Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:21.02.2020 tarih ve 31046 Sayılı Mükerrer R.G.

MADDE 1 – 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “22/12/2001 tarihli ve 2001/3485 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 38 inci maddesine” ibaresi “15/12/2014 tarihli ve 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 34 üncü maddesine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünü” ibaresi “Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünü” olarak, (d) bendinde yer alan “22/12/2001 tarihli ve 2001/3485 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın Ek IV’ünde, 26/11/2009 tarihli ve 27418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünün (a) ve (b)’sinde, 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünde, 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünde, 15/3/2011 tarihli ve 27875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünde, 9/6/2013 tarihli ve 28672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünde ve 23/3/2002 tarihli ve 24704 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmeliğin ek II’sinde yer alan usulüne uygun olarak yapılan beyanları” ibaresi “15/12/2014 tarihli ve 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın Ek V’inde ve bu karar uyarınca Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar kapsamında ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespiti hakkında yayımlanan mevzuatta yer alan usulüne uygun olarak yapılan beyanları” olarak değiştirilmiş, (i) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (p) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“i) İzinli alıcı: Transit rejimine tabi eşyayı, eşya Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girdikten sonra varış gümrük idaresine sunmaksızın izinli alıcı yetkisi ve/veya ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesislerde teslim almaya ve transit işlemlerini bu yerlerde sonlandırmaya yetkilendirilmiş olan taşımadan sorumlu veya ithalatçı kişiyi,

j) İzinli gönderici: Transit rejimine tabi eşyayı, hareket gümrük idaresine sunmaksızın sevk etmeye yetkilendirilmiş olan ve bu kapsamda yapılan işlemlerde transit beyanında bulunarak transit işlemlerinden sorumlu olan kişiyi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan “121 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin” ibaresi “4/A maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasının (b) bendinin” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “on ikinci fıkrası uyarınca geri alınır” ibaresi “on birinci fıkrası uyarınca askıya alınır” olarak değiştirilmiş; onuncu fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye onuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(11) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine, izinli gönderici yetkisine sahip olmaları koşuluyla, ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı uygulamasından yararlanma izni verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

YYS-I ve YYS-II statüleri

MADDE 4/A – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine, aşağıdaki koşulları sağlamak şartıyla, yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ek olarak YYS-I statüsü verilir:

a) İmalatçı olmak.

b) YYS-I statüsü başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya YYS-I statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak.

c) YYS-I statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde ortalama olarak en az elli işçi istihdam ediyor olmak veya YYS-I statüsü başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya YYS-I statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari on milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine, aşağıdaki koşulları sağlamak şartıyla, yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ek olarak YYS-II statüsü verilir:

a) İmalatçı olmak.

b) YYS-II statüsü başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya YYS-II statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari bir milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak.

c) YYS-II statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde ortalama olarak en az otuz işçi istihdam ediyor olmak veya YYS-II statüsü başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya YYS-II statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak.

(3) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen koşulun tevsikine ilişkin 10 uncu maddenin yirmi üçüncü fıkrasının (a) bendinde sayılan belgelerden birinin 11 inci veya 18 inci madde uyarınca yapılacak başvuru sırasında ibrazı gerekir.

(4) Birinci fıkranın (b) bendi ile ikinci fıkranın (b) bendinin uygulanmasında, dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapılması durumunda, bağlı bulunulan ihracatçı birliği kayıtlarına göre Türkiye İhracatçılar Meclisi veya ihracatçı birliklerince onaylı belgede kayıtlı ihracat tutarlarından dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla yapıldığı tespit edilen ihracat tutarları da grup ithalatçısı/grup imalatçısının ihracatı olarak kabul edilir ve bu firmaların başvurusunda dikkate alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “yüzde onundan” ibaresi “yüzde on ve” olarak, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından” ibaresi “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından ve bilişim alanında suçlardan” olarak ve on birinci fıkrasında yer alan “5 inci maddenin birinci fıkrasının” ibaresi “Birinci fıkranın” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve bu inceleme sonuçlarını değerlendirmeye yönelik kurulan sistem kapsamında yapılacak puanlama” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “iflas işlemleri” ibaresi “iflas veya konkordato işlemleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve bu inceleme sonuçlarını değerlendirmeye yönelik kurulan sistem kapsamında yapılacak puanlama” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Ek-3’de” ibaresi “Ek-3’te” olarak, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “Ek-5’de” ibaresi “Ek-5’te” olarak, üçüncü fıkrasında yer alan “ve bu faaliyetlerin yürütüldüğü” ibaresi “ve bu faaliyetlerin yürütüldüğü, kısmen kiralama yoluyla edinilenler hariç olmak üzere on beşinci fıkra kapsamındaki” olarak değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut on ikinci fıkrasında yer alan “80 ve 101 nci maddeler kapsamında” ibaresi “91 ve 117 nci maddeler kapsamında yapılacak işlemlerde,” olarak değiştirilmiş; mevcut on üçüncü fıkrasında yer alan “Elektronik İmza Kanunu uyarınca” ibaresinden sonra gelmek üzere “güvenli” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(9) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında ithalatta yerinde gümrükleme izninden yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/F’de yer alan ithalatta yerinde gümrükleme izni için başvuru formunun da ibraz edilmesi gerekir.”

