Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No-80

Harçlar Kanunu Genel Tebliği Seri No-80

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 80)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:29.12.2017 tarihli ve 30285 Mükerrer R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Harç miktarlarının hesaplanması

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2017 yılı için yeniden değerleme oranı %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78) ile tespit edilerek 2017 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

(3) 492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

(1) SAYILI TARİFE

Vargı Harçları

A) Mahkeme harçları:  
(6217 sayılı Kanunun 13 Üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 14/4/2011)  
Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında,  
Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra teftik mercilerinde  
I- Başvurma harcı:  
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini,  
ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail  
ile ilgili taleplerde,  
1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 16,5
2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde 35,9
3. (5235 sayılı Kanunun 52 nd maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 1/4/2005)  
Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay  
ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde 55,2
 (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya  
görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu hare alınmaz.)  
4. (6216 sayılı Kanunun 75/8 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 3/4/2011)  
Anayasa Mahkemesinde 294,7
II- Celse Harcı:  
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)  
1. Sulh mahkemeleri:  
a) Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (20,730 TL’den  
aşağı olmamak üzere) (Binde 2,27)
b) Belli bir değer bulunmayan davalarda 20,3
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (35,90 TL’den az olmamak üzere) (Binde 2,27)
III- Karar ve ilam harcı:  
1. Nispi harç;  
a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi  
halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden (Binde 68,31)
(6518 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ile eklenen ibare. Yürürlük:19/2/2014)  
(6728 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile değişen cümle. Yürürlük:09/8/2016)  
Tahkim yargılamasında bu bent hükümlerine göre harç alınmaz. (3239 sayılı Kanunun  
96/A maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük: 1/1/1986) Bakanlar Kurulu,  
dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti  
binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.  
b) Bir gayrimenkulun hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine  
dair olan hükümler (Gayrimenkulun satış bedeli üzerinden) (Binde 11,38)
c) Gayrimenkulun hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen  
gayrimenkul değeri üzerinden) (Binde 4,55)
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 11,38)
e) (5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent Yürürlük:1/4/2005)  
Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri,  
Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay’ın tasdik veya işin esasını  
hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.  
f) (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 6/3/2007)  
Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası  
Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından  
kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin  
edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas  
hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer  
üzerinden (Binde 68,31)
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu  
alt bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar  
indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.  
Nispi harçlar (35,90 TL)’den aşağı olamaz.  
2. Maktu harç:  
a) 1 inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda  
verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin  
1 inci fıkra dışında kalan kararlarında 35,9
b) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 1/1/2004)  
(a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin  
reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında 74,8
c) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent  
Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge  
İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare  
Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında 59,1
d) Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında 59,1
IV- Temyiz, istinaf ve itiraz harçtan (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi  
ile değişen şekli. Yürürlük:14/4/2011)  
a) Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında 176,6
b) (Anayasa Mahkemesi’nin 20/10/2011 tarihli ve E.: 2011/54, K.: 2011/142  
sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.)  
c) Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında 176,6
d)Yürütmenin durdurulmasına ilişkin İtirazlar dahil olmak üzere bölge idare  
mahkemelerine (6545 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen İbare.  
Yürürlük: 28/6/2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında 98,1
e) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu  
başvurularında 98,1
f) (Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168  
sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.)  
g) (Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168  
sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.)  
h) (Anayasa Mahkemesi’nin 1/11/2012 tarihli ve E.: 2011/64, K.: 2012/168  
sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.)  
V- Keşif Harcı: (6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen fıkra,  
Yürürlük:1/8/2010) 253,8
(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını  
yerine getirmek için)  
B) İcra ve iflas harçları:  
I. İcra harçları:  
1 İcraya başvurma harcı 35,9
2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 35,9
3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:  
a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 4,55)
b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10)
c) Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan  
paralardan (Yüzde 11,38)
d) Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve  
sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 4,55)
e) Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci  
maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 2,27)
f) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:  
aa) İcra emrinin tebliği Özerine tahliye olunduğu takdirde (Yüzde 2,27)
bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 4,55)
g) Menkul tesliminde;  
aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 2,27)
bb) İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 4,55)
h) (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:6/3/2007)  
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında  
tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut idaresi  
Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen  
tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.  
4. İdare harçları: 24,8
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap  
tutulması için)  
II. İflas harçları:  
1.Maktu harç:  
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı 59,1
2. Konunun değeri üzerinden harç:  
a) İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 4,55)
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 11,38)
III. Haciz, teslim ve satış harcı :(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle  
eklenen fıkra. Yürürlük:1/8/2010) 84,2
(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire  
dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)  
C) Ticaret sicili harçları:  
I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)  
1. Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında:  
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 267,5
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 767,4
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 1.729,20
2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):  
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 132,5
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 190
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 420,6
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:  
(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)  
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)  
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 132,5
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 190
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 420,6
4 Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)  
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 74,8
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 132,5
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca  
aynı harca tabidir.  
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:  
1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir  
kısmının veya memurlukta saklanan bütün  
belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1) 13,1
2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2,104,105) 44
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):  
I. Suret harçları:  
a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 2
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden  
(Tasdikli fotokopiler dahil) 2
c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 5,2
d) Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler  
dahil) 5,2
Re’sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak  
suretlerden de aynı harçlar alınır.  
II. Muhafaza harçları:  
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için,  
muhafaza olunan değer üzerinden:  
a) Bir yıla kadar (Binde 11,38)
b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için (Binde 5,69)
III. Defter tutma harçları:  
a) Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (20,30 TL’den az olmamak üzere  
deftere kaydolunan değer üzerinden (Binde 4,55)
b) Miras işlerinde defter tutulmasında:  
aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden (Binde 4,55)
bb) Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise 55,2
c) İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden 55,2
IV. Miras işlerine ait harçlar:  
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu  
teşkil eden değerler üzerinden (Binde 4,55)
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)  
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:  
Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen  
resmi vasiyet senetleri:  
a)Belli bir meblağı ihtiva edenler (Binde 1,13)
b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler 74,8
   

