Gümrük Genel Tebliği Transit Rejimi Seri No 5

Gümrük Genel Tebliği Transit Rejimi Seri No 5


GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 5)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı R.G.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, transit rejimi çerçevesinde eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin olarak uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 84 ilâ 92 nci maddeleri ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 237 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Hareket gümrük idaresi: Eşyanın transit rejimine tabi tutulduğu ve basitleştirme izni kapsamında transit beyanı olarak kabul edilen bilgilerin sunulduğu gümrük idaresini,

c) İzin: Eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin verilen izni,

ç) İzin sahibi: Eşyanın havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin izin verilen havayolu şirketini,

d) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,

e) Varış gümrük idaresi: Transit rejimine tabi tutulan eşyanın, rejimin sonlandırılması için sunulması gereken gümrük idaresini,

f) Yönetmelik: 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hususlar

Başvuru koşulları ve istenilen belgeler

MADDE 4 – (1) Eşyanın havayolu ile taşınmasına ilişkin basitleştirme izni verilebilmesi için başvuru sahibi havayolu şirketinin Yönetmeliğin 237 nci maddesinde belirtilen koşullara ilave olarak, aşağıdaki özel koşulları sağlaması gerekir:

a) Başvuru tarihi itibarıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) tarafından verilmiş olan İç ve Dış Hatlarda Tarifeli ve Tarifesiz Seferlerle Yolcu ve Yük Taşımacılığı ya da İç ve Dış Hatlarda Tarifeli ve Tarifesiz Seferlerle Kargo Taşımacılığı Ruhsatlarından birine sahip olmak, bünyesinde asgari 3 adet kargo uçağı ya da asgari 10 adet yolcu uçağı bulundurmak ve başvuru yılı ve bir önceki yıl içerisinde yurtiçi tarifeli seferlerle yolcu ya da kargo taşımacılığı yapmış olmak,

b) Manifesto ve konşimento kayıtlarını elektronik ortamda tutmak ve bu bilgilere hareket ve varış gümrük idarelerinin anlık erişimi için gerekli elektronik altyapıya sahip olmak,

c) ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarına sahip olmak ya da söz konusu sertifikaların alınması için başvuru yapıldığının tevsik edilerek sertifikaların birer örneğini başvuru tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Bakanlığa ibraz etmek.

(2) Birinci fıkrada belirtilen genel ve özel koşulları karşılayan başvuru sahiplerinin, Yönetmeliğin 237 nci maddesi uyarınca ibraz edilecek belgelere ek olarak;

a) Ek-1’de yer alan örneğe uygun olarak doldurulmuş havayolu basitleştirmesi için başvuru formunu,

b) Bağlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğü bilgisi ile kuruluş ve yapılan değişiklikler dahil bütün ticaret sicil gazetelerinin tarih ve sayılarını içerir listeyi,

c) Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının arşiv bilgilerini de içeren son bir ay içerisinde alınmış adli sicil kayıtlarını,

ç) Firmayı temsile yetkili kişilerin imza sirkülerini,

d) Şirketi temsile yetkili kişilerce imzalanmış Ek-2’de yer alan beyan formunu,

e) İç ve Dış Hatlarda Tarifeli ve Tarifesiz Seferlerle Yolcu ve Yük Taşımacılığı ya da İç ve Dış Hatlarda Tarifeli ve Tarifesiz Seferlerle Kargo Taşımacılığı Ruhsatının noter onaylı suretini,

f) Şirket bünyesinde asgari 3 adet kargo uçağı ya da asgari 10 adet yolcu uçağı bulundurduğunu ve başvuru yılı ve bir önceki yıl içerisinde yurtiçi tarifeli seferlerle yolcu ya da kargo taşımacılığı yaptığını kanıtlayan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) alınmış yazıyı,

g) Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan güncel ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının aslı veya onaylı örneğini ya da söz konusu sertifikaların alınması için başvuru yapıldığına ilişkin belgeleri,

ğ) Basitleştirme izni kapsamında taşıma yapılacak havalimanlarının listesini,

izin makamına sunması gerekir.

Başvuru yeri

MADDE 5 – (1) Eşyanın havayolu ile taşınmasına ilişkin basitleştirme izni için başvuru yeri ve izin makamı Gümrükler Genel Müdürlüğü’dür.