“(10) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasını haiz olan ancak YYS-I statüsüne sahip olmayan kişilerin izinli alıcı tesislerinde ithalat işlemlerini gerçekleştirmek istemeleri halinde yirmi üçüncü fıkrada yer alan belgelerle birlikte 4/A maddesi uyarınca YYS-I statüsü için başvuruda bulunmaları gerekir.”

“(15) Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-2’de yer alan soru formunun aşağıda sayılan nitelikte tesisleri (kısmen dahi olsa kiralama yoluyla edinilenler dahil) kapsayacak şekilde doldurulmuş olması gerekir:

a) Yönetim ofisi.

b) Gümrük işlemlerine konu eşyanın konu olduğu muhasebe ve arşiv ofisleri.

c) Bilgi işlem ofisi.

ç) İthal girdi kullanılmadan ve sadece yurt içi satışa konu olacak eşyanın üretildiği üretim tesisleri hariç olmak üzere üretim tesisi.

d) Eşyanın ihraç edilmeden önce depolandığı, elleçlendiği depo/tesis.

e) Eşyanın ithal işlemleri gümrük idaresinde veya gümrük idaresince yetkilendirilen başka bir yerde tamamlandıktan sonra doğrudan getirilerek konulduğu ilk depo/tesis.

(16) Başka firmalara ait tesislerin, A tipi antrepolar hariç olmak üzere, başvuru sahibi tarafından aşağıda belirtilen şekilde kullanılması halinde on beşinci fıkra kapsamında bildirilmesi gerekir:

a) İhracat eşyasının başka bir firmanın tesisinden doğrudan gümrük idaresine gönderilmesi.

b) İthalat eşyasının gümrük idaresinden doğrudan başka bir firmanın tesisine getirilmesi.

(17) Bu maddede sayılan belgelerin aslı ile birlikte fotokopisinin de ibraz edilmesi halinde; belge fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir ve belge aslı başvuru sahibine iade edilir.

(18) 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında askeri yasak bölge ve askeri güvenlik bölgesi olarak belirlenen yerler içerisinde faaliyet gösteren firmaların, bu bölgede yer alan bina ve tesisleri için ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikası aranmaz.

(19) 15 inci madde uyarınca sertifika sahibi olmaya hak kazanıldıktan sonra, başvuru sırasında geçerli olan ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının sertifika sahibinden kaynaklanan nedenler dışında herhangi bir nedenle geçerliliğini kaybettiğinin Bölge Müdürlüğünce öğrenildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde, sertifika sahibine bu belgelerin altı ay içerisinde tamamlanması için bildirimde bulunulur. ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının, süresi içinde yenilenmemeleri nedeniyle geçerliliklerini yitirmiş olduğunun Bölge Müdürlüğünce öğrenildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde, sertifika sahibine bu belgelerin üç ay içerisinde tamamlanması için bildirimde bulunulur. Verilen süreler içinde eksik belgelerin ibraz edilmemesi halinde 154 üncü maddenin yirmi ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(20) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca yapılan başvuruda, bu madde uyarınca ibraz edilmesi gereken ISO sertifikalarının eksik ya da geçersiz olduğunun ya da üçüncü fıkra uyarınca uygun olmadığının Bölge Müdürlüğünce tespit edilmesi halinde, sertifika sahibine bu belgelerin altı ay içerisinde tamamlanması için beş iş günü içinde bildirimde bulunulur. Eksik belgelerin süresi içerisinde ibraz edilmemesi halinde 154 üncü maddenin yirmi ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(21) 159 uncu madde kapsamında gerçekleştirilen ön izlemede, sertifika sahibi firmanın ibraz ettiği ISO sertifikalarının eksik ya da geçersiz olduğunun ya da üçüncü fıkra uyarınca uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, sertifika sahibine bu belgelerin altı ay içerisinde tamamlanması için beş iş günü içinde bildirimde bulunulur. Süresi içinde eksik belgelerin ibraz edilmemesi halinde 154 üncü maddenin yirmi ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(22) Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı statüsünde olan firmaların sertifika başvurularında, bu Yönetmelik kapsamındaki hak ve yetkilerden faydalanabilmeleri için ihracatını gerçekleştirecekleri tüm firmalara ait tesislerin on altıncı fıkra uyarınca Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-2’de yer alan soru formunda belirtilmesi ve Ek-25’te yer alan imalatçı bildirim formu aracılığıyla Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. Sertifika başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren sadece bu fıkra kapsamında bildirilmiş olan firmaların ihracatının gerçekleştirilmesi gerekir. Bildirilen firmalara ekleme yapılmak istenilmesi halinde Ek-1/A’da yer alan başvuru formu, Ek-29’da yer alan ihracatı yapılacak firmalar için tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formu ile Ek-25’te yer alan imalatçı bildirim formu ile, daha önceden bildirilmiş firmaların kapsamdan çıkarılmak istenilmesi halinde ise Ek-25’te yer alan imalatçı bildirim formu ile Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılır. Bu kapsamda bildirilen firmaların dışındaki bir firmanın ihracatının yapılması halinde, 147 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır. Bu fıkra kapsamında bildirilecek firmanın yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olması halinde, Ek-29’da yer alan ihracatı yapılacak firmalar için tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formu ibraz edilmez.

