmamıştır.

(4) Ürünün yerli üreticileri soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

(5) Soruşturmaya konu ülkede yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan işbirliğine gelen olmamıştır.

(6) Soruşturma konusu ürünün ithalatını yaptığı tespit edilen ve kendilerine soru formu gönderilen firmaların bir tanesinden yanıt alınmıştır.

(7) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim 20/3/2018 tarihinde yayımlanmıştır. Söz konusu bildirim, soruşturma konusu ülkenin Ankara Büyükelçiliği ile soruşturma sırasında görüş bildiren taraflara ve yerli üretim dalına iletilmiştir.

(8) Nihai bildirim sonrasında, taraflardan nihai bildirime ilişkin görüş alınmamıştır.

(9) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu bildirimin ilgili bölümlerinde değinilmiştir.

2. SORUŞTURMA KONUSU ÜRÜN VE BENZER ÜRÜN

(1) Soruşturma konusu ürün, ÇHC menşeli 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 GTP’ler altında sınıflandırılan “kontrplaklar”dır[1].

(2) Kontrplaklar, temel olarak kütüklerin soyma tekniği ile katmanlara ayrılması ve bu katmanların birbirlerine lif (su) yönleri dik gelecek şekilde yüksek sıcaklık ve basınç altında çapraz yapıştırılmaları ile üretilen ve kullanım alanlarına göre yüzeyleri sert ağaç katmanları, fenolik film, plastik laminat, doyurulmuş kâğıt, fiber takviyeli reçine, boya veya cila ile kaplanabilen ahşap panellerdir.

(3) Kontrplaklar yapılarda beton döküm panelleri, endüstriyel zeminler, yapı panelleri (çatı, duvar, döşeme, cephe kaplama, vb) gibi yük taşıyıcı, kara, deniz ve demiryolu taşıtlarında zemin ve panel, ambalaj sektöründe kargo ambalajı, mobilya ve parke sektöründe ise ara mamul olarak pek çok değişik şekilde kullanılmaktadır. İnşaat sektöründe kullanılan beton kontrplağı, ikame edilebilirlik açısından kalıplık tahta ile çelik beton kalıbı arasında en ekonomik sınıfı teşkil etmektedir.

(4) Yerli üretim dalı tarafından üretilen kontrplaklar ile ithal edilen ürünler arasında ürünlerin fiziksel özellikleri, kullanım alanları, müşteriler ve hitap ettikleri pazarlar bakımından bir fark olmadığı ve bu çerçevede bahse konu maddenin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde ithal ürünle benzer ürün olduğu, mevcut önleme esas teşkil eden soruşturmada tespit edilmiş olup bu tespitte herhangi bir değişiklik olmamıştır.

(5) Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde soruşturma konusu maddelerin yukarıda belirtilen GTP’ler dışında bir sınıflandırma altında ithal edildiğine ilişkin herhangi bir bulgu edinilmemiştir. Öte yandan, soruşturma konusu maddeler haricinde bir maddenin mezkûr GTP’lerin altında ithal edildiğine dair bir itirazda da bulunulmamıştır.

(6) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar bağlayıcı nitelikte olmayıp genel içerikli ve bilgi amaçlıdır.

3. DAMPİNGİN DEVAMI VEYA YENİDEN MEYDANA GELME İHTİMALİ

3.1. Genel açıklamalar

(1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

(2) Yönetmeliğin 40 inci ve 41 inci maddeleri çerçevesinde soruşturma sırasında yeni bir damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjı gösterge olarak dikkate alınmıştır.

3.2. Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları

(1) Mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden esas soruşturma esnasında tespit edilen damping marjları, firmaların önlemin yürürlükten kalkması halindeki muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir göstergedir.

(2) Buna göre, esas soruşturmada ÇHC menşeli kontrplaklara yönelik damping marjı Linyi Huadeli firması için CIF ihraç fiyatının %75,2’si, miktar bazında 286 ABD Doları/m3‘ü, Linyi Xingang firması için ise CIF ihraç fiyatının %81,9’u, miktar bazında ise 306 ABD Doları/m3‘ü olarak tespit edilmiştir.

3.3. Diğer Ülkeler Tarafından Uygulanmakta Olan Damping Önlemleri

(1) Soruşturma konusu ülkelere diğer ülkeler tarafından uygulanan damping önlemleri ya da damping soruşturmaları ihracatçı firmaların davranışlarını ve yapılabilmesi muhtemel olan dampingi göstermesi açısından önem taşımaktadır.

