Haritalar Ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-5)

Haritalar Ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2019-5)

HARİTALAR VE HARİTA BİLGİSİ İÇEREN EŞYANIN
İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2019/5)

Ticaret Bakanlığından:29.12.2018 tarih ve 30640 Sayılı 2. Mükerrer R.G.

İthalat işlemleri

MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve tanımları belirtilen eşya ile içeriğinde harita bilgisi bulunan diğer her türlü eşyanın (kitap, dergi, yapboz, deniz topu, pano, tepsi, tişört ve benzeri) Serbest Dolaşıma Giriş rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde;

a) Deniz haritaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının,

b) Kara ve hava haritaları ile atlas, küre ve benzeri dokümanlar için ise Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığının,

fiziksel ya da elektronik olarak düzenleyeceği uygunluk belgesi gümrük idarelerince aranır.

 

G.T.P.

Eşyanın tanımı

49.05 Yalnız kara, hava ve deniz haritaları ile atlas, küre ve benzeri dokümanlar (kadastral haritalar hariç)
85.23 Yalnız sayısal ortamda bulunan harita ve harita bilgileri (kadastral haritalar hariç)

 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Atıflar

MADDE 3 – (1)31/12/2017 tarihli ve 30287 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)’ne yapılan atıflar ilgili kısımları itibarıyla bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}