Gümrük Genel Tebliği Uluslararası Anlaşmalar Seri No 9

Gümrük Genel Tebliği Uluslararası Anlaşmalar Seri No 9

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(ULUSLARARASI ANLAŞMALAR)

(SERİ NO: 9)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:23.06.2018 tarih ve 30457 sayılı Mükerrer R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı,

a) 28/9/2006 tarihli ve 26303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/8/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar,

b) 10/7/2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15/6/2015 tarihli ve 2015/7748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar,

c) 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik,

ç) 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik,

d) 26/11/2009 tarihli ve 27418 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik,

e) 15/3/2011 tarihli ve 27875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye – Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik,

f) 9/6/2013 tarihli ve 28672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik,

g) 30/1/2015 tarihli ve 29252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik,

ğ) 20/5/2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelik,

h) 10/7/2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik,

ı) 24/5/2016 tarihli ve 29721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik,

i) 20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

ile düzenlenen ve ülkemizin taraf olduğu tercihli ticaret anlaşmalarında kullanılan menşe ispat ve dolaşım belgelerinin gümrük idareleri tarafından gerçekleştirilen vize işlemlerine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Elektronik sistem: Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik başvurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuruluşlarca elektronik ortamda verilen hizmet ve bu hizmete dair alt yapıyı,

c) Kaşe: Yapımına 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen mercilerce karar verilip, imal edilen ve 4 üncü maddede belirtilen işlemlerde kullanılan aracı,

ifade eder.

Belge onay işlemleri

MADDE 4 – (1) Ülkemizin taraf olduğu tercihli ticaret anlaşmalarında kullanılan menşe ispat ve dolaşım belgelerinin, Gümrük Müdürlükleri tarafından vize edildiği durumlarda vize işlemi ilgili Gümrük Müdürlüğünün kullanımı için üretilen gümrük kaşesi kullanılarak gerçekleştirilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen gümrük kaşesi sadece, 1 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen mevzuat kapsamında kullanılan menşe ispat ve dolaşım belgelerinin “gümrük vizesi” ile “sonradan kontrol talebine ilişkin alanların” vize edilmesi ya da onaylanması amacıyla kullanılır.

Kaşe standardının tespiti, üretimi ve sicil kaydının tutulması ve muhafazası

MADDE 5 – (1) Gümrük Müdürlüklerinin ihtiyacına uygun sayıda yapımına karar verilen kaşeler, Bakanlık tarafından imal edilir veya ettirilir.

(2) Kaşelerde kullanılacak yazı karakteri teknik imkânlar göz önüne alınarak Bakanlık tarafından incelenip standart olarak belirlenir ve Bakan onayı ile yürürlüğe konulur.

(3) Vize veya onay işlemlerinde, Bakanlık tarafından imal edilmiş ve dağıtımı yapılmış kaşeler dışında bir kaşe ya da mühür kullanılamaz.

(4) Bakanlık tarafından bir kaşe sicil kaydı oluşturulur. İmal edilen her kaşe için bir seri numarası verilir. Üretilen kaşelerin örnek baskıları oluşturulan sicil kaydında saklanır.

(5) İmal edilen kaşeler, bağlantı Gümrük Müdürlüklerine dağıtılmak üzere ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne gönderilir. Kaşeyi teslim alan birim yetkilisi, teslim alma formunu doldurarak Bakanlığa iade eder. Bu form dördüncü fıkrada belirtilen sicil kayıtları ile birleştirilir.

(6) Kaşeler, ilgili Gümrük Müdürlüğünün yetkili memurlarınca muhafaza edilir.

(7) Görev değişikliği nedeniyle kaşeyi devretmesi gereken altıncı fıkrada belirtilen sorumlular, devir işlemini devir teslim tutanağıyla gerçekleştirir. Söz konusu tutanaklar, Bakanlıkça talep edildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili Gümrük Müdürlüğünce saklanır.

(8) İlgili mevzuat uyarınca menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesi, onaylanması ve vizesi işlemlerinin elektronik sistem üzerinden gerçekleştirildiği durumlarda, bu belgelerin vize ve onay işlemlerinde uygulanacak kaşelerin standardı ikinci fıkra uyarınca belirlenir.

Kaşenin iadesi, yenilenmesi ve kaybı

MADDE 6 – (1) Kaşeyi kullanan Gümrük Müdürlüğünün kapatılması, adının veya idari kodunun değişmesi; Gümrük Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün değiştirilmesi ya da bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün adının değiştirilmesi gibi nedenlerle kaşenin üzerinde yer alan aslî bilgilerin değişmesi halinde kaşe, iptal edilmek üzere Bakanlığa gönderilir.

(2) Kaşelerin üzerindeki yazıların okunmayacak ölçüde silikleşmesi, kaşelerin hasar görmesi ve işlevini kaybetmesi gibi hallerde, yenisinin üretilmesi amacıyla durum Bakanlığa bildirilir. Yeni kaşenin gönderilmesi ile birlikte eski kaşe Bakanlığa iade edilir.

(3) Kaşenin kaybedilmesi halinde, ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce gerekli işlemler yapılarak Bakanlığa ivedilikle bilgi verilir.

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilen durumlarda artık kullanımda olmayan kaşenin yerine yeni kaşe üretilmesi halinde, üretilen yeni kaşeye yeni bir seri numarası verilir ve sicil kayıtlarında yeni kaşe ile eski kaşe ilişkilendirilir.

(5) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında Bakanlığa iade edilen kaşeler, iade edildikleri yılın sonundan başlamak üzere iki sene süreyle saklanır. Bu süre sonunda kaşeler, Bakanlık Makamınca belirlenecek 3 kişiden oluşan kurul tarafından düzenlenecek tutanakla imha edilir.

(6) Bu madde hükümleri çerçevesinde yapılan işlemler, 5 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen sicil kaydına işlenir.

Kaşelerin elektronik ortamda takibi

MADDE 7 – (1) 5 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca oluşturulan kaşe siciline dair kayıtlar güvenli elektronik ortamda tutulur.

(2) Birinci fıkra hükmüne uygun olarak; kaşelerin üretilmesi, ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilmesi, gümrük müdürlüklerince teslim alınması, kullanılmaya başlanması ya da kullanımdan kaldırılmasına dair işlemler elektronik ortama kaydedilir. Kaşelerin örnek baskıları elektronik sistemde saklanır.

(3) Yabancı ülkeler tarafından menşe ispat ve dolaşım belgelerinde kullanılan kaşelerin doğruluğunun sorgulandığı durumlarda; kullanılan elektronik sistem üzerinden kaşelerin doğruluğu, belgenin vize edildiği tarihte belgede yer alan kaşenin kullanımda olup olmadığı, kaşenin örnek baskısıyla eşleşip eşleşmediği gibi hususlar kontrol edilir.

Bilgilendirme

MADDE 8 – (1) Kaşelerin kullanımına dair ilgili ülke yetkili makamlarına yönelik gerekli bilgilendirme Bakanlık tarafından yapılır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ, 24/4/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}