İthalat Genelgesi 2020-1

İthalat Genelgesi 2020-1

İTHALAT GENELGESİ
(2020/1)
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan:04.06.2020
İthalat bedelleri
MADDE 1 – (1) İthalat bedelleri, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar, bu Karar’a ilişkin 2008/32-34 Sayılı Tebliğ ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bunlara ek olarak yapılacak düzenlemeler çerçevesinde ithalatçı ile ihracatçı arasındaki sözleşmeye ve uluslararası kurallar ile bankacılık teamüllerine göre bankalar aracılığıyla döviz veya Türk lirası (TL) olarak ödenir.
Ödeme şekilleri
MADDE 2 – (1) İthalat işlemleri uluslararası kurallar ve bankacılık teamülleri çerçevesinde; “Akreditifli Ödeme”, “Vadeli Akreditifli Ödeme”, “Vesaik Mukabili Ödeme”, “Mal Mukabili Ödeme”, “Kabul Kredili Akreditifli Ödeme”, “Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme”, “Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme”, “Peşin Ödeme” ve Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO) şekillerine göre gerçekleştirilir.
İthalat bedellerinin ödenmesi
MADDE 3 – (1) İthalat bedelleri;
-Banka kaynaklarından,
-İthalatçıya ait Döviz Tevdiat Hesabı (DTH)’ndan,
-Kredi kartından,
-16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesinde yer alan mahsup işlemlerine ilişkin koşulların sağlanması kaydıyla, ithalatçı tarafından ihracat bedeli olduğu beyan edilen alışı yapılmamış ihracat bedelinden,
-Sermaye hareketlerine ilişkin hükümler çerçevesinde sağlanan kredilerden
karşılanmak suretiyle ödenebilir.
(2) Bankalarca ithalat bedelinin ödenmesini teminen çek düzenlenemez.
(3) Bedeli kredi kartı ile ödenen ithalat işlemleri 2 Mayıs 2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.
(4) İthalat bedeli, ihracatçı adına Türkiye’de açılan DTH’ye veya TL mevduat hesabına yatırılmak suretiyle ödenebilir.
(5) Mal mukabili ithalatta firmaların mal bedelinin transferine ilişkin talepleri firmanın yazılı olarak beyan edeceği gümrük beyannamesi tarih ve numarasına istinaden bankalarca yerine getirilir.
(6) Bankalarca aracılık edilen ithalat ödemeleri kapsamında firmalarca talep edilmesi halinde bu ödemelere ilişkin bilgileri içeren bir yazı veya Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeler çerçevesinde oluşturulan Belge ID bankalarca firmalara verilir.
(7) Vadeli akreditif, kabul kredili, mal mukabili ve Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO) ödeme şekline göre yapılan ithalatta, firmaların beyanına istinaden görünmeyen işlemlere ilişkin hükümler çerçevesinde faiz transferi yapılabilir.
(8) Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerde KKDF hükümleri saklıdır.
Üçüncü ülkelerdeki bankalar nezdinde akreditif açılması
MADDE 4 – (1) Bankalarca, Türkiye dışındaki bir ülkeden diğer bir üçüncü ülkeye mal ithalatı yapacak yurt içinde veya dışındaki firmalar lehine bankacılık teamüllerine göre bedelleri kendi kaynaklarından veya firmaların hesaplarından karşılanmak üzere üçüncü ülkelerdeki (serbest bölgeler dahil) bankalar nezdinde akreditif açılabilir ve uluslararası kurallara göre mal bedeli için transfer yapılabilir.
Faktoring işlemleri
MADDE 5 – (1) Türkiye`de yerleşik faktoring kuruluşu ile ihracatçı firma arasında imzalanan faktoring sözleşmesi kapsamında faktoring kuruluşu tarafından ithalden önce ithalatçı firma adına yurt dışına transferi gerçekleştirilen tutarlar, ithalat ve ihracat faktoring sözleşmelerinin transferi gerçekleştiren bankaya ibrazı kaydıyla peşin ödeme olarak dikkate alınır.
Transit Ticaret
MADDE 6 – (1) Transit ticaret alış bedellerinin ödenmesinde ithalat bedellerinin ödenmesinde esas olan kurallar geçerlidir.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
MADDE 7 – (1) 23.07.2009 tarihli 2009-GNL-1 sayılı İhracat ve İthalat Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Genelge Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Genelge hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü yürütür.
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}