İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2007-13 de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2007-13 de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/13)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:21.11.2017 tarih ve 30247 sayılı R.G.

MADDE 1 – 1/3/2007 tarihli ve 26449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/13)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti               (ABD Doları/Ton*)

1207.40.90.00.11

Ham

1.200

1207.40.90.00.12

Soyulmuş

1.600

*Ton: Brüt ağırlık” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “CIF kıymetine” ibaresi “birim gümrük kıymetine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}