Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GÜMRÜK VE TİCARET KONSEYİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:20.02.2018 tarihli ve 30338 sayılı R.G.

MADDE 1 – 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan  “Sivil toplum grubu temsilci” ibaresi “Konsey” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Genel Kurul çalışmalarına geçerli bir mazereti sebebiyle katılamayan Konsey üyesi, yerine bir yardımcısını görevlendirebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yedi” ibaresi “on bir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “görevlendirilmelerinde izlenen usullerle” ibaresi “Başkan tarafından” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

22/6/2012

28331

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/10/2014

29152

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}