Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA, GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 10.11.2017 tarihli ve 30236 sayılı R.G.

MADDE 1 – 13/1/2012 tarihli ve 28172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme kapsamındaki kadrolara atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki (2) numaralı alt bent eklenmiş, mevcut alt bent numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“2) Ticaret il müdürü,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (c) bendi eklenmiştir.

“Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen kadrolara sınava tabi olmaksızın atama yapılır.”

“c) Ticaret il müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler fakülte, yüksek okul veya bölümleri ile mühendislik fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak veya en az dört yıllık yüksek öğrenimden sonra bu alanlarda lisansüstü eğitim görmüş olmak,

3) Merkez birimleri veya ticaret il müdürlükleri kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yapılan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yapılan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yapılan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 60 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü maddesi 1/1/2019 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/1/2012

28172

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/4/2014

28963

2-

17/1/2015

29239

3-

8/11/2015

29526

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}