Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 23.12.2017 tarihli ve 30279 sayılı R.G

MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile (c) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (l) bendi eklenmiştir.

“b) Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret şirketlerinin, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi, Onaylanmış İhracatçı Yetkisi ve/veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların ihracat işlemleri için Asgari Ücret tarifesindeki ücretlerde %25 oranında indirim uygulanabilir.”

“3) Bir takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ihracat beyanname sayısı 1000’i aştığında bundan sonraki beyannameler için Asgari Ücret Tarifesinde %25 oranında; 2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında indirim uygulanabilir.”

“l) Ek-1’deki tabloda yer alan İTH-10 hizmet kodu kapsamında yer alan eşyanın ithalinde İTH-13 hizmet kodunda yer alan tarife uygulanmaz.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2015

29578

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

1/7/2016

29759

2-

29/12/2016

29933

 

EK-1               GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

HİZMET KODU

HİZMET KONUSU

2018

İHR İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (HER BEYANNAME)

İHR-1 Kesin İhracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil)

Kara/Hava 130 TL Deniz 170 TL

İHR-2 Geçici İhracat İşlemleri (Hariçte işleme Dahil)

260 TL

İHR-3 ATA Karneli işlem

260 TL

İHR-4 Gayri ticari çıkış (Bedelsiz)

175 TL

İHR-5 İkinci Gümrük Yoluyla İhracaat İşlemleri (Havayolu hariç)

350 TL

İHR-6 İhrakiye ve Kumanya İşl. 25 Faturaya kadar-25 Fatura Üzeri her Fatura için 6.-TL ilave edilir.

175 TL

İHR-7 Dökme Eşya İhracaat İşlemleri (Yükleme ve boşaltılması mekanik vasıta ve tesis gerektirmeyenler hariç)

530 TL

İHR-8 Yukarıda Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve Sonraki her Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b.

47 TL

İTH İTHALAT İŞLEMLERİ (HER BEYANNAME)

İTH-1 İthalat İşlemleri (Kara, Hava Yolu )

Kara 220 TL / Hava 210 TL

İTH-2 İthalat işlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat)

300 TL

İTH-3 Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usül (her beyanname için ayrıca)

140 TL

İTH-4 Dökme Tarım Ürünleri İthalat İşlemleri

825 TL

İTH-5 Diğer Dökme Eşya İthalat İşlemleri

650 TL

İTH-6 Geçici ithalat beyannamesi (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat)

350 TL

İTH-7 ATA Karneli işlem

250 TL

İTH-8 Dahilde İşleme rejimi kapsamında ithalat

300 TL

İTH-9 Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz)

525 TL

İTH-10 İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın, Gümüş, Platin) İthalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72 nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri, 74 üncü Fasılda yer alan Bakır ve Bakırdan Eşya ile 76 ıncı Fasılda yer alan Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya İthalat İşlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz)

525 TL

İTH-11 Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Herbir Taahhütname Başı)

140 TL

İTH-12 Gayri ticari giriş (Bedelsiz)

220 TL

İTH-13 Herbir ithalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır.

  a) CIF Kıymeti 0- 40.000 USD’ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.

  b) ClF Kıymeti (40.001 )-200.000 USD’ye kadar, (40.000) USD’yi aşan kısım için %0.3’ü (binde üç) uygulanır.(a+b)

  e) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD’ye kadar, 200.000 USD’ yi aşan kısım için % 0,1’i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)

  d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD’ye kadar, 2.000.000 USD’ yi aşan kısım için % 0,01’i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d)

  e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’den fazla olan işlemlerde, 10.000.000 USD’ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003′(yüzbinde üç) ‘inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e)

İTH-14 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b

85 TL

TR TRANSİT İŞLEMLERİ

TR-1 Transit işlemleri (ilk araç)

260 TL

TR-2 Özet beyan

65 TL

ANT GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ

ANT-1 Antrepo beyannamesi

85 TL

ANT-2 Antrepo beyannamesi (Dökme Eşya)

175 TL

ANT-3 Antrepoda / Geçici Depolamada eşya devri

240 TL

ANT-4 Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon

65 TL

  ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER

SB-1 Serbest bölge işlem formları (1 adet form için)