Basitleştirme izninin verilmesi

MADDE 6 – (1) İzin makamı, basitleştirmelerden yararlanma başvurusu üzerine yapılacak değerlendirme neticesine göre izni verir veya başvuruyu reddeder.

(2) Yönetmeliğin 233 üncü maddesi kapsamında, aranan belgelerin bir kısmının başvuru dosyasında yer almadığının veya eksik bilgi içerdiğinin tespit edilmesi halinde, başvuru sahibine bildirilen eksiklikler bunlara ilişkin bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç altmış gün içinde tamamlanır. Bu süre içerisinde tamamlanmayan başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakları başvuru sahibine geri gönderilir.

(3) Başvuru kabul edildiğinde Ek-3’te yer alan izin belgesi düzenlenerek başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

(4) Başvurunun reddi başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurunun reddi durumunda gerekçe de belirtilir.

(5) Basitleştirme izni, izin sahibinin kendi havayolu şirketine ait sefer kodu ile yurtdışından Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getirdiği eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içerisindeki iki gümrük idaresi arasında taşınmasında ve ihracat eşyasının izin sahibinin kendi havayolu şirketine ait sefer kodu ile Türkiye Gümrük Bölgesi içerisindeki iki gümrük idaresi arasında taşınmasında kullanılabilir.

(6) Basitleştirme izni, Yönetmeliğin 225 inci maddesi kapsamına giren eşyanın ve Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 22.08 ve 24.02 pozisyonlarında yer alan eşyanın taşınmasında kullanılamaz.

Transit beyanı olarak gümrük idaresine iletilecek bilgiler

MADDE 7 – (1) İzin sahibi tarafından basitleştirme izni kapsamında işlem yapılan manifestolar ve manifesto kapsamı konşimentolar hareket ve varış gümrük idarelerinin elektronik ortamda anlık erişimine açık olmalıdır.

(2) Basitleştirme izni kapsamında gümrük idaresine, her bir taşımaya ilişkin olarak sefer ve manifesto bazında;

a) Eşyayı taşıyan havayolu şirketinin vergi numarası,

b) Uçuş numarası,

c) Uçuş tarihi,

ç) Yükleme (hareket) ve boşaltma (varış) havalimanının adı,

d) Hareket ve varış gümrük idareleri,

e) Hava konşimentosu numaraları,

bilgileri elektronik ortamda iletilir.

(3) İkinci fıkra kapsamında ilgili konşimento numarasının karşısında;

a) Transit rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda olmayan eşya için “T” kodu,

b) Transit rejimine tabi tutulan, serbest dolaşımda olmayan ve daha önceki bir sefer ile taşınan eşyanın devamı niteliğindeki eşya için “TD” kodu,

c) Transit rejimine konu olmayan serbest dolaşımdaki kabotaj eşyası için “K” kodu,

ç) İhracata konu eşya için “X” kodu,

d) İhracata konu olan ve daha önceki bir sefer ile taşınan eşyanın devamı niteliğindeki eşya için “XD” kodu,

e) Öncesinde bir transit beyanına konu olmuş eşya için “H” kodu,

f) Öncesinde bir transit beyanına konu olmuş eşyanın devamı niteliğindeki eşya için “HD” kodu,

g) Transit refakat belgesi düzenlenen eşya için “TR” kodu,

kullanılır.

(4) İzin sahibi, gümrük idaresince talep edilmesi halinde, belirli bir tarih aralığında basitleştirme izni kapsamında gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin bilgileri liste halinde gümrük idaresine ibraz eder.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen ve gümrük idaresine ibraz edilecek listede ikinci fıkrada belirtilen bilgiler ile her bir konşimento için asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) Alıcı,

b) Gönderici,

c) Kap adedi,

ç) Eşyanın tanınması için gerekli tüm bilgileri içeren normal ticari tanımı (Eşyanın gruplandırılması durumunda, eşya tanımı yerine “konsolide” ifadesi kullanılır),

d) Brüt ağırlık.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşlemler

Hareket gümrük idaresinde yapılacak işlemler

MADDE 8 – (1) Türkiye Gümrük Bölgesine havayoluyla getirilen ve giriş gümrük idaresinden Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde bir başka gümrük idaresine sevk edilecek eşyaya ilişkin olarak giriş özet beyanda bu yönde bilgiye yer verilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen eşyaya ilişkin olarak basitleştirme izni çerçevesinde işlem yapılabilmesi için, 7 nci maddede yer alan bilgiler giriş özet beyanın verildiği tarihten itibaren 96 saat içerisinde gümrük idaresinin sistemine iletilir. Bu durumda işlemler, eşya geçici depolama yerine alınmaksızın gerçekleştirilir. Söz konusu sürenin aşılması halinde, eşya geçici depolama yerine alınır.

