İş Sağlığı Ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2021-13

İş Sağlığı Ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2021-13

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BAZI MADDELERİN

İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2021/13)

Ticaret Bakanlığından: 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı 3.Mükerrer R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı,3 üncü maddede yer alan iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen bazı maddelerin ithalatını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci  maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan  İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ‘Kontrol Belgesi’ne tabi eşya

MADDE 3 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığınca fiziksel olarak veya Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak düzenlenecek ‘Kontrol Belgesi’ aranır.

GTPEşyanın Tanımı
2707.10.00.00.00Benzol (benzen)
2707.20.00.00.00[1]Toluol (toluen)
2707.50.00.00.11Solvent nafta (çözücü nafta)
2707.50.00.00.19Diğerleri
2707.99.11.00.00200°C’ye kadar sıcaklıkta, hacim itibarıyla %90 veya daha fazla damıtılmış ham hafif yağlar
2707.99.19.00.00Diğerleri
2710.12.21.00.00White Spirit
2901.10.00.90.11Hekzan
2901.10.00.90.12Heptan
2902.20.00.00.00Benzen (benzol)
2902.30.00.00.001Toluen (toluol)
2902.41.00.00.001o-Ksilen
2902.42.00.00.001m-Ksilen
2902.43.00.00.001p-Ksilen
2902.44.00.00.001Ksilen izomerleri karışımları
32.08Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar
3506.10.00.90.11Solvent içerenler
3506.91.90.90.13Solvent içerenler
3506.99.00.90.11Solvent içerenler
3814.00Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar
3824.99.96.90.68 Yalnız vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler
39.01;39.02;39.03;
39.04;39.05;39.06;
39.07;39.08;39.09;
39.10;39.11;39.12
ve 39.13
Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)
40.05Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)

(2) Birinci fıkra hükmü; özet beyan, tır karnesi veya transit beyannamesi muhteviyatı eşyanın bedelsiz olarak faturalandırılmış 10 kg veya daha az ağırlıktaki numuneler için uygulanmaz.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

MADDE 4 – (1)31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/13) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 5 – (1)31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/13)’e yapılan atıflar bu Tebliğ’e yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


[1] ‘Kontrol Belgesi’, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından (laboratuvar analizlerinde kullanılan referans standart malzemeler hariç eşya için) yapılan analiz sonucuna göre düzenlenir.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}