85 TL

ÖZ-1 Teminatların Çözümü (Her Teminat için) Geri verme ve kaldırma işlemleri gümrükçe alınan depozitoların çözümü (herbir teminat için) (herbir teminat gümrük beyannamesi

55 TL

ÖZ-2 Müfrez işlemler (gümrük beyannamesi/özet beyan) her işlem için

140 TL

ÖZ-3 Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi – INF Belge işlemleri – Küşat İzni

100 TL

ÖZ-4 DTS-TSE-Tarım İl – Ölçü Ayar-Zirai Karantina-Vetrinerlik-Kayıt Belgesi-Ekspertiz Alımı-Konsolosluk Onayları

60 TL

DAN DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ

DAN-1 Büroda sözlü danışma bir saate kadar

170 TL

DAN-1-1 Takip eden her saat için

85 TL

DAN-2 Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar

425 TL

DAN-2-1 Takip eden her saat için

170 TL

DAN-3 Yazılı görüş bildirme

425 TL

DAN-4 Sürekli danışma (aylık)

850 TL

 

 

Ek-2 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

TESPİT KODU

TESPİT KONUSU

2018

AN1

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

17.000 TL

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

12.000 TL

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

23.000 TL

   

 

AN2

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

8.000 TL

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

6.750 TL

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

12.000 TL

 

 

 

AN3

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

8.000 TL

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

6.750 TL

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

12.000 TL

   

 

AN4

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

8.000 TL

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

6.750 TL

Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına

12.000 TL

   

 

AN5

Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına

8.000 TL

Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına

6.750 TL

   

 

AN6

0-3000 m2/m3 olanlar

5.750 TL

3001m2/m3 – 5000 m2/m3 arasında olanlar

8.500 TL

5001 m2/m3 – 10.000 m2m3 arasında olanlar

12.000 TL

10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar

17.000 TL

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri

Her bir beyanname için 16 TL

 

AN7

Genel Antrepo

17.000 TL

Özel Antrepo

8.500 TL

   

 

AN8

0-3000 m2/m3 olanlar

6.750 TL

3001m2/m3 – 5000 m2/m3 arasında olanlar

9.000 TL

5001 m2/m3 ve 10.000 m2m3 arasında olanlar

14.000TL

10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar

18.000 TL

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleri

Her bir beyanname için 17 TL

 

AN9

Tespit Sözleşmesi Başına

850 TL

Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına

80 TL

Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına

175 TL

Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına

70 TL

Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 7.500 TL’yi aştığı durumlarda

Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

 

GC1

Tespit Raporu Başına 800 TL’den az olmamak üzere 80.000 TL’ye kadar CIF kıymetin yüzde 2’si, 80.000 TL’yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CIF kıymetin onbinde 1’i, toplam ücretin 8.500 TL’yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
     

NK1

Tespit Raporu Başına Her bir ay itibariyla düzenlenecek olan ilk rapor için 2.300 TL olmak üzere, sonraki her bir rapor için 800 TL., ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar.
     

DR1

Tespit Raporu Başına 1.700 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i
     
     

GC2

Tespit Raporu Başına 4.000 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i
     

GK1

Tespit Raporu Başına 1.700 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5’i, toplam ücretin 6.500  TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.
     

AT1

“AT1” tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge başına

1.700 TL

 

 

 

EU2

Tespit Raporu Başına

3.500 TL

 

 

 

OK1

Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvurusu dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi

1.350 TL

 

 

 

SK1

Tespit Sözleşmesi Başına

750 TL

Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda ilave her belge başına

70 TL

 

 

 

INF4

Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına

1.700 TL

Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına

8.500 TL

 

 

 

ZD1

Tespit Raporu Başına

950 TL

 

 

 

 

Tespit Sözleşmesi Başına

750 TL

BD1

Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına

150 TL

Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı durumlarda aşan kısım için

Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

   

TKI

Tespit Sözleşmesi Başına

700 TL’den az olmamak üzere gerçekleşen ithalat ve ihracat tutarları toplamının binde 1’i, toplam ücretin 700 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}