İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2019-6

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ No 2019-6

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/6)

Ticaret Bakanlığından:03.09.2019 tarih ve 30877 sayılı R.G.

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

Sıra No

G.T.P G.T.İ.P

Eşyanın Tanımı

CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

1

9503.00.10.11.00

Oyuncak bebekler için arabalar

5.000

2

9503.00.10.12.00

Üç tekerlekli bisikletler

10.000

3

9503.00.10.19.11

Skuterler

6.000

4

9503.00.10.19.19

Diğerleri (Akülü arabalar hariç)

7.500

Yalnız akülü arabalar

25.000

5

9503.00.21.00.00

Oyuncak bebekler

10.000

6

9503.00.29.00.00

Aksam, parça ve aksesuarlar

5.000

7

9503.00.30.00.00

Elektrikli trenler (rayları, işaretleri ve diğer aksesuarı dahil); birleştirilecek türden küçültülmüş modeller

8.000

8

9503.00.35.00.00

Plastik maddelerden olanlar

10.000

9

9503.00.39.00.00

Diğer maddelerden olanlar

7.500

10

9503.00.41.00.00

İçleri doldurulmuş olanlar

10.500

11

9503.00.49.00.00

Diğerleri

10.000

12

9503.00.55.00.00

Oyuncak müzik alet ve cihazları

8.000

13

9503.00.61.00.00

Ahşap olanlar

5.000

14

9503.00.69.00.00

Diğerleri

6.000

15

9503.00.70.00.00

Diğer oyuncaklar (takım veya set halinde olanlar)

9.000

16

9503.00.75.00.00

Plastik maddelerden olanlar

8.000

17

9503.00.79.00.00

Diğer maddelerden olanlar

10.000

18

9503.00.81.00.00

Oyuncak silahlar

8.000

19

9503.00.85.00.00

Kalıplanarak elde edilen minyatür metal modeller

9.000

20

9503.00.87.00.00

Esas olarak çocuklar için dizayn edilmiş taşınabilir interaktif elektronik eğitim cihazları

10.000

21

9503.00.95.00.00

Plastik maddelerden olanlar

7.000

22

9503.00.99.00.00

Diğerleri

8.000

23

9504.40.00.00.00

Oyun kağıtları

10.000

24

95.05

Bayram, karnaval veya diğer eğlenceler için (sihirbazlık eşyası veya sürpriz eşyası dahil)

30.000

* Ton: Brüt ağırlık

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılır. Ayrıca, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvurulabilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında elektronik imza sahibi kişilerin firmalar adına başvuru yapmak üzere yetkilendirilmesi, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurularda birinci fıkrada belirtilen “İthalat İşlemleri” sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında belge türü alanında “TPS-0964-Gözetim Belgesi Sanayi”, Tebliğ/Karar alanında ise bu Tebliğ seçilir. Başvuru formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza ile imzalanması suretiyle başvuru tamamlanır.

(4) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu kullanılır.

İnceleme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin belgelerin asılları Bakanlık tarafından başvuru sahibinden istenebilir. Ayrıca sunulan bilgi ve belgelerde eksiklik veya tutarsızlık tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Gözetim belgesi düzenlenmesi ve başvuru sahibine bildirimi

MADDE 5 – (1) Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirimde bulunulur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir. Başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirimde bulunulmaz.

(2) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, Gözetim Belgesinin Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak İthalat Genel Müdürlüğüne bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

Yaptırım

MADDE 6 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında sağlanan bilgi ve belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu tutarsızlık veya eksiklik giderilinceye kadar Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 7 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 8 – (1) 10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek İçin; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190903-5-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}