(3) Basitleştirme izni kapsamında, 7 nci maddede yer alan bilgiler, taşıtın kalkışına kadar hareket ve varış gümrük idarelerine iletilmek üzere izin sahibi tarafından gümrük idaresinin sistemine elektronik veri değişimi sistemi ile iletilir ve konşimento bilgileri, eşyaya ilişkin giriş özet beyan, ihracat beyannamesi, transit refakat belgesi ya da transit beyanı kayıtları ile ilişkilendirilir. Söz konusu bilgilerin gümrük idaresinin sistemi tarafından kabul edilmesi ile birlikte izin sahibine kayıt numarası bilgisi iletilir. İzin sahibi tarafından gümrük idaresinin sistemine iletilen bilgilerde değişiklik yapılmak istenirse, ilgili kayıt numarası kullanılarak değişiklik bilgileri taşıtın varış havalimanına varışına kadar gümrük idaresinin sistemine elektronik veri değişimi sistemi ile iletilir.

(4) Basitleştirme izni kapsamında taşıma yapan havayolu şirketi, taşıma işlemleri için rejim hak sahibi olur.

(5) 7 nci maddedeki bilgilerin hava taşıtının kalkışı öncesinde gümrük idaresinin sistemine elektronik veri değişimi sistemi ile iletilmesi halinde, eşyanın hareket gümrük idaresine sunulmuş olduğu kabul edilir.

(6) Hareket gümrük idaresi gerekli gördüğü hallerde beyanı kontrol veya eşyayı muayene edebilir ve bu amaçla manifesto ve manifesto içeriği konşimentoların çıktılarının sunulmasını isteyebilir.

(7) İzin kapsamında taşınacak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinin belli kurumların kontrolüne tabi olması durumunda varış gümrük idaresine sevkinden önce giriş gümrük idaresinde eşyaya ilişkin gerekli kontroller yapılır.

(8) Bu Tebliğ kapsamında basitleştirme izni sahibi havayolu şirketlerince verilecek giriş özet beyanlara ilişkin olarak, gümrük idaresince beyanın kontrolü veya eşyanın muayene edilmesine karar verilen durumlar ile özet beyan eksiklik ve fazlalık durumları hariç olmak üzere, manifesto ve konşimentoların kağıt ortamında gümrük idaresine ibrazı zorunlu değildir.

(9) Hareket gümrük idaresince gerek görülmesi halinde, belirli bir tarih aralığında izin kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak tarama veya yoklama yöntemiyle kontroller gerçekleştirilir.

(10) Basitleştirme izni kapsamında geçici depolama yerine alınmaksızın varış gümrük idaresine sevk edilmesi planlanan eşyaya ilişkin giriş özet beyanda “ambar harici” olarak belirtilen taşıma senetlerinde, eşyanın geçici depolama yerine alınmasının gerekmesi durumunda, Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanmaksızın sistemde gümrük idaresince gerekli düzeltme yapılır.

(11) İkinci ve onuncu fıkralar çerçevesinde geçici depolama yerine alınan eşyanın varış gümrük idaresine sevki, ulusal transit rejimi çerçevesinde transit beyanı ile gerçekleştirilir.

Varış gümrük idaresinde yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Basitleştirme izni kapsamında 7 nci maddede yer alan bilgilerin, hareket ve varış gümrük idarelerine iletilmek üzere izin sahibi tarafından gümrük idaresinin sistemine elektronik veri değişimi sistemi ile iletilmiş olması koşuluyla, hava taşıtı varış havalimanına ulaştığında eşyanın varış gümrük idaresine sunulmuş olduğu ve transit işleminin sonlandırıldığı kabul edilir.

