Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünlerinin Karayolu veya Demiryolu ile İthali, İhracı ve Transitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Karar Sayısı 2120

Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünlerinin Karayolu veya Demiryolu ile İthali, İhracı ve Transitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Karar Sayısı 2120

HAM PETROL VE BAZI PETROL ÜRÜNLERİNİN KARAYOLU VEYA DEMİRYOLU İLE İTHALİ, İHRACI VE TRANSİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 2120

20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı R.G.

Ekli “Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünlerinin Karayolu veya Demiryolu ile İthali, İhracı ve Transitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 55 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 18/7/2011 tarihli ye 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünlerinin Karayolu veya Demiryolu ile İthali, İhracı ve Transitine İlişkin Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Ürün: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde sayılan ham petrol ve akaryakıt ürünleri ile 2713.20 tarife alt pozisyonunda yer alan asfaltı ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan sıvılaştırılmış petrol gazlarını (LPG),”

MADDE 2- Aynı Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) LPG ve 5015 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan ham petrol ve akaryakıt ürünleri ile 2713.20 tarife alt pozisyonunda yer alan asfaltın Türkiye’den yabancı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye’ye veya Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye karayolu veya demiryolu ile ithaline, ihracına veya transitine, 6 ncı maddede belirtilen durumlar dışında izin verilmez.”

MADDE 3- Aynı Kararın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bakanlık, gerekli görülen hallerde, 5015 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan ham petrol ve akaryakıt ürünlerinin karayolu veya demiryolu ile ihracına veya transitine ve LPG ile 2713.20 tarife alt pozisyonunda yer alan asfaltın karayolu veya demiryolu ile ithaline, ihracına veya transitine izin vermeye yetkilidir.”

MADDE 4- Aynı Kararın geçici 2 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “31/12/2020” ibareleri “31/12/2025” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
11/11/201128109
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
TarihiSayısı
13/6/201228322
4/11/201228457
4/7/201429050
1/6/201529373
7/2/201930679
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}