İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/9)

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/9)

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/9)

Ekonomi Bakanlığından: 22.06.2017 tarihli ve 30104 sayılı R.G.

Kapsam

MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti* (ABD Doları/Ton)

7013.10.00.10.00

Sofra ve mutfak işleri için olanlar

2.500

7013.10.00.90.00

Diğerleri

2.500

7013.22.10.00.00

El imali olanlar

5.000

7013.22.90.00.00

Makine imali olanlar

4.000

7013.28.10.00.00

El imali olanlar

1.000

7013.28.90.00.00

Makina imali olanlar

700

7013.33.11.00.00

Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış

6.500

7013.33.19.00.00

Diğerleri

5.000

7013.33.91.00.00

Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış

4.500

7013.33.99.00.00

Diğerleri

4.000

7013.37.10.00.00

Sertleştirilmiş camdan olanlar

900

7013.37.51.00.00

Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış

1.200

7013.37.59.00.00

Diğerleri

1.000

7013.37.91.00.00

Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış

800

7013.37.99.00.00

Diğerleri

700

7013.41.10.00.00

El imali olanlar

4.500

7013.41.90.00.00

Makine imali olanlar

4.000

7013.42.00.00.00

0° ile 300°C ler arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı 5×10-6/Kelvini geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar

1.500

7013.49.10.00.00

Setreleştirilmiş camdan olanlar

900

7013.49.91.00.00

El imali olanlar

1.200

7013.49.99.00.00

Makine imali olanlar

1.000

7013.91.10.00.00

El imali olanlar

5.500

7013.91.90.00.00

Makine imali olanlar

4.500

7013.99.00.00.00

Diğerleri

700

                     *Ton: Brüt Ağırlık

 

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Elektronik ortamda düzenlenen Gözetim Belgeleri için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek-1’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekir.

İnceleme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen formlar ve belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi veya iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Yaptırım

MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 6 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 7 – (1) 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ek-1

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

Tarih:…/…/…

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

2180 Cad. No: 63 06520 Söğütözü/ANKARA

Dilekçe ve Taahhütname

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/9) çerçevesinde ithalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. İşbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, İthalat Genel Müdürlüğü yetkililerince firmamızda yerinde doğrulanabileceğini, gözetim belgesini devretmeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza-Kaşe

İsim – Unvan

 

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

Adı/Unvanı :
Adresi :
Telefon numarası: Faks: E-posta:
Vergi dairesi: Vergi numarası:
Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalat tutarı (ABD Doları)

20…

20…

Son iki yılda tahakkuk eden vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil numarası:
İmza sirküleri ve vekaletnamenin verildiği başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi:

 BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İthalatçıdan farklı ise)

Adı/Unvanı  :
Adresi:
Telefon numarası: Faks: E-posta:
Vergi dairesi/numarası: T.C. kimlik numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil numarası:

 İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER

GTİP (12 li):
Tanımı :
Menşe ülke: Sevk ülkesi:
Döviz transferinin yapıldığı/yapılacağı ülke: Ödeme şekli:
Aracı banka ve şube ismi: Varsa akreditif numarası:
Miktar (kg) FOB değeri: Birim fiyat CIF/(kg):
CIF değeri:

Miktar (adet)

 

FOB değeri: Birim fiyat CIF/(adet):
CIF değeri:
İthalat için öngörülen Tarih:
Gümrük Kapısı:

İHRACATÇI ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Unvanı:
Adresi: Ülkesi:
Telefon numarası: Faks: E-posta: Internet sitesi:

                                               TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Unvanı:
Adresi: Ülkesi:
Telefon numarası: Faks: E-posta: Internet sitesi:

 

 

Ek-2:    BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK DİĞER FORMLAR VE BELGELER

2A- İthalatçı Bilgi Formu

2B- İhracatçı – Üretici Bilgi Formu

2C- İmza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin fotokopisi. Beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti. (Söz konusu belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası başvuru formunda belirtilir).

2D-Proforma fatura veya ticari faturanın sureti (Proforma veya ticari faturada farklı birim fiyatları haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir.)

