İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı 517)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı 517)

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Karar Sayısı: 517

29.12.2018 tarih ve 30640 Sayılı 2. Mükerrer R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasın; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

27 Aralık 2018

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan listeler ve ekler, değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmış; aynı Karara I, II, III, IV, V ve VI sayılı listeler ile (EK:1), (EK:2), (EK:3), (EK:4), (EK:5), (EK:6), (EK:7) ve (EK:8) ilave edilmiştir.

MADDE 2- (1) İlave gümrük vergisi alınmasına yönelik “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ların uygulanmasına devam edilir.

MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesinden daha yüksek oranda gümrük vergisi uygulanan eşyanın, serbest bölgelere gelerek veya Dahilde İşleme Rejimi ya da Antrepo Rejimi kapsamında ülkemize gelerek Avrupa Birliği’ne ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesindeki gümrük vergisi oranları tatbik edilir.

MADDE 4- (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılacak ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin tescilinde Ticaret Bakanlığının (İthalat Genel Müdürlüğü) izni aranır.

MADDE 5- (1) İlgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler ile istisnai hükümler saklı kalmak kaydıyla, 4 üncü madde kapsamında verilen izinler, diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez.

MADDE 6- (1) 4 üncü maddede belirtilen hususlara ilişkin muafiyetler, istisnalar, usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğler ile belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Karar ile gümrük vergisi yükselen eşya için, bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, bu Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranları uygulanır.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde özet beyanı verilmiş eşyanın anılan fıkra hükümlerinden faydalanabilmesi için serbest dolaşıma giriş beyannamesinin 31/3/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) tescil edilmiş olması gerekir.

MADDE 7- (1) Bu Karar 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Ek İçin; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181229M2-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}