(2) Bu çerçevede, Türkiye’nin dışında Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Fas, Güney Kore ve Peru’nun ÇHC menşeli kontrplaklara yönelik dampinge karşı önlemi bulunmaktadır[2].

4. ZARARIN DEVAMI VE YENİDEN MEYDANA GELMESİ İHTİMALİ

4.1. Genel Açıklamalar

(1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, gözden geçirme döneminde yerli üretim dalındaki zarar durumu ve önlemlerin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve gelişimi, ithalat fiyatlarının gelişimi, fiyat kırılması ve baskısı ile yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri gözden geçirme dönemi için incelenmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ve soruşturmaya konu ülkeden yapılan ithalatın incelemesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır.

4.2. Ürünün genel ithalatının gelişimi ve fiyatları

(1) Önleme konu kontrplaklara ilişkin genel ithalat istatistiklerine bakıldığında, ürünün 2014 yılında 314,6 bin m3 (327,7 milyon ABD Doları) olan toplam ithalatın, 2015 yılında 276,2 bin rn3‘e (306,0 milyon ABD Doları) ve 2016 yılında ise 275,4 bin m3‘e (16,9 milyon ABD Doları) gerilediği görülmektedir.

(2) Yukarıdaki veriler çerçevesinde ürün ithalatının ortalama birim fiyatları hesaplanmıştır. Buna göre kontrplak ithalatının 2014, 2015 ve 2016 yıllarında ortalama birim fiyatları sırasıyla 1.042 ABD Doları/m3,1.108 ABD Doları/m3 ve 1.107 ABD Doları/m3 olarak gerçekleşmiştir.

4.3. Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatının gelişimi ve fiyatları

(1) Önleme konu kontrplakların ÇHC’den yapılan ithalatı 2014. 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla 267 m3 (352,4 bin ABD Doları), 1.598 m3 (1,7 milyon ABD Doları) ve 52 m3(69,9 bin ABD Doları) olarak gerçekleşmiştir.

(2) ÇHC menşeli kontrplak ithalatının toplam ithalat içindeki payı incelendiğinde ise 2014 ve 2015 yıllarında mezkûr pay sırasıyla %0,1 ve %0,6 olarak gerçekleşmiş, 2016 yılında ise bu oran sıfırlanmıştır.

(3) 2014-2016 yılları arasında ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarına bakıldığında, kontrplakların ithal birim fiyatları 2014-2016 döneminde sırasıyla 1.320 ABD Doları/m3,1.119 ABD Doları/ m3 ve 1.344 ABD Doları/ m3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

4.4. Ürünün üçüncü ülkelerden ithalatının gelişimi ve fiyatları

(1) Başvuruya konu olmayan üçüncü ülkeler menşeli toplam ithalata bakılmıştır. Söz konusu ithalatın 2014, 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla 314,4 bin m3, 274,6 bin m3 ve 275,4 bin m3 seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Bahse konu ithalatın değeri ise aynı dönemde sırasıyla 327,4 milyon ABD Doları, 304,2 milyon ABD Doları ve 304,9 milyon ABD Doları olmuştur.

(2) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın genel ithalat içerisindeki payı, yine aynı dönemde sırasıyla %99,9, %99,4 ve %100 olarak gerçekleşmiştir.

(3) Başvuruya konu olmayan üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında, ithal birim fiyatı inceleme dönemi için sırasıyla 1.041 ABD Doları/m3, 1.108 ABD Doları/m3 ve 1.107 ABD Doları/m3 seviyesinde oluşmuştur.

4.5. Türkiye toplam benzer mal tüketimi ve pazar payları

(1) Önlem konusu ürünün yurt içi tüketimi 2014-2016 yılları için yerli üretim dalının ve diğer yerli üreticinin yurt içi satış miktarları ile aynı dönem içinde gerçekleşen genel ithalat miktarlarının toplanması sonucunda bulunmuştur.

(2) Bu çerçevede, kontrplaklar için 2014 yılında 100 olan yurt içi tüketim endeksi, 2015 yılında 94’e, 2016 yılında ise 98’e inmiştir. Aynı dönemde önleme konu ÇHC menşeli ithalatın yurt içindeki pazar payı yüzde sıfır dolayında gerçekleşmiştir. Diğer ülkelerin yurt içi tüketimden aldığı pay ise, 2014 yılı 100 kabul edildiğinde 2015 yılında 93, 2016 yılında ise 90 birim olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının pazar payı ise, 2014 yılı 100 olarak kabul edildiğinde 2015 yılında 110’a, 2016 yılında ise 127’ye yükselmiştir. Toplanı yerli üreticilerin aldığı pay ise aynı dönemde sırasıyla 100, 118 ve 130 olarak gerçekleşmiştir.