 

 

Ek-2A: İTHALATÇI BİLGİ FORMU

I- Genel Bilgiler

Firmanıza İlişkin Bilgiler

1. Firmanın tarihçesi ile üretimini ve/veya ticaretini yaptığı ürünler hakkında bilgi veriniz.

2. Firmanız adına bu soru formuna ait cevapları hazırlayan yetkililerin ismi, unvanı ve irtibat bilgilerini belirtiniz.

3. Firmanızın hissedarlarına ilişkin aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

TC KİMLİK NO

ADI SOYADI

HİSSE PAYI (%)

4. Firmanızın ve/veya firma ortaklarınızın yurt içi ve yurt dışındaki ortaklıkları, iştirakleri bulunuyorsa, bunları her bir ortak için hisse paylarıyla belirtiniz.

5. Serbest bölgelerde faaliyetiniz bulunmakta mıdır?  Eğer varsa,   hangi ürünleri üretmekte veya hangi ürünlerin ticaretini yapmaktasınız? Üretim faaliyetiniz var ise üretimin hangi aşamaları firmanız tarafından gerçekleştirilmektedir ve ürünler itibarıyla firmanızın yıllık üretim kapasitesi ne kadardır?

6. Firmanızın mülkiyetinde ve/veya işletmesi altında depoları bulunmakta mıdır? Var ise, bu depoların alanı (m2) ne kadardır? Depoların adreslerini belirtiniz. İşletmesi ve/veya mülkiyeti başka firmada olan depoları kullanıyor musunuz? Cevabınız evet ise depoların isim ve adreslerini belirtiniz.   Gümrük Antrepo Rejimi kapsamında kullandığınız deponuz var mıdır?

7. Firmanızın son takvim yılı itibarıyla en büyük 5 müşterisini ve bu müşterilerin yaklaşık paylarını belirtiniz.

İthalata İlişkin Bilgiler

8. İthalat yapma sebebiniz ve ithalat yaptığınız firmaları tercih sebepleriniz nelerdir?

9. Yurt dışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar ile ithalat/iş geliştirme süreciniz ne zaman ve nasıl başlayıp devam etmiştir?

10. Yurt dışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar tarafınızca ziyaret edildi mi? Eğer ziyaret ettiyseniz, en son ne zaman ziyaret ettiniz?

11. Yurt dışında mukim ve ithalat yaptığınız firmalar ile akreditifli mi çalışıyorsunuz? Değil ise, malın kalitesi ve teslimi gibi hususlarda hangi ticari güvenceler mevcuttur?

Başvuru Konusu Ürüne İlişkin Bilgiler

12. Başvuru konusu ürünün tanımı, teknik özellikleri, alt grupları, kullanım alanları hakkında bilgi veriniz (Mümkünse eşyayı tanıtıcı numune, katalog, teknik kitap, resimli broşür vs. belgeleri ekleyiniz).

13. Başvuru konusu ürünün üretim sürecine ilişkin bilgi veriniz.

14. Başvuru konusu üründe piyasaya girişte ruhsat, lisans, vs. gibi yasal prosedürler ile zorunlu veya zorunlu olmayan standartlar varsa belirtiniz. Firmanız bu belgelerden hangilerine sahiptir?

15. Başvuru konusu eşyanın dağıtım kanalları hakkında bilgi veriniz. İthal eşyanın dağıtım kanalı ile yerli üreticinin kullandığı dağıtım kanallarını karşılaştırınız.

16. Başvuru konusu eşyaya ilişkin kullanıcı/tüketici tercihlerini etkileyen faktörler nelerdir?

17. Başvuru konusu ürüne ilişkin fiyat bilgilerini sağlayınız ve yerli üretilenler ile ithal ürünlerin fiyat karşılaştırmasını yapınız.

18. Piyasadaki talep belirli ürün tiplerinde yoğunlaşmakta mıdır? Hangileri olduğunu belirtiniz.

Ekonomik Göstergelere İlişkin Bilgiler

19. Firmanız gözetime tabi ürünün alım satımını yapan TACİR FİRMA ise aşağıdaki ekonomik gösterge tablosunu doldurunuz.

 

II-Tacir ithalatçı Ekonomik Göstergeler Tablosu

                               Göstergeler*   YIL**
Birim

20..

20..

20..