(23) YYS-I veya YYS-II statüsünden yararlanmak istenilmesi halinde aşağıda sayılan belgelerin ibraz edilmesi gerekir:

a) Aşağıdaki belgelerden herhangi birisi:

1) Üretim yerinin bulunduğu ildeki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlüğünce düzenlenmiş sanayi sicil belgesi veya kayıtlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasından alınan onaylı kapasite raporu.

2) İlgili mevzuat uyarınca kapasite raporu düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı durumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip onaylanacak, firmanın kullandığı makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısı ve üretim miktarı bilgilerini içerir ekspertiz raporu.

3) Grup ithalatçıları için, gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan Ek-21’de yer alan örneğe uygun rapor aslı.

b) 4/A maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen koşul kısmen veya tamamen dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla yapılan ihracat üzerinden sağlanıyorsa bağlı bulunulan ihracatçı birliği kayıtlarına göre, ilgili mevzuat çerçevesinde performans ve güvenilirliğinin onaylandığını gösterir Türkiye İhracatçılar Meclisi veya bağlı bulunulan ihracatçı birliğince Ek-23’te yer alan örneğe uygun olarak, başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl veya başvurunun yapıldığı takvim yılından bir önceki takvim yılı için düzenlenmiş performans ve güvenilirlik formu aslı.

c) Sigortalı çalışan sayısının tevsikine ilişkin olarak, Ek-28’de yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden YYS-I veya YYS-II statüsüne ilişkin başvurunun yapıldığı tarihten geriye dönük en geç bir ay içerisinde alınan yazı aslı.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne” ibaresi “Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – (1) Başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alınmasını müteakip, ilgili birim tarafından başvuru sahibinin vergi numarası, ticaret unvanı, adres bilgileri takvim yılı itibariyle müteselsil sıra numarası ile kaydedilir.

(2) Başvurunun ön incelemesi, başvurunun genel evrak kaydına alınmasını takiben ilgili bölge müdürlüğü tarafından en geç on beş iş günü içinde tamamlanır. Bu süre başvuru sahibine bilgi verilmesi kaydıyla on beş iş günü uzatılabilir.

(3) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilenler haricindeki aranan belgelerden bir kısmının başvuru dosyasında yer almadığının veya eksik bilgi içerdiğinin tespit edilmesi halinde, başvuru sahibine eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için yazı ile ve elektronik posta yoluyla ikinci fıkrada belirtilen süre dâhilinde bildirimde bulunulur.

(4) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belgelerin, aynı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hususları içermemesi ve kısmen kiralama yoluyla edinilenler hariç olmak üzere, aynı maddenin on beşinci fıkrası uyarınca bildirilmesi gereken tesisleri kapsamaması halinde, söz konusu belgelerin tereddütte mahal vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi için ikinci fıkrada belirtilen süre dâhilinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur. Söz konusu belgelerin yeniden düzenlenmiş haliyle beşinci fıkrada belirtilen süre sonuna kadar ibraz edilmemesi halinde 14 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(5) Başvuru sahibine üçüncü fıkra uyarınca bildirilen eksiklikler bunlara ilişkin bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç kırk beş iş günü içinde tamamlanır.

(6) Beşinci fıkrada belirtilen süre içinde tamamlanan eksik belgeler, genel evrak kaydına alınmasını takiben en geç on iş günü içerisinde incelenir.

(7) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen koşulların yerine getirilip getirilmediğine ilişkin inceleme 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan ISO 27001 sertifikası üzerinden, 7 nci maddede belirtilen koşulların yerine getirilip getirilmediğine ilişkin inceleme ise 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan yeminli mali müşavir raporu üzerinden yapılır.

(8) Yapılan ön inceleme neticesinde 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentleri ile 8 inci maddede sayılanlar dışındaki koşulların tümünün sağlandığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe Ek-6’da yer alan ön inceleme değerlendirme formuyla birlikte Ek-1/A’da yer alan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuru formu ve Ek-2’de yer alan soru formu gönderilir.

(9) Yetkilendirilmiş yükümlü kapsamında talep edilen yetkilere göre; 45 inci maddenin birinci fıkrası, 52 nci maddenin birinci fıkrası, 57 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi, 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (c) bentleri, 91 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi, 96 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (c) bentleri ve/veya 121 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan koşulların yerine getirilip getirilmediği de ilgili bölge müdürlüğü tarafından ön inceleme kapsamında değerlendirilir ve ilgili ek koşulların karşılandığı tespit edilen ilave yetkiler Ek-6’da yer alan ön inceleme değerlendirme formunda belirtilir.

(10) Ön inceleme değerlendirme formu ile soru formunun kayıtlara alınmasını müteakip Genel Müdürlükçe otuz iş günü içerisinde soru formu içerisinde yer alan bilgilerin tam ve yeterli olup olmadığı incelenir. Bu süre başvuru sahibine bilgi verilmesi kaydıyla on beş iş günü uzatılabilir.