(2) SAVILI TARİFE

Noter Harçları

1. Değer veya ağırlık Üzerinden alınan nispi harçlar:  
1 Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan (Binde 1,13)
beher imza için  
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (74,80 TL)’den az,  
(38.470,00 TL’den çok olamaz.  
2. Emanet harçları:  
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden (Binde 2,27)
Harç miktarı (5,20 TL’den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla  
olan her yıl için ilave olarak yan harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur.  
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı: (Binde 4,55)
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı  
harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar  
olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.  
4. Konşimento yazılması harcı: 0,674
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafı tonundan  
5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.)  
II. Maktu harçlar:  
1. Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca  
gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden 11,60
2.Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce  
muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ  
edilecek beher nüsha için 20,3

3. (6728 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:9/8/20l6)

Vekaletnamelerde beher imza için

15,20

4.(6728 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:9/8/2016) Defter tasdiki (kuruluş aşamasında yapılan

tasdikler hariç):

a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defler için):

aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler

28,90

bb) Serbest meslek kazanç defteri

35,90

cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler

35,90

b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:

100 sayfaya kadar (100 dahil)

9,30

100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için

9,30

(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 1/1/2004)

 Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter

tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.

5.Suretler ve tercümeler:

a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından

2,00

b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil)

5,20

6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır)

20,30

7.Tespit ve tutanak harçları:

Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti

20,30

8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar:

Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda

382,50

9.Düzeltme harcı:

Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için

4,10

10.Mukavele feshi harcı:

Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için

4,10

11. (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük 14/4/2011) Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi

ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları,

evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçıhk belgesi, ifraz

mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden

ve noter tarafından re’sen düzenlenecek tutanaklardan

74,80

(3) SAYILI TARİFE

Vergi Yargısı Harçları

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara İlişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi

Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’da açılan davalarda.

I- Başvurma harcı:

a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma

35,90

b) Danıştaya başvurma

74,80

c) (5766 sayılı Kanonun 11 inci maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük: 6/6/2008) Danıştay’a temyiz başvurularında

156,10

d) (5766 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlü k:6/6/2008) Bölge İdare Mahkemesine (6545 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 28/6/2014) yapılacak istinaf yolu başvurularında

103,90

II- Nispi harçlar:

a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:

Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararlan ile bölge idare

mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı

zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (35,90 TI.)’den az olmamak üzere

(Binde 4,55)

b) Danıştay kararlarında:

Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam

değeri üzerinden (74,80 TL)’den az olmamak üzere

(Binde 9,10)

(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

III- Maktu harç:

Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:

a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında

35,90

b) Danıştay kararlarında

74,80

c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında

74,80

IV- Suret harçları:

Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil)

1,40

(4) SAYILI TASİFE

Tapu ve Kadastro işlemlerinden Alınacak Harçlar

I- Tapu işlemleri:

1. Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden

(Binde 11,38)

2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden

(Binde 1593,9)

3. (5831 saydı Kanunun 6 ncı maddesi ile değişen madde. Yürürlük 27/1/2009)

a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer

üzerinden

(Binde 22,77)

b) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla, ballanmasından rücularda ve vasiyetlerin

infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer Özerinden

(Binde 11,38)

4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı defter üzerinden

(Binde 68,31)

5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek ötem üzerinden

(Binde 68,31)

6. a) İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden

(Binde 11,38)

b) (5831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planlan uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden

(Binde 11,38)

c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya

iftazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden

(Binde 4,55)

7. İpotek tesisimde:

a) ipotekte sağlanan borç miktarı üzerinden

(Binde 4,55)

b)İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının İthalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden

(Binde 4,55)

c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerinden

(6728 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:09/8/2016) (Tacirler arası ipotek (esiş işlemlerinde bu

(Binde 2,27)

fıkraya göre hesaplanan harçlar yüzde elli oranında uygulanır.)

8. Muvakkat tesciller:

Medeni Kanunim 921 inci maddesi (22/11/2001 gün ve 4721

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}