I- Tek ürüne ilişkin Bilgiler

Yurt İçi Satışlar

 

 

Miktar (b)
Değer (TL) (c)

Yurt Dışı satışlar

 

 

Miktar (d)
Değer (TL) (e)
Net Ciro (Toplam Satışlar) Değer (TL) (f)=(c+e)
Faaliyet Giderleri Değer (TL) (h)
Finansman Net Gideri Değer (TL) (i)
Ticari Maliyet Değer (TL) (j)=(g+h+i)
Faaliyet Kârı (Olağan Kâr) Değer (TL) (k)=(f-j)

Stoklar

 

 

Miktar (1)
Değer (TL)

II- Firma Geneline İlişkin Bilgiler

Toplam Öz Sermaye Değer (TL)
Toplam Net Ciro Değer (TL) (n)
Toplam Amortisman Gideri Değer (TL) (o)
Faaliyet Dışı Gelir/Gider (Net) Değer (TL)
Toplam Olağan Faaliyet Kârı Değer (TL)
Ödenen Kurumlar Vergisi Değer (TL)
İstihdam Direkt İşçi Sayısı (m)
Aylık Brüt İşçi Ücreti Ücret (TL/Kişi-Ay)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ONAYI***:

 

 

 

 

 

 

 

*Tablonun ilk kısmı firmanın satışını yaptığı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.

**Son 3 yıl için doldurulacaktır.

***Tablo Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.

20. Firmanız ÜRETİCİ FİRMA ise aşağıdaki ekonomik gösterge tablosunu doldurunuz.

III-Üretici İthalatçı Ekonomik Göstergeler Tablosu

 

Göstergeler*

 

 

Birim

 

 

YILLAR**

20..

20..

20..

I-Tek Ürüne İlişkin Bilgiler

Üretim

 

 

Miktar (a)
Değer (TL)

Şirket İçi Transfer ve Dikey Kullanım

 

 

Miktar
Değer (TL)

Yurt İçi Satışlar

 

 

Miktar (b)
Değer (TL) (c)

Yurt Dışı satışlar

 

 

Miktar (d)
Değer (TL) (e)
Net Ciro (Toplam Satışlar) Değer (TL) (f)=(c+e)
Satılan Mamul Maliyeti Değer (TL) (g)
Faaliyet Giderleri Değer (TL) (h)
Finansman Net Gideri Değer (TL) (i)
Ticari Maliyet Değer (TL) (j)=(g+h+i)
Olağan Faaliyet Kârı Değer (TL) (k)=(f-j)

Stoklar

 

 

Miktar (I)
Değer (TL)

Kapasite ve KKO

 

 

Kapasite (Miktar/Yıl)
KKO %

Amortisman Giderleri

 

 

Değer (TL)
p=(o)*[(f)/(n)]

II- Firma Geneline İlişkin Bilgiler

Toplam Öz Sermaye Değer (TL)
Net Ciro (Toplam Satışlar) Değer (TL) (n)
Toplam Amortisman Gideri Değer (TL) (o)
Faaliyet Dışı Gelir/Gider (Net) Değer (TL)
Olağan Faaliyet Kârı Değer (TL)
Ödenen Kurumlar Vergisi Değer (TL)
İstihdam Direk işçi sayısı (m)
Verimlilik Üretim/Kişi (a/m)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ONAYI***:

 

 

*Tablonun ilk kısmı firmanın üretimim yaptığı her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır.

**Son 3 yıl için doldurulacaktır.

* * *Tablo Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır.

 

Ek-2B: İHRACATÇI – ÜRETİCİ BİLGİ FORMU

Annex-2B: (EXPORTER – PRODUCER INFORMATION FORM)

Bu form beş bölümden oluşmakta ve ihracatçı firmaya, üretici firmaya ve ilgili ürüne ilişkin bilgiler içermektedir. Bu formda verilen bilgilerin içeriğinin doğruluğu, ilgili ülkedeki resmi bir kurum tarafından onaylanacaktır. Formun tüm sayfalarında, üretici firmanın ve resmi kurumun yetkililerinin imzası bulunacaktır. Ayrıca, resmi kurum yetkilisinin imzası Türk Konsolosluğu tarafından onaylanacaktır. Üretici firmanın beyanı, resmi kurumun içerik onayı ve Türk Konsolosluğu imza onayı Bölüm 5’te yer alacaktır.

(This form consists of five sections and contains information with regard to the exporter company, the producer company and the product concerned. The accuracy of the content of information in this form shall be approved bv an official body in the related country. All the pages of the form shall include the signatures of the authorized persons in the producer company and the official body. Also, the signature of the official body’s authorized person shall be approved bv the Apostille of the Turkish Consulate. The producer company’s declaration, the official body’s approval of the related content, and the Turkish Consulate’s Apostille shall appear in Section V.)