(11) Onuncu fıkra uyarınca yapılan inceleme neticesinde soru formunda yer alan bilgilerin tam ve yeterli olduğunun tespiti halinde, 13 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(12) Onuncu fıkra uyarınca yapılan inceleme neticesinde soru formunda yer alan bilgilerin eksik veya yetersiz olduğunun tespiti halinde, incelemenin bitimini müteakip beş iş günü içerisinde durum başvuru sahibine bildirilerek bildirim tarihinden itibaren kırk iş günü içerisinde eksik veya yetersiz olduğu tespit edilen hususlar giderilecek şekilde soru formunun yeniden düzenlenerek başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü ile Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi istenilir. Soru formunun bu süre içerisinde ibraz edilmemesi halinde, 14 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere beş iş günü içerisinde başvurunun yapılmış olduğu bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

(13) On ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde ibraz edilen soru formu yirmi iş günü içerisinde Genel Müdürlük tarafından incelenerek;

a) Başvuru sahibine bildirilen eksik veya yetersiz olan hususların giderildiğinin tespit edilmesi halinde 13 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

b) Başvuru sahibine bildirilen eksik veya yetersiz olan hususların giderilmediğinin tespit edilmesi halinde, 14 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere beş iş günü içerisinde başvurunun yapılmış olduğu bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

(14) İhracatta yerinde gümrükleme izni, izinli gönderici yetkisi, izinli alıcı yetkisi, ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yetki sahiplerince tesis eklenilmesi talebi halinde, başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alınmasını müteakip beş iş günü içerisinde Ek-18’de yer alan tesis ekleme formu Genel Müdürlüğe gönderilir.

(15) Bu madde uyarınca ön incelemesi devam eden başvuru sahibinin aşağıda yer alan bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması halinde, durum beş iş günü içerisinde başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü ile Genel Müdürlüğe bildirilir:

a) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler.

b) Ek-1/A’da yer alan başvuru formunun 1 numaralı kısmında yer alan bilgiler.

(16) Ön inceleme devam ederken, on beşinci fıkranın (b) bendi uyarınca Ek-1/A’da yer alan başvuru formunun 1.2 numaralı kısmı kapsamına giren yeni tesis bildiriminde bulunulmuş ancak 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belgelerin bu tesisleri kapsayacak şekilde güncellenerek ibraz edilmemiş olması halinde, on beşinci fıkrada belirtilen bildirimin yapıldığı tarihi izleyen on iş günü içerisinde söz konusu belgelerin bildirilen tesisleri kapsayacak şekilde güncellenmesi için başvuru sahibine bildirimde bulunur ve bu madde uyarınca ön inceleme ve sonrasında yapılacak işlemlere devam edilir. Söz konusu belgelerin yeniden düzenlenmiş haliyle bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen altı ay içerisinde ibraz edilmesi halinde, sertifika düzenlenmesine engel başka bir husus bulunmaması halinde sertifika düzenlenir, ibraz edilmemesi halinde 14 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(17) On beşinci fıkrada belirtilen bilgilerden başvuru sahibinin ticaret siciline kayıtlı olduğu yerde değişiklik olması ve ticaret siciline bağlı bulunulan yeni yerin Ek-20’de yer alan tabloya göre farklı bir bölge müdürlüğünün yetkisi kapsamında bulunması halinde, başvuru dosyası başvuruyu kabul eden bölge müdürlüğü tarafından Ek-20’de yer alan tabloya göre belirlenen yetkili bölge müdürlüğüne gönderilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onuncu” ibaresi “on birinci” olarak, “on ikinci” ibareleri “on üçüncü” olarak, “dokuzuncu” ibaresi “onuncu” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “kırk beş” ibareleri “doksan” olarak, beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “57 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri veya, 76, 96 ya da 121 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d)” ibaresi “57 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c), 76 ve 96 ncı maddelerin birinci fıkralarının (ç) ve (d) ya da 121 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç)” olarak, altıncı fıkrasında yer alan “on üçüncü” ibaresi “on dördüncü” olarak değiştirilmiş; aynı maddeye onuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(11) Yerinde inceleme devam ederken, onuncu fıkranın (b) bendi uyarınca Ek-1/A’da yer alan başvuru formunun 1.2 numaralı kısmı kapsamına giren yeni tesis bildiriminde bulunulmuş ancak 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belgelerin bu tesisleri kapsayacak şekilde güncellenerek ibraz edilmemiş olması halinde, onuncu fıkrada belirtilen bildirimin yapıldığı tarihi izleyen on iş günü içerisinde söz konusu belgelerin bildirilen tesisleri kapsayacak şekilde güncellenmesi için yetkili bölge müdürlüğü tarafından başvuru sahibine bildirimde bulunulur ve bu madde uyarınca yerinde incelemeye ilişkin işlemler devam ettirilir. Söz konusu belgelerin yeniden düzenlenmiş haliyle bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen altı ay içerisinde ibraz edilmesi halinde, sertifika düzenlenmesine engel başka bir husus bulunmaması halinde sertifika düzenlenir, ibraz edilmemesi halinde 14 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “belirtilen süre içerisinde tamamlamayan” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya 12 nci maddenin dördüncü ve on altıncı fıkraları ile 13 üncü maddenin on birinci fıkrasında belirtilen sürelerde ISO 9001 ve 27001 belgelerini ibraz etmeyen” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “dördüncü” ibaresi “beşinci” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “on birinci” ibareleri “on ikinci” olarak, aynı fıkrada yer alan “on ikinci fıkrasının (b) bendinde” ibaresi “on üçüncü fıkrasının (b) bendinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “gümrük ve ticaret bölge müdürünce” ibaresi “gümrük ve dış ticaret bölge müdürünce” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) 12 nci maddenin on altıncı fıkrası uyarınca ön inceleme devam ederken veya 13 üncü maddenin on birinci fıkrası uyarınca yerinde inceleme devam ederken, sonradan bildirilen tesisleri kapsayacak şekilde düzenlenmiş ISO 9001 ile ISO 27001 sertifikaları ibraz edilmeden başvuru sahibi adına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmez.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile” ibareleri “Ek-1/A’da yer alan başvuru formu, Ek-2’de yer alan soru formu ve” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında bulunmayan ithalatta yerinde gümrükleme izninin talep edilmesi veya mevcut izne ilişkin iznin içeriğinde değişiklik yapılmak istenilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan başvuru formu, Ek-2’de yer alan soru formu, Ek-1/F’de yer alan ithalatta yerinde gümrükleme izni için başvuru formu ile söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.”

