Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2020-5

Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ İthalat 2020-5

HARİTALAR VE HARİTA BİLGİSİ İÇEREN EŞYANIN
İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2020/5)

Ticaret Bakanlığından:31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı 3. Mükerrer R.G.

Dayanak

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İthalat işlemleri

MADDE 2 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve tanımları belirtilen eşya ile içeriğinde harita bilgisi bulunan diğer her türlü eşyanın (kitap, dergi, yapboz, deniz topu, pano, tepsi, tişört ve benzeri) Serbest Dolaşıma Giriş rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde;

a) Deniz haritaları için Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının,

b) Kara ve hava haritaları ile atlas, küre ve benzeri dokümanlar için ise Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğünün,

fiziksel ya da elektronik olarak düzenleyeceği uygunluk belgesi gümrük idarelerince aranır.

G.T.P.Eşyanın tanımı
49.05Yalnız kara, hava ve deniz haritaları ile atlas, küre ve benzeri dokümanlar (kadastral haritalar hariç)
85.23Yalnız sayısal ortamda bulunan harita ve harita bilgileri (kadastral haritalar hariç)

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 3 – (1)29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2019/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 4 – (1)29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2019/5)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}