Haritalar Ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2021-5

Haritalar Ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2021-5

HARİTALAR VE HARİTA BİLGİSİ İÇEREN EŞYANIN
İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2021/5)

Ticaret Bakanlığından: 31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı 3. Mükerrer R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı, 3 üncü maddesinde yer alan harita ve harita bilgisi içeren eşyanın ithalatının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1)  Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığının ‘Uygunluk Belgesi’ne tabi eşya

MADDE 3 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen eşya ile içeriğinde harita bilgisi bulunan diğer her türlü eşyanın (kitap, dergi, yapboz, deniz topu, pano, tepsi, tişört ve benzeri) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince;

a) Deniz haritaları için Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının,

b) Kara ve hava haritaları ile atlas, küre ve benzeri dokümanlar için ise Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğünün,

 fiziksel ya da elektronik olarak düzenleyeceği ‘Uygunluk Belgesi’ aranır.

GTPEşyanın Tanımı
49.05Yalnız kara, hava ve deniz haritaları ile atlas, küre ve benzeri dokümanlar (kadastral haritalar hariç)
85.23Yalnız sayısal ortamda bulunan harita ve harita bilgileri (kadastral haritalar hariç)

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ

MADDE 4 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2020/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 5 – (1) 31/12/2019 tarihli ve 30995 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2020/5)’e yapılan atıflar bu Tebliğ’e yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}