(2) Hava taşıtının varış havalimanına ulaştığının gümrük idaresince tespit edilmesi ya da herhangi bir belge aranmaksızın izin sahibi firma tarafından gümrük idaresine elektronik ortamda bildirilmesi üzerine, 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kayıt numarası üzerinden varış işlemleri gerçekleştirilir. Varış işlemleri ile birlikte, giriş özet beyanda ilgili konşimentoda kayıtlı eşya bilgileri de varış gümrük idaresindeki kayıt ile ilişkilendirilir ve eşyaya ilişkin varış gümrük idaresindeki işlemler söz konusu kayıtlar üzerinden yürütülür.

(3) Eşyanın boşaltılması sonrasında izin sahibi havayolu işleticisi veya gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda serbest dolaşımda olmayan eşyanın beyanda belirtilen cinsine uygun olmakla birlikte;

a) Kap adedinin miktarca eksik çıkması ve eksik çıkan eşyanın 10 gün içerisinde başka bir hava taşıtı ile getirilerek varış gümrük idaresine sunulmaması durumunda, varış gümrük idaresince izin sahibinden eksikliğin mahrecindeki eksik yüklemeden veya yanlış beyandan kaynaklandığının, yirmi sekiz gün içerisinde varış gümrük idaresine ispat edilmesi istenir. Bu süre yazılı başvuru halinde, yirmi sekiz gün daha uzatılabilir. Eksikliğin sebebinin süresi içerisinde ispat edilmesi halinde, işlemler tamamlanır. Eksikliğin sebebinin süresi içerisinde ispat edilememesi halinde, gümrük vergileri ve diğer yüklerin tahsil edilmesinin yanı sıra, Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanır.

b) Kap adedinin miktarca fazla çıkması halinde, fazla çıkan eşya geçici depolama yerine alınır; talep edilmesi halinde, beyana konu diğer eşyanın gümrük işlemlerine devam edilir. Beyannameye ekli fatura ve ticari belgelerde kayıtlı bilgilerden fazlalığın yanlış beyan sebebiyle ortaya çıktığı anlaşılırsa, fazla eşyaya ilişkin rejim beyanında bulunulmasına izin verilir. Aksi halde, fazlalığın mahrecindeki fazla yüklemeden veya yanlış beyandan kaynaklandığının, 28 gün içerisinde ispat edilmesi gerekir. Bu süre yazılı başvuru halinde, yirmi sekiz gün daha uzatılabilir. Fazlalığın sebebinin süresi içerisinde ispat edilmesi halinde, fazla çıkan eşyaya ilişkin rejim beyanında bulunulmasına izin verilir. Fazlalığın sebebinin süresi içerisinde ispat edilememesi halinde, fazla çıkan eşya Kanunun 177 nci maddesi kapsamında tasfiyeye tabi tutulur.

c) Varış gümrük idaresinde yapılan kontrol neticesinde tespit edilen beyana aykırılığın 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu da ihlal eder nitelikte olduğu sonucuna varılması durumunda, izin sahibinin havayolu ile eşya taşımacılığına ilişkin olarak uluslararası ve ulusal mevzuat ile düzenlenmiş sorumlulukları da göz önünde bulundurularak, ilgili hükümler uyarınca gerekli işlemler yapılır.

(4) Varış gümrük idaresi, gerekli gördüğü hallerde beyanı kontrol veya eşyayı muayene edebilir ve bu amaçla manifesto ve manifesto içeriği konşimentoların çıktılarının sunulmasını isteyebilir.

(5) Varış gümrük idaresince gerek görülmesi halinde, belirli bir tarih aralığında izin kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak tarama veya yoklama yöntemiyle kontroller gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İznin Askıya Alınması ve İptali

İznin askıya alınması

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 234 üncü maddesi çerçevesinde, izin koşullarından herhangi birinin artık karşılanmadığının izin sahibince bildirilmesi veya gümrük idaresince tespit edilmesi durumunda, eksikliklerin düzeltilmesi ve/veya durumun açıklanmasını teminen bildirim tarihinden başlamak üzere otuz gün süre verilir. Bu süre, izin sahibinin eksikliklerin giderilebileceğine dair inandırıcı bilgi ve belge sunması kaydıyla otuz gün süreyle uzatılabilir.

(2) İzin sahibi, birinci fıkrada belirtilen durumları verilen süre içinde düzeltmezse izin makamı, izin sahibinin durumu düzeltmek üzere gerekli önlemleri almasına imkân vermek amacıyla izni otuz gün süre ile askıya alır ve durumu izin sahibine bildirir. Otuz günlük askıya alma süresi izin sahibinin talebi üzerine altmış gün daha uzatılabilir. Verilen ek süreler içinde de gerekli düzeltme yapılmazsa bu Tebliğin 11 inci maddesi kapsamında izin iptal edilir.

