İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2005-5 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2005-5 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2005/5)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:23.09.2017 tarih ve 30189 sayılı R.G.

MADDE 1 – 3/3/2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/5)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

GTİP Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD doları/ton*)

0801.31.00.00.00

Kabuklu

2.000

0801.32.00.00.00

Kabuksuz

9.000

0802.11

Kabuklu

4.400

0802.12

Kabuksuz

6.900

0802.31.00.00.00

Kabuklu

3.500

0802.32.00.00.00

Kabuksuz

6.500

*ton: brüt ağırlık”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “CIF kıymetine” ibaresi “birim gümrük kıymetine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Başlamış işlem

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Tebliğ hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}