4.6. Fiyat kırılması

(1) Fiyat kırılması hesabında TÜİK verileri temel alınmıştır. Fiyat kırılması, dampingli ithal ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarının ne kadar altında kaldığını gösterir. Fiyat kırılması hesabında, önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline %7 oranında gümrük vergisi ile %2 oranında gümrükleme masrafı eklenerek inceleme konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Bu şekilde elde edilen fiyat, yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatı ile mukayese edilerek soruşturma konusu ülkenin ihraç fiyatının yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama iç piyasa satış fiyatını hangi oranda kırdığı tespit edilmektedir.

(2) ÇHC menşeli kontrplakların ithalatının fiyat kırılmasına neden olmadığı tespit edilmiştir.

4.7. Fiyat baskısı

(1) Fiyat baskısı hesabında TÜİK verileri temel alınmıştır. Fiyat baskısı ise, dampingli ithalat fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir. Fiyat baskısı hesabında önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline %7 oranında gümrük vergisi2 ile %2 oranında gümrükleme masrafı eklenerek inceleme konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Bu şekilde elde edilen fiyat, yerli üretim dalının ticari maliyetine %10 makul kar eklenerek hesaplanan satış fiyatı ile mukayese edilerek önlem konusu ülkenin ihraç fiyatının yerli üretim dalının ortalama iç piyasa satış fiyatlarını hangi oranda baskıladığı tespit edilmektedir.

(2) ÇHC menşeli mezkûr ürün ithalatının fiyat baskısına neden olmadığı tespit edilmiştir.

4.8. Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

(1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin KONÜDER tarafından adına başvuru yapılan 1- Ay-Kon-San Aydın Kontrplak Orman Ürn. San. Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., 2- Bizon Ağaç San. ve Tic. A.Ş., 3- Dastaş Demircioğlu Ağaç Sanayi ve Tic. A.Ş., 4- Erbaa Kaplama San. ve Tic. Ltd. Şti. ve 5- Taşköprü Tarım Hayvancılık Orman Ürünleri Tekstil Madencilik Tic. ve San. A.Ş. firmalarının soruşturma konusu ürüne ait 2014-2016 yılları verileri esas alınmıştır. Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, dampingli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri üzerindeki etkisinin tespiti amacıyla, gözden geçirme dönemi içerisinde yerli üretim dalının üretim, satış, pazar payı, yurtiçi fiyatlar, kapasite, kapasite kullanımı, maliyetler, stoklar, istihdam, verimlilik, nakit akışı, kârlılık gibi göstergeleri analiz edilmiştir.

(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla, Türk Lirası bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan yıllık ortalama üretici fiyatları endeksi kullanılarak enflasyondan arındırılmış, reel hale getirilmiş ve 2014 yılı 100 kabul edilerek endekslenmiştir.

(3) Kontrplaklar için yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri şu şekilde oluşmuştur.

a. Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

1) Yerli üretim dalının kontrplaklar için 2014 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2015 yılında 103’e, 2016 yılında ise 124’e yükselmiştir. Aynı dönemde yerli üretim dalının kapasite kullanım oranı endeksi sırasıyla 100, 97 ve 84 olarak gerçekleşmiştir.

b. Yurt içi satışlar

1) Yerli üretim dalının kontrplaklar için 2014 yılında 100 olarak kabul edilen yurt içi satış miktarı endeksi 2015 yılında 103’e, 2016 yılında ise 124’e yükselmiştir. Aynı dönemde yurt içi satış hasılası endeksi ise sırasıyla 100, 108 ve 132 olarak gerçekleşmiştir.

c. Yurt içi fiyatlar

1) Yerli üretim dalının kontrplaklar için ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatı 2014 yılında 100, 2015 yılında 104 ve 2016 yılında 107 olarak gerçekleşmiştir.