(3) Bu Tebliğde belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması halinde, mevzuattaki cezai hükümler saklı kalmak üzere, izin sahibi ilk iki seferde yazılı olarak uyarılır. Bir takvim yılı içerisinde iki kez yazılı olarak uyarılmasına rağmen aynı hükmün üçüncü kez ihlal edilmesi durumunda izin, otuz gün süreyle askıya alınır.

(4) Kamunun emniyet ve güvenliğine, kamu sağlığına veya çevreye karşı tehdidin niteliği veya seviyesi itibarıyla gerek görüldüğünde izin askıya alınır.

İznin iptali

MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 234 üncü maddesi çerçevesinde, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin mevcudiyeti durumunda izin iptal edilir:

a) İznin yanlış bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması.

b) Basitleştirme izni için gerekli koşulların artık mevcut olmadığının anlaşılması ve 10 uncu maddede belirtilen süreler içerisinde izin sahibinin eksiklikleri gidermemesi veya durumu düzeltmek için gerekli önlemleri almaması.

c) Yönetmeliğin 230 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan kişilerden herhangi biri hakkında aynı bentte sayılan kanunlara muhalefetten dolayı kesinleşmiş yargı kararının verilmiş olması durumunda hakkında yargı kararı verilmiş kişinin 60 gün içerisinde firma ile ilişiğinin kesilmemiş olması.

(2) İznin iptali bildirim tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bununla birlikte, izin sahibinin haklı talepleri söz konusu olduğunda yetkili makamlar, iptalin yürürlüğe giriş tarihini erteleyebilir. Bu durumda, kararın yürürlüğe gireceği tarih belirtilir.

(3) Birinci fıkradaki iptal işlemini müteakip bir yıl içerisinde yapılan izin başvuruları reddedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İzin Sahibinin Yükümlülükleri ve Sonradan Kontrol

İzin sahibinin yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) İzin sahibi,

a) Basitleştirme izni kapsamında taşıma yapılacak havalimanlarına ilişkin değişiklik söz konusu olduğunda, söz konusu değişiklikleri, taşımaların başlamasının planlandığı tarihten en geç 15 gün öncesinde Bakanlığa bildirmekle,

b) 7 nci maddede yer alan bilgileri hareket ve varış gümrük idarelerinin elektronik ortamda anlık erişimine hazır bulundurmakla ve hareket ve varış gümrük idarelerine iletilmek üzere gümrük idaresinin sistemine elektronik veri değişimi sistemi ile iletmekle,

c) Belirli bir tarih aralığında izin kapsamında gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin manifesto ve manifesto kapsamı konşimentoların gümrük idaresince sorgulanabilmesi için işlem tarihinden itibaren üç yıl süre ile gerekli erişimi sağlamakla ve gümrük idaresince talep edilmesi halinde, liste halinde gümrük idaresine ibraz etmekle,

ç) Gümrük idaresince talep edilmesi veya sistemdeki bilgilere anlık erişimin sağlanamadığı hallerde hareket ve varış gümrük idarelerine manifestonun ve manifesto kapsamı konşimentoların çıktısını sunmakla,

d) İzin kapsamında taşınacak eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmesinin belli kurumların kontrolüne tabi olması durumunda varış gümrük idaresine sevkinden önce giriş gümrük idaresinde eşyaya ilişkin gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamakla,

e) Kayıtlarında, izin kapsamı sevkiyatlara konu eşyanın statüsüne ilişkin gerekli ayrımı sağlamakla,

f) Ticari ve taşımaya ilişkin kayıtlarını, gümrük idaresince yapılan ve özellikle sonradan kontrol kapsamında yapılacak denetimlerin sağlıklı ve etkin bir şekilde yapılmasına olanak verecek, bilgi ve kayıtların gerçekliğini koruyan şekilde ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakla ve elektronik haberleşme güvenliğini sağlamakla,

g) Sevkiyatın ayniyetini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almakla,

ğ) Rejim hak sahibine ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getirmekle,

h) Gümrük idaresinin yapacağı gümrük kontrolleri için gerek duyulan uygun ortamı sağlamakla,

ı) Her türlü usulsüzlük ve uyuşmazlıkları hareket ve varış gümrük idarelerine bildirmekle, aynı zamanda usulsüzlük ve uyuşmazlıkları araştırma konusunda hareket ve varış gümrük idareleri ile işbirliği yapmakla,

i) İzin şartlarına ilişkin durumunda bir değişiklik olması halinde, en geç otuz gün içerisinde izin makamına durumunu bildirmekle,

yükümlüdür.

