Gümrük Genel Tebliği Transit Rejimi Seri No 4 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Transit Rejimi Seri No 9

Gümrük Genel Tebliği Transit Rejimi Seri No 4 nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Transit Rejimi Seri No 9

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 4)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TRANSİT REJİMİ)

(SERİ NO: 9)

Ticaret Bakanlığından:18.06.2020 tarih ve 31159 sayılı R.G.

MADDE 1 – 1/8/2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“l) İzinli gönderici: 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi uyarınca transit rejimine tabi eşyayı, hareket gümrük idaresine sunmaksızın sevk etmeye yetkilendirilmiş olan ve bu kapsamda yapılan işlemlerde transit beyanında bulunarak transit işlemlerinden sorumlu olan kişiyi (rejim hak sahibi),”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

İzinli gönderici yetkisine sahip firmalara kapsamlı teminatta indirim hakkı

MADDE 11/A – (1) İzinli gönderici yetkisine sahip firmalara, teminat gümrük idaresine yapılacak başvuru üzerine 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen ortak koşulların sağlanması durumunda, aynı maddenin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan şartlar aranmaksızın üçüncü düzey kapsamlı teminat kullanıcısı olma hakkı tanınır. 11 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan referans tutar ile kapsamlı teminat tutarı arasındaki farkı karşılayacak kadar öz kaynak bulunduğunun gösterilmesi koşulunun ikinci düzey için sağlanması halinde, bu firmalara ikinci düzey kapsamlı teminat kullanıcısı olma hakkı tanınır.

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılan başvurunun yeni bir GRN tanımlanmasını da içermesi durumunda, Yönetmeliğin 230 uncu maddesinde belirtilen genel koşulların sağlanması ve Yönetmeliğin 232 nci maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin teminat gümrük idaresine sunulması gerekir.

(3) Başvurunun yeni bir GRN tanımlanmasını da içermesi durumunda, teminat mektubu aslı ve kefil tarafından teminat mektubuna ilişkin olarak düzenlenen Ek-12’de yer alan zeyilname; başvurunun mevcut GRN’ler için yapılması durumunda ise kefil tarafından düzenlenen Ek-12’de yer alan zeyilname; banka teyit yazısı ve imza sahiplerine ait imza sirküleri ile birlikte doğrudan kefil tarafından teminat gümrük idaresine sunulur. Teminat gümrük idaresine sunulan teminat mektubu ve/veya zeyilnamenin usulüne uygun olarak düzenlendiğinin tespit edilmesini ve teminat gümrük idaresince kabul edilmesini müteakip kapsamlı teminat tutarı referans tutarın %30’una veya %50’sine eşit olacak şekilde referans tutar artırılır. (Referans tutar, kapsamlı teminat tutarının 3,33 veya 2 katı olacak şekilde sisteme tanımlanır.)

(4) Üçüncü fıkra uyarınca indirimin tanımlandığı yılı takip eden takvim yılı sonuna kadar indirim tanımlanan GRN kapsamında gerçekleştirilen ihracat taşımalarının en az %20’sinin izinli gönderici yetkisi kapsamında olmaması halinde kapsamlı teminat düzeyi üçüncü fıkra uygulanmadan önceki teminat düzeyine düşürülür. Bu durumda, izinli gönderici yetkisine sahip firmalar, teminat düzeyinin düşürüldüğü tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe bu madde kapsamında yeniden başvuruda bulunamazlar.

(5) İzinli gönderici yetkisinin geri alınması veya iptali durumunda, bu yetkiye istinaden sağlanan her bir GRN için kapsamlı teminat düzeyi üçüncü fıkra uygulanmadan önceki düzeye düşürülür.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kapsamlı teminat sertifikalarının süre uzatımı veya değiştirilmesi gerektiği veya referans tutarın arttırılmasına yönelik yeni bir GRN tanımlanması talebinde bulunulduğu durumlarda iznin verilebilmesi için gerekli şartların geçerliliği teminat gümrük idaresince gözden geçirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Çok modlu taşımacılıkta süre sınırı, taşıma modları arasındaki geçiş süreleri de dikkate alınarak, Ek-13`te yer alan tablodaki azami sürelere on beş günü aşmayacak şekilde ilave süre eklenerek belirlenebilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ortak transit rejimi kapsamındaki parsiyel taşımalarda son yüklemenin yapıldığı yer gümrük idaresince araçta bulunan tüm transit beyanlarına yeni mühür bilgilerinin kaydedilmesinin yanında kaşe de tatbik edilerek imzalanır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını”, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü” ibaresi “gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü”, 11 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendinde yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca”, 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yirmi gün” ibaresi “otuz gün”, 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 25 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” ibareleri “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı”, 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “yedi iş günü” ibaresi “üç iş günü”, 60 ıncı maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı”, eki Ek-2 ve Ek-4’te yer alan “7 gün” ibareleri “15 gün”, eki Ek-9’un 4.25 inci maddesinde yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-10 ve Ek-12 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1/8/201730141

Ek İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200618-5-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}