“(12) 10 uncu maddenin yirmi ikinci fıkrası kapsamında yeni firmalara ilişkin bildirimler, Ek-29’da yer alan ihracatı yapılacak firmalar için tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formu kullanılarak 18/A maddesinde yer alan usul ve esaslara göre yapılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 18/A maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sertifika kapsamı tesisler ile şirket yetkililerine ilişkin değişiklik yapılması

MADDE 18/A – (1) Sertifika sahibi firmada 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına giren yeni kişilerin görevlendirilmiş olması halinde, bu durum sertifika sahibince Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile birlikte değişikliğin yapıldığı tarihi izleyen beş iş günü içerisinde sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne bildirilir. Şirket ortaklığına alınan, şirketin yönetim kurulunda görevlendirilen veya gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisi verilen yeni kişiler için düzenlenmiş 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan adli sicil belgeleri ve duruma göre Ek-3’te yer alan örneğe uygun beyan formları bu fıkrada belirtilen bildirimin yapıldığı tarihi izleyen otuz iş günü içerisinde ibraz edilir. Bu belgelerin söz konusu süre içerisinde ibraz edilmemesi halinde, 154 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(2) 10 uncu maddenin on beşinci fıkrasının (a) ila (c) bentlerinde sayılan mevcut tesislerin fiziki yapısında değişiklik yapılması ya da bu nitelikte yeni tesis açılması veya kiralanması halinde, bu durum sertifika sahibince Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile birlikte bu tesislerin faaliyete geçtikleri tarihi izleyen beş iş günü içerisinde sertifikayı düzenlenmiş olan bölge müdürlüğüne bildirilir.

(3) 10 uncu maddenin on beşinci fıkrasının (ç) ila (e) bentlerinde sayılan mevcut tesislerin fiziki yapısında değişiklik yapılması ya da bu nitelikte yeni tesis açılması veya altı aydan daha uzun süre için kiralanması halinde, bu durum sertifika sahibince Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-24’te yer alan tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formu ile birlikte dördüncü fıkrada belirtilen hallerde sertifikayı düzenlenmiş olan bölge müdürlüğüne bildirilir. 153 üncü maddenin beşinci fıkrasında belirtilen güncelleme dönemine altı aydan daha az süre kalmış olması halinde bu tesislere ilişkin bildirimlerde Ek-24’te yer alan tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formunun ibrazı istenilmez.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yapılacak bildirim aşağıda sayılan hallerde ve belirtilen süreler içerisinde yapılır:

a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alındıktan sonra faaliyete geçen tesisler ithalat ve ihracat eşyasına yönelik işlemlerin fiilen başladığı tarihi izleyen beş iş günü içerisinde.

b) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alınmasında ya da sonrasında herhangi bir aşamada bildirilmiş olan ancak kapladığı alan, dış sınırları, giriş çıkış noktaları gibi fiziki unsurlarında esaslı değişiklik yapılmış olan tesislerin bildirimi, yapılan değişikliğin tamamlanarak faaliyete geçirildiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde.

(5) ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının bu madde kapsamında gerçekleştirilecek tesis bildirimleri ile birlikte ya da tesis bildiriminden itibaren altı aylık süre içerisinde ibraz edilmesi gerekir. Ancak, 153 üncü maddenin beşinci fıkrasında belirtilen güncelleme dönemine altı aydan daha az süre kalmış olması halinde, bu madde kapsamına giren yeni açılan tesislere ilişkin geçerli ISO sertifikaları ya da bu tesisler için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan kuruluşlara ISO sertifikası başvurusunda bulunulduğunu gösteren belgelerin üçüncü fıkra uyarınca yapılacak bildirim sırasında ibraz edilmesi gerekir. Bu fıkra uyarınca verilen altı aylık süreler içerisinde geçerli ISO sertifikalarının ve duruma göre ISO sertifikası başvurusunda bulunulduğunu gösteren belgelerin Bölge Müdürlüğüne sunulmamış olması halinde 154 üncü maddenin yirmi ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(6) Üçüncü fıkrada yer alan tesislere ilişkin bildirim ile ilgili olarak yetkili bölge müdürlüğünce aşağıda sayılan şekilde işlem tesis edilir:

a) Üçüncü fıkrada sayılan bildirimin ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alınmasını müteakip on beş iş günü içerisinde bölge müdürü veya bölge müdür yardımcısının başkanlık edeceği yeter sayı ve yetkinlikte personelden oluşan bir inceleme heyeti oluşturulur.

b) (a) bendi uyarınca oluşturulan heyet tarafından, otuz iş günü içerisinde bildirime konu olan tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde sayılan koşulları sağlayıp sağlamadığına ilişkin olarak yerinde inceleme yapılır. Bunun sonucunda Ek-24’te yer alan tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formunun ilgili bölümleri doldurulur. Yapılan inceleme neticesinde gerekli görülmesi halinde sertifika sahibinden Ek-24’te yer alan tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formunda bildirilen tesislere ilişkin ek bilgi ve belge ibraz edilmesi istenebilir.

c) Bu fıkra uyarınca incelenecek tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, tesis bildiriminin yapıldığı bölge müdürlüğünce, bildirimin kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne (a) ve (b) bentleri kapsamında inceleme yapılmak üzere talepte bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğünce inceleme sonucunda düzenlenen Ek-24’te yer alan tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formu tesis bildiriminin yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde iletilir.