 

I.İHRACATÇI FİRMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

(INFORMATION ABOUT THE EXPORTER COMPANY)

Unvan (Title)
Adres (Address)
Telefon (Telephone)
Faks(Fax)
E-posta (E-mail)

İhracatçı Firmanın Kayıtlı Olduğu Vergi Otoritesine ilişkin Bilgiler

(Information With Regard to the Tax Authority the Exporter Company is Registered to)

Unvan (Title)
Adres (Address)
Telefon (Telephone)
Faks (Fax)
E-posta (E-mail)

Kayıt Tarihi ve Numarası

(Registration Date and Reference Number)

İhracatçı Firma Hakkında Genel Bilgiler

(General Information About the Exporter Company)

Kayıtlı Sermaye Miktarı

(Amount of Registered Capital)

Toplam Ciro (Total Tumover)

Yabancı Sermaye Payı. Eğer Varsa Unvan, Adres, Telefon, Faks ve Yabancı Hissedarın Menşeini Belirtiniz.

(Percentage Share of Foreign Capital. If Exists, Please Indicate the Title, Address, Telephone, Fax and the Origin of the Foreign Shareholder.)

Çalışan İşçi Sayısı (Number of Workers)

İşçi Başına Aylık Ortalama Ücret

(Average Monthly Salary per Worker)

II. ÜRETİCİ FİRMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

(INFORMATION ABOUT THE PRODUCER COMPANY)

Unvan (Title)
Adres (Address)
Telefon (Telephone)
Faks(Fax)
E-posta (E-mail)

Üretici Firmanın Kayıtlı Olduğu Vergi Otoritesine ilişkin Bilgiler

(Information With Regard to the Tax Authority

the Producer Company is Registered to)

Unvan (Title)
Adres (Address)
Telefon (Telephone)
Faks(Fax)
E-posta (E-mail)

Kayıt Tarihi ve Numarası

(Registration Date and

Reference Number)

Üretici Firma Hakkında Genel Bilgiler

(General Information About the Producer Company)

Üretime Başlangıç Tarihi

(Initiation Date of Production)

Üretim Kapsamı. Üretilen ürün çeşitlerini belirtiniz.

(Scope of Produetion – Please Indicate the Items Produced.)

Üretim Lisansı. Lisans Sahibini Belirtiniz

(Production License. Please Indicate the

Licensee.)

Kayıtlı Sermaye Miktarı

(Amount of Registered

Capital)

Toplam Ciro (Total Turnover)

Yabancı Sermaye Payı. Eğer Varsa Unvan, Adres, Telefon, Faks ve Yabancı Hissedarın Menşeini Belirtiniz.

(Percentage Sharc of Foreign Capital. If Exists, Please Indicate the Title, Address, Telephone, Fax and the Origin of the Foreign Shareholder.)

Yıllık Çalışma Günü Sayısı

(Number of Working Days per Year)

Haftalık Ortalama Çalışma Saati

(Average Working Hours per Week)

Çalışan işçi Sayısı (Number of Workers Employed)

Üreticinin Sahip Olduğu Ulusal veya Uluslararası Kalite Belgelerim Belirtiniz.

(Please Indicate Any National or International Quality Certificates that the Producer Owns.)

İşçi Başına Aylık Ortalama Ücret

(Average Monthly Salary per Worker)

III. ÜRETİCİ FİRMANIN EKONOMİK GÖSTERGELERİ

(ECONOMIC INDICATORS OF THE PRODUCER COMPANY)

Göstergeler (Indicators)*

 

 

Birim (Unit)**

 

 

YILLAR (YEARS)***
20.. 20.. 20..

Toplam Kapasite

(Produetion Capacity)

Miktar

(Quantity)

Toplam Üretim

(Total Produetion)

 

 

Miktar

(Quantity)

Değer

(Value)

Toplam Yurt İçi Satışlar

(Total Domcstic Sales)

 

 

Miktar

(Quantity)

Değer

(Value)

Toplam İhracat

(Total Exports)

 

 

Miktar

(Quantity)

Değer

(Value)

Dönem Sonu Stoklar

(End of Period Stocks)

 

 

Miktar

(Quantity)

Değer

(Value)

İşçi Sayısı

(Number of Workers Employed)

Kişi

(Persons)

Ortalama Aylık Ücret

(Average Monthly Salary per Worker)

ABD Doları

(US Dollars)

Proforma Faturada Yer Alan Ürünlerin Üretim Tarihi

(Produetion Date of the Products in the Proforma Invoice)

Ay/Yıl

(Month/Year)

* Tablo, proforma faturada/faturada beyan edilen her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır

(The table shall be filled out separately for every product in the. proforma invoice/invoice).