ç. İhracat

1) Yerli üretim dalının kontrplaklarda ihracat miktar endeksi 2014 yılında 100, 2015 yılında 375 ve 2016 yılında ise 518 olarak gerçekleşmiştir.

d. Pazar payı

1) Yerli üretim dalının kontrplaklarda pazar payı endeksi 2014 yılında 100 iken 2015 yılında 110 ve 2016 yılında 127 olmuştur.

e. Maliyetler

1) Yerli üretim daimin kontrplaklar için 2014 yılında reel olarak 100 kabul edilen birim ticari maliyeti 2015 yılında 103, 2016 yılında ise 108 olarak gerçekleşmiştir.

f. Karlılık

1) Yerli üretim dalının kontrplaklar yurt içi satışlarından elde ettiği birim kar 2014 yılında 100 olarak kabul edildiğinde 2015 yılında 144, 2016 yılında 55 olarak gerçekleşmiştir.

g. Stoklar

1) Yerli üretim dalının kontrplaklarda 2014 yılında 100 olan stok miktar endeksi 2015 yılında 141’e yükselmiş, 2016 yılında ise 12’ye inmiştir.

ğ. İstihdam

1) Yerli üretim dalının 2014 yılında 100 olarak kabul edilen kontrplaklar üretiminde çalışan doğrudan işçi sayısı endeksi 2015 yılında 103, 2016 yılında ise 127 olarak gerçekleşmiştir.

h. Ücretler

1) Yerli üretim dalında çalışan işçilerin aylık ücretleri endeksi 2014 yılında 100 olarak gerçekleşirken 2015 ve 2016 yıllarında bu oran sırasıyla 124 ve 145 olmuştur.

ı. Verimlilik

1) Üretimde çalışan işçi başına üretim miktarını gösteren verimlilik endeksi, kontrplaklar üretiminde 2014 yılında 100 iken 2015 yılında bu oran sabit kalmış ve 2016 yılında 97 olarak gerçekleşmiştir.

i. Nakit akışı

1) Yerli üretim dalının kontrplakların üretim ve satışı ile sağladığı reel nakit akışı endeksi (Kar+Amortisman) 2014 yılında 100 iken 2015 yılında 112, 2016 yılında 92 olarak gerçekleşmiştir.

j. Büyüme

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerini kapsayan aktif büyüklüğü 2014 yılında 100 iken 2015 yılında 134 ve 2016 yılında 143 seviyesinde gerçekleşmiştir.

k. Sermaye artışı

1) Yerli üretim dalının 2014 yılında 100 olarak kabul edilen öz sermayesi 2015 yılında 116 ve 2016 yılında 124 olarak gerçekleşmiştir.

1. Yatırımlar

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin tevsi yatırımları 2014 yılında 100 iken 2015 yılında 303’e, 2016 yılında ise 147’e çıkmıştır. Yenileme yatırımları ise 2014 yılında 100 iken 2015 yılında 141’e yükselmiş, 2016 yılında ise 86’ya gerilemiştir.

m. Yatırımların geri dönüş oranı

1) Yerli üretim dalının kontrplaklarda yatırım hasılatı (Kar/Aktifler) oranı 2014 yılında 100 iken 2015 yılında 103, 2016 yılında 82 olarak gerçekleşmiştir.

4.9. Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

(1) yerli üretim dalının kontrplaklara dair ekonomik göstergeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde ve dampinge karşı önlemin varlığında yerli üretim dalının üretim, yurt içi satış, yurt dışı satış, stoklar, kapasite, istihdam gibi verilerinde iyileşmeler bulunduğu anlaşılmaktadır. Özellikle 2016 yılında 2014 yılına kıyasla yerli üretim dalının kapasitesinde yaklaşık %47’lik artış yaşanmış, stoklarında ise azalmıştır.

(2) Diğer taraftan, yerli üretim dalının yurt içi satış karlılık, yurt dışı satış karlılık, toplam karlılık, sınai ve ticari maliyetler, kapasite kullanım oranı, verimlilik, ürün nakit akışı gibi göstergelerinde bozulmalar yaşanmıştır.

(3) Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde önlemin kalkması halinde yerli üretim dalındaki zararın devamının veya yeniden meydana gelme ihtimalinin muhtemel olduğu sonucuna ulaşılabilmektedir.

5. DAMPİNGİN VE ZARARIN DEVAMI VEYA YENİDEN MEYDANA GELMESİ İHTİMALİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

5.1. Genel açıklamalar

(1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkedeki kapasite ve ihracat potansiyeli ile talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir.

5.2. Dampingin devamına veya yeniden meydana gelme ihtimaline ilişkin belirlemeler

(1) Bu raporun üçüncü bölümündeki değerlendirme çerçevesinde mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampinge konu olan soruşturma konusu ithalatın yeniden ortaya çıkmasının muhtemel olduğuna kanaat getirilmiştir.