ç) (b) ve duruma göre (c) bendinde yapılan inceleme neticesinde 10 uncu maddenin on beşinci fıkrasının (ç) ilâ (e) bentlerinde belirtilen tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde sayılan koşulları karşıladığının tespiti halinde, durum Ek-24’te yer alan tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sertifika sahibine bildirilir. İncelenen tesisin sayılan koşulları karşılamadığının tespiti halinde, verilecek ek süre içerisinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine ilişkin sertifika sahibi tarafından taahhütte bulunulması halinde, bu eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahibine kırk beş iş gününe kadar ek süre tanınır. Verilen ek sürenin bitimini müteakip yirmi iş günü içerisinde tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmediği incelenir. Yapılan inceleme neticesinde, koşulların tümünün sağlanıp sağlanmadığına ilişkin olarak Ek-24’te yer alan tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formu düzenlenir. Verilen ek sürenin bitimini müteakip yapılan incelemede koşulların halen karşılanmadığının tespiti halinde sertifika sahibi tarafından giderilmeyen eksiklikler ilgili bölge müdürlüğünce Genel Müdürlüğe bildirilir. Bildirilen eksikliklere ilişkin Genel Müdürlükçe yapılan inceleme sonucunda eksikliklerin giderilmesi için sertifika sahibine ek süre verilir veya 13 üncü madde uyarınca yerinde incelemenin gerçekleştirilmesine ilişkin işlemler başlatılır.

(7) Altıncı fıkra uyarınca yapılan inceleme neticesinde 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde sayılan koşulları karşıladığı tespit edilen tesisler, bu tespitten sonra 160 ıncı madde uyarınca gerçekleştirilecek ilk yerinde izleme faaliyeti kapsamında bu koşulları sağlamaya devam edip etmediğinin tespiti açısından izlemeye tabi tutulur. Bu tesisler 13 üncü maddenin sekizinci fıkrası uyarınca yerinde izleme kapsamının dışında bırakılmaz.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin on üçüncü fıkrasında yer alan “beşinci” ibaresi “altıncı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beşinci” ibaresi “altıncı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “beşinci” ibareleri “altıncı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “birinci fıkranın (c) bendi uyarınca” ibaresi “birinci fıkraya göre” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belirlenecek” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “beşinci” ibaresi “altıncı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “beşinci” ibareleri “altıncı” olarak, yedinci fıkrasında yer alan “tutarının yüzde yirmi fazlasıyla” ibaresi “tutarı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüzde yirmi fazlasıyla” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Sertifikanın düzenlendiği tarihi müteakip her on iki aylık dönem sonunda en az elli adet EUR.1, EUR.MED Dolaşım Belgesi veya toplam kıymeti altı bin Avro’yu geçen menşeli ürünler için fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı kapsamı işlem yapılmadığının tespiti halinde, bu Bölümde belirtilen izin bu koşul sağlanıncaya kadar askıya alınır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Grup imalatçılarının 59 uncu madde uyarınca yetkilendirilmiş tesislerinin bulunması halinde, bu tesisler ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip grup ihracatçıları tarafından da ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılabilir.”

“(7) İhracatta yerinde gümrükleme iznini haiz yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın; ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ihraç edecekleri kendilerine ait eşya ile sınırlı olmak kaydıyla, transit rejimine tabi eşyayı hareket gümrük idaresine sunmaksızın kendilerine ait ihracatta yerinde gümrükleme tesislerinden sınır gümrük idaresi veya Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi dışındaki varış noktasına transit rejimi kapsamında sevkine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek üzere izinli gönderici olarak işlem yapma yetkisi verilir. Ancak;

a) Bu kapsamda işlem yalnızca 59 uncu madde uyarınca yetkilendirilmiş olan firmaya ait tesislerde yapılabilir.

b) Bu kapsamda işlem yapılacak eşyanın göndericisinin izin sahibinin kendisinin olması ve eşyanın ihracatına ilişkin beyanın kendisi tarafından (a) bendinde sayılan tesislerde verilecek olması gerekir.

(8) Yedinci fıkrada belirtilen yetkinin tanınmasında 76 ncı maddenin birinci fıkrasında sayılan koşullar aranmaz ancak bu kişilerin ortak transit rejimi kapsamında rejim hak sahibi sıfatıyla yapacakları işlemler için kapsamlı teminat sahibi olmaları veya teminattan vazgeçme izinlerinin bulunması şartı aranır.

(9) Yedinci fıkranın uygulanmasında, TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 58 – (1) İhracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmasında, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi eşyasını herhangi bir taşımacı ile taşıyabilir.