Basitleştirme izni kapsamındaki işlemlerin sonradan kontrolü

MADDE 13 – (1) İzin sahibince gerçekleştirilen işlemler, 27/10/2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında sonradan kontrole tabi tutulur.

(2) Yürütülen sonradan kontrol sırasında izin sahibinin izne ilişkin koşulları taşımaya devam edip etmediği de kontrol edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki

MADDE 14 – (1) Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü), bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşınacak eşyaya sınırlama getirmeye, özel ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

 

HAVAYOLU BASİTLEŞTİRMESİ İÇİN BAŞVURU FORMU

Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler:
Unvanı:
Vergi numarası: Ticaret siciline kayıtlı olduğu yer ve sicil numarası:
Adres Bilgileri:

 

 

Şirket merkezinin adresi:

 

 

Ana faaliyetin yürütüldüğü adres:

 

 

Yazışma adresi:

 

 

Gümrükle ilgili belgelerin tutulduğu adres:

 

 

Muhasebe kayıtlarının tutulduğu adres:

 

 

İletişim Bilgileri:

 

 

Telefon numarası:

 

Faks numarası:

 

İnternet adresi:

 

e-posta adresi:

 

Başvuruyu Yapan Temsilciye ilişkin Bilgiler:

 

Adı ve soyadı/Unvanı:

 

T.C. Kimlik no.:

 

İznin kullanılacağı havalimanları ve bağlı olduğu gümrük idareleri:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetmeliğin 237 nci maddesi ve Tebliğin 4 üncü maddesi uyarınca gerekli belgeleri başvuru formunuza ekleyiniz.

 

Beyan:

 

Bu başvuru formu ve ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu kabul ederim.

 

Tarih                                                               Beyan Edenin

Firma Kaşesi/Kurum Mührü                                    Adı-Soyadı

                                                                        Unvanı

 

 

 

 

 

Ek-2

TAAHHÜTNAME

 

Eşyanın havayolu ile taşınmasına ilişkin basitleştirilmiş usul çerçevesinde, Gümrük Yönetmeliğinin 237 nci maddesi ve Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:5) kapsamında başvuruda bulunan………………………………………………ticaret unvanlı firmamıza verilmesini talep ettiğimiz izin kapsamında, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin öngördüğü bütün hususlara uyacağımızı; Gümrük Genel Tebliği’nin (Transit Rejimi) (Seri No:5) 12 nci maddesinde belirtilen izin sahibinin yerine getirmesi gerekli tüm yükümlülükleri kabul ettiğimizi; izin kapsamında yapılacak transit işlemlerinde gümrük yükümlülüğünün doğduğunun tarafımıza bildirilmesi halinde, her türlü vergi, resim, harç ve diğer tüm mali yükümlülükler ile cezalan itirazda bulunmaksızın süresi içinde ödeyeceğimizi, izin kapsamı işlemleri Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:5) hükümlerine uygun olarak gerçekleştireceğimizi, aksine bir durumun tespit edilmesi halinde doğacak tüm idari, mali ve hukuki sonuçları kabul edeceğimizi beyan ve taahhüt ederim.

 

 

 

Firma adına taahhütte bulunan yetkili kişi/kişiler

Ad/Soyad:

Unvan:

İmza:

 

 

 

Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

 

Ek-3

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Havayolu İle Transit Rejimi Taşımalarında Basitleştirme İzin Sahibi

… … … .. … …… … …. …. …. …. …. …. …

 

 

 

Bu belge ile, ……………………………………………………………………………………….’ne

Gümrük Kanunu Madde 84/3, Gümrük Yönetmeliği Madde 237 ve Gümrük Gene! Tebliği’ne (Transit Rejimi) (Seri No:5) uygun olarak transit rejiminde havayolu ile basitleştirilmiş usulde taşıma yapma yetkisi tanınmıştır.

 

İzin No:

Düzenleme Tarihi:

 

İmza

İsim/Unvan

Mühür

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}