(2) Değerlendirmelerde bütünlük sağlamak amacıyla, meri önlemin yürürlükten kaldırılması halinde önlem konusu ülke menşeli ihracat kapasitesinin Türkiye piyasasına yönelme ihtimali incelenmiştir.

(3) İlk soruşturmada ÇHC menşeli kontrplaklara yönelik tespit edilen damping marjının; Linyi Huadeli firması için CIF ihraç fiyatının %75,2’si, miktar bazında 286 ABD Doları/m3‘ü, Linyi Xingang firması için ise CIF ihraç fiyatının %81,9’u, miktar bazında ise 306 ABD Doları/m3‘ü olarak tespit edilmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda söz konusu damping marjı seviyelerinin meri önlemin mevcut olmadığı piyasa koşullarında üretici/ihracatçı firmaların dampinge konu fiyatlarla soruşturma konusu ürünü Türkiye’ye ihraç etme eğilimini göstermesi bakımından önem arz ettiği düşünülmektedir.

(4) Türkiye’nin dışında Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Fas, Güney Kore ve Peru’nun ÇHC menşeli kontrplaklara yönelik dampinge karşı önlemi bulunmaktadır.

(5) Soruşturma konusu ülkenin ihracat kabiliyeti, Birleşmiş Milletler Ticaret İstatistikleri Veri Tabanı (UN Comtrade) verileri kapsamında incelenmiştir.

(6) ÇHC’nin kontrplaklarda gerçekleştirdiği ihracata bakıldığında, söz konusu ihracatın 2013 yılında 11,6 milyon ton, 2014 yılında 12,4 milyon ton ve 2015 yılında ise 11,6 milyon ton seviyelerinde gerçekleştiği görülmektedir. ÇHC söz konusu ürünlerin ihracatında 2015 yılında miktar bazında %42,7’lik pay ile dünya sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. Bu durum ÇHC’nin hâlihazırda önemli bir ihracat potansiyeli ve Türkiye’ye yönlendirebileceği ciddi kapasitesi bulunduğunu göstermektedir.

(7) Söz konusu ürünlerde ÇHC’nin dünya geneline yaptığı ihraç fiyatları diğer ülkelerin ihraç fiyatlarından düşük seyretmektedir. Anılan üründe dünya ihracat ortalaması 2015 yılında 1,0 ABD Doları/Kg iken Çin için bu değer 0,8 ABD Doları/Kg’dır. Ayrıca bu veriler dikkate alındığında, söz konusu ülkenin 2015 yılında Türkiye’ye yapmış olduğu ihracat birim fiyatı 1,5 ABD Doları/Kg olarak görülmekte olup önlemin kalkması halinde kontrplak ithalatının fiyat seviyesinin Çin’in ortalama fiyatlarına yaklaşabileceği hatta bu değerin altında oluşabileceği değerlendirilmektedir.

(8) Fiyata duyarlı (talebin fiyat esnekliğinin yüksek olduğu) söz konusu ürün ithalatının büyük miktarlarda ve kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirilebileceği mütalaa edilmektedir.

(9) Bu çerçevede, önleme konu ülkedeki üretici/ihracatçıların üretimlerinin büyük bölümünü ihracata yönlendirdikleri bilinmekte olup Türkiye pazarının potansiyelini, dağıtım ve pazarlama kanallarını iyi bilmeleri nedeniyle pazarın bu üreticiler için cazip koşullar sunduğu değerlendirildiğinden, yürürlükteki önlemin kalkması halinde dampingli ithalatın devamı veya tekrarının muhtemel olduğu düşünülmektedir.

(10) Diğer taraftan, 2018/11481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile soruşturma konusu ürünlere yönelik CIF bedelin %20’si oranında İGV uygulanmaya başlanmış olması ve ürünlerin fiyata duyarlılığı dikkate alındığında söz konusu dampinge karşı önlemin İGV oranı dikkate alınarak azaltılabileceği değerlendirilmektedir.

6. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

6.1. Değerlendirme

(1) Esas soruşturma esnasında tespit edilen damping marjı, önlem konusu ülkede yerleşik üretici-ihracatçı firmaların önlemin yürürlükten kalkması halindeki muhtemel davranışlarını yansıtacak önemli bir gösterge olduğundan dikkate alınmıştır. Buna göre, esas soruşturma sırasında ÇHC’de yerleşik üretici-ihracatçı firmalar için damping marjları %75,2 ve %81,9 oranlarında (286 ABD Doları/m3 ile 306 ABD Doları/m3) tespit edilmiştir.

