Gümrük Genel Tebliği Tarife-Sınıflandırma Kararları Seri No 35

Gümrük Genel Tebliği Tarife-Sınıflandırma Kararları Seri No 35

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)

(SERİ NO: 35)

Ticaret Bakanlığından: 24.06.2021 tarih ve 31521 sayılı R.G.

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, muhtelif eşyanın Kombine Nomanklatür kodu itibarıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma uygulamalarımızın AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin etmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yayımlanmış oldukları AB Resmî Gazetesi seri numarası ve tarihleri itibarıyla aşağıdaki tabloda listelenen “Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin Komisyon Tüzükleri”nde yer alan sınıflandırma kararlarını (EK-1) kapsar.

AB Tüzük No:AB Resmi Gazetesi Seri No:AB Resmi Gazetesi Tarihi:
1971L 28131/10/2017
1983L 2874/11/2017
2157L 30421/11/2017
2244L 3248/12/2017
2245L 3248/12/2017
2246L 3248/12/2017
2247L 3248/12/2017
2248L 3248/12/2017
77L 1419/1/2018
81L 1620/1/2018
220L 4316/2/2018
267L 5123/2/2018
407L 7416/3/2018
553L 9210/4/2018
603L 10120/4/2018
787L 13431/5/2018
837L 1417/6/2018
838L 1417/6/2018
1207L 22030/8/2018
1208L 22030/8/2018
1209L 22030/8/2018
1243L 23217/9/2018
1489L 2528/10/2018
1530L 25715/10/2018
1531L 25715/10/2018
1785L 29320/11/2018
1864L 30429/11/2018
2041L 32721/12/2018
612L 10516/4/2019
613L 10516/4/2019
643L 11025/4/2019
644L 11025/4/2019
645L 11025/4/2019
646L 11025/4/2019
647L 11025/4/2019
705L 1208/5/2019
822L 13422/5/2019
823L 13422/5/2019
830L 13723/5/2019
921L 1486/6/2019
922L 1486/6/2019
923L 1486/6/2019
924L 1486/6/2019
925L 1486/6/2019
926L 1486/6/2019
927L 1486/6/2019
928L 1486/6/2019
1082L 17126/6/2019
1404L 23613/9/2019
1661L 2511/10/2019
1811L 27830/10/2019
1812L 27830/10/2019
186L 3912/2/2020
191L 4013/2/2020
516L 11414/4/2020
517L 11414/4/2020
622L 1447/5/2020
693L 16226/5/2020
724L 1702/6/2020
725L 1702/6/2020
956L 2113/7/2020
957L 2113/7/2020
958L 2113/7/2020
1279L 30115/9/2020
1288L 30216/9/2020
1289L 30216/9/2020
1290L 30216/9/2020
1291L 30216/9/2020
1317L 30923/9/2020
1701L 38216/11/2020
1702L 38216/11/2020
2080L 42315/12/2020
2179L 43322/12/2020

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 447 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Armonize Sistem (AS) İzahnamesi: 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanun ile kabul edilen ve 1/1/1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Uluslararası Sözleşmesi” eki Armonize Sistem Nomanklatürünün açıklama notlarını,

b) Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Sınıflandırma AVİ’si: DGÖ tarafından duyurulan Armonize Sistem Kodu (6 haneli) düzeyindeki sınıflandırma görüşlerini,

c) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kuralları,

ç) Kombine Nomanklatür (KN) İzahnamesi: AB Kombine Nomanklatürü’nün açıklama notlarını,

d) Kombine Nomanklatür (KN) kodu: Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ve İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyonların ilk 8 rakamına denk gelen kodları,

e) Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC): Cumhurbaşkanınca kabul edilen İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.

Genel açıklamalar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.

(2) Bu Tebliğin EK-1’inde yer alan sınıflandırma kararlarına uymayan aynı düzeydeki daha önce yayımlanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210624-8-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}