(2) Taşıma aracına ihracatta yerinde gümrükleme izin hak sahibinden başkasının eşyasının da yükleneceği taşımalar ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına girmez. Bu tür taşımalar 76 ncı madde uyarınca yetkilendirilen izinli göndericiler aracılığıyla 91 inci madde hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(3) Transit beyanına konu eşyanın sevk edilmesinde;

a) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ihraç edilecek eşyaya ilişkin taşıma işleminin izinli gönderici yetkisine sahip kişi aracılığıyla yapılması durumunda, transit rejiminde rejim hak sahibi izinli gönderici olur ve araç izinli gönderici tarafından mühürlenir.

b) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ihraç edilecek eşyaya ilişkin taşıma işleminin izinli gönderici yetkisine sahip olmayan herhangi bir taşımacı ile gerçekleştirilmesi durumunda, transit rejiminde rejim hak sahibi ihracatta yerinde gümrükleme izin sahibi olur ve araç, ihracatta yerinde gümrükleme izin sahibi tarafından mühürlenir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “beşinci fıkra uyarınca incelenmiş olan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin dokuzuncu, onuncu, on ikinci ve on altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “yükleme ve” ibaresi, on birinci fıkrası, on dördüncü fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi ile on beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(9) Beşinci veya altıncı fıkradaki işlemlerin bitimini müteakip, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait ihracat eşyasına ilişkin transit beyanı, üçüncü fıkrada belirtilen ihracat beyannamesinin tescil edilerek onaylandığı gümrük müdürlüğüne yapılır.

(10) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinden yapılan taşımalarda;

a) Transit beyannamesinde teminat verilmesi gereken hallerde sadece kapsamlı teminat kullanılabilir.

b) Transit beyannamesi için teminat verilmesi gereken hallerde, hareket idaresince yapılan teminat kontrolü rejim hak sahibi tarafından yapılır.

c) Transit süresi sistem tarafından her bir transit beyannamesi bazında otomatik olarak verilir.

ç) Bu fıkranın uygulanmasında, TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

“(12) Transit mevzuatı uyarınca işlemlerin tamamlanmasından sonra eşyanın tesisten çıkışı yapılır.”

“(16) İhracından vazgeçilen eşyanın, bulunduğu tesisten çıkışı, bu eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi ve bulunması halinde transit beyanı iptal edilmeden yapılamaz.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan “maddesi” ibaresi “madde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “61 inci maddenin birinci fıkrasının uygulandığı durumlarda,” ibaresi “Taşıma işleminin izinli gönderici yetkisine sahip olmayan bir kişi aracılığıyla gerçekleştirilmesi halinde,” olarak, (f) bendinde yer alan “muayene veya belge kontrolüne” ibaresi “muayeneye” olarak değiştirilmiş; aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “58 inci maddenin bir ila üçüncü fıkraları, 61 inci maddenin birinci fıkrası,” ibaresi ve (c) bendinde yer alan “58 inci maddenin dört, beş ve yedinci fıkrası,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) 67 nci maddenin on altıncı fıkrası hükmüne aykırı hareket edilmesi,”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Bu madde kapsamında yapılacak olan taşımalar, 91 inci madde hükümleri saklı kalmak ve taşıma belgesinin izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından düzenlenmesi kaydıyla, herhangi bir taşıyıcı aracılığıyla yapılabilir.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 77 – (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılması durumunda aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır:

a) Başka bir yük alınmaksızın sadece ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesisinden ihraç eşyasının alınması suretiyle yapılacak taşımalar Dördüncü Kısmın Üçüncü Bölümünde yer alan ihracatta yerinde gümrükleme iznine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

b) İzinli gönderici yetkisi kapsamı tesislerden yapılacak taşımalarda, ihracatçının yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olması gerekmez.

c) İzinli gönderici yetkisi kapsamında izinli gönderici ve/veya ihracatta yerinde gümrükleme tesisinden yük alındıktan önce ya da sonra 91 inci maddenin yedinci fıkrasının (c) bendi kapsamında belirlenmiş gümrük idaresinde bulunan ihracat yükü alınarak ihraç edilebilir. Bu tür taşımalarda 91 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “beşinci fıkra uyarınca incelenmiş olan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarının sonuna sırasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“İzinli gönderici yetkisi kapsamında ihraç edilecek eşyanın konulabileceği tüm açık alanların çizgilerle parsellere ayrılmış ve numaralandırılmış olması gerekir.”

“Bu bildirimde eşyanın tesiste bulunduğu alanların numaraları da yer alır.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin on dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; on sekizinci fıkrasında yer alan “ihracat beyannamesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bulunması halinde transit beyanı” ibaresi eklenmiş; sekizinci fıkrasının (b) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(14) İzinli gönderici yetkisi kapsamında taşınacak eşyaya ilişkin transit beyanında, taşınacak eşyanın yer aldığı asgari dörtlü tarife pozisyonu da belirtilir.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “80 inci” ibaresi “91 inci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 91 – (1) 96 ncı madde uyarınca izinli alıcı yetkisine de sahip izinli göndericiler tarafından, transit rejimi kapsamında sevkli birden fazla beyan muhteviyatı eşya aynı taşıma aracına birden fazla tesis veya gümrük idaresinden ayrı ayrı yüklenerek ihraç edilmek üzere aşağıda belirtilen taşıyıcılar aracılığıyla taşınabilir:

a) Kendi mülkiyetinde olan araçlar.

b) Kiralama yoluyla idaresi altında bulunan araçlar.

c) Aşağıdaki koşulların tamamının karşılanması ve izinli göndericinin transit beyanını rejim hak sahibi sıfatıyla kendi adına vermesi ile verdiği beyandan gümrük idaresine karşı sorumlu olması kaydıyla başka kişilerden taşıma hizmeti almak yoluyla kiralanan araçlar:

1) Yetki kapsamında taşıma yaptıracağı taşıyıcıdan en az bir yıldır taşıma hizmeti alması.