**Miktar birimleri (adet, kilogram vs.) ve değer birimleri (ABD doları, yerel para birimi vs.) belirtilecektir

(Quantity units (pieces, kilograms etc.) and value units (USD, local currency etc.) shall be indicated).

***Tabloda son 3 yıla ilişkin bilgiler yer alacaktır

(The table shall include figures for the last 3 years).

 

IV. İLGİLİ EŞYANIN BİRİM MALİYETİ

(UNTT COST OF THE PRODUCT CONCERNED)*

Ürünün Miktar Birimi, Kodu ve Tanımı

(Quantity Unit, Code and Description of the Product)

 

Bir Birim Ürün Üretimi İçin Maliyet Kalemleri

(Cost Items for One Unit of Production)

Girdi Miktarı

-kg, metre, vs.

(Quantity of input-

kg., meters ete.)

Birim Girdi Fiyatı

(Unit price of input)

Birim Maliyet

(Unit cost)

DİREKT İLK MADDE VE MALZEMELER

(Direct Materials)

 

 

 

Hammadde 1 (Raw Matcrial 1)
Hammadde 2 (Raw Material 2)
Hammadde (Raw Material…)
DİREKT İŞÇİLİK (Direct Lahor)      

 

 

 

 

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

(Production Overheads)

 

 

 

 

 

 

 

 

Yardımcı Madde 1

(Auxiiiary Material 1)

Yardımcı Madde 2

(Auxiliary Material 2)

Yardımcı Madde ..,

(Auxiliary Material)

Dolaylı işçilik (Indirect Labor)
Enerji (Energy)
Paketleme (Packaging)
Amortisman (Depreciation)
Diğer (Other Overheads)

Birim Ürün Üretim Sınai Maliyeti

(Industrial Cost of Production per Unit)

     

Birim Ürün Satış ve Genel İdari Giderleri

(Selling, General and Administrative Expenses per Unit)

Birim Ürün Net Finansman Giderleri

(Net Financial Expenses per Unit)

Birim Ürün Üretim Ticari Maliyeti

(Commercial Cost of Production per Unit)

   

 

 

* Tablo, proforma faturada/faturada beyan edilen her bir ürün için ayrı ayrı doldurulacaktır (The table shall be filled out separately for every product in theproforma invoice/invoice).

 

V. BEYAN VE ONAY KISMI

(DECLARATION AND APPROVAL SECTION)

 

A- ÜRETİCİ FİRMA BEYANI   (DECLARATION OF THE PRODUCER COMPANY)

Bu formda belirtilen ürün/ürünlerin ………………………………… (Firma Adı) tarafından üretildiğini aşağıda ve formun her bir sayfasında ver alan imzam ile onaylıyorum. Bu formda sunulan bilgilerin doğru olduğunu ve formun sunulduğu kurum tarafından firmamız tesislerinde herhangi bir zamanda doğrulanabileceğim taahhüt ediyorum. Bu form … sayfadan oluşmaktadır.

(I, with my signature below and at cach page of the form, certify that the goods covered by this form were manufactured by………………………………….. (Name of the Company). I undertake that the information provided in this form is accurate and can be verified any time on the premises of rny company by the institution to which this form is submitted. This form is composed of… pages.)

 

Ad (Name)           :                                                             Tarih (Date)        :

 

Unvan (Title)      :                                                             Mühür ve İmza  :

(Seal and Signature)

Bu formu üstte bahsedilen firma adına tam yetkili ve sorumlu kişi imzalamaktadır.

(Fully authorized and responsible person signs this form on behalf of the above-mentioned company.)

 

B- RESMİ KURUM İÇERİK ONAYI (APPROVAL OF THE CONTENT BY THE OFFICIAL BODY)

Firma tarafından bu formda verilen bilgilerin içeriğinin doğru olduğunu aşağıda ve formun her bir sayfasında ver alan imzam ile onaylıyorum.

I, with my signature below and at each page of the form, approve that the content of the information/data provided in this form by the company is accurate.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}