(2) İncelenen dönemde ÇHC’den yapılan ithalatın önlemin de etkisiyle miktar olarak düştüğü ve toplam ithalat içerisindeki payının da azalarak sıfır düzeyine indiği belirlenmiştir.

(3) Pazar payları incelendiğinde, önlemin varlığında ÇHC’nin pazar payı azalırken, diğer ülkelerin özellikle son yıllarda pazar paylarının tedricen azaldığı, bunun sonucunda yerli üretim dalının bu dönemde pazar payının arttığı belirlenmiş olup ÇHC menşeli söz konusu ürün ithalatı için yürürlüğe konulan dampinge karşı önlemin etkili olduğu değerlendirilmiştir.

(4) Yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiyle inceleme konusu ülkeden ithalatın durma noktasına gelmesi ve fiyatının gösterge niteliğinde olmamasının da etkisiyle 2014-2016 yıllarında fiyat baskısı ve kırılması tespit edilememiştir.

(5) Yukarıda da izah edildiği üzere, ÇHC ihracat kabiliyeti bakımından önlem konusu ürün bağlamında küresel pazarda 2015 yılında miktar bazında aldığı %42,7’lik pay ile ilk sırada yer almakta olup önemli bir konuma sahiptir. Ayrıca, ÇHC menşeli ürünlerin birim fiyatlarının dünya ortalama ihraç birim fiyatlarının altında kaldığı ve söz konusu üründe talebin fiyat esnekliğinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu ülke menşeli ihracatçıların genişleyen Türkiye pazarını iyi tanıdıkları ve pazara erişim konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmadıkları görülmektedir. Bu minvalde, önleme tabi ülkenin şikâyet konusu üründe küresel pazarda önemli üretim kapasitesine ve ihracat kabiliyetine sahip olmasından dolayı önlemin yokluğunda ihracatını kolaylıkla Türkiye pazarına yönlendirebileceği değerlendirilmiştir.

(6) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri değerlendirildiğinde, dampinge karşı önlemin varlığında yerli üretim dalının üretim, yurt içi satış, yurt dışı satış, stoklar, kapasite, istihdam gibi verilerinde iyileşmeler olduğu, yerli üretim dalının yurt içi satış karlılık, yurt dışı satış karlılık, toplam karlılık, sınai ve ticari maliyetler, kapasite kullanım oranı, verimlilik, ürün nakit akışı gibi göstergelerinde ise bozulmalar yaşanmıştır.

(7) Diğer taraftan, soruşturma konusu ürünlere yönelik uygulanmakta olan gümrük vergisi (%7 ve %10) ve son zamanda yürürlüğe giren ilave gümrük vergisi (%20) dikkate alındığında söz konusu dampinge karşı önlemin İGV oranında azaltılarak uygulanmaya devam edilebileceği hususu değerlendirilmiştir.

6.2. Sonuç

(1) Yürütülen soruşturma esnasında elde edilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmekle beraber ilave gümrük vergisi (%20) dikkate alındığında önlemin Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde azaltılarak uygulanmaya devam edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul’un karan ve Ekonomi Bakanının onayı ile 10/7/2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/16) kapsamında uygulanan dampinge karşı kesin önlemin Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde İGV oranı dikkate alınarak metreküp başına 140 ABD Doları olarak uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTP Eşya Tanımı Menşe Ülke Firma Unvanı Dampinge Karşı Önlem
4412.10 Kontrplaklar Çin Halk Cumhuriyeti Tüm Firmalar 140 ABD Doları/m3
4412.31
4412.33
4412.34
4412.39

 

 

 


[1] Yürürlükteki TGTC uyarınca; 2016 yılında 4412.32 nolu GTP’te sınıflandırılan ürünler. 2017 yılında 4412.33 ve 4412.34 nolu GTP’lerde sınıflandırılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede, soruşturmanın açılışı Tebliğinde güncel GTP’ler kullanılmış ancak kontrplaklara ilişkin veriler gözden geçirme döneminde geçerli olan 4412.10, 4412.31, 4412.32 ve 4412.39 nolu GTP’ler kullanılarak elde edilmiştir

[2] Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) web sitesi: http://i-tip.wto.org/goods/Forms/TableView.aspx Erişim: Mayıs 2018

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}