2) İzinli gönderici yetkisi sahibinin yetki kapsamında taşıma işlerini yürütecek taşıyıcı firmanın taşımaya ilişkin uygun güvenlik tedbirleri alıyor olduğunu kontrol etmesi.

3) Yetki kapsamında taşıma yapacak taşıyıcının 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (ç), (e), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerinde belirtilen koşulları sağlaması.

(2) İzinli gönderici yetkisi sahibince yetki kapsamı eşyanın bu madde uyarınca birinci fıkranın (c) bendinde sayılan kişiler aracılığıyla taşıtılmak istenilmesi halinde, bu kişiler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/C’de yer alan izinli gönderici yetkisi başvuru formunda belirtilir ve bu kişiler için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ile bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilir.

(3) İzinli gönderici tarafından izinli gönderici yetkisinde belirtilmiş taşıyıcıların dışında başka bir taşıyıcı/aracı taşıyıcı vasıtasıyla bu madde kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca bu kişiler için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ile bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilerek başvuruda bulunulur.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınması istenilen taşıyıcıların birinci fıkrada sayılan koşulları sağlayıp sağlamadıkları başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından 12 nci maddede belirtilen ön inceleme kapsamında tespit edilir.

(5) İzinli gönderici yetkisi kapsamında artık taşıma yaptırılmayacak veya birinci fıkrada sayılan koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan taşıyıcıların 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(6) Beşinci fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan taşıyıcılar birinci fıkrada belirtilen koşulları taşımaları şartıyla, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ile bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilerek 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca bölge müdürlüğüne başvuruda bulunulması halinde izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(7) Birinci fıkra kapsamı taşımalar sadece aşağıda belirtilen tesisler ve gümrük idareleri arasında yapılabilir:

a) 78 inci madde uyarınca yetkilendirilmiş olan izinli göndericinin kendi tesisleri.

b) 59 uncu madde uyarınca yetkilendirilmiş olan ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesisleri.

c) Fiziki durumu, iş yoğunluğu ve personel sayısı göz önüne alınarak Bakanlıkça belirlenecek gümrük idareleri.

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen tesisler.

(8) Yedinci fıkrada belirtilen tesisler ve gümrük idaresi arasında yapılacak taşımalar aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir:

a) Ulusal transit rejimi çerçevesinde her bir yükleme yapılacak tesis veya gümrük idaresinde rejimin sonlandırılması suretiyle taşınan eşyanın nihai hareket noktasında ortak transit rejimi çerçevesinde yurt dışı edilmesi.

b) Ulusal transit rejimi çerçevesinde her bir yükleme yapılacak tesis veya gümrük idaresinde ulusal transit beyanları sonlandırılmaksızın taşınan eşyanın nihai hareket noktasında ortak transit rejimi çerçevesinde yurt dışı edilmesi.

c) Ortak transit rejimi çerçevesinde her bir yükleme yapılan tesisten veya gümrük idaresinden ayrı beyanlarda bulunularak eşyanın yurt dışı edilmesi.

(9) Taşıma aracının yedinci fıkrada belirtilen yerlerden yine aynı fıkrada belirtilen yerlere sevk edilebilmesi için eşyanın bulunduğu tesiste tescil edilmiş ihracat beyannamesine ilişkin işlemlerin tamamlanmış olması gerekir.

(10) Eşyanın bu madde kapsamında gümrük idaresine sevk edilmiş veya gümrük idaresinden sevk edilecek olması halinde mührün kırılması veya tatbik edilmesi gümrük idaresince gerçekleştirilir.

(11) Bu maddenin uygulanmasında, TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(12) Yedinci fıkrada belirtilen başka bir tesisten veya gümrük idaresinden getirilen eşyanın, bu maddede belirtilen genel hükümlere uyulması ve bu işlemin izinli gönderici yetkisi kapsamı tesiste gerçekleştirilmesi koşuluyla, getirildiği tesiste getirildiği araçtan boşaltılarak birinci fıkrada belirtilen başka bir araca yüklenmesi de mümkündür.

(13) Yedinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan tesislerde işlem yapılacak olması halinde, ihraç edilecek eşyaya ilişkin ihracat beyannamesinin eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresinde tescil edilmesi gerekir.

(14) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “77 nci maddenin bir ilâ dördüncü fıkrası, 80 inci” ibaresi “91 inci” olarak, (b) bendinde yer alan “91 inci maddenin dokuzuncu” ibaresi “91 inci maddenin on ikinci” olarak, (f) bendinde ve on beşinci fıkrasında yer alan “80 inci” ibareleri “91 inci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, 121 inci maddenin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıda yer alan ek koşulları sağlamaları halinde, eşyayı varış gümrük müdürlüğüne sunmaksızın transit işlemlerini kendi tesislerinde sonlandırmalarına ve eşyanın alıcısı tarafından bu tesislerde ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesine izin verilebilir

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}